Slovakia-Nitra: Property insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003877761702941
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 391363-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Nitra: Property insurance services

2017/S 191-391363

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mesto Nitra
00308307
?tefanikova trieda 60
Nitra
950 06
Slovakia
Contact person: Mgr. Jaroslav Lexa
Telephone: +421 903716374
E-mail: apuen@apuen.sk
Fax: +421 376511931
NUTS code: SK023

Internet address(es):

Main address: https://josephine.proebiz.com

Address of the buyer profile: https://josephine.proebiz.com

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Poistenie majetku a poistenie v?eobecnej zodpovednosti za ?kodu.

II.1.2) Main CPV code
66515200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Poistenie majetku a poistenie v?eobecnej zodpovednosti za ?kodu. Podrobnosti su uvedene v su?a?nych podkladoch.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK023
Main site or place of performance:

Mesto Nitra.

II.2.4) Description of the procurement:

Komplexne poistenie majetku a v?eobecnej zodpovednosti. Podrobnosti su uvedene v su?a?nych podkladoch. Poistne obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2019.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchadza? preuka?e osobne postavenie pod?a 32 zakona o verejnom obstaravani. Odovodnenie pou?itia podmienky u?asti: podmienka u?asti osobneho postavenia je zo zakona o verejnom obstaravani povinna.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

?estne vyhlasenie o schopnosti plni? si svoje zavazky.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uchadza? prelo?i ?estne vyhlasenie o tom, ?e si svoje zavazky plni riadne a v?as. ?estne vyhlasenie nesmie by? star?ie ako je datum uverejnenie oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania vo vestniku UVO. Odovodnenie podmienky u?asti: Verejny obstaravate? ?estnym vyhlasenim sleduje cie? najs? ekonomicky sposobileho uchadza?a, ktory si plni svoje zavazky riadne a v?as.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Uchadza? musi ma? opravnenie na vykonavanie ?innosti v oblasti pois?ovnictva pod?a zakona ?. 39/2015 Z. z. o pois?ovnictve.

III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
Place:

V mieste sidla verejneho obstaravate?a.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvarania ponuk sa mo?u zu?astni? len uchadza?, ktoreho ponuka bola predlo?ena v lehote na predkladanie ponuk. Osoba opravnena zu?astni? sa na otvarani ponuk za uchadza?a sa preuka?e preukazom toto?nosti, splnomocnenim na zastupovanie a kopiou dokladu o opravneni podnika?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Verejny obstaravate? pou?ije postup jednoobalkovej reverznej verejnej su?a?e pod?a 66 ods. 7 a 49 ods. 6 pism. a) zakona o verejnom obstaravani. Komunikacia s verejnym obstaravate?om bude prebieha? vylu?ne prostrednictvom komunika?neho rozhrania systemu Josephine, s vynimkou podani pod?a 170 zakona o verejnom obstaravani. Odporu?ame v?etkym zaujemcom, aby sa ?o najskor zaregistrovali v systeme Josephine, podrobnej?ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch. Upozornenie: ponuky sa budu predklada? vyhradne elektronicky prostrednictvom systemu Josephine.

Ponuky budu vyhodnocovane na zaklade stanovenych kriterii v tychto su?a?nych podkladoch a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Do kone?nej ceny zakazky, teda ceny, ktora bude zmluvnou cenou, su zapo?itane v?etky doteraz vynalo?ene vydavky a v buducnosti vynalo?ene vydavky uspe?neho uchadza?a, suvisiace s plnenim predmetu tejto zakazky. Kriterium na vyhodnotenie ponuk je najni??ia celkova cena za predmet zakazky zaokruhlena na dve desatinne miesta. Celkova cena za predmet zakazky musi by? kone?na, pri?om DPH sa pod?a zakona ?. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty neuplat?uje. V pripade, ak ponuka bude obsahova? inu sadzbu DPH, aka je pou?ivana na uzemi SR, komisia odpo?ita nim udanu hodnotu DPH od celkovej ceny a pripo?ita k nim platnu sadzbu DPH pou?ivanu na uzemi SR. Takyto ukon sa nepova?uje za zmenu ponuky. V pripade identifikovania rozneho navrhu na plnenie v ponuke uchadza?a (napr. iny navrh v zmluve a iny navrh vo formulari v systeme JOSEPHIN) bude komisia postupova? v sulade s vykladovym stanoviskom Uradu pre verejne obstaravanie ?. 5/2016. Komisia na vyhodnotenie ponuk hodnoti ponuky pod?a tychto su?a?nych podkladov a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Rozhodovacie kriteria pre pripad zhody celkovej ceny za predmet zakazky:

V pripade, ak komisia zisti po uvodnom vyhodnoteni ponuk, ?e viaceri uchadza?i predlo?ili zhodny celkovy navrh na plnenie, ktory bude na predbe?nom 1. mieste, komisia vyhodnoti ako vi?azny navrh

ten, ktory bude ma? ni??iu vy?ku poisteneho za celoro?ne poistenie za poistenie majetku. V pripade zhody hodnoty aj tejto polo?ky bude rozhodova? ni??ia cena celoro?neho poistenia za v?eobecne poistenie zodpovednosti verejneho obstaravate?a. Ak nastane zhoda aj po uplatneni tohto rozde?ovacieho kriteria, bude rozhodova? ni??ia cena za celoro?ne poistne za komplexne zdru?ene ?ivelne poistenie. V pripade ak dojde v dosledku zhody na druhom alebo tre?om mieste k potrebe pou?itia rozhodovacich kriterii, komisia pou?ije pre ur?enie poradia uchadza?ov ? rovnake rozhodovacie kriteria ako pri ur?eni vi?azneho uchadza?a.

Maximalna akceptovana celkova cena za predmet zakazky je predpokladana hodnota zakazky. Verejny obstaravate? si v sulade so zakonom o verejnom obstaravani vyhradzuje pravo neprija? ponuku, ktora presahuje nim stanovenu maximalnu celkovu cenu za predmet zakazky.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Nitra: Property insurance services

2017/S 191-391363

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mesto Nitra
00308307
?tefanikova trieda 60
Nitra
950 06
Slovakia
Contact person: Mgr. Jaroslav Lexa
Telephone: +421 903716374
E-mail: apuen@apuen.sk
Fax: +421 376511931
NUTS code: SK023

Internet address(es):

Main address: https://josephine.proebiz.com

Address of the buyer profile: https://josephine.proebiz.com

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Poistenie majetku a poistenie v?eobecnej zodpovednosti za ?kodu.

II.1.2) Main CPV code
66515200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK023
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Slovakia-Nitra: Property insurance services
ND Document number 391363-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place NITRA
AU Authority name Mesto Nitra (00308307)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66515200 - Property insurance services
66516000 - Liability insurance services
OC Original CPV code 66515200 - Property insurance services
66516000 - Liability insurance services
RC NUTS code SK023
IA Internet address (URL) https://josephine.proebiz.com
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >