Poland-Warsaw: Construction work for gas pipelines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003026662835922
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 383609-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work for gas pipelines

2017/S 187-383609

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Poland
Contact person: Przemyslaw Laci?ski
Telephone: +48 222201469
E-mail: przemyslaw.lacinski@gaz-system.pl
Fax: +48 222201874
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakupy.gaz-system.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn. ?Budowa gazoci?gu DN 1000 Zdzieszowice ? Wroclaw, odcinek Brzeg ? Z?bice ? Kielczow.

Reference number: ZP/2017/09/0089/PI
II.1.2) Main CPV code
45231220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego ?Budowa gazoci?gu DN 1000 Zdzieszowice ? Wroclaw, odcinek Brzeg ? Z?bice ? Kielczow.

Szczegolowy opis przedmiotu Zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanej dalej ?SIWZ) ? Opis przedmiotu Zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
44160000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego ?Budowa gazoci?gu DN 1000 Zdzieszowice ? Wroclaw, odcinek Brzeg ? Z?bice ? Kielczow.

Szczegolowy opis przedmiotu Zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanej dalej ?SIWZ) ? Opis przedmiotu Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 27
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 710316.
II.2.14) Additional information

POIS.07.01.00-00-0003/16.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1. Nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania o udzielenie Zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ? pkt 23) Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),zwan? dalej ?Ustaw?.

2. Z Post?powania o udzielenie Zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ? pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania oferty wst?pne o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Rzeczone o?wiadczenie Wykonawca jest zobowi?zany zlo?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem.

a) W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,wymog zlo?enia jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Je?eli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu oraz spelniania, w zakresie w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

Dokumenty na potwierdzenie spelniania ww. warunkow, ktore b?d? wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) Ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

3) Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

4) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znakow, ci?g dalszy znajduje si? w Sekcji VI.3)ogloszenia oraz dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) Ogloszenia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1. Potwierdz? posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej na kwot? nie mniejsz? ni? 17 000 000 PLN (slownie: siedemna?cie milionow zlotych).

2. Potwierdz? posiadanie:

? ?redniorocznego przychodu netto ze sprzeda?y w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, w wysoko?ci co najmniej 115 000 000 PLN (slownie: sto pi?tna?cie milionow zlotych),

? przychodu netto ze sprzeda?y za ostatni zako?czony rok obrotowy, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, w wysoko?ci co najmniej 115 000 000 PLN (slownie: sto pi?tna?cie milionow zlotych).

3. Potwierdz?, ?e wska?nik plynno?ci bie??cej za ostatni zako?czony rok obrotowy, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, jest nie mniejszy ni? 1,00.

Wska?nik plynno?ci bie??cej zostanie wyliczony zgodnie z nast?puj?cym wzorem: aktywa obrotowe (bez nale?no?ci handlowych powy?ej 12 mies. prezentowanych w aktywach obrotowych, je?eli wyst?puj?) / [zobowi?zania krotkoterminowe (bez zobowi?za? handlowych powy?ej 12 mies. prezentowanych w zobowi?zaniach krotkoterminowych, je?eli wyst?puj?) + rezerwy krotkoterminowe prezentowane w zobowi?zaniach dlugoterminowych (je?eli wyst?puj?) + bierne rozliczenia mi?dzyokresowe krotkoterminowe (je?li wyst?puj? i nie s? ju? uj?te w zobowi?zaniach krotkoterminowych)].

W zakresie warunku udzialu w Post?powaniu okre?lonego w ust. 4 powy?ej, Zamawiaj?cy dokona przelicze? z dokladno?ci? do dwoch miejsc po przecinku.

Dokumenty na potwierdzenie spelniania ww. warunkow, ktore b?d? wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy:

1) Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy na kwot? nie mniejsz? ni? 17 000 000 PLN, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert, potwierdzaj?ca spelnianie warunku udzialu w Post?powaniu okre?lonego w ust. 1 powy?ej.

Uwaga:

Je?eli Wykonawca wykazuj?c spelnianie warunku, o ktorym mowa w ust. 1 powy?ej, polega na zdolno?ciach finansowych innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy przedlo?enia dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1) powy?ej dotycz?cego tych podmiotow.

2) Cz??? sprawozdania finansowego, tj. w szczegolno?ci bilans oraz rachunek zyskow i strat, w przypadku, gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci to wraz z opini? bieglego rewidenta o tym sprawozdaniu finansowym, z okresu ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, za ten okres, potwierdzaj?cy spelnianie warunkow udzialu w Post?powaniu okre?lonych w ust. 2 i ust. 3 powy?ej.

Za ostatni zako?czony rok obrotowy rozumie si? ostatni zako?czony rok obrotowy Wykonawcy, nawet je?li przepisy prawa nie wymagaj? na dzie? skladania ofert w przedmiotowym post?powaniu dysponowania zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi. Powy?sze dotyczy zarowno Wykonawcow jak i podmiotow trzecich w rozumieniu art. 22a ust. 1 Ustawy.

Je?eli Wykonawca, zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci obowi?zuj?cymi w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie ma obowi?zku sporz?dzenia sprawozdania finansowego, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 2) powy?ej, sklada inne dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie warunkow udzialu w Post?powaniu okre?lonych w ust. 2 i ust. 3 powy?ej.

Uwaga:

W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zamowienia, dokumenty okre?lone w pkt 1) i pkt 2) powy?ej mo?e zlo?y? l?cznie grupa Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Je?eli Wykonawca wykazuj?c spelnianie warunkow udzialu w Post?powaniu, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3 powy?ej, polega na zdolno?ciach ekonomicznych innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy przedlo?enia dokumentow, o ktorych mowa pkt 2) powy?ej dotycz?cych tych podmiotow.

W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci jest zobowi?zany do sporz?dzenia sprawozdania finansowego za ostatni zako?czony rok obrotowy, a wyka?e spelnianie warunkow udzialu w Post?powaniu, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3 powy?ej, za pomoc? innych dokumentow, Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? ??dania przed zawarciem umowy przedlo?enia cz??ci sprawozdania finansowego, tj. w szczegolno?ci bilansu oraz rachunku zyskow i strat, w ktorych zawarte b?d? dane na potrzeby wykazania spelniania warunkow udzialu w Post?powaniu, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3 powy?ej.

W przypadku, gdy ww. sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, podlega badaniu przez bieglego rewidenta, Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? ??dania sprawozdania finansowego wraz z t? opini?.

Powy?sze ??danie b?dzie uzale?nione od tego czy przepisy o rachunkowo?ci wymagaj? ju? dysponowania takimi dokumentami przez Wykonawc?.

Powy?sze dotyczy zarowno Wykonawcow jak i podmiotow w rozumieniu art. 22a ust. 1 Ustawy.

Zamawiaj?cy oczekuje, i? przedstawiona w celu weryfikacji spelnienia warunkow udzialu w Post?powaniu okre?lonych w ust. 2 i ust. 3 powy?ej, cz??? sprawozdania finansowego (tj. w szczegolno?ci bilans oraz rachunek zyskow i strat) b?dzie sporz?dzona zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi danego Wykonawc?. Dla podmiotow maj?cych siedzib? lub miejsce sprawowania zarz?du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznacza to, i? sprawozdanie finansowe powinno zosta? sporz?dzone zgodnie z ustaw? z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowo?ci (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), a zatem rownie? zgodnie z Mi?dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo?ci Finansowej (MSSF), dla przypadkow, o ktorych mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowo?ci.

Zamawiaj?cy, akceptuje fakt, i? sprawozdania finansowe poszczegolnych Wykonawcow b?d? sporz?dzane zgodnie z obowi?zuj?cymi ich przepisami, akceptuje, i? poj?cia wskazane we wzorze dotycz?cym wska?nika plynno?ci bie??cej b?d? interpretowane zgodnie z tymi przepisami. Wska?nik, o ktorym mowa w ust. 3 powy?ej, nale?y obliczy? w oparciu o przedstawiony wzor, klasyfikuj?c do poszczegolnych kategorii operacje gospodarcze (pozycje bilansowe) zgodnie z obowi?zuj?cymi Wykonawc? przepisami. Przedstawione dokumenty powinny umo?liwi? Zamawiaj?cemu weryfikacj? wska?nikow finansowych pod k?tem spelniania warunkow okre?lonych w ust. 2 ? ust. 3 powy?ej, a zatem, je?eli szczegolowo?? bilansu oraz rachunku zyskow i strat jest niewystarczaj?ca do tego celu, nale?y przedstawi? dodatkowo rownie? noty obja?niaj?ce.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamowienie polegaj?ce na budowie ruroci?gu do przesylu paliw plynnych lub gazowych o nast?puj?cych parametrach:

a) dlugo?ci co najmniej 20 km,

b) o ci?nieniu co najmniej MOP 6,3 MPa,

c) o ?rednicy co najmniej DN 700,

d) z rur stalowych w gatunku co najmniej L485 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183 (lub EN10208-2) lub X70 zgodnie z wymaganiami normy API5L,

e) ktorego cz??? liniowa byla spawana w sposob zmechanizowany.

Zamawiaj?cy dopuszcza normy rownowa?ne do wskazanych powy?ej.

Zamawiaj?cy ?spawanie w sposob zmechanizowany definiuje jako realizacj? spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewn?trznego, w ktorej glowica polautomatu spawalniczego, spawaj?cego zl?cze doczolowe rur ruroci?gu porusza si? po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze.

2. Posiadaj? zatwierdzon? technologi? spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1. Technologia spawania winna dotyczy? wykonania w sposob zmechanizowany zl?cza doczolowego rur ze stali w gatunku co najmniej L485 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183 (lub EN10208-2) lub X70 zgodnie z wymaganiami normy API5L. Zl?cze probne (egzaminacyjne) winno by? wykonane na rurze o ?rednicy co najmniej DN 700 i grubo?ci ?cianki co najmniej 12 mm.

Zamawiaj?cy dopuszcza normy rownowa?ne do wskazanych powy?ej.

Zamawiaj?cy ?wykonanie w sposob zmechanizowany zl?cza doczolowego rur definiuje jako realizacj? spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewn?trznego, w ktorej glowica polautomatu spawalniczego, spawaj?cego zl?cze doczolowe rur ruroci?gu porusza si? ze stal? pr?dko?ci? po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze.

3. Dysponuj? lub b?d? dysponowa? co najmniej 6 kompletami urz?dze? do zmechanizowanego spawania obwodowego rur o ?rednicy DN 1000.

Zamawiaj?cy ?spawanie w sposob zmechanizowany definiuje jako realizacj? spawania obwodowego z zastosowaniem centrownika wewn?trznego, w ktorej glowica polautomatu spawalniczego, spawaj?cego zl?cze doczolowe rur ruroci?gu porusza si? po prowadnicy zamontowanej na spawanej rurze.

Zamawiaj?cy definiuje ?komplet jako dwie glowice polautomatu spawalniczego wraz ze ?rodlem pr?du oraz osprz?tem.

4. Dysponuj? lub b?d? dysponowa? laboratorium jako?ci bada? nieniszcz?cych zl?czy spawanych, ktore musi posiada? akredytacj? zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wykonawca mo?e rownie? wykaza? si? dysponowaniem laboratorium jako?ci bada? nieniszcz?cych zl?czy spawanych, ktore posiada ?wiadectwo uznania lub ?wiadectwa podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zamawiaj?cy dopuszcza normy rownowa?ne do wskazanych powy?ej.

5. Dysponuj? lub b?d? dysponowa? laboratorium jako?ci bada? niszcz?cych zl?czy spawanych, ktore musi posiada? akredytacj? zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wykonawca mo?e rownie? wykaza? si? dysponowaniem laboratorium jako?ci bada? niszcz?cych zl?czy spawanych, ktore posiada ?wiadectwo uznania lub ?wiadectwa podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zamawiaj?cy dopuszcza normy rownowa?ne do wskazanych powy?ej.

6. Dysponuj? lub b?d? dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia, ktore b?d? uczestniczy? w wykonaniu Zamowienia, posiadaj?cymi niezb?dne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie, w tym:

a) Kierownikiem Projektu posiadaj?cym l?cznie nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

? aktualne (wa?ne) uprawnienie/certyfikat do zarz?dzania projektami w oparciu o standard PMBOK lub PRINCE2 lub IPMA lub rownowa?ny. Za rownowa?ny Zamawiaj?cy uznaje uprawnienia/certyfikat, ktore s?:

a.1) zbie?ne co do zakresu z danymi uprawnieniami wskazanymi z nazwy powy?ej, przy czym zbie?no?? musi dotyczy? dziedziny merytorycznej wynikaj?cej z roli, ktorej dotycz? dane uprawnienia/certyfikat,

Minimum level(s) of standards possibly required:

A.2) potwierdzone egzaminem (dotyczy tych uprawnie?/certyfikatow, ktorych uzyskanie jest uzale?nione od zdania egzaminu). Jednocze?nie Zamawiaj?cy wskazuje, ?e w przypadku posiadania uprawnie?/certyfikatu rownowa?nych do okre?lonych powy?ej, to na Wykonawcy spoczywa obowi?zek wykazania, ?e wskazane uprawnienia/certyfikat s? rownowa?ne. W szczegolno?ci Zamawiaj?cy wymaga przedstawienia przez Wykonawc? odpowiedniego opisu zakresu rownowa?nego (w ocenie Wykonawcy) uprawnie?/certyfikatu, ktory pozwoli Zamawiaj?cemu na jednoznaczn? weryfikacj? czy posiadane uprawnienia/certyfikat spelniaj? ww. kryteria rownowa?no?ci,

? zdobyte w ci?gu ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert do?wiadczenie w zarz?dzaniu przez okres co najmniej 6 m-cy (na stanowisku Kierownika lub Zast?pcy Kierownika Projektu) zamowieniem polegaj?cym na budowie obiektu liniowego o dlugo?ci co najmniej 10 km.

b) Kierownikiem Budowy posiadaj?cym l?cznie nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

? uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisow prawa, lub odpowiednich przepisow obowi?zuj?cych na terenie kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wla?ciwy organ, zgodnie z ustaw? z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) lub zamierzaj?cy ?wiadczy? uslugi transgraniczne w rozumieniu przepisow tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorz?dach zawodowych architektow oraz in?ynierow budownictwa (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) zwane dalej ?Uprawnieniami budowlanymi, do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na list? czlonkow wla?ciwej izby samorz?du zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej ni? aktualnie obowi?zuj?ca, Zamawiaj?cy wymaga, aby osoba taka posiadala uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci gazowych),

? zdobyte w ci?gu ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert do?wiadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robot) dla zamowienia polegaj?cego na budowie ruroci?gu do przesylu paliw plynnych lub gazowych z rur stalowych o ?rednicy DN 500 lub wi?kszej o dlugo?ci co najmniej 10 km.

c) Kierownikiem Robot Technologicznych A posiadaj?cym l?cznie nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

? Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na list? czlonkow wla?ciwej izby samorz?du zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej ni? aktualnie obowi?zuj?ca, Zamawiaj?cy wymaga, aby osoba taka posiadala uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci gazowych),

Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znakow, ci?g dalszy znajduje si? w Sekcji VI.3)ogloszenia oraz dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) Ogloszenia.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 3 000 000 PLN (slownie: trzy miliony zlotych).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie przedmiotowego Zamowienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania

w Post?powaniu albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamowienia. W przypadku wspolnego ubiegania si? Wykonawcow o udzielenie Zamowienia do oferty nale?y dol?czy? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie Zamowienia albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamowienia.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogloszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 90 dni.

2. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamowie? podobnych, o ktorych mowa w art. 134 ust. 6 Ustawy.

3. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znakow poni?ej ci?g dalszy zapisow Sekcji III.1.1)oraz III.1.3):

5) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (zgodnie z tre?ci? Zal?cznika nr 5 do SIWZ).

6) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (zgodnie z tre?ci? Zal?cznika nr 6 do SIWZ).

7) O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (zgodnie z tre?ci? Zal?cznika nr 7 do SIWZ).

8) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa powy?ej w ust. 2:

a) pkt 1) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy.

b) pkt 2) ? pkt 4) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

9) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8) lit. a) i lit. b) tiret drugi, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 8) lit. b) tiret pierwszy, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

10) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8) powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Zapis pkt 9) powy?ej stosuje si? odpowiednio.

11) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 1) powy?ej, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 8) lit. a) powy?ej, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21). ()

Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znakow, ci?g dalszy Sekcji III.1.1) oraz pelna tre?? Sekcji III.1.1) oraz III.1.3) znajduje si? w dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) ogloszenia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysluguje zlo?enie odwolania na zasadach i w terminach okre?lonych w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work for gas pipelines

2017/S 187-383609

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Poland
Contact person: Przemyslaw Laci?ski
Telephone: +48 222201469
E-mail: przemyslaw.lacinski@gaz-system.pl
Fax: +48 222201874
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn. ?Budowa gazoci?gu DN 1000 Zdzieszowice ? Wroclaw, odcinek Brzeg ? Z?bice ? Kielczow.

Reference number: ZP/2017/09/0089/PI
II.1.2) Main CPV code
45231220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
44160000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 27
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Construction work for gas pipelines
ND Document number 383609-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 44160000 - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
45231220 - Construction work for gas pipelines
OC Original CPV code 44160000 - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
45231220 - Construction work for gas pipelines
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.gaz-system.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >