Czech Republic-Brno: Construction work for buildings relating to health

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003878397176085
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 390596-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Construction work for buildings relating to health

2017/S 191-390596

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Fakultni nemocnice Brno
65269705
Jihlavska 20
Brno
625 00
Czech Republic
Contact person: Kotzian Robert
Telephone: +420 532231013
E-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.fnbrno.cz

Address of the buyer profile: http://ezak.fnbrno.cz

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://ezak.fnbrno.cz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

FN Brno ? Rekonstrukce hlavni rozvodny TS1 v?. propojeni s TS2 ? TS4.

II.1.2) Main CPV code
45215100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

P?edm?tem zadavaciho ?izeni s nazvem ?FN Brno ? Rekonstrukce hlavni rozvodny TS1 v?. propojeni s TS2 ? TS4 jsou stavebni upravy hl. trafostanice TS1 a propojeni VN vedeni mezi TS1 ?TS4 a TS2.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 784 124.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem zadavaciho ?izeni s nazvem ?FN Brno ? Rekonstrukce hlavni rozvodny TS1 v?. propojeni s TS2 ? TS4 jsou stavebni upravy hl. trafostanice TS1 a propojeni VN vedeni mezi TS1 ?TS4 a TS2.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 784 124.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

U?astnik zadavaciho ?izeni p?edlo?i 77 odst. 1 zakona vypis z obchodniho rejst?iku, nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje.

U?astnik zadavaciho ?izeni p?edlo?i dle 77 odst. 2 pism. a) zakona doklad o opravn?ni k podnikani pro p?edm?t ve?ejne zakazky dolo?enim ?ivnostenskeho listu, vypisu z ?ivnostenskeho rejst?iku nebo koncesni listiny, ktery jej oprav?uje k pln?ni p?edm?tu ve?ejne zakazky, tj. doklad prokazujici ?ivnostenske opravn?ni v oboru Provad?ni staveb, jejich zm?n a odstra?ovani.

U?astnik zadavaciho ?izeni p?edlo?i dle 77 pism. odst. 2 pism. c) zakona doklad osv?d?ujici odbornou zp?sobilost u?astnika nebo osoby, jejim? prost?ednictvim odbornou zp?sobilost zabezpe?uje, a to v rozsahu osv?d?eni o autorizaci in?enyra nebo technika v oboru pozemni stavitelstvi vydane ?eskou komorou autorizovanych in?enyr? a technik? dle zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb?, v platnem zn?ni.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
Place:

Zasedaci mistnost Odd?leni pravnich v?ci, 3. nadzemni podla?i objektu L ? l??koveho traktu, Pracovi?t? mediciny dosp?leho v?ku, FN Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevirani obalek se mohou zu?astnit statutarni zastupci u?astnik? zadavaciho ?izeni nebo jejich zastupci (nejvy?e jedna osoba za ka?deho u?astnika zadavaciho ?izeni) pov??eni na zaklad? plne moci, ktera bude p?edlo?ena p?ed oteviranim obalek. Zadavatel p?i otevirani obalek kontroluje, zda nabidky byly doru?eny ve stanovene lh?t?, v ?adn? uzav?ene obalce ozna?ene nazvem ve?ejne zakazky.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Construction work for buildings relating to health

2017/S 191-390596

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Fakultni nemocnice Brno
65269705
Jihlavska 20
Brno
625 00
Czech Republic
Contact person: Kotzian Robert
Telephone: +420 532231013
E-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.fnbrno.cz

Address of the buyer profile: http://ezak.fnbrno.cz

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

FN Brno ? Rekonstrukce hlavni rozvodny TS1 v?. propojeni s TS2 ? TS4.

II.1.2) Main CPV code
45215100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 784 124.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 784 124.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Czech Republic-Brno: Construction work for buildings relating to health
ND Document number 390596-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place BRNO
AU Authority name Fakultni nemocnice Brno (65269705)
OL Original language CS
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45215100 - Construction work for buildings relating to health
OC Original CPV code 45215100 - Construction work for buildings relating to health
RC NUTS code CZ064
IA Internet address (URL) http://www.fnbrno.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >