Poland-Warsaw: Servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003902754865302
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382434-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Servers

2017/S 187-382434

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Poland
Contact person: Bartosz Dziadecki
Telephone: +48 223907401
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Fax: +48 222013408
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.ncbr.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: nauka i rozwoj

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przel?cznikow sieciowych zarz?dzalnych i oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju.

Reference number: 31/17/PN
II.1.2) Main CPV code
48820000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przel?cznikow sieciowych zarz?dzalnych i oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju z siedzib? w Warszawie.

2. Termin wykonania przedmiotu zamowienia:

? dla zamowienia gwarantowanego ? do 30 dni od daty zawarcia umowy;

? prawo opcji, o ktorym mowa w pkt 3.3. SIWZ? w terminie do 30 dni od dnia zlo?enia pisemnego zamowienia jednak nie po?niej do dnia 31.10.2018 r.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 110 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32420000
72230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przel?cznikow sieciowych zarz?dzalnych i oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju z siedzib? w Warszawie. Poni?ej przedmiot zamowienia, ktorego realizacj? gwarantuje Zamawiaj?cy:

1.1 hiperonwergentna infrastruktura (HCI) (zwana dalej Sprz?tem) ? 2 szt;

1.2 przel?cznik sieciowy zarz?dzalny10Gb (zwany dalej Sprz?tem) ? 4 szt;

1.3 oprogramowanie wirtualizacyjne VMware (zwane dalej Oprogramowaniem lub Licencj?):

? VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 procesor lub rownowa?ne ? 4 szt;

? Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 rok lub rownowa?ne ? 4 szt;

? VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) lub rownowa?ne ? 1 szt;

? Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) na 1 rok lub rownowa?ne ? 1 szt;

? VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor lub rownowa?ne ? 4 szt;

? Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor na 1 rok lub rownowa?ne ? 4 szt.

2. SOPZ znajduje si? w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne. Wykonawca mo?e zaproponowa? taki produkt, ktory b?dzie spelnia? wszystkie wymagane parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego w niniejszej SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego zobowi?zany jest wykaza? na etapie skladania oferty, ?e oferowany produkt spelnia wymagania postawione przez Zamawiaj?cego oraz spelnia te same warunki u?ytkowe i funkcjonalne.

4. W przypadku w?tpliwo?ci dotycz?cych rownowa?no?ci oferowanego Oprogramowania Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do zlo?enia we wskazanym terminie wyja?nie? dotycz?cych tre?ci oferty. Ci??ar udowodnienia rownowa?no?ci spoczywa na Wykonawcy. Ocena rownowa?no?ci zaoferowanego Oprogramowania zostanie dokonana w oparciu o wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w zal?czniku nr 1 do SIWZ oraz zlo?one przez Wykonawc? dowody dla potwierdzenia rownowa?no?ci. Ponadto, w takiej sytuacji Wykonawca zobowi?zany jest w ofercie, w kolumnie 3 formularza cenowego (zal?cznik nr 3 do SIWZ) poda? jego nazwy, producenta, model lub symbol lub numer katalogowy lub wersj? oprogramowania rownowa?nego identyfikuj?cego jednoznacznie oferowane oprogramowanie.

5. Wykonawca dostarczy Sprz?t oraz Oprogramowanie fabrycznie nowe.

6. Wykonawca dostarczy do ka?dego Sprz?tu wszystkie niezb?dne i aktualne sterowniki w wersji elektronicznej.

7. Wykonawca zapewni Zamawiaj?cemu mo?liwo?? rozbudowy zaoferowanego Sprz?tu o typowe urz?dzenia stosowane w serwerach, zgodne z wymaganiami producenta Sprz?tu (np. karty rozszerze?, dyski itp.) bez utraty uprawnie? wynikaj?cych z r?kojmi za wady Sprz?tu oraz bez utraty prawa do korzystania z uslug gwarancyjnych.

8. Wykonawca zapewni usuni?cie awarii Sprz?tu w okresie gwarancyjnym.

9. Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamowienia do pomieszcze? wskazanych przez pracownika Zamawiaj?cego w jego siedzibie.

10. Wykonawca zobowi?zany jest w zal?czniku nr 3 do SIWZ stanowi?cym Formularz Cenowy (kolumna 3) do jednoznacznego okre?lenia zaoferowanych w ofercie produktow poprzez jednoznacznie wskazanie producenta Sprz?tu/Oprogramowania, modelu lub symbolu lub numeru katalogowego lub wersj? Sprz?tu/Oprogramowania.

11. Zaoferowany przedmiot zamowienia powinien spelnia? minimalne wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w Zal?czniku nr 1 do SIWZ lub posiada? lepsze parametry.

12. Sprz?t i jego komponenty oraz Licencja (Oprogramowanie) musz? by? oznakowane przez producentow w taki sposob, aby mo?liwa byla identyfikacja zarowno produktu jak i producenta.

13.Zamawiaj?cy na podstawie art. 29 ust. 3b uPzp wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie wchodz?ce w zakres przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji Sprz?tu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gwarantowany czas naprawy Sprz?tu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Realizacja zglosze? przez stron? internetow? wskazan? przez Wykonawc? / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy w ramach realizacji zamowienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP.

2. Przy skorzystaniu z prawa opcji, o ktorym mowa w pkt 3.2, SIWZ, przedmiot zamowienia mo?e si? zwi?kszy? maksymalnie ilo?? o:

2.1. hiperonwergentna infrastruktura (HCI) ( zwana dalej Sprz?tem) ? 1 szt;

2.2. oprogramowanie wirtualizacyjne VMware (zwane dalej Oprogramowaniem lub Licencj?):

? VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 procesor lub rownowa?ne ? 2 szt;

? Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 rok lub rownowa?ne ? 2 szt;

? VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor lub rownowa?ne ? 2 szt;

? Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor na 1 rok lub rownowa?ne ? 2 szt.

3.L?czna ilo?? Sprz?tu/Oprogramowania w calym okresie realizacji Przedmiotu Zamowienia wraz z prawem opcji nie przekroczy:

3.1. hiperonwergentna infrastruktura (HCI) ? 3 szt;

3.2. przel?cznik sieciowy 10Gb ? 4 szt;

3.3. oprogramowanie wirtualizacyjne VMware:

? VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 procesor lub rownowa?ne ? 6 szt;

? Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus na 1 rok lub rownowa?ne ? 6 szt;

? VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) lub rownowa?ne ? 1 szt;

? Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instancja) na 1 rok lub rownowa?ne ? 1 szt;

? VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor lub rownowa?ne ? 6 szt;

? Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Advanced na 1 procesor na 1 rok lub rownowa?ne ? 6 szt.

4. Uruchomienie prawa opcji nast?puje poprzez zlo?enia o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku zwi?kszenia potrzeb Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? z prawa opcji skorzysta nie po?niej na 30 dni przed zako?czeniem Umowy

5. Dostawa Sprz?tu i Oprogramowania w ramach prawa opcji nast?pi w terminie do 30 dni od dnia zlo?enia zamowienia.

6. Szacunkowa calkowita warto?? zamowienia okre?lona w sekcji II.1.5) niniejszego ogloszeni obejmuje rownie? szacunkow? warto?? zamowienia w ramach prawa opcji.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

7.1. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, okre?lonych w pkt 5, Wykonawcy ubiegaj?cy si?

o udzielenie zamowienia musz? wraz z ofert? zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

7.1.1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 4 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Komisja Europejska udost?pnila narz?dzie umo?liwiaj?ce utworzenie, wypelnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD ? https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl ). Szczegolowe informacje mo?na tak?e znale?? na stronie internetowej Urz?du Zamowie? Publicznych ? https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd .

7.1.2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.1.3. Dokument JEDZ ka?dego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania ka?dego z tych Wykonawcow. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ dotycz?ce tych podmiotow, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotow.

7.1.4. Zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 5.6.1. i pkt 5.6.2. SIWZ ? je?eli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

7.2. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci,o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp

7.2.1. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

7.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

7.2.3. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. O?wiadczenie nale?y sporz?dzi? zgodnie z zal?cznik nr 7 do SIWZ;

7.2.4. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne. O?wiadczenie nale?y sporz?dzi? zgodnie z zal?cznik nr 8 do SIWZ

W przypadku Wykonawcow:

a) wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. ? 7.2.4. powy?ej, sklada ka?dy z Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie

b) polegaj?cych na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. ? 7.2.4. powy?ej, Wykonawca sklada w odniesieniu do ka?dego z tych podmiotow.

Minimum level(s) of standards possibly required:

7.2.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, ich warto?ci, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Do ewentualnego wykorzystania przy sporz?dzaniu tego dokumentu slu?y zal?cznik nr 5 do SIWZ

7.2.6. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego w SOPZ, Wykonawca dostarczy:

a) specyfikacj? techniczn? oferowanego Sprz?tu/Oprogramowania (dalej zwan? Specyfikacj?). Do ewentualnego wykorzystania przy sporz?dzaniu Specyfikacji slu?y zal?cznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Specyfikacja winna by? przygotowana w taki sposob by Zamawiaj?cy mogl przy jej wykorzystaniu jednoznacznie zidentyfikowa? oferowany Sprz?t/Oprogramowanie. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przy wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrow, mo?na wskaza? na rynku wi?cej ni? jeden model Sprz?tu/Oprogramowania;

7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporz?dzania o?wiadczenia slu?y zal?cznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

7.4. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.2.1 ? 7.2.4 powy?ej:

7.4.1. dotyczy pkt 7.2.2 powy?ej ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

7.4.2. dotyczy pkt 7.2.1 powy?ej ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

7.5. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.4 powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty musz? by? wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.4 powy?ej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal nale?ycie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje nale?ycie:

? co najmniej dwie dostawy polegaj?ce na dostawie, instalacji i wdro?eniu infrastruktury skladaj?cej si? z serwerow oraz macierzy dyskowej o warto?ci ka?dej z nich co najmniej 350 000 PLN (trzysta pi??dziesi?t tysi?cy zlotych) brutto;

? co najmniej dwie dostaw polegaj?ce na dostawie, instalacji i wdro?eniu przel?cznikow sieciowych Ethernet 10Gb/s o warto?ci ka?dej z nich co najmniej 200 000 PLN ( slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych) brutto.

Uwaga:

? Zamawiaj?cy nie dopuszcza sumowania dostaw z ro?nych kontraktow w celu uzyskania warto?ci minimalnej;

? W przypadku kiedy wy?ej wymagany przez Zamawiaj?cego zakres dostawy b?dzie stanowil cz??? dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie dostaw wyodr?bni? dostawy, o ktorych mowa w powy?szym warunku;

? W przypadku dostaw b?d?cych w trakcie wykonywania, wymagania odno?nie: zakresu i warto?ci (dla pkt 5.2.1. co najmniej 350 000 PLN, pkt 5.2.2. ? co najmniej 200 000 PLN) wymaganej dostawy, dotycz? cz??ci kontraktu ju? zrealizowanego

(tj. od dnia rozpocz?cia wykonywania dostawy do uplywu terminu skladania ofert) i te parametry (zakres, warto??) Wykonawca zobowi?zany jest poda? w wykazie dostaw;

? W przypadku, gdy warto?? zamowienia kontraktu okre?lona jest w innej walucie ni? w zlotych polskich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na zlote polskie na podstawie ?redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okre?lonych w Tabeli Kursow Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzie? opublikowania Ogloszenia o Zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji Ogloszenia o Zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (DUUE) nie b?dzie opublikowany ?redni kurs walut przez NBP Zamawiaj?cy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursow NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamowieniu w DUUE.

Na potwierdzenie spelnienia ww. warunku Wykonawcy przedlo?? o?wiadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. SIWZ oraz na wezwanie, o ktorym mowa w pkt 7.2. SIWZ dokument, ktorym mowa w pkt. 7.2.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy b?d? polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofert? oprocz o?wiadczenia, wymienionego w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedlo?y? tak?e dokument okre?lony w pkt 7.1.4.W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie warunek okre?lony w pkt 5.2.1 lub 5.2.2. SIWZ musi spelnia? jeden z nich samodzielnie lub Wykonawcy spelni? go l?cznie.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. W takim przypadku:

1. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2. W celu oceny czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach innych podmiotow b?dzie dysponowal zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia oraz oceny czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow Zamawiaj?cy ??da przedstawienia dowodow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:

a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ci?g dalszy sekcji III.1.2)

7.6. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.2 powy?ej, sklada dokument, o ktorym mowa

w pkt 7.4.1 powy?ej, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

7.7. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow wymienionych w pkt 7.2.1 ? 7.2.5. lub pkt 7.4 ? 7.5 powy?ej, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty.

7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawc? o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.3.1 ? 7.3.5. i pkt 7.5 ? 7.6. powy?ej, ktore znajduj? si? w posiadaniu Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj?cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o?wiadcze? lub dokumentow, o ile s? one aktualne.

7.9. Je?eli Wykonawca nie zlo?y o?wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wezwie do ich zlo?enia, uzupelnienia, poprawienia lub udzielenia wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlegala odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania. Je?eli Wykonawca nie zlo?yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo?yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj?cy wezwie do ich zlo?enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.

7.10. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.

7.11. O?wiadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ musz? spelnia? okre?lone w ustawie i w przepisach rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy

od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126) zwanego dalej rozporz?dzeniem oraz w odniesieniu do JEDZ ? wymagania okre?lone

w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Istotne dla Stron postanowienia umowy, w tym zapisy dotycz?ce zmiany tre?ci umowy zostaly zawarte w zal?czniku nr 10 SIWZ. Zlo?enie oferty jest jednoznaczne z akceptacj? wszystkich warunkow zawartych

w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu, w ktorym uplywa termin ich skladania tj. 7 listopada 2017 r.o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiaj?cego (ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa) w sali nr 237 pi?tro II.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Ofert? sklada si? w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na zlo?enie oferty w postaci elektronicznej.

ci?g dalszy sekcji IV.2.6) ogloszenia:

Okres zwi?zania ofert?: przez 2 miesi?ce Zamawiaj?cy rozumie 60 dni.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy przewiduje: Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu

w post?powaniu.

2.Zamawiaj?cy nie:

? dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert wariantowych.

? przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

? przewiduje zawarcia umowy ramowej

? przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow;

? przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, ktore slu?y na pokrycie roszcze? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie zlo?onej, z zastrze?eniem ?e 30 % wysoko?ci zabezpieczenia b?dzie pozostawione na zabezpieczenie roszcze? z tytulu r?kojmi za wady przedmiotu umowy. Okres r?kojmi za wady zostal rozszerzony na mocy art. 558 1 Kodeksu cywilnego i wygasa wraz z uplywa okresu gwarancji.

4. W niniejszym post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci 25 000 PLN (slownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych) na zasadach opisanych w pkt 9 SIWZ.

5. W niniejszym post?powaniu wszelkie o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? pisemnie, faksem lub za pomoc? poczty elektronicznej: przetargi@ncbr.gov.pl . W przypadku przekazywania o?wiadcze?, wnioskow, zawiadomie? i informacji za pomoc? faksu lub poczty elektronicznej ka?da ze stron jest zobowi?zana na ??danie drugiej strony niezwlocznie potwierdzi? fakt jej otrzymania. Zamawiaj?cy preferuje komunikacj? za pomoc? poczty elektronicznej od komunikacji przy u?yciu faksu. Przy komunikowaniu si? przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysylanie podpisanych zgodnie 11.7 SIWZ skanow pism.

6. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawcow:

? ktorzy nie wykazali spelniania warunku okre?lonego w pkt 5.2 niniejszego SIWZ,

? ktorzy nie wyka??, ?e nie zachodz? wobec nich przeslanki, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp,

? wobec ktorych zachodz? przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7. Do oferty nale?y dol?czy?:

? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza. W przypadku cz??ci IV JEDZ (kryteria kwalifikacji), Wykonawca wypelnia jedynie sekcj? a, czyli ogolne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji;

? pelnomocnictwo ? je?li dotyczy;

? zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 7.1.4 SIWZ ? je?eli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o warto?ci przekraczaj?cej 135 000 EUR. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Servers

2017/S 187-382434

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Poland
Contact person: Bartosz Dziadecki
Telephone: +48 223907401
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Fax: +48 222013408
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.ncbr.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: nauka i rozwoj

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i konfiguracja infrastruktury hiperkonwergentnej, przel?cznikow sieciowych zarz?dzalnych i oprogramowania wirtualizacyjnego dla Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju.

Reference number: 31/17/PN
II.1.2) Main CPV code
48820000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 110 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32420000
72230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Servers
ND Document number 382434-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Narodowe Centrum Bada? i Rozwoju
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 32420000 - Network equipment
48820000 - Servers
72230000 - Custom software development services
OC Original CPV code 32420000 - Network equipment
48820000 - Servers
72230000 - Custom software development services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.ncbr.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >