Poland-Wielgie: Sewage removal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003027124394754
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 383123-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wielgie: Sewage removal services

2017/S 187-383123

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8
Wielgie
87-603
Poland
Contact person: Krzysztof Glowi?ski
Telephone: +48 542897380
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Fax: +48 542897795
NUTS code: PL619

Internet address(es):

Main address: http://bip.wielgie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.wielgie.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bie??ca obsluga stacji uzdatniania wody z sieci? wodoci?gow? i oczyszczalni ?ciekow z sieci? kanalizacyjn?.

Reference number: GSR.271.10.2017.KG
II.1.2) Main CPV code
90410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi polegaj?cej na bie??cej obsludze stacji uzdatniania wody Orlowo i Zaduszniki nale??cych do nich sieci wodoci?gowych obejmuj?cych wszystkie miejscowo?ci z terenu gminy Wielgie oraz oczyszczalni ?ciekow w Wielgiem i Wylazlowie nale??cych do niej sieci kanalizacyjnych obejmuj?cych cz??ci miejscowo?ci: Wielgie, Nowa Wie?, Teodorowo i Wylazlowo. Wykonanie uslugi obejmuje:

1) Bie??c? obslug?, konserwacj? i utrzymanie w stalej sprawno?ci technicznej i sanitarnej obiektow hydroforni, oczyszczalni ?ciekow (Wielgie i Wylazlowo) oraz sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej wraz

z urz?dzeniami sieci stanowi?cymi wlasno?? Zamawiaj?cego,

2) Utrzymanie dobrej jako?ci wody podawanej do sieci i ?ciekow oczyszczonych odprowadzanych do wod, ktore maj? odpowiada? wymaganiom obowi?zuj?cych przepisow,

3) Usuwanie wszelkich przeciekow i nieszczelno?ci sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyl?czy, likwidacji zastoin poprzez cykliczne plukanie si.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL619
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi polegaj?cej na bie??cej obsludze stacji uzdatniania wody Orlowo i Zaduszniki nale??cych do nich sieci wodoci?gowych obejmuj?cych wszystkie miejscowo?ci z terenu gminy Wielgie oraz oczyszczalni ?ciekow w Wielgiem i Wylazlowie nale??cych do niej sieci kanalizacyjnych obejmuj?cych cz??ci miejscowo?ci: Wielgie, Nowa Wie?, Teodorowo i Wylazlowo. Wykonanie uslugi obejmuje:

1) Bie??c? obslug?, konserwacj? i utrzymanie w stalej sprawno?ci technicznej i sanitarnej obiektow hydroforni, oczyszczalni ?ciekow (Wielgie i Wylazlowo) oraz sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej wraz

z urz?dzeniami sieci stanowi?cymi wlasno?? Zamawiaj?cego,

2) Utrzymanie dobrej jako?ci wody podawanej do sieci i ?ciekow oczyszczonych odprowadzanych do wod, ktore maj? odpowiada? wymaganiom obowi?zuj?cych przepisow,

3) Usuwanie wszelkich przeciekow i nieszczelno?ci sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyl?czy, likwidacji zastoin poprzez cykliczne plukanie sieci wodoci?gowych,

4) Prowadzenie Pogotowia Technicznego, ktorego zadaniem b?dzie niezwloczne usuwanie wszelkich awarii (awaria powinna by? zabezpieczona w ci?gu 2 godz. od zgloszenia i usuni?ta w ci?gu 24 godz. od zgloszenia) i usterek technicznych powstalych na sieciach zaklocaj?cych ci?glo?? dostaw wody, odbioru ?ciekow i prawidlowej eksploatacji urz?dze? sieci Zamawiaj?cego,

5) Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych sieci,

6) Zawieranie umow w imieniu Zamawiaj?cego na dostaw? wody i odbior ?ciekow z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,

7) Pobieranie nale?no?ci od odbiorcow za dostarczon? wod? i odebrane ?cieki po cenach okre?lonych w taryfie,

8) Ponoszenie wszelkich kosztow zwi?zanych z bie??c? obslug? i eksploatacj? sieci wodoci?gowej oraz kanalizacji sanitarnej a w szczegolno?ci:

a) Oplaty za badania wody,

b) Oplaty za legalizacj? wodomierzy w przypadku podejrzenia zlych wskaza? lub uplywu terminu wa?no?ci,

c) Oplaty za energi? elektryczn? w zwi?zku z obslug? urz?dze? wodno ?ciekowych,

d) Oplaty za ubezpieczenie stacji uzdatniania wody i sieci wodoci?gowej, oczyszczalni ?ciekow oraz sieci kanalizacyjnej

e) Kar za nieprzestrzeganie wymogow jako?ciowych wody i ?ciekow,

f) Oplaty za gospodarcze korzystanie ze ?rodowiska,

g) Zatrudnienie pracownikow obslugi hydroforni i oczyszczalni ?ciekow

h) Ponoszenie oplat za dozor techniczny urz?dze? na oczyszczalni i hydroforni.

9) Okre?lanie warunkow technicznych na podl?czenie do sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej,

10) Kontrola legalno?ci poboru wody, zrzutu ?ciekow i podl?cze? do sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej,

11) Windykacja nale?no?ci od odbiorcow nie reguluj?cych oplaty za korzystanie z sieci wodoci?gowej

i kanalizacji sanitarnej ? za dostarczon? wod? i odprowadzone ?cieki,

12) Ponoszenie kosztow robocizny zwi?zanej z likwidacj? wszystkich awarii,

13) Ponoszenie kosztow zakupu materialow, urz?dze? do likwidacji awarii,

14) Dokonywania okresowych przegl?dow urz?dze? elektrycznych zgodnie z dokumentacj? techniczno ? ruchow?,

15) Utrzymanie w pelnej sprawno?ci wszystkich urz?dze? ? w tym hydrantow, zasuw

16) Utrzymanie nale?ytej czysto?ci w hydroforni, dzialce na ktorej usytuowany jest obiekt wraz z systematycznym koszeniem trawy i czyszczeniem zbiornikow wod popluczynowych oraz wody uzdatnionej,

17) Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w usuwaniu awarii gwarancyjnych oraz odbiorze robot budowlanych zwi?zanych z realizacj? remontow,

18) Rozliczanie oplat za gospodarcze korzystanie ze ?rodowiska naturalnego w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci?,

19) Obowi?zek sprawozdawczy w zwi?zku z obslug? instalacj? wodno ? kanalizacyjn? wzgl?dem Glownego Urz?du Statystycznego i Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska

20) Wykonywanie bada? zgonie z obowi?zuj?cymi pozwoleniami wodnoprawnymi

21) Respektowanie zapisow wynikaj?cych z obowi?zuj?cych pozwole? wodno prawnych

22) Informowanie Urz?du Gminy o ilo?ci wykonanych i odebranych przyl?czy wodoci?gowych

i kanalizac.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Wznowienie b?dzie mo?liwe w przypadku rozwi?zania dotychczasowej umowy.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nale?y posiada? wa?ne zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ?ciekow wydane w formie decyzji przez Wojta Gminy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert w kwocie nie mniejszej ni? 100 000 PLN (slownie zlotych sto tysi?cy 00/100).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? ci?glych lub okresowych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ wraz z dowodami okre?laj?cymi, czy uslugi te zostaly wykonane (s? wykonywane) nale?ycie. Dowodami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie dostaw s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Potwierdzenie wykonania obslugi stacji uzdatniania wody o wydajno?ci min. 200 m/d oraz oczyszczalni ?ciekow o przepustowo?ci min. 100 m/d.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy w zal?czonym projekcie umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 09:15
Place:

Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, pok. nr 2.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powolana przez Wojta Gminy Wielgie.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwolania (art. 182 ustawy Pzp)

7.1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7.2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7.3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi si?, w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7.4. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7.5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

7.6. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wielgie: Sewage removal services

2017/S 187-383123

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8
Wielgie
87-603
Poland
Contact person: Krzysztof Glowi?ski
Telephone: +48 542897380
E-mail: kglowinski@wielgie.pl
Fax: +48 542897795
NUTS code: PL619

Internet address(es):

Main address: http://bip.wielgie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bie??ca obsluga stacji uzdatniania wody z sieci? wodoci?gow? i oczyszczalni ?ciekow z sieci? kanalizacyjn?.

Reference number: GSR.271.10.2017.KG
II.1.2) Main CPV code
90410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL619
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Wznowienie b?dzie mo?liwe w przypadku rozwi?zania dotychczasowej umowy.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Wielgie: Sewage removal services
ND Document number 383123-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WIELGIE
AU Authority name Gmina Wielgie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90410000 - Sewage removal services
OC Original CPV code 90410000 - Sewage removal services
RC NUTS code PL619
IA Internet address (URL) http://bip.wielgie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >