Czech Republic-Hradec Kralove: Trolleybuses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003027857350903
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381577-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Hradec Kralove: Trolleybuses

2017/S 186-381577

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik m?sta Hradce Kralove, a.s.
25267213
Pouchovska 153/52
Hradec Kralove-V?ko?e
500 03
Czech Republic
Contact person: Ing. Radek Hlava?ek
Telephone: +420 731131684
E-mail: hlavacek@grantika.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: www.dpmhk.cz

Address of the buyer profile: www.ppe.cz/v2/profil/dpmhk

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka trolejbus? s pomocnym bateriovym pohonem v roce 2018.

II.1.2) Main CPV code
34622300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka 9 ks nizkopodla?nich trolejbus? s pomocnym bateriovym pohonem v kategorii vozidla M3 se dv?ma napravami pro provoz p?i jmenovitem trak?nim nap?ti 660 V stejnosm?rnych v MHD v Hradci Kralove, v?etn? uzav?eni servisni smlouvy o zaji?t?ni zaru?niho a pozaru?niho servisu a dodavek nahradnich dil? bli?e specifikovana zadavaci dokumentaci a jejimi p?ilohami a poskytnuti v?ech souvisejicich slu?eb nezbytnych ke spln?ni ve?ejne zakazky.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 120 600 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052
Main site or place of performance:

Pouchovska 153/52, 500 03 Hradec Kralove.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka 9 ks nizkopodla?nich trolejbus? s pomocnym bateriovym pohonem v kategorii vozidla M3 se 2 napravami pro provoz p?i jmenovitem trak?nim nap?ti 660 V stejnosm?rnych v MHD v Hradci Kralove, v?etn? uzav?eni servisni smlouvy o zaji?t?ni zaru?niho a pozaru?niho servisu a dodavek nahradnich dil? (dale take jako ?za?izeni nebo ?p?edm?t ve?ejne zakazky) bli?e specifikovana zadavaci dokumentaci a jejimi p?ilohami a poskytnuti v?ech souvisejicich slu?eb nezbytnych ke spln?ni ve?ejne zakazky.

P?edm?t ve?ejne zakazky musi byt dodan pln? novy (nebyl p?edm?tem odpis?, tedy zadavatel bude jeho prvnim u?ivatelem), bez jakychkoli faktickych a pravnich vad a pln? zp?sobily k ?adnemu u?ivani spolu s ve?kerymi pot?ebnymi doklady, je? jsou nutne k jeho p?evzeti a u?ivani.

Rozd?leni p?edm?tu ve?ejne zakazky:

Zadavatel nep?ipou?ti rozd?leni p?edm?tu ve?ejne zakazky na ?asti, tj. na tzv. dil?i pln?ni. Nabidky musi byt vypracovany a p?edlo?eny pouze na cely rozsah p?edm?tu ve?ejne zakazky podle zadavacich podminek.

Zadavatel timto u?astniky informuje, ?e cely p?edm?t ve?ejne zakazky se sklada z 9 ks trolejbus?, ktere by m?ly byt financovany ze zdroj? v ramci projektu IROP a projektu ITI (podrobn? vymezeno bodu II.2.13 a 14 tohoto oznameni a v ?l. II odst. 2 zadavaci dokumentace), a to nasledovn?:

? v ramci projektu IROP bude zadavatel financovat dodavku 3 ks trolejbus?,

? v ramci projektu ITI bude zadavatel financovat dodavku 6 ks trolejbus?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Lh?ta zaruky na cele vozidlo / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Garantovana ?ivotnost baterii / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Nabidkova cena v CZK bez DPH / Weighting: 70
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Ve?ejna zakazka bude spolufinancovana Evropskou unii v ramci dvou projekt? ? projekt IROP a projekt ITI.
II.2.14) Additional information

Ve?ejna zakazka bude spolufinancovana Evropskou unii v ramci 2 projekt? ? projekt s nazvem ?Elektrobusy a trolejbusy s pomocnym pohonem pro DP Hradec Kralove, registra?ni ?islo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001388 (dale jen ?projekt IROP) a projekt s nazvem ?Po?izeni 6 kus? trolejbus? s pomocnym bateriovym pohonem pro u?ely ve?ejne dopravy v Hradci Kralove (dale jen ?projekt ITI).

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 041-075406
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Dodavka trolejbus? s pomocnym bateriovym pohonem v roce 2018.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?koda Electric a.s.
47718579
Tylova 1/57
Plze?
301 28
Czech Republic
Telephone: +420 359409814
E-mail: electric@skoda.cz
Fax: +420 359409820
NUTS code: CZ032

Internet address: https://www.skoda.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 120 600 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Hradec Kralove: Trolleybuses

2017/S 186-381577

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik m?sta Hradce Kralove, a.s.
25267213
Pouchovska 153/52
Hradec Kralove-V?ko?e
500 03
Czech Republic
Contact person: Ing. Radek Hlava?ek
Telephone: +420 731131684
E-mail: hlavacek@grantika.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: www.dpmhk.cz

Address of the buyer profile: www.ppe.cz/v2/profil/dpmhk

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka trolejbus? s pomocnym bateriovym pohonem v roce 2018.

II.1.2) Main CPV code
34622300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 120 600 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 041-075406

Section V: Award of contract

Title:

Dodavka trolejbus? s pomocnym bateriovym pohonem v roce 2018.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?koda Electric a.s.
47718579
Tylova 1/57
Plze?
301 28
Czech Republic
Telephone: +420 359409814
E-mail: electric@skoda.cz
Fax: +420 359409820
NUTS code: CZ032

Internet address: https://www.skoda.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 120 600 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Czech Republic-Hradec Kralove: Trolleybuses
ND Document number 381577-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place HRADEC KRALOVE
AU Authority name Dopravni podnik m?sta Hradce Kralove, a.s. (25267213)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34622300 - Trolleybuses
OC Original CPV code 34622300 - Trolleybuses
RC NUTS code CZ052
IA Internet address (URL) www.dpmhk.cz
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >