Poland-Gdynia: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003903294809506
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382268-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Medical equipments

2017/S 187-382268

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
Gdynia
81-519
Poland
Contact person: Alicja Wiczli?ska
Telephone: +49 6229466
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Fax: +49 6229466
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.ucmmit.gdynia.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.biuletyn.abip.pl/ucmmit/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatury medycznej.

Reference number: 20/UCMMiT/PN/EL/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa aparatury medycznej okre?lonej w dwoch cz??ciach.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 825 115.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie dotyczy realizacji dostawy Zestawu do bada? endoskopowych (komplet):

Gastroskop wideo HDTV sztuka 2

Kolonoskop wideo HDTV sztuka 2

Pompa plucz?ca komplet 1

Urz?dzenie do regulacji CO2 komplet 1

Licencja na archiwizacj? bada? sztuka 1

Licencja na integracj? systemu sztuka 1

Myjnia na 2 endoskopy komplet 1

Endoskan z drukark? sztuka 1

Wozek endoskopowy sztuka 1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 415 115.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria wyboru ofert:

1- Cena ? 60 %,

2. Parametry Techniczne ? 15 %

3. Warunki Gwaran. I Serwis. ? 15 %

4. Termin Dostawy ? 10 %

Termin Realizacji Zamowienia: Do 4 Tygodni Od Podpisania Umowy.

II.2) Description
II.2.1) Title:

2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie dotyczy realizacji dostawy Echokardiografu z sondami:

Aparat echokardiograficzny sztuka 1

Sonda przezklatkowa sztuka 1

Sonda matrycowa przezprzelykowa sztuka 1

Sonda liniowa sztuka 1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 410 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria wyboru ofert:

1- cena ? 60 %,

2. Parametry techniczne ? 15 %

3. Warunki gwaran. I serwis. ? 15 %

4. Termin dostawy ? 10 %

Termin realizacji zamowienia: do 4 tygodni od podpisania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dotyczy cz??ci nr 1 i 2: Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 zezm.) oraz na podstawie okoliczno?ci okre?lonych szczegolowo w Rozdziale V specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2. W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w rozdziale IV i V SIWZ, wykonawca sklada o?wiadczenie,na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, dalej JEDZ, w zakresie wymaganym przez Zamawiaj?cego w SIWZ.

W przypadku wspolnego ubiegania si? przez wykonawcow o zamowienie, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

W imieniu wszystkich wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia o?wiadczenia JEDZ mog? by? zlo?one przez pelnomocnika,

3.Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym post?powaniu, w celu potwierdzenia spelniania warunkow okre?lonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu, na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy, przed udzieleniem zamowienia, na wezwanie Zamawiaj?cego,zlo?y, ni?ej okre?lone dokumenty ? dotyczy wszystkich cz??ci:

? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

? za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow,

? za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

? odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

oraz o?wiadczenia wykonawcy o:

? braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z -ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

? braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

? braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

? braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

? niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

? przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej

W przypadku dwoch lub wi?cej wykonawcow skladaj?cych wspoln? ofert? dokumenty wymienione w pkt Vi.2 ppkt 1) ? 9) sklada ka?dy z wykonawcow.

? aktualne na dzie? skladania, o?wiadczenie o podwykonawcach zg. ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

? Dowod wniesienia wadium.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych warunkow szczegolowych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca do realizacji przedmiotowego zamowienia, znajduje si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, na podstawie o?wiadczenia wykonawcy zawartego w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia (JEDZ) zlo?onym wraz z ofert?.

Z uwagi na brak miejsca ? c.d. do pkt III.1.1)

W celu potwierdzenia ?e oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okre?lonym w SIWZ przez Zamawiaj?cego, na podstawie art. 25 ust 1, pkt 2 ustawy, wykonawca, przed udzieleniem zamowienia, na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie nie krotszym ni? 10 dni zlo?y ni?ej okre?lone dokumenty i o?wiadczenia:

1) opisy, fotografie, aktualny katalog oraz instrukcj? obslugi, sporz?dzone przez producenta oferowanego sprz?tu/ autoryzowanego przedstawiciela producenta ze szczegolowymi opisami, potwierdzaj?ce ?e oferowany sprz?t spelnia wszystkie okre?lone w SIWZ wymagania, (pozycje w katalogach i instrukcjach musz? by? oznaczone nr parametru, ktorych dotycz?.

2) aktualn? deklaracj? zgodno?ci ze znakiem bezpiecze?stwa CE, zawieraj?c? informacje dotycz?ce konkretnego oferowanego urz?dzenia pochodz?cego z bie??cej seryjnej produkcji (nie dopuszcza si? oferowania sprz?tu modyfikowanego po dacie wystawienia deklaracji i certyfikatu zgodno?ci oraz zgloszeniu do ww. Rejestru).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych warunkow szczegolowych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca do realizacji przedmiotowego zamowienia, posiada odpowiedni? zdolno?? techniczn? i zawodow?, na podstawie o?wiadczenia wykonawcy zawartego w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia (JEDZ) zlo?onym wraz z ofert?.

Z uwagi na brak miejsca ? c.d. do pkt III.1.1)

Wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic?:

1) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt VI 2 SIWZ:

i. ppkt 1) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy ? wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

ii. ppkt 2) ? 4) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ppkt 1), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotycz?ce terminu wystawienia dokumentow okre?lone w ppkt 1) stosuje si? odpowiednio.

3) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1), sklada dokument, o ktorym mowa w ppkt 1) i), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsca zamieszkania tej osoby. Wymogi dotycz?ce terminu wystawienia dokumentow okre?lone w ppkt 1) lit. i, stosuje si?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Termin realizacji zamowienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Za termin wykonania realizacji przedmiotu Umowy uwa?a si? dat? podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrze?e? przez Zamawiaj?cego (po wykonaniu wszelkich czynno?ci obj?tych przedmiotem Umowy, w tym przeszkolenia pracownikow Zamawiaj?cego).

Pozostale informacje zawarto w SIWZ (zal. nr 3 ? wzor umowy) str Internetowa http://www.biuletyn.abip.pl/ucmmit/ BIP -Zamowienia publiczne ? Dostawy 20-UCMMiT-PN-EL-2017.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Skladanie ofert: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b Kancelaria pok. nr 30.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nast?pi:

w budynku UCMMiT, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, pokoj nr 150, Dzial Zamowie? Publicznych, I pi?tro. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia okre?lonego w danej cz??ci.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia odpowiednio do Cz??ci, na ktory skladana jest oferta wadium w wysoko?ci jak ni?ej:

Nr Cz??ci: Wysoko?? wymaganego wadium w kwocie PLN

1 10.000,00

2 10.000,00

2. Wadium wykonawca wnosi przed uplywem terminu skladania ofert (koniecznie z okre?leniem numeru post?powania i nr zada?/zadania ktorego dotyczy), w akceptowanej przez Zamawiaj?cego formie:

1) pieni??nej,

2) por?cze? bankowych lub por?cze? spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancji bankowych;

4) gwarancji ubezpieczeniowych;

5) por?cze? udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art.6b ust 5, pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (j.t. Dz.U. z 2016, poz.359 ze zm.).

3. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wnie?? przelewem na wskazany poni?ej rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Odzial w Gda?sku, ul. Kowalska 10, 80-846 Gda?sk, nr 96 1130 1121 0006 5620 5420 0003 z oznaczeniem:

Wadium do post?powania nr 20/UCMMiT/PN/EL/2017

? Cz??? nr:kwota zl..

4. Dokument w formie por?czenia winien zawiera? stwierdzenie, ?e:

?..na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego wzywaj?ce do zaplaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, wyplacamy bez jakichkolwiek zastrze?e?.

5. Dokument w formie por?czenia lub gwarancji nale?y sklada? w Kancelarii UCMMiT (Pok.

nr 30, Ip. w siedzibie Zamawiaj?cego) w godzinach od 8:00 do 14:00.od poniedzialku do pi?tku.

6. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu (przypominamy ?e termin to dzie? i godzina) skladania ofert i musi by? udzielone do ko?ca terminu zwi?zania ofert?.

7. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium b?dzie kopia dokonanego przelewu zal?czona do oferty.

8. Wadium b?dzie skutecznie wniesione w pieni?dzu z chwil? uznania ?rodkow pieni??nych na rachunku bankowym Zamawiaj?cego wskazanym powy?ej, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).

9. Por?czenie, gwarancja, o ktorych mowa w pkt 2. powinny by? wa?ne przez okres zwi?zania ofert? ? kopia potwierdzenia wniesienia wadium powinna by? dol?czona do oferty, a oryginal dol?czony do oferty w osobnej i opisanej kopercie.

10. Z tre?ci gwarancji winno wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

11. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona.

12. Wadium dla wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia mo?e by? wniesione przez jednego z tych wykonawcow, kilku z nich lub wszystkich l?cznie.

13. Ewentualne przesuni?cie terminu skladania ofert jest jednoznaczne z przesuni?ciem terminu wniesienia wadium i wa?no?ci wadium.

Podwykonawcy:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? korzystania z uslug podwykonawcow, za wyj?tkiem czynno?ci wymagaj?cych uprawnie? dotycz?cych sprzeda?y wyrobow medycznych, okre?lonych w przepisach polskiego prawa.

2. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenia JEDZ dotycz?ce podwykonawcow (rozdzial VI pkt 1 SIWZ).

3. Powierzenie wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zamowienia.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno?? za dzialania lub zaniechanie dziala? podwykonawcow tak jak za dzialania wlasne.

5. Umowa o podwykonawstwo musi by? w formie pisemnej o charakterze odplatnym, a tak?e musi okre?la? jaka cz??? zamowienia zostanie wykonana przez podwykonawc?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego

wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni-

je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty

okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si?wterminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub

przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej

staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

szczegolowe informacje zawarto w Dziale VI art 179-198 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamowie?

publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? przy Prezesie Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Medical equipments

2017/S 187-382268

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
Gdynia
81-519
Poland
Contact person: Alicja Wiczli?ska
Telephone: +49 6229466
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Fax: +49 6229466
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.ucmmit.gdynia.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatury medycznej.

Reference number: 20/UCMMiT/PN/EL/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 825 115.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 415 115.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 410 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Gdynia: Medical equipments
ND Document number 382268-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDYNIA
AU Authority name Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33112340 - Echocardiographs
33168100 - Endoscopes
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33112340 - Echocardiographs
33168100 - Endoscopes
RC NUTS code PL633
IA Internet address (URL) www.ucmmit.gdynia.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >