Lithuania-Ma?eikiai: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003877089611042
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 389497-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Ma?eikiai: Snow-clearing services

2017/S 190-389497

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ma?eiki? rajono savivaldyb?s administracija
167371234
Laisv?s g. 8
Ma?eikiai
89223
Lithuania
Contact person: Izoleta Savickaja
Telephone: +370 44398227
E-mail: izoleta.savickaja@mazeikiai.lt
Fax: +370 44325844
NUTS code: LT02

Internet address(es):

Main address: http://www.mazeikiai.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6203

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363166
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363166&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ma?eiki? rajono seni?nij? vietin?s reik?m?s keli? ir gatvi? valymo nuo sniego ir barstymo ?iemos sezono metu paslaugos pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Ma?eiki? rajono seni?nij? vietin?s reik?m?s keli? ir gatvi? valymas nuo sniego ir barstymas sm?lio ? druskos mi?iniu ?iemos sezono metu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT028
Main site or place of performance:

Ma?eiki? rajonas, Lietuva.

II.2.4) Description of the procurement:

Ma?eiki? rajono seni?nij? vietin?s reik?m?s keli? ir

gatvi? valymas nuo sniego ir barstymas sm?lio ? druskos

mi?iniu ?iemos sezono metu.

?iemos sezono metu, nuo lapkri?io 1 d. iki kovo 31 d., vykdoma Ma?eiki? rajono seni?nij? vietin?s reik?m?s keli? ir gatvi? (toliau ? keliai) prie?i?ra, t. y. u?tikrinamas saugus eismas, garantuojantis ?i? keli? saug? va?iuojamosios dalies funkcionavim?. Seni?nij? bendras valom? keli? plotas ~ 5 025 600 m 2 , barstom? ~ 779 000 m 2 .

Keli? prie?i?ros ?iem? tikslas ? u?tikrinti saug? autotransporto eism?, valant (?alinant) snieg? nuo visos kelio va?iuojamosios dalies ir barstant jas sm?lio ? drusk? mi?iniu. Sniegas valomas ir keliai barstomi sm?lio ? drusk? mi?iniu tik automobiliais su specialia sniego valymo ir sm?lio?drusk? barstymo ?ranga. Sniego sluoksnis kelio va?iuojamojoje dalyje ?alinamas autogreideriu arba buldozeriu, naudojant special? verstuv?. Valant snieg?, jis nuo kelio sustumiamas ? volus kelkra??iuose. Susikaup?s autobus? stotel?se ir sankry?ose sniegas turi b?ti mechaniniu arba rankiniu b?du nukasamas.

Valant snieg? ir led?, draud?iama:

? naudoti ?rankius, gadinan?ius gatvi? (asfaltbetonio, betono ir kt.) dangas;

? krauti ? kr?vas snieg? ar?iau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stoteli? ?enkl?;

? krauti snieg? ar?iau kaip 1 m nuo med?i?, ap?vietimo stulp?, ?viesofor?;

? valant kelius mechanizuotu b?du, u?versti sniegu ?aligatvius, autobus? sustojimo aik?teles ir ?va?iavimus ? kiemus.

Saugiam eismui u?tikrinti bei sniego ? ledo sluoksniui pa?alinti (i?tirpinti) keliai barstomi frikcini? ? chemini? med?iag? (sm?lio ? drusk?) mi?iniu. Ruo?iant sm?lio ? drusk? mi?inius naudojamas natrio chloridas, kalcio chloridas arba ?i? chlorid? mi?inys. Chlorid? kiekis sm?lio ? drusk? mi?inyje gali sudaryti iki 8 proc. mas?s.

Leistinas did?iausias prispausto sniego sluoksnio storis ant kelio dangos, esant normalioms oro s?lygomis ? 2 cm.

Kelkra??iuose susidar? sniego volai bei sniegas, susikaup?s autobus? sustojimo aik?tel?se ir sankry?ose, turi b?ti mechaniniu arba rankiniu b?du nukasamas ir i?ve?amas ne didesniu kaip 5 km atstumu pagal seni?nij? ?odin? ir/ar ra?ti?k? nurodym?.

Keliai, nurodyti Ma?eiki? rajono seni?nij? Teik?jui pateiktuose (elektroniniu pa?tu) u?sakymuose, pradedami valyti ne v?liau kaip per 4 (keturias) valandas, o barstyti ne v?liau kaip per 12 (dvylika) valand? nuo u?sakymo gavimo laiko. Konkre?iame u?sakyme nurodyti keliai (gatv?s) turi b?ti nuvalyti ir/ar pabarstyti ne v?liau kaip per 24 valandas.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pateikiamas u?pildytas Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Teik?jas per paskutinius 3 metus arba per laik? nuo Teik?jo ?registravimo dienos (jeigu Teik?jas vykd? veikl? ma?iau nei 3 metus) turi b?ti s?kmingai ?vykd?s arba ?iuo metu vykdo bent 1 (vien?) keli? ir gatvi? valymo nuo sniego ir barstymo sutart?, kurios vert? turi b?ti ma?esn? kaip 47 200 EUR (su PVM).

Jei Teik?jas teikia informacij? apie vykdom? sutart?, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliam? reikalavim?, jei vykdomos sutarties ?vykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laik? nuo Teik?jo ?registravimo dienos (jei Teik?jas vykdo veikl? ma?iau nei 3 metus) yra ne ma?esn? kaip 47 200 EUR (su PVM).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pateikiama:

1) ?vykdyt? ir (ar) vykdom? sutar?i? s?ra?as, nurodant sutar?i? pavadinimus, sutar?i? kainas, ?vykdymo (vykdymo) terminus ir paslaug? gav?jus;

2) Paslaug? gav?j? atsiliepimai apie s?ra?e nurodyt? sutar?i? sutartini? ?sipareigojim? tinkam? ?vykdym?. U?sakov? atsiliepimai pateikiami laisva forma.

CVP IS priemon?mis pateikiamos skaitmenin?s dokument? kopijos.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Teik?jas turi tur?ti:

? sm?lio?druskos barstymo technik? (?rang?) su sniego valytuvu ? ne ma?iau kaip 2 vnt.;

? keli? valymo technik? (?rang?):

? greideriai ? ne ma?iau kaip 1 vnt.;

? traktoriai su sniego verstuvais ? ne ma?iau kaip 4 vnt.

Teik?jo nuosavyb?s teise turima ar nuomojama technika turi b?ti techni?kai tvarkinga, veikianti.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pateikiamas technikos s?ra?as, nurodant techninius duomenis, ir transporto priemoni? technini? pas? bei foto nuotrauk? kopijos.

Taip pat nurodoma nuosava technika, o nuomojamai technikai ? pateikiamos nuom? pagrind?ian?i? dokument? kopijos.

CVP IS priemon?mis pateikiamos skaitmenin?s dokument? kopijos.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Paslaugos teik?jas ne v?liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasira?ymo datos sutarties ?vykdymui u?tikrinti pateikia Lietuvos Respublikoje ar u?sienyje registruoto banko ar kredito unijos garantij? arba draudimo bendrov?s laidavimo draudimo liudijim?. U?tikrinimo vert? ? 10 (de?imt) procent? nuo orientacin?s sutarties objekto kainos (su PVM).

U?sakovas u? fakti?kai atlikt? paslaug? moka Teik?jui:

1) i? Keli? prie?i?ros ir pl?tros programos l???, per 3 (tris) darbo dienas, gavus l??as i? Lietuvos automobili? keli? direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne v?liau kaip per 60 dien? nuo s?skaitos fakt?ros gavimo dienos;

2) i? Ma?eiki? rajono savivaldyb?s biud?eto l???, per 30 dien? nuo U?sakovo pasira?ymo paslaugos perdavimo ? pri?mimo dokumentuose datos.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 08:45
Place:

Laisv?s g. 8, III a., 312 kab., Savivaldyb?s administracija, LT-89223 Ma?eikiai.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisijos pos?dyje steb?tojai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasi?lymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiek?jai.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
?iauli? apygardos teismas
Dvaro g. 83
?iauliai
76299
Lithuania
Telephone: +370 65216037
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Vie??j? pirkim? ?statymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Ma?eikiai: Snow-clearing services

2017/S 190-389497

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ma?eiki? rajono savivaldyb?s administracija
167371234
Laisv?s g. 8
Ma?eikiai
89223
Lithuania
Contact person: Izoleta Savickaja
Telephone: +370 44398227
E-mail: izoleta.savickaja@mazeikiai.lt
Fax: +370 44325844
NUTS code: LT02

Internet address(es):

Main address: http://www.mazeikiai.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6203

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ma?eiki? rajono seni?nij? vietin?s reik?m?s keli? ir gatvi? valymo nuo sniego ir barstymo ?iemos sezono metu paslaugos pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT028
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Lithuania-Ma?eikiai: Snow-clearing services
ND Document number 389497-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MA?EIKIAI
AU Authority name Ma?eiki? rajono savivaldyb?s administracija (167371234)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code LT028
IA Internet address (URL) http://www.mazeikiai.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >