Denmark-Odense: Development consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003877638208139
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 391374-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Odense: Development consultancy services

2017/S 191-391374

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense C
5000
Denmark
Contact person: Annie Gaardsted Frandsen
Telephone: +45 25576481
E-mail: af@socialstyrelsen.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.socialstyrelsen.dk

Address of the buyer profile: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/projekt-udbredelse-af-behandlingsmodeller-til-unge-med-misbrug

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kontrakt vedrrende: Ledernetvrk for kommunale chefer og ledere pa omradet udsatte brn og unge.

Reference number: 2017-6677
II.1.2) Main CPV code
73220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Socialstyrelsen har siden 2007 vret ansvarlig for et ledernetvrk blandt familiechefer, faglige ledere og teamledere, der har det daglige ansvar for forebyggende og anbringende foranstaltninger til brn og unge. I forbindelse med satspuljeaftalen for 2013, blev der afsat midler til permanent at videreudvikle og viderefre dette ledernetvrk. Det nuvrende ledernetvrk blev udbudt i 2013 og udlber ved udgangen af 2017. Socialstyrelsen udbyder derfor en opgave om fortsat videreudvikling og viderefrelse af netvrket.

Opgaven omfatter:

? Videreudvikling af konceptet for ledernetvrket pa baggrund af ny lovgivning, ny viden og de erfaringer, der er opnaet med de tidligere ledernetvrk pa brn og unge-omradet.

? Den praktiske planlgning og gennemfrelse af ledernetvrket:

? Den lbende udvikling af netvrket

? Nedsttelse og lbende drift af et nyt kommuneforum

? Lbende evaluering af ledernetvrket.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 080 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
NUTS code: DK01
NUTS code: DK02
NUTS code: DK03
NUTS code: DK04
NUTS code: DK05
Main site or place of performance:

Opgaven skal leveres i de 5 danske regioner: Region Nordjylland, Region Midt, Region Syd, Region Sjlland og Region Hovedstaden.

II.2.4) Description of the procurement:

Socialstyrelsen har siden 2007 vret ansvarlig for et ledernetvrk blandt familiechefer, faglige ledere og teamledere, der har det daglige ansvar for forebyggende og anbringende foranstaltninger til brn og unge. I forbindelse med satspuljeaftalen for 2013, blev der afsat midler til permanent at videreudvikle og viderefre dette ledernetvrk. Det nuvrende ledernetvrk blev udbudt i 2013 og udlber ved udgangen af 2017. Socialstyrelsen udbyder derfor en opgave om fortsat videreudvikling og viderefrelse af netvrket.

Opgaven omfatter:

? Videreudvikling af konceptet for ledernetvrket pa baggrund af ny lovgivning, ny viden og de erfaringer, der er opnaet med de tidligere ledernetvrk pa brn og unge-omradet.

? Den praktiske planlgning og gennemfrelse af ledernetvrket:

? Den lbende udvikling af netvrket

? Nedsttelse og lbende drift af et nyt kommuneforum

? Lbende evaluering af ledernetvrket.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 080 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal vedlgge det flles europiske udbudsdokument med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad.

Tilbudsgiver skal endvidere benytte det flles europiske udbudsdokument som forelbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder det nedenfor anfrte mindstekrav til soliditetsgrad. Fr Socialstyrelsens beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som Socialstyrelsen har til hensigt at tildele kontrakten, fremlgge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det flles europiske udbudsdokument.

Der skal i den forbindelse fremlgges flgende dokumentation for opfyldelse af soliditetsgraden: Erklring fra pengeinstitut, revision eller lign.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal i ESPD i forhold til minimumskravene om konomisk og finansiel formaen afgive erklring om, at:

Tilbudsgiver i 2 ud af de seneste 3 regnskabsar ikke har haft underskud.

Den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten skal forud for tildelingen fremsende flgende dokumentation: Uddrag af seneste arsregnskab som redegr for grundlagt for beregning af soliditetsgrad.

Safremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlgge den af ordregiver krvede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgre sin konomiske og finansielle formaen ved ethvert dokument, som ordregiver finder egnet.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/05/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Ordregivers adresse.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tilbud abnes efter tilbudsfristen pa den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvre abningen.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Forventet ny udbudsbekendtgrelse i efteraret 2021.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Om ESPD:

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlgge tilbuddet det flleseuropiske udbudsdokument som et forelbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og opfylder de i pkt. III.1.2) og III.1.3) mindstekrav til egnethed.

En virksomhed, der deltager alene og ikke baserer sig pa andre enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene til egnethed, skal kun udfylde 1 flleseuropisk udbudsdokument. En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig pa en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at Socialstyrelsen modtager vedkommendes eget flleseuropiske udbudsdokument sammen med et separat flleseuropisk udbudsdokument for hver af de enheder, som denne baserer sig pa, med de relevante oplysninger for hver af disse enheder. Nar grupper af virksomheder, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende virksomheder udfyldes et srskilt flleseuropisk udbudsdokument med de oplysninger, der krves i del II-V.

Om muligheden for at basere sig pa andre enheders formaen:

I relation til opfyldelse af mindstekravene i punkt III.1.2) og III.1.3) bemrkes det, at virksomheden kan basere sig pa andre enheders formaen (f.eks. et moder- eller ssterselskab eller en underleverandr) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og de andre enheder. Virksomheden skal i givet fald godtgre fuldt ud at kunne rade over de ressourcer, der er ndvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlgge en erklring eller anden dokumentation for de juridiske enheders forpligtelse til at stille de ndvendige ressourcer til radighed i kontraktperioden. I modsat fald har Socialstyrelsen ikke mulighed for at lgge vgt pa andre enheders formaen.

Om sprgsmal-svar:

Eventuelle sprgsmal skal stilles skriftligt til flgende e-mailadresse: Spm_ledernetv rk_B_U_2017@socialstyrelsen.dkKlage over nrvrende udbud skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggrelse af bekendtgrelse om indgaelse af kontrakt i Den Europiske Unions Tidende, jf. lbk nr. 593 af 2.6.2016 (bekendtgrelse af lov om Klagenvnet for Udbud) 7, stk. 2, nr. 1.

Sprgsmal og svar vil blive offentliggjort pa: Socialstyrelsen.dk

Interesserede opfordres til lbende at holde sig orienteret pa hjemmesiden.

Om fremsendelse af tilbud:

Tilbud br maksimalt omfatte 25 sider eksklusiv bilag.

Tilbud skal tydeligt mrkes Tilbud vedr. Ledernetvrk pa omradet udsatte brn og unge.

Tilbud skal afgives elektronisk til flgende e-mailadresse:

Ledernetv rk_B_U_2017@socialstyrelsen.dk

Tilbud fremsendt til andre e-mailadresser vil ikke blive taget i betragtning.

Bemrk, at e-mails maks. ma fylde 10 MB.

Om klage:

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4, 1. pkt. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 6, stk. 4, 2. pkt.

Klagenvnet for Udbuds kontaktoplysninger er angivet i punkt VI.4.1).

For nrmere oplysninger om klageproceduren, herunder de prcise klagefrister, hvem der er klageberettiget, krav til klagen, klagegebyr mv. henvises til Klagenvnet for Udbuds egen klagevejledning, som kan findes pa www.erhvervsstyrelsen.dk Oplysninger om indgivelse af klager kan desuden indhentes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der administrerer udbudsreglerne i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontaktoplysninger er angivet i pkt. VI.4.4).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Mediatoradvokater c/o Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
Kbenhavn K
1306
Denmark
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over nrvrende udbud skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggrelse af bekendtgrelse om indgaelse af kontrakt i Den Europiske Unions Tidende, jf. lbk nr. 593 af 2.6.2016 (bekendtgrelse af lov om Klagenvnet for Udbud) 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4, 1. pkt. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 6, stk. 4, 2. pkt.

Klagenvnet for Udbuds kontaktoplysninger er angivet i punkt VI.4.1).

For nrmere oplysninger om klageproceduren, herunder de prcise klagefrister, hvem der er klageberettiget, krav til klagen, klagegebyr mv. henvises til Klagenvnet for Udbuds egen klagevejledning, som kan findes pa www.erhvervsstyrelsen.dk Oplysninger om indgivelse af klager kan desuden indhentes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der administrerer udbudsreglerne i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontaktoplysninger er angivet i pkt. VI.4.4).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41471500
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Odense: Development consultancy services

2017/S 191-391374

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense C
5000
Denmark
Contact person: Annie Gaardsted Frandsen
Telephone: +45 25576481
E-mail: af@socialstyrelsen.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.socialstyrelsen.dk

Address of the buyer profile: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/projekt-udbredelse-af-behandlingsmodeller-til-unge-med-misbrug

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kontrakt vedrrende: Ledernetvrk for kommunale chefer og ledere pa omradet udsatte brn og unge.

Reference number: 2017-6677
II.1.2) Main CPV code
73220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 080 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
NUTS code: DK01
NUTS code: DK02
NUTS code: DK03
NUTS code: DK04
NUTS code: DK05
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 080 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Denmark-Odense: Development consultancy services
ND Document number 391374-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place ODENSE
AU Authority name Socialstyrelsen (26144698)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 73220000 - Development consultancy services
OC Original CPV code 73220000 - Development consultancy services
RC NUTS code DK0
DK01
DK02
DK03
DK04
DK05
IA Internet address (URL) www.socialstyrelsen.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >