Czech Republic-Prague: X-ray devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003879692135054
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391067-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: X-ray devices

2017/S 191-391067

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ust?edni vojenska nemocnice ? Vojenska fakultni nemocnice Praha
61383082
U Vojenske nemocnice 1200
Praha 6
169 02
Czech Republic
Contact person: Mgr. Radek Sk?ra
Telephone: +420 973203099
E-mail: verejnezakazky@uvn.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.uvn.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/UVN

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

UVN-VoFN Praha, obnova zdravotnicke techniky a nakup nafukovaci modularni haly.

Reference number: 3700/2017-UVN
II.1.2) Main CPV code
33111000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (dale jen ?VZ) je dodavka p?istroj? a dal?iho zdravotnickeho vybaveni pro pot?eby Ust?edni vojenske nemocnice ? Vojenska fakultni nemocnice Praha.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 32 735 536.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Obm?na opera?nich stol? pro ORL, ORT

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (dale jen ?VZ) je dodavka opera?nich stol? pro ORL a ORT pro pot?eby Ust?edni vojenske nemocnice ? Vojenska fakultni nemocnice Praha.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nakup zdravotnickeho p?istroje Echo ? obm?na

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (dale jen ?VZ) je dodavka Echokardiografu pro pot?eby Ust?edni vojenske nemocnice ? Vojenska fakultni nemocnice Praha.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Obm?na pojizdnych RTG

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (dale jen ?VZ) je dodavka pojizdnych RTG p?istroj? pro pot?eby Ust?edni vojenske nemocnice ? Vojenska fakultni nemocnice Praha.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 088-171615
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Obm?na opera?nich stol? pro ORL, ORT

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maquet Czech Republic, s.r.o.
03053601
Na Str?i 65/1702
Praha
140 00
Czech Republic
Telephone: +420 731991523
E-mail: vratislav.svarovsky@getinge.com
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 611 570.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 431 651.81 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Nakup zdravotnickeho p?istroje Echo ? obm?na

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
S & T Plus s.r.o.
25701576
Novodvorska 994
Praha
140 00
Czech Republic
Telephone: +420 239047518
E-mail: medika@sntplus.cz
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 719 008.00 CZK
Total value of the contract/lot: 3 695 446.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Obm?na pojizdnych RTG

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aura Medical s.r.o.
65412559
K Verneraku 1193/4
Praha
140 00
Czech Republic
Telephone: +420 603151522
E-mail: radovan.krejci@aura-group.cz
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 925 620.00 CZK
Total value of the contract/lot: 8 900 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: X-ray devices

2017/S 191-391067

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ust?edni vojenska nemocnice ? Vojenska fakultni nemocnice Praha
61383082
U Vojenske nemocnice 1200
Praha 6
169 02
Czech Republic
Contact person: Mgr. Radek Sk?ra
Telephone: +420 973203099
E-mail: verejnezakazky@uvn.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.uvn.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/UVN

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

UVN-VoFN Praha, obnova zdravotnicke techniky a nakup nafukovaci modularni haly.

Reference number: 3700/2017-UVN
II.1.2) Main CPV code
33111000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 32 735 536.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Obm?na opera?nich stol? pro ORL, ORT

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nakup zdravotnickeho p?istroje Echo ? obm?na

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
II.2) Description
II.2.1) Title:

Obm?na pojizdnych RTG

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 088-171615

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Obm?na opera?nich stol? pro ORL, ORT

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maquet Czech Republic, s.r.o.
03053601
Na Str?i 65/1702
Praha
140 00
Czech Republic
Telephone: +420 731991523
E-mail: vratislav.svarovsky@getinge.com
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 611 570.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 431 651.81 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Nakup zdravotnickeho p?istroje Echo ? obm?na

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
S & T Plus s.r.o.
25701576
Novodvorska 994
Praha
140 00
Czech Republic
Telephone: +420 239047518
E-mail: medika@sntplus.cz
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 719 008.00 CZK
Total value of the contract/lot: 3 695 446.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Obm?na pojizdnych RTG

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aura Medical s.r.o.
65412559
K Verneraku 1193/4
Praha
140 00
Czech Republic
Telephone: +420 603151522
E-mail: radovan.krejci@aura-group.cz
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 925 620.00 CZK
Total value of the contract/lot: 8 900 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Czech Republic-Prague: X-ray devices
ND Document number 391067-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place PRAGUE
AU Authority name Ust?edni vojenska nemocnice ? Vojenska fakultni nemocnice Praha (61383082)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33111000 - X-ray devices
33112340 - Echocardiographs
33192230 - Operating tables
OC Original CPV code 33111000 - X-ray devices
33112340 - Echocardiographs
33192230 - Operating tables
RC NUTS code CZ010
IA Internet address (URL) www.uvn.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >