Slovakia-Bratislava: Utility vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003026718170644
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382600-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Utility vehicles

2017/S 187-382600

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Stare Mesto
812 72
Slovakia
Contact person: Ing. Silvia Uhnakova
Telephone: +421 250944574
E-mail: silvia.uhnakova@minv.sk
Fax: +421 250944046
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.minv.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/239

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

U?itkove automobily triedy SUV (pick-up) so ?pecialnym prislu?enstvom.

Reference number: OVO2-2017/000618
II.1.2) Main CPV code
34144700 - CB09
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmetom tejto zakazky je dodavka novych, nepou?itych cca. 200 kusov u?itkovych automobilov triedy SUV (pick-up) s mo?nos?ou ich prestavby pre potreby kynologov, s dodanim zvla?tneho doplnkoveho prislu?enstva a vybavenia, doplnkoveho prislu?enstva a vybavy, dodavky najviac pou?ivanych originalnych nahradnych dielov a suvisiace slu?by (zaru?ny autorizovany servis, udr?ba a oprava predmetnych automobilov nespadajuca do zaruky).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34113200
50110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Slovenska republika, konkretne miesta dodania budu uvedene v prislu?nych kupnych zmluvach.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmetom tejto zakazky je dodavka novych, nepou?itych cca. 200 kusov u?itkovych automobilov triedy SUV (pick-up) s mo?nos?ou ich prestavby pre potreby kynologov, s dodanim zvla?tneho doplnkoveho prislu?enstva a vybavenia, doplnkoveho prislu?enstva a vybavy, dodavky najviac pou?ivanych originalnych nahradnych dielov a suvisiace slu?by (zaru?ny autorizovany servis, udr?ba a oprava predmetnych automobilov nespadajuca do zaruky).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Cena nie je jedinym kriteriom vyberu a v?etky kriteria su uvedene len v su?a?nych podkladoch / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 132-269700
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Verejny obstaravate? Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky zru?il pou?ity postup zadavania zakazky na vy??ie uvedene verejne obstaravanie pod?a 57 ods. 2 zakona, nako?ko v ramci vyhodnotenia ponuk nastali skuto?nosti, ktore neumo?nili verejnemu obstaravate?ovi vykona? vyhodnotenie ponuk a ur?enie poradia uchadza?ov v sulade s pravidlami uplatnenia jednotlivych kriterii na zaklade kriterii na vyhodnotenie ponuk. Predmetne skuto?nosti by mohli sposobi? vzajomnu neporovnate?nos? jednotlivych ponuk, nerovnake zaobchadzanie s uchadza?mi ako aj pripadne obmedzenie hospodarskej su?a?e.

Vzh?adom na vy??ie uvedene dovody hodne osobitneho zrete?a ako aj s oh?adom na dodr?anie principu rovnakeho zaobchadzania, principu nediskriminacie, a principu hospodarnosti a efektivnosti uvedenych v 10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravate? zru?il pou?ity postup zadavania zakazky.

V pripade opakovania verejneho obstaravania na uvedeny predmet zakazky pou?ije verejny obstaravate? postup verejneho obstaravania v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Utility vehicles

2017/S 187-382600

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Stare Mesto
812 72
Slovakia
Contact person: Ing. Silvia Uhnakova
Telephone: +421 250944574
E-mail: silvia.uhnakova@minv.sk
Fax: +421 250944046
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.minv.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/239

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

U?itkove automobily triedy SUV (pick-up) so ?pecialnym prislu?enstvom.

Reference number: OVO2-2017/000618
II.1.2) Main CPV code
34144700 - CB09
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34113200
50110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 132-269700

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Utility vehicles
ND Document number 382600-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky (00151866)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34113200 - All-terrain vehicles
34144700 - Utility vehicles
50110000 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
OC Original CPV code 34113200 - All-terrain vehicles
34144700 - Utility vehicles
50110000 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
RC NUTS code SK
IA Internet address (URL) http://www.minv.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >