Poland-Cz?stochowa: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003951571359588
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393355-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Computer equipment and supplies

2017/S 192-393355

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Cz?stochowa
ul. ?l?ska 11/13
Cz?stochowa
42-217
Poland
Contact person: Maria Kaczor-Prattico' ? w zakresie przedmiotu zamowienia; Malgorzata Kami?ska ? w zakresie procedury przetargowej
Telephone: +48 343707687/+48 343707618
E-mail: przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl
Fax: +48 343707170
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.czestochowa.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup sprz?tu komputerowego, informatycznego i teleinformatycznego ? 3 cz??ci, w ramach projektu Praktyczne ksztalcenie zawodowe szans? na lepszy start ? doposa?enie szkol zawodowych w Cz?stochowie.

Reference number: IZ.271.38.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego, informatycznego i teleinformatycznego na potrzeby projektu pn. ?Praktyczne ksztalcenie zawodowe szans? na lepszy start ? doposa?enie szkol zawodowych w Cz?stochowie:

CZ??? 1: Zakup i dostawa 288 zestawow komputerowych i 80 laptopow.

CZ??? 2: Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow informatycznych (serwery, ta?mowe systemy archiwizacji danych, firewall).

CZ??? 3: Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow teleinformatycznych (koncentrator ADSL, analizatory, reflektometr OTDR, miernik mocy optycznej, oscyloskopy dwukanalowe, spawarki.)

Szczegolowy opis zamowienia zawieraj? zal?czniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 580 674.43 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup i dostawa 288 zestawow komputerowych i 80 laptopow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Cz?stochowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakup i dostawa 288 zestawow komputerowych i 80 laptopow.. Szczegolowy opis zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ pn.: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ). Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych jako?? oferowanych produktow zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego:

1. Szczegolowy wykaz oferowanych produktow w zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SOPZ stanowi?cych zal?cznik nr 1 do SIWZ. Wykaz musi zawiera? spis oferowanych produktow z podaniem producenta, modelu, zastosowanych komponentow i ich parametrow technicznych. Je?eli wykonawca zaproponuje w ofercie produkt rownowa?ny, to wykaz musi zawiera? nazw? produktu (typ, producenta), oraz dokladny opis techniczny oferowanego zamiennika z podaniem ich parametrow technicznych.

2. Dokumenty potwierdzaj?ce jako?? zaoferowanych produktow:

1) CZ??? 1 ? Zestawy komputerowe nr 1 i nr 2:

a) Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprz?tu ? nale?y dostarczy? na ??danie zamawiaj?cego

b) ENERGY STAR 6.1 ? nale?y dostarczy? na ??danie zamawiaj?cego

c) Deklaracja zgodno?ci CE ? nale?y dostarczy? na ??danie zamawiaj?cego

d) O?wiadczenie producenta jednostki potwierdzaj?ce spelnianie kryteriow ?rodowiskowych, w tym zgodno?ci z dyrektyw? RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych ? nale?y dostarczy? na ??danie zamawiaj?cego

2) CZ??? 1 ? Zasilacze w zestawach komputerowych nr 1 i nr 2: certyfikat 80 PLUS klasy min BRONZE ze strony https://plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx

3) CZ??? 1 ? Laptopy:

a) Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprz?tu

b) Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej SILVER potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net

c) ENERGY STAR XX

d) Deklaracja zgodno?ci CE

e) O?wiadczenie producenta jednostki potwierdzaj?ce spelnianie kryteriow ?rodowiskowych, w tym zgodno?ci z dyrektyw? RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych

f) oficjalny dokument producenta potwierdzaj?cy parametr: Glo?no?? jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE ? maksymalnie 24 dB

4) Wydruki testow ? CZ??? 1

Ze wzgl?du na konieczno?? podania w druku OFERTA wielko?ci uzyskanych w te?cie punktow, wydruki musz? by? wykonane nie wcze?niej ni? 2 tygodnie przed uplywem terminu skladania ofert.

a) Wydruk testu procesora w zestawach komputerowych nr 1 (CZ??? 1)

Procesor osi?gaj?cy w te?cie PassMark CPU Mark wynik min. 5950 punktow (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowa? si? na stronie: www.cpubenchmark.net ).

b) Wydruk testu procesora w zestawach komputerowych nr 2 (CZ??? 1)

Procesor osi?gaj?cy w te?cie PassMark CPU Mark wynik min. 7400 punktow (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowa? si? na stronie: www.cpubenchmark.net ).

c) Wydruk testu karty graficznej w zestawach komputerowych nr 1 i 2 (CZ??? 1)

Karta graficzna osi?gaj?ca w te?cie Passmark G3D Mark wynik min. 925 punktow (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowa? si? na stronie: www.videobenchmark.net ).

d) Wydruk testu procesora w laptopach (CZ??? 1)

Procesor osi?gaj?cy w te?cie PassMark CPU Mark wynik min. 3800 punktow (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowa? si? na stronie: www.cpubenchmark.net ).

5) CZ??? 1 ? zestawy komputerowe, laptopy: O?wiadczenie producenta komputera, ?e w przypadku nie wywi?zywania si? z obowi?zkow gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisuj?cej, przejmie na siebie wszelkie zobowi?zania zwi?zane z serwisem.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.12.02.02-24-045B/16-003.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wadium dla CZ??CI 1: 35.000,00 zl (slownie: trzydzie?ci pi?? tysi?cy zlotych)

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow informatycznych (serwery, ta?mowe systemy archiwizacji danych, firewall).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Cz?stochowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow informatycznych (serwery, ta?mowe systemy archiwizacji danych, firewall). Szczegolowy opis zawiera zal?cznik nr 2 do SIWZ pn. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ)

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych jako?? oferowanych produktow zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego:

1. Szczegolowy wykaz oferowanych produktow ? w zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SOPZ stanowi?cym zal?cznik nr 2 do SIWZ. Wykaz musi zawiera? spis oferowanych produktow z podaniem producenta, modelu, zastosowanych komponentow i ich parametrow technicznych. Ponadto, je?eli wykonawca zaproponuje w ofercie produkt rownowa?ny, to wykaz musi zawiera? nazw? produktu (typ, producenta), oraz dokladny opis techniczny oferowanego zamiennika z podaniem ich parametrow technicznych.

2. Wydruki testow:

Ze wzgl?du na konieczno?? podania w druku OFERTA wielko?ci uzyskanych w te?cie punktow, wydruki musz? by? wykonane nie wcze?niej ni? 2 tygodnie przed uplywem terminu skladania ofert.

a) Wydruk testu procesora dla serwera (SOPZ poz. 5.2, CZ??? 2)

Procesor osi?gaj?cy w zestawieniach publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net wyniki nie ni?sze ni?: Avarage CPU Mark ? 5100 pkt; Single Thread Rating ? 1900 pkt. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowa? si? na stronie: www.cpubenchmark.net ).

b) Wydruk testu karty graficznej serwera (SOPZ poz. 5.3, CZ??? 2)

Karta graficzna osi?gaj?ca w te?cie Passmark G3D Rating min. 700 punktow.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.12.02.02-24-045B/16-003.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wadium dla CZ??CI 2: 2.000,00 zl (slownie: dwa tysi?ce zlotych).

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow teleinformatycznych (koncentrator ADSL, analizatory, reflektometr OTDR, miernik mocy optycznej, oscyloskopy dwukanalowe, spawarki.)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
32000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Cz?stochowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow teleinformatycznych (koncentrator ADSL, analizatory, reflektometr OTDR, miernik mocy optycznej, oscyloskopy dwukanalowe, spawarki.)

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 3 do SIWZ pn.: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ)

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych jako?? oferowanych produktow zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego:

1) Szczegolowy wykaz oferowanych produktow ? w zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SOPZ stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi zawiera? spis oferowanych produktow z podaniem producenta, modelu, zastosowanych komponentow i ich parametrow technicznych. Ponadto, je?eli wykonawca zaproponuje w ofercie produkt rownowa?ny, to wykaz musi zawiera? nazw? produktu (typ, producenta), oraz dokladny opis techniczny oferowanego zamiennika z podaniem ich parametrow technicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.12.02.02-24-045B/16-003.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia wadium dla CZ??CI 3: 6.000,00 zl (slownie: sze?? tysi?cy zlotych).

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274063
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zakup i dostawa 288 zestawow komputerowych i 80 laptopow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow informatycznych (serwery, ta?mowe systemy archiwizacji danych, firewall).

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow teleinformatycznych (koncentrator ADSL, analizatory, reflektometr OTDR, miernik mocy optycznej, oscyloskopy dwukanalowe, spawarki.)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Dariusz Matyjewicz RATE ART P.H.U.
Lod?
91-463
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 212 138.69 PLN
Total value of the contract/lot: 252 352.95 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow udzialu w post?powaniu i podstaw wykluczenia zawieraj? punkty 5 i 6 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ), ktora jest dost?pna na stronie internetowej zamawiaj?cego po adresem: http://bip.czestochowa.pl

I. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

2) Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3, 4), 8) ustawy Pzp.

II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia:

1) Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych

3) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych

4) Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow

5) Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

6) O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

7) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

8) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci

III. Dokumenty dotycz?ce wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?lone s? w punkcie 6.2. SIWZ

IV. Dokumenty dotycz?ce wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?lone s? w punkcie 6.3.SIWZ

V. Dokumenty, ktore wykonawcy musz? zlo?y? w ofercie okre?lone s? w punkcie 6.5. SIWZ

VI. Terminy skladania innych dokumentow ni? wymagane w ofercie okre?lone s? w punkcie 6.6. SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W prowadzonym post?powaniu maj? zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych ? ?rodki ochrony prawnej.

W odniesieniu do odwola? zastosowanie maj? tak?e nast?puj?ce przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamowie? publicznych, tj.:

a) Rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwola? (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964);

b) Rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysoko?ci oraz sposobu pobierania wpisu od odwolania oraz rodzajow kosztow w post?powaniu odwolawczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Computer equipment and supplies

2017/S 192-393355

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Cz?stochowa
ul. ?l?ska 11/13
Cz?stochowa
42-217
Poland
Contact person: Maria Kaczor-Prattico' ? w zakresie przedmiotu zamowienia; Malgorzata Kami?ska ? w zakresie procedury przetargowej
Telephone: +48 343707687/+48 343707618
E-mail: przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl
Fax: +48 343707170
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.czestochowa.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup sprz?tu komputerowego, informatycznego i teleinformatycznego ? 3 cz??ci, w ramach projektu Praktyczne ksztalcenie zawodowe szans? na lepszy start ? doposa?enie szkol zawodowych w Cz?stochowie.

Reference number: IZ.271.38.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 580 674.43 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup i dostawa 288 zestawow komputerowych i 80 laptopow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow informatycznych (serwery, ta?mowe systemy archiwizacji danych, firewall).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow teleinformatycznych (koncentrator ADSL, analizatory, reflektometr OTDR, miernik mocy optycznej, oscyloskopy dwukanalowe, spawarki.)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
32000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274063

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zakup i dostawa 288 zestawow komputerowych i 80 laptopow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow informatycznych (serwery, ta?mowe systemy archiwizacji danych, firewall).

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zakup i dostawa specjalistycznego sprz?tu i akcesoriow teleinformatycznych (koncentrator ADSL, analizatory, reflektometr OTDR, miernik mocy optycznej, oscyloskopy dwukanalowe, spawarki.)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Dariusz Matyjewicz RATE ART P.H.U.
Lod?
91-463
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 212 138.69 PLN
Total value of the contract/lot: 252 352.95 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Cz?stochowa: Computer equipment and supplies
ND Document number 393355-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place CZ?STOCHOWA
AU Authority name Gmina Miasto Cz?stochowa
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
32000000 - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
32000000 - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
RC NUTS code PL224
IA Internet address (URL) www.czestochowa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >