Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003880113110015
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 391258-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2017/S 191-391258

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos
191630223
Konstitucijos pr. 12
Vilnius
09308
Lithuania
Contact person: Giedr? Ker?ulien?
Telephone: +370 52752984
E-mail: giedre.kersuliene@sodra.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.sodra.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5506

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363862
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363862&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Eksploatuojamos Dokument? valdymo sistemos veikimo steb?jimo, prie?i?ros ir modifikavimo paslaug? pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
72200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Eksploatuojamos Dokument? valdymo sistemos veikimo steb?jimo, prie?i?ros ir modifikavimo paslaug? pirkimas.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4) Description of the procurement:

Eksploatuojamos Dokument? valdymo sistemos veikimo steb?jimo, prie?i?ros ir modifikavimo paslaugos, kuri? apimtis 18 m?n.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Taikomi bendrieji privalomi pa?alinimo pagrindai.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tiek?jas per pastaruosius 3 metus arba per laik? nuo tiek?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas vykd? veikl? ma?iau kaip 3 metus) yra s?kmingai ?vykd?s arba ?iuo metu vykdo bent vien? (vien? ar daugiau) pana?i? sutart?, kurios objektas ? Dokument? valdymo sistemos, skirtos ne ma?iau kaip 1 500 naudotoj?, kurioje dokument? atpa?inimui bei duomen? surinkimui pritaikytas Fondo valdybos naudojamas ABBYY (arba lygiavertis) dokument? optinio atpa?inimo programinis sprendimas, projektavimas, k?rimas ir/ ar diegimas arba prie?i?ra ir/ar modifikavimas, ir kurios vert? yra ne ma?esn? kaip 0,3 pasi?lymo vert?s. Jei bus pateikta vykdoma sutartis, tai suteikt? paslaug? suma turi b?ti ne ma?esn?, kaip 0,3 pasi?lymo vert?s.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tiek?jo per paskutinius 3 metus arba per laik? nuo tiek?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas vykd? veikl? ma?iau nei 3 metus) ?vykdyt? pana?i? sutar?i? s?ra?as su 1 (viena) ar keliomis tinkamai ?vykdyta/-omis sutartimi/-is, atitinkan?ia/-iomis ?? kvalifikacijos reikalavim?, kuriame turi b?ti nurodytas pirkimo objekto pavadinimas, paslaug? atlikimo terminas, sumos, u?sakovo pavadinimas, jo adresas, kontaktiniai duomenys, telefonai. Taip pat tiek?jas turi pateikti u?sakovo atsiliepim? ar rekomendacij?, arba kit? dokument?, patvirtinant?, kad sutartis arba atitinkama jos dalis (jei sutartis teb?ra vykdoma) ?vykdyta s?kmingai ir laiku (pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija).

CVP IS priemon?mis pateikiamos skaitmenin?s dokument? kopijos.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. DVS projekto vadovas turi tur?ti:

1) informacini? technologij? projekt? valdymo CompTIA Project+ Certification Program arba Project Manager Professional ? PMP PMI Agile Certified Professional, APMG Prince2 arba lygiavert? kvalifikacij?; 2) turi b?ti vadovav?s bent vienam informacin?s sistemos projektavimo, k?rimo ir/ ar ?diegimo arba informacin?s sistemos prie?i?ros ir/arba modifikavimo projektui.

2. DVS techninis projekto vadovas turi tur?ti:

1) auk?t?j? universitetin? arba jam prilygint? i?silavinim? informacini? technologij?, in?inerijos, matematikos, arba taikom?j? moksl? srityje;

2) bent vienos informacin?s sistemos, projektavimo, k?rimo ir/ ar diegimo arba prie?i?ros ir/ arba modifikavimo patirt?, kuri:

a) skirta ne ma?iau kaip 1 500 naudotoj?;

b) veikia WEB technologij? (arba lygiaver?i?) pagrindu;

c) sukurta Java (arba lygiaver?i?) priemoni? pagalba;

d) naudoja Oracle RBDVS (arba lygiavert?) ?rang?;

e) dokument? saugyklai naudoja Saperion (arba lygiavertes) priemones.

3. Oracle (arba lygiavert?s srities) specialistas, kuris turi:

1) tur?ti auk?t?j? universitetin? arba jam prilygint? i?silavinim? informacini? technologij?, matematikos arba in?inerijos srityje;

2) tur?ti Oracle PL/SQL Advanced Developer Certified Professional arba lygiavert? kvalifikacij?;

3) tur?ti patirt? bent vienos dokument? valdymo informacin?s sistemos, skirtos saugoti ne ma?iau kaip 5.000.000 dokument?, naudojan?ios Oracle RDBVS, su realizuotomis pilnatekst?s paie?kos (Oracle Text) funkcijomis ar kitomis lygiavert?mis paie?kos funkcijomis, projektavimo, k?rimo ir/ar diegimo arba prie?i?ros ir/arba modifikavimo projekte.

4. JAVA (arba lygiavert?s srities) programavimo kalbos specialistas, kuris turi:

1) tur?ti bent 1 (vieneri?) met? darbo patirt? Java EE, kuri? Fondo valdyba naudojo DVS sukurti, technologijomis pagr?st? informacini? sistem?, projektavimo, k?rimo ir/ar diegimo arba prie?i?ros ir/ arba modifikavimo patirt?; 2) tur?ti Java Programmer specialisto arba lygiavert? kvalifikacij?.

5. Informacini? technologij? specialistas, kuris privalo:

1) tur?ti ne ma?esn? nei 1 met? darbo patirt? projektuojant, kuriant ir/ar diegiant arba pri?i?rint ir/arba modifikuojant WEB technologijomis paremtas informacines sistemas;

2) tur?ti patirt? bent viename informacin?s sistemos Java EE kuri? Fondo valdyba naudojo DVS sukurti (ar lygiavert?s), technologijomis pagr?st? informacini? sistem?, projektavimo, k?rimo ir/ar diegimo arba prie?i?ros ir/arba modifikavimo projekte.

6. Dokument? valdymo informacini? sistem? specialistas, kuris privalo:

1) tur?ti praktin? patirt? bent viename oficiali? elektronini? dokument? valdymo informacin?s sistemos projektavimo, k?rimo ir/ar diegimo arba prie?i?ros ir/ arba modifikavimo projekte;

2) tur?ti praktin? patirt? bent viename informacin?s sistemos projektavimo, k?rimo ir/ar diegimo arba prie?i?ros ir/ arba modifikavimo projekte, kuriame informacin? sistem? pritaik? dirbti su ne ?emesnio, kaip XAdES-X-L lygio arba lygiaver?io standarto el. para?o formavimo ir tikrinimo priemon?mis; 3) tur?ti praktin? patirt? bent viename informacin?s sistemos, naudojan?ios tiek pavienio, tiek paketinio elektronini? dokument? pasira?ymo priemones, projektavimo, k?rimo ir/ ar diegimo arba prie?i?ros ir/ arba modifikavimo projekte.

7. Informacini? sistem? testavimo specialistas, kuris privalo:

1) tur?ti ne ma?esn? nei 1 met? darbo patirt? informacini? sistem? testavimo srityje;

2) tur?ti ISTQB Certified Tester Foundation Level testuotojo arba lygiavert? kvalifikacij?.

Laikoma, kad spacialistas turi patirt?, jei projektas, kuriame jis dalyvavo yra ?gyvendintas, yra pasira?ytas galutinis paslaug? perdavimo ir pri?mimo aktas.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Pa?yma, kurioje pateikiamas jam vadovaujant atlikt? projekt? apra?ymas. Apra?ant dalyvavim? ankstesniuose projektuose, turi b?ti nurodytas jo vaidmuo tame projekte, projekto apib?dinimas, projekto u?sakovo kontaktiniai duomenys: atsakingo u? vykdyt? projekt? arba ?io projekto vadovo vardas, pavard?, telefonas, el. pa?to adresas. Projekto vadovo kvalifikacij? patvirtinan?i? dokument?, t.y. diplomo, sertifikat?, pa?ym?jim? (ar lygiaver?i? dokument?) kopijos. CompTIA Project+ Certification Program, arba Project Manager Professional ? PMP, PMI Agile Certified Professional, APMG Prince2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

2. Pa?yma, kurioje pateikiama informacini? sistem?, kuri? projektavimo, k?rimo ir diegimo patirt? jis turi, apra?ymas. Apra?ant dalyvavim? ankstesniuose projektuose, turi b?ti nurodytas jo vaidmuo tame projekte, projekto apib?dinimas, projekto u?sakovo kontaktiniai duomenys: atsakingo u? vykdyt? projekt? arba ?io projekto vadovo vardas, pavard?, telefonas, el. pa?to adresas. Techninio projekto vadovo kvalifikacij? patvirtinan?i? dokument?, t.y. diplomo, sertifikat?, pa?ym?jim? (ar lygiaver?i? dokument?) kopijos.

3. Pa?yma, kurioje pateikiamas specialisto atlikt? projekt? apra?ymas. Apra?ant dalyvavim? ankstesniuose projektuose, turi b?ti nurodytas specialisto vaidmuo tame projekte, projekto apra?ymas, projekto u?sakovo kontaktiniai duomenys: atsakingo u? vykdyt? projekt? arba ?io projekto vadovo vardas, pavard?, telefonas, el. pa?to adresas. Specialisto kvalifikacij? patvirtinan?i? dokument?, t.y. diplomo, sertifikat?, pa?ym?jim? (ar lygiaver?i? dokument?) kopijos. Oracle PL/SQL Advanced Developer Certified Professional sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

4. Pa?yma, kurioje pateikiamas specialisto atlikt? projekt? apra?ymas. Apra?ant dalyvavim? ankstesniuose projektuose, turi b?ti nurodytas specialisto vaidmuo tame projekte, projekto apra?ymas, projekto u?sakovo kontaktiniai duomenys: atsakingo u? vykdyt? projekt? arba ?io projekto vadovo vardas, pavard?, telefonas, el. pa?to adresas. Specialisto kvalifikacij? patvirtinan?i? dokument?, t. y. diplomo, sertifikat?, pa?ym?jim? (ar lygiaver?i? dokument?) kopijos. Java Programmer arba lygiavert?s srities sertifikatas, arba lygiavertis dokumentas.

5. Pa?yma, kurioje pateikiamas specialisto atlikt? projekt? apra?ymas. Apra?ant dalyvavim? ankstesniuose projektuose, turi b?ti nurodytas specialisto vaidmuo tame projekte, projekto apra?ymas, projekto u?sakovo kontaktiniai duomenys: atsakingo u? vykdyt? projekt? arba ?io projekto vadovo vardas, pavard?, telefonas, el. pa?to adresas. Specialisto kvalifikacij? patvirtinan?i? dokument?, t. y. diplomo, sertifikato, pa?ym?jimo (ar lygiaver?i? dokument?) kopijos.

6. Pa?yma, kurioje pateikiamas specialisto atlikt? projekt? apra?ymas. Apra?ant dalyvavim? ankstesniuose projektuose, turi b?ti nurodytas specialisto vaidmuo tame projekte, projekto apra?ymas, projekto u?sakovo kontaktiniai duomenys: atsakingo u? vykdyt? projekt? arba ?io projekto vadovo vardas, pavard?, telefonas, el. pa?to adresas. Specialisto kvalifikacij? patvirtinan?i? dokument?, t. y. diplomo, sertifikato, pa?ym?jimo (ar lygiaver?i? dokument?) kopijos.

7. Pa?yma, kurioje pateikiamas specialisto atlikt? projekt? apra?ymas. Apra?ant dalyvavim? ankstesniuose projektuose, turi b?ti nurodytas specialisto vaidmuo tame projekte, projekto apra?ymas, projekto u?sakovo kontaktiniai duomenys: atsakingo u? vykdyt? projekt? arba ?io projekto vadovo vardas, pavard?, telefonas, el. pa?to adresas. Specialisto kvalifikacij? patvirtinan?i? dokument?, t. y. diplomo, sertifikato, pa?ym?jimo (ar lygiaver?i? dokument?) kopijos. ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Pirkimo sutarties ?vykdymas privalo b?ti u?tikrintas Lietuvos Respublikoje ar u?sienyje registruoto banko, kitos kredito ?staigos arba draudimo bendrov?s garantija/ laidavimo draudimu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija (toliau ? Sutarties ?vykdymo u?tikrinimo garantija). Sutarties ?vykdymo u?tikrinimo garantijos vert? turi b?ti ne ma?esn? kaip 5 (penki) procentai nuo bendros pirkimo sutarties kainos.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 09:45
Place:

Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius.

Tiek?jai nedalyvauja Komisijos pos?d?iuose, kuriuose susipa??stama su elektronin?mis priemon?mis pateiktais pasi?lymais.

Information about authorised persons and opening procedure:

Jei pasi?lym? saugiu elektroniniu para?u pasira?o ne ?mon?s vadovas, jam turi b?ti i?duotas ?galiojimas. ?galiojimas turi b?ti pateiktas su pasi?lymu.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Vykdoma pagal Vie??j? pirkim? ?statymo 7 skyri?.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2017/S 191-391258

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos
191630223
Konstitucijos pr. 12
Vilnius
09308
Lithuania
Contact person: Giedr? Ker?ulien?
Telephone: +370 52752984
E-mail: giedre.kersuliene@sodra.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.sodra.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5506

I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Eksploatuojamos Dokument? valdymo sistemos veikimo steb?jimo, prie?i?ros ir modifikavimo paslaug? pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
72200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services
ND Document number 391258-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place VILNIUS
AU Authority name Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos (191630223)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72200000 - Software programming and consultancy services
OC Original CPV code 72200000 - Software programming and consultancy services
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.sodra.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >