Slovakia-Banska Bystrica: Cordage

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003877391854888
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 20, 2017
Solicitation No: 390843-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Banska Bystrica: Cordage

2017/S 191-390843

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lesy Slovenskej republiky, ?tatny podnik
36038351
Namestie SNP 8
Banska Bystrica
975 66
Slovakia
Contact person: Ing. Jarmila Bornemisova
Telephone: +421 484344264
E-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Fax: +421 484344191
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.lesy.sk

Address of the buyer profile: http://www.lesy.sk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.lesy.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: sprava lesneho a ineho majetku vo vlastnictve Slovenskej republiky

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Oce?ove lana, oce?ove re?aze, re?azove a lanove uvazky.

Reference number: 25732/2017/420
II.1.2) Main CPV code
39541120
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Oce?ove lana, oce?ove re?aze, re?azove a lanove uvazky, pod?a technickej ?pecifikacie uvedenej v su?a?nych podkladoch v Prilohe ?. 4 Opis predmetu zakazky, t. j. oce?ove lana, lanove uvazky su po?adovane v kvalite pod?a platnych noriem EN a STN uvedenych v technickej ?pecifikacii, ktore su potrebne pre lanovkove sustavy a traktory pre pribli?ovanie drevnej hmoty v lesnom poraste po ?a?be dreva, v predpisanom priemere v mm, d??ky v bm a druhu povrchu, ?a?nej nosnosti. Kovove re?aze, pou?ivane na pneumatiky kolesovych traktorov v terene lesa, lesnych ciest ako proti?mykove a zaberove zabezpe?enie traktora, snehove re?aze na pneumatiky vyvoznych suprav, re?azove uvazky pou?ivane na pribli?ovanie drevnej hmoty z lesneho porastu po ?a?be dreva s upinacimi prvkami oko-oko, oko-hak. Upinacie prvky musia by? funk?ne a musia by? pevnostne v sulade s dotknutymi prevedeniami lanovych a re?azovych uvazkov.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 350 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39541120
44540000
44542000
44310000
44316400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Lesy Slovenskej republiky, ?tatny podnik, Namestie SNP ?. 8, 975 66 Banska Bystrica, od?tepne zavody.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka oce?ovych lan, oce?ovych re?azi, re?azovych a lanovych uvazkov pre potreby organiza?nych jednotiek verejneho obstaravate?a vratane dopravy na miesto ur?enia verejnym obstaravate?om pod?a technickej ?pecifikacie predmetu zakazky a po?adovanych mno?stiev v technickych jednotkach, ktore su podrobne uvedena v su?a?nych podkladoch, v Prilohe ?. 4 Opis predmetu zakazky technicka ?pecifikacia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 350 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informacie a formalne nale?itosti nevyhnutne na vyhodnotenie splnenia podmienok 32 ods.(1) pism.:

a) nebol on, ani jeho ?tatutarny organ, ani ?len ?tatutarneho organu, ani ?len dozorneho organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ?in korupcie, trestny ?in po?kodzovania finan?nych zaujmov Europskych spolo?enstiev, trestny ?in legalizacie prijmu z trestnej ?innosti, trestny ?in zalo?enia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestny ?in zalo?enia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny ?in terorizmu a niektorych foriem u?asti na terorizme, trestny ?in obchodovania s ?u?mi, trestny ?in, ktoreho skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ?in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej dra?be, Uchadza? predlo?i vypis z registra trestov nie star?i ako 3 mesiace. Fyzicka osoba predlo?i vypis z registra trestov za osobu, na ktoru je vydane ?ivnostenske opravnenie alebo ine ne? ?ivnostenske opravnenie pod?a osobitych predpisov. Pravnicka osoba predlo?i vypisy z registra trestov za v?etky osoby, ktore tvoria ?tatutarny organ alebo su ?lenmi ?tatutarneho organu podnikate?a, ako aj vypis z registra trestov pravnickych osob.

b) nema nedoplatky poistneho na zdravotne poistenie, socialne poistenie a prispevok na starobne dochodkove sporenie v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

c) nema da?ove nedoplatky v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v re?trukturalizacii, nie je v likvidacii, ani nebolo proti nemu zastavene konkurzne konanie pre nedostatok majetku alebo zru?eny konkurz pre nedostatok majetku,

e) Je opravneny dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu,

f) nema ulo?eny zakaz u?asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone?nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

g) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia povinnosti v oblasti ochrany ?ivotneho prostredia, socialneho prava alebo pracovneho prava pod?a osobitnych predpisov, za ktore mu bola pravoplatne ulo?ena sankcia, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?,

h) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia profesijnych povinnosti, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?.

Ostatne je uvedene v su?a?nych podkladoch.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Uchadza? musi sp??a? z podmienok tykajucich sa finan?neho a ekonomickeho postavenia finan?nu primeranos?, ktoru preuka?e pod?a 33 ods. 1 pism. a).

Uchadza? v ponuke predlo?i doklady pod?a 34 ods. (1) pism. a), a m), zakona o verejnom obstaravani, ktorymi preuka?e svoju technicku sposobilos? alebo odbornu sposobilos? na uskuto?nenie predmetu zakazky.

Podmienky u?asti vo verejnom obstaravani tykajuce sa zabezpe?enie kvality pod?a 34 a 35.

Verejny obstaravate? po?aduje predlo?i? za u?elom preukazania zabezpe?enia kvality ISO 9001:2008 system mana?mentu kvality v odbore alebo ekvivalent.

Podmienky u?asti su presne ?pecifikovane v su?a?nych podkladoch v ?asti A.2 Podmienky u?asti uchadza?ov.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronicka aukcia prebehne v pracovny de? v termine po 9,00 hodine, presny termin bude uvedeny vo Vyzve na u?as? do elektronickej aukcie, najskor po termine vyhodnotenia podmienok u?asti ?as? Kriteria.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2017
Local time: 09:00
Place:

Otvaranie s ponukami sa uskuto?ni na adrese:

Nazov: Lesy Slovenskej republiky, ?tatny podnik

Obec (mesto): Banska Bystrica PS?: 97566

Ulica: Namestie SNP ?islo: 8

Otvaranie ponuk bude neverejne a pri otvarani ponuk komisia postupuje pod?a 52 zakona.

Otvaranie ponuk sa uskuto?ni za pritomnosti ?lenov komisie bez u?asti uchadza?ov ( 54).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Banska Bystrica: Cordage

2017/S 191-390843

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lesy Slovenskej republiky, ?tatny podnik
36038351
Namestie SNP 8
Banska Bystrica
975 66
Slovakia
Contact person: Ing. Jarmila Bornemisova
Telephone: +421 484344264
E-mail: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Fax: +421 484344191
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.lesy.sk

Address of the buyer profile: http://www.lesy.sk

I.5) Main activity
Other activity: sprava lesneho a ineho majetku vo vlastnictve Slovenskej republiky

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Oce?ove lana, oce?ove re?aze, re?azove a lanove uvazky.

Reference number: 25732/2017/420
II.1.2) Main CPV code
39541120
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 350 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39541120
44540000
44542000
44310000
44316400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 350 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Slovakia-Banska Bystrica: Cordage
ND Document number 390843-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place BANSKA BYSTRICA
AU Authority name Lesy Slovenskej republiky, ?tatny podnik (36038351)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 20/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39541120 - Cordage
44310000 - Wire products
44316400 - Hardware
44540000 - Chain
44542000 - Parts of chain
OC Original CPV code 39541120 - Cordage
44310000 - Wire products
44316400 - Hardware
44540000 - Chain
44542000 - Parts of chain
RC NUTS code SK
IA Internet address (URL) http://www.lesy.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >