Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003902918284467
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382573-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 187-382573

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26
Katowice
40-074
Poland
Contact person: Witold Nowak
Telephone: +48 322511761
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Fax: +48 322514533
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.kco.katowice.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostarczenie sprz?tu i aparatury medycznej do Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii znak sprawy:

Reference number: K.C.O./PN/ 31 /2017
II.1.2) Main CPV code
33190000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostarczenie sprz?tu i aparatury medycznej do Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na nast?puj?ce Pakiety:

Cz??? A:

Pakiet nr 1? aparaty do znieczulenia

Pakiet nr 2 ? stol operacyjny

Pakiet nr 3 ? ?rodoperacyjny aparat USG

Pakiet nr 4? pompy infuzyjne

Pakiet nr 5 ? hak operacyjny ( automatyczny)

Cz??? B:

Pakiet nr 6 ? defibrylator

Pakiet nr 7 ? diatermia elektrochirurgiczna

Pakiet nr 8 ? ssaki elektryczne

Pakiet nr 9 ? ogrzewacz plynow infuzyjnych

Pakiet nr 10 ? zestaw do intubacji

Pakiet nr 11? materac do regulacji temperatury pacjenta

Pakiet nr 12 ? wozek na aparatur?

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 697 457.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? aparaty do znieczulenia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33172000
33157000
33123200
50420000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. podl?czenie dostarczonego sprz?tu do posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidlowej pracy z tym systemem ? dot. Pakietu nr 3,

4. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia ,

5. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

6. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

7. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 72 miesi?ce, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

8. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 72 miesi?czny serwis pogwarancyjny

35 %

3. Parametry techniczne 5 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? stol operacyjny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. podl?czenie dostarczonego sprz?tu do posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidlowej pracy z tym systemem ? dot. Pakietu nr 3,

4. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia ,

5. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

6. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

7. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 72 miesi?ce, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

8. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 72 miesi?czny serwis pogwarancyjny

35 %

3. Parametry techniczne 5 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? ?rodoperacyjny aparat USG

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. podl?czenie dostarczonego sprz?tu do posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidlowej pracy z tym systemem ? dot. Pakietu nr 3,

4. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia ,

5. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

6. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

7. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 72 miesi?ce, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

8. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? pompy infuzyjne

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33194110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. podl?czenie dostarczonego sprz?tu do posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidlowej pracy z tym systemem ? dot. Pakietu nr 3,

4. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia ,

5. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

6. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

7. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 72 miesi?ce, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

8. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 -hak operacyjny ( automatyczny)

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. podl?czenie dostarczonego sprz?tu do posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidlowej pracy z tym systemem ? dot. Pakietu nr 3,

4. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia ,

5. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

6. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

7. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 72 miesi?ce, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

8. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? defibrylator

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33182100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia,

4. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

5. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

6. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 48 miesi?cy, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? diatermia elektrochirurgiczna

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia,

4. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

5. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

6. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 48 miesi?cy, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8 ? ssaki elektryczne

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia,

4. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

5. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

6. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 48 miesi?cy, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? ogrzewacz plynow infuzyjnych

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia,

4. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

5. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

6. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 48 miesi?cy, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10 ? zestaw do intubacji

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia,

4. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

5. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

6. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 48 miesi?cy, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 ? materac do regulacji temperatury pacjenta

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia,

4. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

5. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

6. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 48 miesi?cy, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12 ? wozek na aparatur?

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Katowickie Centrum Onkologii:

ul. Raciborska 27 40 ? 074 Katowice Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Oferta Cenowa .Zamowienie obejmuje rownie?:

1. transport, wniesienie sprz?tu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. monta?, instalacj? i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osob w zakresie obslugi i praktycznego wykorzystania sprz?tu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj?cym zako?czone podpisaniem ? Protokolu szkolenia,

4. przekazanie do u?ytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych przy jego u?yciu,

5. 24 miesi?czn? gwarancj? liczon? od daty podpisania przez upowa?nionych przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy ?Protokolu bezusterkowego odbioru sprz?tu/aparatury medycznej,

6. serwis gwarancyjny 24 miesi?ce i pogwarancyjny 48 miesi?cy, w ramach ktorego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej, w tym:

a) przegl?dy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) napraw? i wymian? cz??ci na fabrycznie nowe za wyj?tkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidlow? eksploatacj? sprz?tu/ aparatury medycznej,

c) wszystkie naprawy, przegl?dy, konserwacje wraz z cz??ciami zamiennymi i materialami potrzebnymi do ich wykonania,

d) przedlu?enie gwarancji o czas niesprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

e) l?czna niesprawno?? sprz?tu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesi?cznych (na czas niesprawno?ci pow. 3 dni zapewnienie rownorz?dnego sprz?tu/ aparatury medycznej zast?pczego/ czej),

niesprawno?? to brak sprawno?ci sprz?tu/ aparatury medycznej uniemo?liwiaj?ca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej u?yciem powy?ej 5 godzin w ci?gu dnia

f) przyst?pienie do dziala? naprawczych max. 24 godziny od zgloszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostaw? fabrycznie nowego (ej), nieu?ywanego (ej) sprz?tu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza si? waloryzacj? ceny o wska?nik inflacji, w okresach 12 miesi?cznych licz?c od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po uplywie 12 miesi?cy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

LP. Opis kryterium oceny Waga kryterium

1. Cena brutto za przedmiot zamowienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60 %

2. Cena brutto za 48 miesi?czny serwis pogwarancyjny 40 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200903
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1 ? aparaty do znieczulenia

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Drager Polska Sp z o. o.
ul. Sulkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 821 807.86 PLN
Total value of the contract/lot: 541 276.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2 ? stol operacyjny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spolka Jawna
ul. Dworcowa 15a
Chelmno
86-200
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 246 666.67 PLN
Total value of the contract/lot: 222 188.82 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3 ? ?rodoperacyjny aparat USG

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet nr 4 ? pompy infuzyjne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 73 874.13 PLN
Total value of the contract/lot: 36 891.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet nr 5 ? hak operacyjny ( automatyczny)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
InterConsult MD Sp. z o.o.
ul. Ksi?dza Brzoski 94/18
Lod?
91-347
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 76 220.00 PLN
Total value of the contract/lot: 59 442.99 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet nr 6 ? defibrylator

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Physio ? Control Poland Sales Sp. z o. o.
ul. Plac Lelewela 2
Warszawa
01-624
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 777.76 PLN
Total value of the contract/lot: 37 887.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Pakiet nr 7 ? diatermia elektrochirurgiczna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Erbe Polska Sp. z o. o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lik. 2.8
Warszawa
02-972
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 155 555.54 PLN
Total value of the contract/lot: 146 771.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet nr 8 ? ssaki elektryczne

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet nr 9 ? ogrzewacz plynow infuzyjnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
firma Produkcyjno ? Handlowo ? Uslugowa IRGO Ireneusz Golek
ul. ?ywiecka 208
?winna
34-331
Poland
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 777.78 PLN
Total value of the contract/lot: 11 211.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet nr 10 ? zestaw do intubacji

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet nr 11 ? materac do regulacji temperatury pacjenta

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma Produkcyjno ? Handlowo ? Uslugowa IRGO Ireneusz Golek
ul. ?ywiecka 208
?winna
34-311
Poland
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 333.32 PLN
Total value of the contract/lot: 18 612.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet nr 12 ? wozek na aparatur?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zawarte w dziale VI ? ?rodki ochrony prawnej ? ustawa prawo zamowie? publicznych t.j. Dz. U z 2017 r poz. 1579.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 187-382573

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26
Katowice
40-074
Poland
Contact person: Witold Nowak
Telephone: +48 322511761
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Fax: +48 322514533
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.kco.katowice.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostarczenie sprz?tu i aparatury medycznej do Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii znak sprawy:

Reference number: K.C.O./PN/ 31 /2017
II.1.2) Main CPV code
33190000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 697 457.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? aparaty do znieczulenia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33172000
33157000
33123200
50420000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? stol operacyjny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? ?rodoperacyjny aparat USG

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? pompy infuzyjne

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33194110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 -hak operacyjny ( automatyczny)

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? defibrylator

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33182100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? diatermia elektrochirurgiczna

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8 ? ssaki elektryczne

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? ogrzewacz plynow infuzyjnych

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10 ? zestaw do intubacji

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 ? materac do regulacji temperatury pacjenta

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12 ? wozek na aparatur?

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
50420000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200903

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1 ? aparaty do znieczulenia

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Drager Polska Sp z o. o.
ul. Sulkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 821 807.86 PLN
Total value of the contract/lot: 541 276.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2 ? stol operacyjny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
16/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spolka Jawna
ul. Dworcowa 15a
Chelmno
86-200
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 246 666.67 PLN
Total value of the contract/lot: 222 188.82 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3 ? ?rodoperacyjny aparat USG

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet nr 4 ? pompy infuzyjne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 73 874.13 PLN
Total value of the contract/lot: 36 891.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet nr 5 ? hak operacyjny ( automatyczny)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
InterConsult MD Sp. z o.o.
ul. Ksi?dza Brzoski 94/18
Lod?
91-347
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 76 220.00 PLN
Total value of the contract/lot: 59 442.99 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet nr 6 ? defibrylator

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Physio ? Control Poland Sales Sp. z o. o.
ul. Plac Lelewela 2
Warszawa
01-624
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 777.76 PLN
Total value of the contract/lot: 37 887.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Pakiet nr 7 ? diatermia elektrochirurgiczna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Erbe Polska Sp. z o. o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lik. 2.8
Warszawa
02-972
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 155 555.54 PLN
Total value of the contract/lot: 146 771.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet nr 8 ? ssaki elektryczne

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet nr 9 ? ogrzewacz plynow infuzyjnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
firma Produkcyjno ? Handlowo ? Uslugowa IRGO Ireneusz Golek
ul. ?ywiecka 208
?winna
34-331
Poland
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 777.78 PLN
Total value of the contract/lot: 11 211.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet nr 10 ? zestaw do intubacji

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet nr 11 ? materac do regulacji temperatury pacjenta

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma Produkcyjno ? Handlowo ? Uslugowa IRGO Ireneusz Golek
ul. ?ywiecka 208
?winna
34-311
Poland
NUTS code: PL225
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 333.32 PLN
Total value of the contract/lot: 18 612.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet nr 12 ? wozek na aparatur?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Miscellaneous medical devices and products
ND Document number 382573-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KATOWICE
AU Authority name Katowickie Centrum Onkologii
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33123200 - Electrocardiography devices
33157000 - Gas-therapy and respiratory devices
33172000 - Anaesthesia and resuscitation devices
33182100 - Defibrillator
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
33194110 - Infusion pumps
50420000 - Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
OC Original CPV code 33123200 - Electrocardiography devices
33157000 - Gas-therapy and respiratory devices
33172000 - Anaesthesia and resuscitation devices
33182100 - Defibrillator
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
33194110 - Infusion pumps
50420000 - Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.kco.katowice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >