Poland-Gdansk: Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003903678715971
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 383718-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

2017/S 187-383718

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Energa-Operator SA, 80-557 Gda?sk, ul. Marynarki Polskiej 130
ul. Reja 29
Gda?sk
80-870
Poland
Contact person: Joanna Zajkowska
Telephone: +48 587788137
E-mail: joanna.zajkowska@energa.pl
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: https://zakupy.energa-operator.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakupy.energa-operator.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa rozl?cznikow napowietrznych sn o budowie zamkni?tej z telesterowaniem.

Reference number: P/1/AZ/00057/17
II.1.2) Main CPV code
31210000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i sukcesywna dostawa dla wszystkich Oddzialow Energa-Operator SA 600 sztuk rozl?cznikow napowietrznych SN o budowie zamkni?tej z telesterowaniem.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL6
Main site or place of performance:

Energa-Operator SA, Odzial w Gda?sku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie, Plocku, Toruniu.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i sukcesywna dostawa dla wszystkich Oddzialow Energa-Operator SA 600 sztuk rozl?cznikow napowietrznych SN o budowie zamkni?tej z telesterowaniem.

2. Wszystkie rozl?czniki napowietrzne SN o budowie zamkni?tej z telesterowaniem maj? by? fabrycznie nowe i pochodzi? z bie??cej produkcji, tj. by? wyprodukowane nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy od daty ich odbioru przez zamawiaj?cego.

3. Wszystkie rozl?czniki obj?te dostaw? oferowane przez wykonawc? maj? pochodzi? od jednego, tego samego producenta wskazanego przez wykonawc? w Formularzu oferty (zal. nr 2 do SIWZ/umowy) i maj? by? tego samego typu, a zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do bie??cej kontroli ?rodla pochodzenia (producenta).

4. Telesterowanie do rozl?cznikow obj?tych dostaw? oferowane przez wykonawc? ma pochodzi? od jednego, tego samego producenta wskazanego przez wykonawc? w Formularzu oferty (zal. nr 2 do SIWZ/umowy) i ma by? tego samego typu, a zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do bie??cej kontroli ?rodla pochodzenia (producenta).

5. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w zal?czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? Specyfikacja techniczna.

6. Na przedmiot zamowienia wymaga si? udzielenia gwarancji na okres nie krotszy ni? 5 lat licz?c od daty odbioru przedmiotu zamowienia bez zastrze?e? przez zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.01.04.01-00-0012/17.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga ? pod rygorem odrzucenia oferty ? by w dostawach udzial towarow pochodz?cych z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej lub pa?stw, z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o rownym traktowaniu przedsi?biorcow, lub pa?stw wobec ktorych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczal 50 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Wykonawca powinien zlo?y? wraz z ofert?:

1.1 aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, w formie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwane dalej ?JEDZ,

1.2. je?eli wykonawca wykazuj?c spelnianie warunku, o ktorych mowa w sekcji III.1.3, b?dzie polegal na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych, zwanej dalej ?ustaw? ? o?wiadczenia JEDZ dotycz?ce tych podmiotow.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow JEDZ powinien zlo?y? ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, b?dzie zobowi?zany przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

4. Z post?powania o udzielenie zamowienia zamawiaj?cy wykluczy wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, ?e osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), pkt 15 ? 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? z post?powania rownie? w przypadku, gdy ? po jednokrotnym przeprowadzeniu procedury, o ktorej mowa w art. 22a ust. 6 ustawy ? wykluczeniu b?dzie podlegal podmiot trzeci, na ktorego zasobach wykonawca b?dzie polegal w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu.

6. Przed udzieleniem zamowienia zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia wykonawcy:

6.1 informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, ?e osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

6.2. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.3. o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

7. Wykonawca, ktory w celu potwierdzenia spelnienia warunku opisanego w sekcji III 1.3 pkt 1 b?dzie polegal na zdolno?ciach innych podmiotow, b?dzie zobowi?zany do zlo?enia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 6.

8. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa:

8.1. w pkt 6.1 ? b?dzie zobowi?zany zlo?y? informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 i pkt 21 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

8.2. w pkt 6.2 ? b?dzie zobowi?zany zlo?y? dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Ci?g dalszy w VI.3.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy:

1. wykonali nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert dostaw? lub dostawy fabrycznie nowych rozl?cznikow napowietrznych SN o budowie zamkni?tej z telesterowaniem o l?cznej warto?ci brutto co najmniej 3 000 000 PLN.

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1, polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

3. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunek, o ktorym mowa w pkt 1, wykonawcy musz? spelnia? l?cznie.

4. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu wezwany wykonawca zobowi?zany b?dzie zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

4.1. wykaz dostaw, o ktorych mowa w pkt 1, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz dowodow okre?laj?cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

4.2 je?eli wykonawca wykazuj?c spelnianie warunkow, o ktorych mowa w pkt 1, b?dzie polegal na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 ustawy ? dokumenty dowodz?ce, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci zobowi?zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia;

5. W przypadku, gdy w dokumentach, o ktorych mowa w pkt 1, zawarte b?d? kwoty wyra?one w walutach obcych, zamawiaj?cy przeliczy je na PLN, z zastosowaniem ?redniego kursu walut NBP obowi?zuj?cego w dniu zako?czenia realizacji dostawy.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca skladaj?cy ofert? zobowi?zany jest do wniesienia przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci 500 000 PLN.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowi?zany b?dzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zwanego dalej ?zabezpieczeniem, w kwocie stanowi?cej 5 % ceny swojej oferty.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Oferty zostan? otwarte publicznie w budynku Energa-Operator SA w Gda?sku, ul. M. Reja 29, w pok. nr 233 lub 132 lub 314 lub 212.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Ci?g dalszy z III.1.1:

9. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi odpowiednio nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy lub 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

10. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 8.1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

3. W celu potwierdzenia, ?e przedmiot zamowienia spelnia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego wezwany wykonawca b?dzie zobowi?zany zlo?y?:

3.1. Dokumentacj? Techniczno-Ruchow? (DTR);

3.2. karty katalogowe;

3.3. potwierdzaj?ce wymagane parametry certyfikaty zgodno?ci z normami:

3.3.1. rozl?czniki napowietrzne SN o budowie zamkni?tej z nap?dem ? PN EN 62271 1:2009E+A1:2011E oraz PN-EN 62271-103:2011E,

3.3.2. wysokonapi?ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza ? Cz??? 103: Rozl?czniki o napi?ciu znamionowym wy?szym ni? 1 kV do 52 kV wl?cznie;

3.4. certyfikaty zgodno?ci z normami:

3.4.1. transformatory potrzeb wlasnych ? PN-EN 61869-3:2011E Przekladniki,

3.4.2. przekladniki pr?dowe SN ? PN-EN 61869-2:2013-06E Przekladniki,

3.4.3. ograniczniki przepi?? SN ? PN-EN 60099-4:2009P Ograniczniki przepi??;

3.5. deklaracje zgodno?ci producenta lub jego upowa?nionego przedstawiciela albo importera z normami:

3.5.1. sterownik z zintegrowanym modulem wykrywania zwar? PN EN 61010-1:2011P, PN EN 61000 6-2:2008P, PN-EN 61000-6-4:2008P+A1:2012P, PN EN 60255 26:2014-01P,

3.5.2. dzielniki napi?ciowe ? PN-EN 60044-7:2003P,

3.5.3. PN-EN 60044-7:2003P,

3.5.4. zasilacz pr?du stalego PN-EN 61204:2001+A1:2002E oraz PN-EN 61204-3:2006,

3.5.5. ograniczniki przepi?? nn ? PN-EN 61643-11:2013-06E,

3.5.6. rozl?cznik bezpiecznikowy instalacyjny nn ? PN-EN 60947-3:2009P,

3.5.7. wyl?czniki instalacyjne nn ? PN EN 60947 2:2009P,

3.5.8. gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym ? PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P+A2:2016-01P, PN-IEC 60884-2-2:2012P,

3.5.9. izolatory przepustowe: PN-EN 60137:2010P,

3.5.10. izolatory oslonowe: PN-EN 62217:2013-06E,

3.5.11. akumulatory: PN-EN 60896-21:2007P;

3.6. deklaracje zgodno?ci producenta lub jego upowa?nionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami:

3.6.1. Dyrektywy RED 2014/53/UE (Dz.U. UE L 153/63/2014),

3.6.2. Dyrektywy EMC 2014/30/UE (Dz.U. UE L 96/79/2014),

dla sterownika z zintegrowanym sygnalizatorem zwar? oraz modulu komunikacyjnego;

3.6.3. Dyrektywy LVD 2014/35/UE (Dz.U. UE L 96/357/2014),

3.6.4. Dyrektywy RoHS 2011/65/UE (Dz.U. UE L 174/88/2011),

3.6.5. Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 (Dz.U. UE L137/10/2015)

dla zasilacza pr?du stalego, ogranicznikow przepi?? nn, rozl?cznikow instalacyjny nn, wyl?cznikow instalacyjnych nn;

3.6.6. Dyrektywy 2006/66/WE (Dz.U. UE L 266/1/2006),

3.6.7. Dyrektywy 2013/56/UE (Dz.U. UE L 329/5/2013)

dla akumulatorow wykonanych w technologii ?elowej lub AGM.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwolanie wnosi si? w terminie 10/15 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia (w zale?no?ci od sposobu przeslania informacji).

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych, ni? okre?lone w pkt 1 i 2, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

2017/S 187-383718

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Energa-Operator SA, 80-557 Gda?sk, ul. Marynarki Polskiej 130
ul. Reja 29
Gda?sk
80-870
Poland
Contact person: Joanna Zajkowska
Telephone: +48 587788137
E-mail: joanna.zajkowska@energa.pl
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: https://zakupy.energa-operator.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa rozl?cznikow napowietrznych sn o budowie zamkni?tej z telesterowaniem.

Reference number: P/1/AZ/00057/17
II.1.2) Main CPV code
31210000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL6
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
ND Document number 383718-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDANSK
AU Authority name Energa-Operator SA, 80-557 Gda?sk, ul. Marynarki Polskiej 130
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 31210000 - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
OC Original CPV code 31210000 - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
RC NUTS code PL6
IA Internet address (URL) https://zakupy.energa-operator.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >