Poland-Toru?: Special-purpose road passenger-transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003028148404980
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 382888-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Toru?: Special-purpose road passenger-transport services

2017/S 187-382888

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasta Toru?
ul. Waly gen. Sikorskiego 8
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Janusz Majewski
Telephone: +48 566118721
E-mail: jamaj@um.torun.pl
Fax: +48 566118636
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.um.torun.pl

Address of the buyer profile: www.bip.torun.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.torun.pl
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Miasta Torunia
Wydzial Zdrowia i Polityki Spolecznej, ul. Falata 39
ul. Falata 39
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Torunia ? Wydzial Zdrowia i Polityki Spolecznej ul. Falata 39 Pan Waldemar Katlewski
Telephone: +48 566118840
E-mail: wzips@um.torun.pl
Fax: +48 566118842
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.um.torun.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
UMT
ul. Falata 39
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Torunia ? Wydzial Zdrowia i Polityki Spolecznej, ul. Falata 39
Telephone: +48 566118840
E-mail: jamaj@um.torun.pl
Fax: +48 566118636
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.um.torun.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Organizacj? i realizacj? uslug przewozowych osob niepelnosprawnych na terenie miasta Torunia w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r.

Reference number: 173/2017
II.1.2) Main CPV code
60130000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? uslug przewozu osob niepelnosprawnych na terenie miasta Torunia i poza jego granicami w dni powszednie (od poniedzialku do pi?tku) w godz. 6.30-20.00 oraz w soboty, niedziele i ?wi?ta w godz 7.00-18.00 (jedna ? pierwsza sobota w miesi?cu w godz. 7.00 do 22.00) w okresie od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

1.2. Przewidywany do wykonania l?czny zakres pracy przewozowej w ci?gu 36 miesi?cy kalendarzowych okre?la si? liczb? do 411 000 kilometrow efektywnych przebiegow /w tym 137 000 km w 2018 r., 137 000 km w 2019 r.,137 000 km w 2020r ./

Szczegolowe informacje dotycz?ce sposobu wykonania przedmiotu zamowienia zawarte s? w wzorze umowy wraz z zal?cznikami.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Miasto Toru?.

II.2.4) Description of the procurement:

1.1.Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? uslug przewozu osob niepelnosprawnych na terenie miasta Torunia i poza jego granicami w dni powszednie (od poniedzialku do pi?tku) w godz. 6.30-20.00 oraz w soboty, niedziele i ?wi?ta w godz 7.00-18.00 (jedna ? pierwsza sobota w miesi?cu w godz. 7.00 do 22.00) w okresie od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

1.2. Przewidywany do wykonania l?czny zakres pracy przewozowej w ci?gu 36 miesi?cy kalendarzowych okre?la si? liczb? do 411 000 kilometrow efektywnych przebiegow /w tym 137 000 km w 2018 r., 137 000 km w 2019 r., 137 000 km w 2020 r./

1.3. Wska?nik przebiegow efektywnych ustala si? na poziomie minimum 85 % w skali miesi?ca w stosunku do calkowitego przebiegu samochodow. Liczba efektywnie przejechanych kilometrow to suma dojazdu do klienta (osoby niepelnosprawnej) i dlugo?? drogi przejechanej z pasa?erem do miejsca przeznaczenia.

1.4.Dla realizacji przewozow Zamawiaj?cy przekazuje Wykonawcy w drodze u?yczenia 4 samochody wyposa?one w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki, stanowi?ce wlasno?? Zamawiaj?cego a protokol przekazania samochodow stanowi zal?cznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowi?zuje si? wykorzystywa? samochody zgodnie z przeznaczeniem oraz nie przekazywa? ich osobm trzecim.

Szczegolowe informacje dotycz?ce sposobu wykonania przedmiotu zamowienia zawarte s? w wzorze umowy wraz z zal?cznikami.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny zlo?onych ofert

a) cena oferty ? 60 % (P1),

b) kryterium techniczne ? ilo?? dodatkowych samochodow wyposa?onych w wind? hydrauliczn? do przewozu osob poruszaj?cych si? na wozkach inwalidzkich, taksometr, radiotelefon i drukark? udost?pnionych przez wykonawc? do realizacji zadania: min.1 ? max .2 waga 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego osob, zgodnie z ustaw? z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1907).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca posiada polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie mniejsz? ni? 250 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w

okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest

krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz

ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane

lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych

lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych

lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie

powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert..( uslugi codziennego transportu osob niepelnosprawnych przy

u?yciu wlasnej obslugi dyspozytorskiej realizowanej w sposob ci?gly o l?cznej warto?ci minimum

600 000 PLN brutto ka?da.)

2. Wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci

odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych

do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

? wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania za-mowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami (tj.: przynajmniej jeden samochod wyposa?ony w wind? hydrauliczn? do przewozu osob poruszaj?cych si? na wozkach inwalidzkich, taksometr, radiotelefon i drukark? ? Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu wyposa?onego w wind? do przewozu osob niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich, stanowi?cego wlasno?? Wykonawcy lub b?d?cego w jego dyspozycji oraz ksi?g? rewizyjn? windy \z aktualnymi wpisami\ wydan? przez Urz?d Dozoru Technicznego.

Oryginal Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), o tre?ci zgodnej z wzorem

standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zal?cznik do

SIWZ), wypelnionego zgodnie ze wskazowkami okre?lonymi w pkt 5..za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

? za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualny

mi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wyka?e, ?e zrealizowal w ci?gu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), w sposob nale?yty co najmniej: jedn? lub wi?cej uslug odpowiadaj?cych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia ? wykonanie uslugi codziennego transportu osob niepelnosprawnych przy u?yciu wlasnej obslugi dyspozytorskiej realizowanej w sposob ci?gly o l?cznej warto?ci minimum 600 000 PLN brutto ka?da

2) Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj:

a) dysponuj? przynajmniej jednym samochodem wyposa?onym w wind? do przewozu osob poruszaj?cych si? na wozkach inwalidzkich, taksometr, radiotelefon i drukark?,

b) dysponuj? co najmniej 8 osobami (kierowcami) zdolnymi do wykonania zamowienia, tj. posiadaj?cymi prawo jazdy co najmniej kat. B,

c) posiadaj? wlasne stanowisko dyspozytorskie z obsad? na potrzeby wykonania zamowienia,

d) dysponuj? miejscami parkingowymi/postojowymi dla pojazdow.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu,?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3.5. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia,Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

3.6. Wykonawcy mog? ubiega? si? wspolnie o udzielenie zamowienia, w takim przypadku zlo?ona oferta spelnia? musi nast?puj?ce wymagania:

a) w odniesieniu do wymaga? postawionych przez Zamawiaj?cego, Wykonawcy musz? udokumentowa?, ?e l?cznie spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz ka?dy z Wykonawcow musi wykaza? brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

b) Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie ustanawiaj? spo?rod siebie pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b?d? wyl?cznie z przedsi?biorc? wyst?puj?cym jako pelnomocnik.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

8Za realizacj? zadania w okresie od 1.12.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz w okresie od 1.12.2019 roku do 31.12.2019 roku Zamawiaj?cy wyplaci Wykonawcy zaliczki, ka?da w wysoko?ci do 3 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia okre?lonej w 6 ust 2. Rozliczenie zaliczek przez Wykonawc? nast?pi odpowiednio do dnia 10.10.2019 roku i do dnia 10.10.2020 roku.

Za realizacj? zadania w okresie od 1.12.2020 roku do 31.12.2020 roku Zamawiaj?cy wyplaci Wykonawcy zaliczk? w wysoko?ci ro?nicy maksymalnej kwoty wynagrodzenia okre?lonej w 6 ust 2 oraz rozliczonych faktur VAT za okres wykonania umowy od 1.1.2018 roku do 30.11.2019 roku. Rozliczenie zaliczki przez Wykonawc? nast?pi do dnia 10.1.2021 roku. W przypadku niewykonania pracy przewozowej odpowiadaj?cej przekazanej przez Zamawiaj?cego zaliczce, Wykonawca zwraca ?rodki finansowe na konto zamawiaj?cego wskazane w 6, w terminie do 10.1.2021 roku.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
Place:

UMT Wydzial Zdrowia i Polityki Spolecznej, 87 ? 100 Toru?, ul. Falata 39 sekretariat.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

O?wiadczenia i dok. skladane przez wykonawc?:

O?wiadczenie Wykonawcy, ktore z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowi?

tajemnic? przedsi?biorstwa.? Zobowi?zanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia W celu oceny, czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na

zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym

nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w

szczegolno?ci:

a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolno?ciach, ktorych wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w

post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuj? roboty

budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w

art. 22a ustawy przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokument wymieniony w pkt 4.3.1. SIWZ oraz

o?wiadczenia o ktorych mowa w pkt 4.3.2 oraz 4.3.3. SIWZ.

Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp sklada o?wiadczenie jak? cz??? zamowienia zamierza

powierzy? podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawcow ? o?wiadczenie skladane w przypadku

korzystania z podwykonawcow

Wykaz dokumentow i o?wiadcze? jakie ma dostarczy? wykonawca krajowy lub wykonawca maj?cy siedzib? lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje si? w punkcie 4.3

O?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej,

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie

platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia

w sprawie splat tych nale?no?ci.

O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si? o zamowienia publiczne.

Dowod wniesienia wadium, Oryginal Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, Wypelniony formularz oferty,. wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania za-mowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj.: przynajmniej jeden samochod wyposa?ony w wind? hydrauliczn? do przewozu osob poruszaj?cych si? na wozkach inwalidzkich, taksometr, radiotelefon i drukark? ? Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu wyposa?onego w wind? do przewozu osob niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich, stanowi?cego wlasno?? Wykonawcy lub b?d?cego w jego dyspozycji oraz ksi?g? rewizyjn? windy \z aktualnymi wpisami\ wydan? przez Urz?d Dozoru Technicznego. Polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest

ubezpieczony od oc w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z

przedm. zam.

Wadium w wysoko?ci

30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych 00/100)

powinno by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. Okres wa?no?ci wadium powinien by? zgodny z terminem zwi?zania ofert?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes

w uzyskaniu danego zamowienia oraz podniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez

zamawiaj?cego przepisow ustawy. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy

czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielnie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do

ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie powinno:

? wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z

przepisami ustawy,

? zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow? okre?la? ??danie oraz

? wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub

rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej

podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w

terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4.1. Odwolanie na tre?? ogloszenia o zamowieniu wnosi si? w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w Dz.U.

UE, a wobec postanowie? SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punkcie 4.1. odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni liczonym

od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o

okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia

5. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania

od Zamawiaj?cego kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza

si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj?

przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienia ko?cz?ce post?powanie odwolawcze stronom oraz

uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego

wla?ciwego dla siedziby, b?d? miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, wnoszona za po?rednictwem Prezesa

KIO.

7. Skarg? wnosi si? w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegolowe zasady dotycz?ce wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej okre?la dzial VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Toru?: Special-purpose road passenger-transport services

2017/S 187-382888

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasta Toru?
ul. Waly gen. Sikorskiego 8
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Janusz Majewski
Telephone: +48 566118721
E-mail: jamaj@um.torun.pl
Fax: +48 566118636
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.um.torun.pl

Address of the buyer profile: www.bip.torun.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Organizacj? i realizacj? uslug przewozowych osob niepelnosprawnych na terenie miasta Torunia w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r.

Reference number: 173/2017
II.1.2) Main CPV code
60130000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Toru?: Special-purpose road passenger-transport services
ND Document number 382888-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place TORU?
AU Authority name Gmina Miasta Toru? (Wydzial Zdrowia i Polityki Spolecznej, ul. Falata 39)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60130000 - Special-purpose road passenger-transport services
OC Original CPV code 60130000 - Special-purpose road passenger-transport services
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.um.torun.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >