Poland-Warsaw: Servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003951572540327
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393354-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Servers

2017/S 192-393354

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Finansow, Biuro Logistyki
ul. ?wi?tokrzyska 12
Warszawa
00-916
Poland
Contact person: Krzysztof Jakubowski, Andrzej Konarzewski, Ministerstwo Finansow, Biuro Logistyki
Telephone: +48 226945518/+48 226945977
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Fax: +48 226945268
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.mf.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wdro?enie uslug wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na ??danie wraz z infrastruktur?.

II.1.2) Main CPV code
48820000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Wykonawca zobowi?zuje si? na rzecz Zamawiaj?cego do Budowy oraz Wdro?enia systemu ?wiadcz?cego uslugi wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na ??danie (zwanym dalej ?Systemem) i Utrzymania Systemu, zgodnie z Wymaganiami oraz Architektur? teleinformatyczn? Zamawiaj?cego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 200 273.95 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48700000
72250000
72611000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Wykonawca zobowi?zuje si? na rzecz Zamawiaj?cego do Budowy oraz Wdro?enia systemu ?wiadcz?cego uslugi wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na ??danie (zwanym dalej ?Systemem) i Utrzymania Systemu, zgodnie z Wymaganiami oraz Architektur? teleinformatyczn? Zamawiaj?cego.

2. Wykonawca zobowi?zuj? si? do wykonania Przedmiotu Umowy w dwoch Fazach z podzialem na etapy, obejmuj?cych:

1) Faz? 1 ? Budow? i Wdro?enie Systemu (zamowienie podstawowe):

a) Etap 1 ? opracowanie i dostawa Planu Kontraktu, Planow Etapow, Projektu Wykonawczego Budowy Systemu;

b) Etap 2:

? Dostawa Sprz?tu i Oprogramowania;

? Instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie wszystkich funkcjonalno?ci Sprz?tu i Oprogramowania;

? Dostawa Dokumentacji dla Sprz?tu i Oprogramowania;

c) Etap 3:

? Przeprowadzenie Szkole? dla administratorow z zainstalowanego Sprz?tu

i Oprogramowania;

? Przeprowadzenie Szkole? dla U?ytkownikow ko?cowych z zainstalowanego Sprz?tu i Oprogramowania;

? Dostawa Dokumentacji powdro?eniowej;

d) Etap 4:

? Dostawa i wdro?enie Uslugi wirtualnej aplikacji dla 2400 pracownikow Ministerstwa Finansow, zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do Umowy;

? Wirtualizacja 20 aplikacji wskazanych przez Zamawiaj?cego, zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do Umowy

? Dostawa zaktualizowanej Dokumentacji powdro?eniowej;

e) Etap 5:

? Dostawa i wdro?enie Uslugi wirtualnej stacji roboczej, zgodnie z Zal?cznikiem nr 3 do Umowy;

? Migracja 1750 u?ytkownikow na wirtualne stacje robocze, zgodnie z Zal?cznikiem nr 3 do Umowy;

? Dostawa zaktualizowanej Dokumentacji powdro?eniowej

2) Faz? 2 ? Uslug? Utrzymania Systemu (prawo opcji):

a) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) dla zainstalowanego Sprz?tu

i Oprogramowania, o ktorym mowa w Etapie 2;

b) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) dla Uslugi wirtualnej aplikacji,

o ktorej mowa w Etapie 4;

c) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) Uslugi wirtualnej stacji roboczej, o ktorej mowa w Etapie 5 tiret pierwszy;

d) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) migracji o ktorej mowa w Etapie 5 tiret drugi;

e) Uslug? Dedykowanego Wsparcia Technicznego, szczegolowo opisanej w 13 Umowy

f) Uslug? Serwisu Pogwarancyjnego dla Sprz?tu i Oprogramowania, szczegolowo opisanej w Zal?czniku nr 8B do Umowy;

3. Realizacja Fazy 2 ? Uslugi Utrzymania Systemu stanowi Prawo opcji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?ci zwi?zane z dostosowaniem systemu do urz?dze? mobilnych / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?ci zwi?zane z przyspieszeniem wydajno?ci graficznej dla wirtualnych desktopow i aplikacji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?ci zwi?zane z wykorzystaniem zasobow po stronie klienta w celu optymalizacji wydajno?ci / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?ci zwi?zane z poziomem jako?ci uslug bez wzgl?du na rodzaj pol?czenia / Weighting: 25
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Faz? 2 ? Uslug? Utrzymania Systemu (prawo opcji):

a) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) dla zainstalowanego Sprz?tu

i Oprogramowania, o ktorym mowa w Etapie 2;

b) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) dla Uslugi wirtualnej aplikacji,

o ktorej mowa w Etapie 4;

c) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) Uslugi wirtualnej stacji roboczej, o ktorej mowa w Etapie 5 tiret pierwszy;

d) Wsparcie techniczne (powdro?eniowe) migracji o ktorej mowa w Etapie 5 tiret drugi;

e) Uslug? Dedykowanego Wsparcia Technicznego, szczegolowo opisanej w 13 Umowy

f) Uslug? Serwisu Pogwarancyjnego dla Sprz?tu i Oprogramowania, szczegolowo opisanej w Zal?czniku nr 8B do Umowy;

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Przedmiot zamowienia b?dzie wspolfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2015/S 249-454099
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Wdro?enie uslug wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na ??danie wraz z infrastruktur?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum Decsoft S.A. (lider konsorcjum) oraz Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
Warszawa
01-217
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162A
Warszawa
02-342
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 17 803 099.61 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Calkowita ko?cowa warto?? umowy/cz??ci okre?lona w sekcji V.2.4) zawiera podatek VAT.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci zmawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielnie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 Ustawy w zwi?zku z 5 rozporz?dzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwola?, odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Odwolanie wraz z zal?cznikami oraz zgloszenie przyst?pienia do post?powania odwolawczego przez Wykonawc?, wnoszone drog? elektroniczn?, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone t? drog? w sprawie, przekazuje si? za po?rednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udost?pnionej na stronie internetowej Urz?du Zamowie? Publicznej ( www.uzp.gov.pl ).

Zgodnie z art. 180 ust. 5 Ustawy odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwolania:

l.p. Przedmiot odwolania Termin na wniesienie odwolania,

1. Czynno?? Zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia odwolania zostaly przekazane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2 Ustawy ? 10 dni

2. Czynno?? Zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia odwolania zostaly przekazane w sposob inny ni? okre?lony w art. 27 ust. 2 Ustawy ? 15 dni

3. Tre?? ogloszenia o zamowieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urz?dowym UE, a je?eli post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowie? SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ? 10 dni

4. Wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punktach od 1 do 3 odwolanie wnosi si? w terminie liczonym od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ? 10 dni

Zgodnie z art. 192 ust. 1 Ustawy Izba uwzgl?dnia odwolanie, je?eli stwierdzi naruszenie przepisow Ustawy,ktore mialo wplyw lub mo?e mie? istotny wplyw na wynik post?powania o udzielenie zamowienia.

Cofni?cie odwolania

Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwoluj?cy mo?e cofn?? odwolanie do czasu zamkni?cia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza post?powanie odwolawcze. Je?eli cofni?cie odwolania nast?pi przed otwarciem rozprawy, odwoluj?cemu zwraca si? 90 % wpisu.

SKARGA

Na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienia ko?cz?ce post?powanie odwolawcze stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, wnoszona za po?rednictwem Prezesa KIO. Skarg? wnosi si? w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Servers

2017/S 192-393354

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Finansow, Biuro Logistyki
ul. ?wi?tokrzyska 12
Warszawa
00-916
Poland
Contact person: Krzysztof Jakubowski, Andrzej Konarzewski, Ministerstwo Finansow, Biuro Logistyki
Telephone: +48 226945518/+48 226945977
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Fax: +48 226945268
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.mf.gov.pl

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wdro?enie uslug wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na ??danie wraz z infrastruktur?.

II.1.2) Main CPV code
48820000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 200 273.95 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48700000
72250000
72611000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2015/S 249-454099

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Wdro?enie uslug wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na ??danie wraz z infrastruktur?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum Decsoft S.A. (lider konsorcjum) oraz Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
Warszawa
01-217
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162A
Warszawa
02-342
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 17 803 099.61 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Servers
ND Document number 393354-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Ministerstwo Finansow, Biuro Logistyki
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48700000 - Software package utilities
48820000 - Servers
72250000 - System and support services
72611000 - Technical computer support services
OC Original CPV code 48700000 - Software package utilities
48820000 - Servers
72250000 - System and support services
72611000 - Technical computer support services
RC NUTS code PL91
IA Internet address (URL) www.mf.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >