Poland-Warsaw: Road construction works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003950890649844
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392788-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road construction works

2017/S 192-392788

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mazowiecki Zarz?d Drog Wojewodzkich w Warszawie
527-020-63-46
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Poland
Contact person: Anna Goebel
Telephone: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Fax: +48 222449013
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mzdw.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 618 relacji Golymin ? Wyszkow na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04 ? nr post?powania 107/17.

Reference number: 107/17
II.1.2) Main CPV code
45233120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 618 relacji Golymin ? Wyszkow na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04. Zamawiaj?cy dodatkowo informuje, ?e Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot obj?tych umow? na podstawie projektu organizacji ?na czas budowy, sporz?dzonego przez i na koszt Wykonawcy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 21 886 013.97 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL92
Main site or place of performance:

Droga wojewodzka nr 618 relacji Golymin ? Wyszkow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 618 relacji Golymin ? Wyszkow na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04. Zamawiaj?cy dodatkowo informuje, ?e Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot obj?tych umow? na podstawie projektu organizacji ?na czas budowy, sporz?dzonego przez i na koszt Wykonawcy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-220768
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk
Kacice 76
Pultusk
05-100
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 886 013.97 PLN
Total value of the contract/lot: 14 453 477.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Bran?a sanitarna i bran?a mostowa.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob

7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec innych czynno?ci wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

9. Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia

10. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

11. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road construction works

2017/S 192-392788

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mazowiecki Zarz?d Drog Wojewodzkich w Warszawie
527-020-63-46
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Poland
Contact person: Anna Goebel
Telephone: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Fax: +48 222449013
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mzdw.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 618 relacji Golymin ? Wyszkow na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04 ? nr post?powania 107/17.

Reference number: 107/17
II.1.2) Main CPV code
45233120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 21 886 013.97 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL92

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-220768

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk
Kacice 76
Pultusk
05-100
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 886 013.97 PLN
Total value of the contract/lot: 14 453 477.86 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Road construction works
ND Document number 392788-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Mazowiecki Zarz?d Drog Wojewodzkich w Warszawie (527-020-63-46)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45233120 - Road construction works
OC Original CPV code 45233120 - Road construction works
RC NUTS code PL92
IA Internet address (URL) www.mzdw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >