Slovakia-Bratislava: Vessel repair services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003877874276630
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 21, 2017
Solicitation No: 391357-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Vessel repair services

2017/S 191-391357

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Slovensky vodohospodarsky podnik, ?tatny podnik, Od?tepny zavod Bratislava
36022047
Karloveska 2
Bratislava-Karlova Ves
842 17
Slovakia
Contact person: Mgr. Daniela Krausova
Telephone: +421 260292306
E-mail: daniela.krausova@svp.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8033

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8033
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: 7 ods. 1 pism. d)
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rekon?trukcia plavidla.

Reference number: D120-1/2017
II.1.2) Main CPV code
50241100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmetom verejneho obstaravania je poskytnutie slu?by, a to rekon?trukcia plavidla. Bli??ia ?pecifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v su?a?nych podkladoch.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 897 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50241100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Prevzatie a odovzdanie predmetu plnenia plavidla je Areal SVP ?.p., OZ Bratislava ? Zavod Dunaj Vl?ie Hrdlo 82, 824 19 Bratislava.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmetom verejneho obstaravania je poskytnutie slu?by, a to rekon?trukcia plavidla. Bli??ia ?pecifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v su?a?nych podkladoch.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 897 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 230
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vy?aduje sa splnenie podmienok u?asti osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 pism. a) a? f) zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. (?alej len ?zakon").

1.1. Ich splnenie preuka?e uchadza? originalom alebo uradne osved?enou fotokopiou dokladov pod?a 32 ods. 2 pism. a) a? f) alebo pod?a 152 Zakona v sulade s ustanoveniami Zakona.

1.2. V pripade uchadza?a, ktoreho tvori skupina dodavate?ov zu?astnena vo verejnom obstaravani, sa po?aduje preukazanie splnenia podmienok u?asti tykajucich sa osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 pism. a) a? f) Zakona za ka?deho ?lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky u?asti pod?a 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpe?i?.

1.3. Hospodarsky subjekt mo?e predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti jednotnym europskym dokumentom pod?a 39 Zakona. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok u?asti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravate?ovi uspe?ny uchadza? pod?a 39 ods. 6 v ?ase a sposobom, ur?enym verejnym obstaravate?om. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada verejny obstaravate? v prilohe Su?a?nych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovate?nej forme je mo?ne stiahnu? aj z weboveho sidla UVO ( www.uvo.gov.sk ). Verejny obstaravate? po?aduje, aby bol Jednotny europsky dokument ru?ne podpisany osobou opravnenou kona? za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadza?a alebo riadne splnomocnenou osobou. Ak Jednotny europsky dokument podpi?e osoba splnomocnena kona? za uchadza?a, prilohou Jednotneho europskeho dokumentu bude original splnomocnenia, na zaklade ktoreho splnomocnena osoba podpisala Jednotny europsky dokument.

1.4. Uchadza? zapisany v zozname hospodarskych subjektov pod?a Zakona nie je povinny v procese verejneho obstaravania predklada? doklady pod?a 32 ods. 2 zakona. Verejny obstaravate? uzna rovnocenny zapis, ako je zapis do zoznamu hospodarskych subjektov pod?a Zakona, alebo potvrdenie o zapise vydane prislu?nym organom ineho ?lenskeho ?tatu, ktorym uchadza? preukazuje splnenie podmienok u?asti vo verejnom obstaravani. Verejny obstaravate? prijme aj iny rovnocenny doklad predlo?eny uchadza?om. Zapis v zozname podnikate?ov vykonany pod?a predpisov u?innych do 17.aprila 2016 je zapisom do zoznamu hospodarskych subjektov v rozsahu zapisanych skuto?nosti.

Odovodnenie: Podmienky u?asti na osobne postavenie vyplyvaju z 32 a 38 ods. 1 Zakona.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Bod I. Vy?aduje sa splnenie podmienok u?asti ekonomickeho a finan?neho postavenia pod?a 33 ods. 1 pism. a) zakona predlo?enim vyjadrenia banky alebo pobo?ky zahrani?nej banky.

Odovodnenie primeranosti podmienky u?asti pod?a 38 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani:

Verejny obstaravate? po?adovanim tejto podmienky u?asti skuma schopnos? uchadza?a plni? si finan?ne zavazky a jeho finan?nu stabilitu. Podmienka u?asti je potrebna a primerana vo vz?ahu k predmetu zakazky vzh?adom na rozsah predmetu zakazky, predpokladanu hodnotu zakazky, lehotu splatnosti faktur z dovodu, ?e uchadza? musi ma? vlastne zdroje financovania alebo musi by? schopny ziska? externe finan?ne zdroje (napr. z banky) na zabezpe?enie predmetu zakazky, ktory bude hradeny bez finan?nych preddavkov a musi preto preukaza? svoju schopnos? pokry? finan?ne naklady spojene s plnenim predmetu zakazky.

Minimum level(s) of standards possibly required:

K bodu I. Uchadza? predlo?i vyjadrenie banky alebo pobo?ky zahrani?nej banky (?alej len banka) o schopnosti uchadza?a plni? finan?ne zavazky (bankova informacia). Vyjadrenie banky, alebo pobo?ky zahrani?nej banky musi odra?a? skuto?ny stav v ?ase, v ktorom sa uchadza? zu?ast?uje verejnej su?a?e. Uchadza? predlo?i vyjadrenie banky alebo pobo?ky zahrani?nej banky o schopnosti uchadza?a plni? finan?ne zavazky v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne osved?enu kopiu tohto dokumentu. V predmetnom vyjadreni banka potvrdi, ?e uchadza? za predchadzajuce tri roky, resp. za tie roky, za ktore je mo?ne vyjadrenie banky vyhotovi? v zavislosti od vzniku alebo za?atia prevadzkovania ?innosti, a? ku d?u vystavenia vyjadrenia banky: nie je v nepovolenom debete, v pripade splacania uveru dodr?uje splatkovy kalendar, jeho u?et nie je predmetom exekucie. V pripade, ak ma uchadza? u?ty vo viacerych bankach, verejny obstaravate? po?aduje bankovu informaciu od ka?dej z nich a vo vy??ie uvedenom rozsahu. Uchadza? zarove? predlo?i ?estne vyhlasenie o tom, ?e nema vedene bankove u?ty v inych bankach ne? v tych, ktorych vyjadrenie predlo?il. Vypis z u?tu sa nepova?uje za vyjadrenie banky.

1.2.1. Splnenie podmienok u?asti pod?a 33 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani mo?no predbe?ne nahradi? v zmysle 39 zakona Jednotnym europskym dokumentom: Jednotny europsky dokument na u?ely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt/zaujemca/uchadza? mo?e predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti ur?ene verejnym obstaravate?om. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok u?asti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravate?ovi uspe?ny uchadza? pod?a 39 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani v ?ase a sposobom, ur?enym verejnym obstaravate?om. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada verejny obstaravate? v prilohe Su?a?nych podkladov. Jednotny europsky dokument je mo?ne stiahnu? aj z weboveho sidla UVO ( www.uvo.gov.sk ). Verejny obstaravate? umo??uje uchadza?om, ktori predlo?ia Jednotny europsky dokument, na preukazanie splnenia podmienok u?asti vyplni? Globalny udaj pre v?etky podmienky u?asti v ?asti IV.: Podmienky u?asti. V pripade, ?e uchadza? vyplni uvedene poli?ko, nemusi vyp??a? ostatne oddiely ?asti IV. Jednotneho europskeho dokumentu. Verejny obstaravate? po?aduje, aby bol Jednotny europsky dokument ru?ne podpisany osobou opravnenou kona? za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadza?a alebo riadne splnomocnenou osobou.

1.2.2. Uchadza? alebo zaujemca mo?e na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia vyu?i? finan?ne zdroje inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? alebo zaujemca verejnemu obstaravate?ovi alebo obstaravate?ovi preukaza?, ?e pri plneni zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skuto?ne pou?iva? zdroje osoby, ktorej postavenie vyu?iva na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia. Skuto?nos? pod?a druhej vety preukazuje zaujemca alebo uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukaza? svoje finan?ne a ekonomicke postavenie. Z pisomnej zmluvy musi vyplyva? zavazok osoby, ?e poskytne plnenie po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu. Osoba, ktorej zdroje maju by? pou?ite na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia, musi preukaza? splnenie podmienok u?asti tykajuce sa osobneho postavenia okrem 32 ods. 1 pism. e) a nesmu u nej existova? dovody na vylu?enie pod?a 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

1.2.3. Ak uchadza? alebo zaujemca nedoka?e z objektivnych dovodov poskytnu? na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia dokument ur?eny verejnym obstaravate?om alebo obstaravate?om, mo?e finan?ne a ekonomicke postavenie preukaza? predlo?enim ineho dokumentu, ktory verejny obstaravate? alebo obstaravate? pova?uje za vhodny.

1.2.4. Ak do su?a?e predlo?i ponuku skupina dodavate?ov doklady preukazuju v zmysle 37 zakona o verejnom obstaravani.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Bod I. Vy?aduje sa splnenie podmienok u?asti technickej a odbornej sposobilosti pod?a 34 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani zoznamom poskytnutych slu?ieb za predchadzajuce tri roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov, dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a tohto zakona.

Odovodnenie primeranosti a potreby podmienky u?asti pod?a 38 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani: Po?iadavka verejneho obstaravate?a je primerana a jej potreba vyplynula z dovodu overenia a preukazania spo?ahlivosti a technickej sposobilosti realizova? predmet zakazky v po?adovanej kvalite.

Minimum level(s) of standards possibly required:

K bodu I. Uchadza? preuka?e predmetnu podmienku u?asti predlo?enim zoznamu poskytnutych slu?ieb, uskuto?nenych za predchadzajuce tri (3) roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, miest a lehot dodania a odberate?ov (za rozhodne obdobie sa pova?uje obdobie poslednych troch predchadzajucich rokov, ktore sa rataju spatne odo d?a uverejnenia tohto oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania vo vestniku verejneho obstaravania), potvrdzujuceho poskytnutie slu?ieb rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je predmet zakazky. Za poskytnutie slu?ieb rovnakeho alebo podobneho charakteru ako je predmet zakazky sa bude pova?ova?: oprava alebo rekon?trukcia alebo vyroba plavidla na osobnu prepravu v d??ke plavidla min. 20 metrov. Zoznam poskytnutych slu?ieb musi obsahova? minimalne jednu zakazku potvrdzujucu poskytnutie slu?ieb rovnakeho alebo obdobneho charakteru ako je predmet zakazky v minimalnej hodnote vo vy?ke 100 000,00 EUR bez DPH s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov. Zoznam poskytnutych slu?ieb musi by? doplneny potvrdenim o uspokojivom poskytnuti slu?ieb predlo?enim referencie potvrdzujucej vy??ie uvedene udaje/skuto?nosti, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? v sulade s 34 ods. 1 pism. a).

1.3.1. Splnenie podmienok u?asti pod?a 34 ods. 1 zakona mo?no predbe?ne nahradi? v zmysle 39 zakona Jednotnym europskym dokumentom: Jednotny europsky dokument na u?ely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt/zaujemca/uchadza? mo?e predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti ur?ene verejnym obstaravate?om. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok u?asti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravate?ovi uspe?ny uchadza? pod?a 39 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani v ?ase a sposobom, ur?enym verejnym obstaravate?om. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada verejny obstaravate? v prilohe Su?a?nych podkladov. Jednotny europsky dokument je mo?ne stiahnu? aj z weboveho sidla UVO ( www.uvo.gov.sk ).Verejny obstaravate? umo??uje uchadza?om, ktori predlo?ia Jednotny europsky dokument, na preukazanie splnenia podmienok u?asti vyplni? Globalny udaj pre v?etky podmienky u?asti v ?asti IV.: Podmienky u?asti. V pripade, ?e uchadza? vyplni uvedene poli?ko, nemusi vyp??a? ostatne oddiely ?asti IV. Jednotneho europskeho dokumentu. Verejny obstaravate? po?aduje, aby bol Jednotny europsky dokument ru?ne podpisany osobou opravnenou kona? za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadza?a alebo riadne splnomocnenou osobou.

1.3.2. Uchadza? alebo zaujemca mo?e v sulade 34 ods. 3 Zakona na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyu?i? technicke a odborne kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. Verejny obstaravate? v sulade s 34 ods. 4 Zakona po?aduje, aby uchadza? a ina osoba, ktorej kapacity maju by? pou?ite na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti zodpovedali za plnenie zmluvy spolo?ne.

1.3.3. Ak do su?a?e predlo?i ponuku skupina dodavate?ov doklady preukazuju v zmysle 37 zakona o verejnom obstaravani.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Verejny obstaravate?/obstaravate?/osoba pod?a 8 zakona o verejnom obstaravani pou?ije elektronicku aukciu pod?a 54 zakona o verejnom obstaravani.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Slovensky vodohospodarsky podnik, ?tatny podnik, Od?tepny zavod Bratislava, Karloveska 2, Bratislava-Karlova Ves.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby opravnene zu?astni? sa na otvarani ponuk: ?as? ponuk ozna?enych ako ?Ostatne bez u?asti uchadza?ov.

Otvaranie ?asti ozna?enej ako ?Kriteria bude otvarane bez u?asti uchadza?ov. Otvaranie ?asti ponuk ozna?enej ako ?Kriteria je vzh?adom na pou?itie elektronickej aukcie neverejne a zapisnica z otvarania ponuk sa uchadza?om nezasiela.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Su?a?ne podklady su zaujemcom k dispozicii i na profile verejneho obstaravate?a, ktory je zriadeny v sulade s 148 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Verejny obstaravate? bude zverej?ova? v?etky vysvetlenia, pripadne zmeny, doplnenia a odpovede na prijate ?iadosti o napravu na svojom profile v ramci danej zakazky, pokia? to informa?ny system UVO umo?ni.

2. Verejny obstaravate? odporu?a zaujemcom aby si po?iadali o su?a?ne podklady aj vtedy, ak neziskali su?a?ne podklady od kontaktnej osoby, ale si ich stiahli z profilu, alebo inych zdrojov. V pripade, ?e zaujemca nepo?iada o su?a?ne podklady, verejny obstaravate? nevie zabezpe?i? doru?enie vysvetleni, zmien a inych informacii, ktore by mohli ma? vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto su?a?i. V pripade, ?e potencialny zaujemca nepo?iada o su?a?ne podklady zakazky, kona tak na vlastnu zodpovednos? a vlastne riziko.

3. Verejny obstaravate? odporu?a zaujemcom vykona? obhliadku miesta uskuto?nenia predmetu zakazky, aby si sami overili a ziskali potrebne informacie nevyhnutne na pripravu a spracovanie ponuky. Zaujemcovia, ktori prejavia zaujem o vykonanie obhliadky miesta uskuto?nenia predmetu zakazky musia, najneskor 5 pracovnych dni pred d?om lehoty na predkladanie ponuk, ohlasi? svoj zaujem u kontaktnej osoby ? bli??ie informaciu su uvedene v su?a?nych podkladoch v bode ?. 12.

4. Verejny obstaravate? vy?aduje zabezpeku ponuky vo vy?ke 20 000,00 EUR (slovom dvadsa?tisic EUR) ? bli??ie informaciu su uvedene v su?a?nych podkladoch v bode ?. 16.

5. Uspe?ny uchadza? v pozicii buduceho zhotovite?a diela sa zavazuje ma? uzavrete poistenie zodpovednosti v rozsahu poistneho krytia v sume min. 1 000 000,00 EUR, najneskor v ?ase podpisu Zmluvy o dielo. Bli??ia ?pecifikacia je uvedena v ?asti X. Zmluvy o dielo.

6. Verejny obstaravate? uplat?uje podmienku pod?a 40 ods.6 pism. g) zakona o verejnom obstaravani.

7. Verejny obstaravate? si vyhradzuje pravo neprija? ani jednu ponuku a neuzavrie? zmluvu so ?iadnym uchadza?om v pripade, ak ceny v predlo?enych ponukach budu vy??ie ako predpokladana hodnota zakazky.

Odovodnenie nerozdelenia zakazky na ?asti ( 28 ods. 2): Verejny obstaravate? nerozdelil zakazku na ?asti vzh?adom na komplexnos? a vzajomnu previazanos? jednotlivych ?asti zakazky ,,Rekon?trukcia plavidla. Zakazka si vy?aduje postavenie komplexneho, navzajom prepojeneho a logicky a funk?ne previazaneho rie?enia dodavok tovaru a ostatnych slu?ieb suvisiacich s realizaciou zakazky. Rozdelenie zakazky medzi jednotlivych dodavate?ov by mohlo vies? k dodavke funk?ne nekompatibilnej dodavke tovaru alebo slu?ieb s po?iadavkami na vykon predmetu zakazky. V pripade nedodania alebo nezrealizovania akejko?vek ?asti zakazky by nebolo mo?ne projekt pova?ova? za zrealizovany a predmet projektu by nemohol by? uvedeny do prevadzky. Nerozdelenie zakazky nevylu?uje zapojenie viacerych uchadza?ov do verejneho obstaravania. Je mo?ne, ale nie nevyhnutne zapojenie viacerych uchadza?ov v ramci mo?nej skupiny dodavate?ov. Rozdelenie zakazky na ?asti by zvy?ilo mieru rizika nevyhnutnosti postupneho obstaravania jednotlivych ?asti, ?im by sa proces verejneho obstaravania pred??il a projekt by sa z ?asoveho h?adiska stal nerealizovate?nym.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Vessel repair services

2017/S 191-391357

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Slovensky vodohospodarsky podnik, ?tatny podnik, Od?tepny zavod Bratislava
36022047
Karloveska 2
Bratislava-Karlova Ves
842 17
Slovakia
Contact person: Mgr. Daniela Krausova
Telephone: +421 260292306
E-mail: daniela.krausova@svp.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8033

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rekon?trukcia plavidla.

Reference number: D120-1/2017
II.1.2) Main CPV code
50241100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 897 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50241100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 897 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 230
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Vessel repair services
ND Document number 391357-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Slovensky vodohospodarsky podnik, ?tatny podnik, Od?tepny zavod Bratislava (36022047)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 21/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50241100 - Vessel repair services
OC Original CPV code 50241100 - Vessel repair services
RC NUTS code SK
IA Internet address (URL) https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >