Poland-Lom?a: Horticultural services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003031202673473
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 383175-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lom?a: Horticultural services

2017/S 187-383175

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lom?a
pl. Stary Rynek 14
Lom?a
18-400
Poland
Contact person: Krzysztof ?wi?cki, Adam Szyma?ski, Urz?d Miejski w Lom?y
Telephone: +48 862156795/ +48 862156801 / +48 862156805
E-mail: zamowienia@um.lomza.pl
Fax: +48 862156706
NUTS code: PL842

Internet address(es):

Main address: http://www.lomza.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1297
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miasto Lom?a
Urz?d Miejski w Lom?y, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Lom?a, pokoj nr 102 (sekretariat Zast?pcow Prezydenta Miasta) I pi?tro
Lom?a
18-400
Poland
Contact person: Magdalena Mrugacz
Telephone: +48 862156802
E-mail: m.mrugacz@um.lomza.pl
Fax: +48 862156706
NUTS code: PL842

Internet address(es):

Main address: http://www.lomza.pl/bip/

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie nasadze? drzew, krzewow, bylin, wykonanie trawnikow i pil?gnacja w/w ro?lin w okresie gwarancyjnym na terenie PARKU Jana Pawla II ? Papie?a Pielgrzyma w Lom?y.

Reference number: WIN.271.2.41.2017
II.1.2) Main CPV code
77300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nasadze? drzew, krzewow, bylin, wykonanie trawnikow i piel?gnacja ro?lin w okresie gwarancyjnym na terenie Parku Jana Pawla II ? Papie?a Pielgrzyma w Lom?y.

Cz??? I

? posadzenie drzew li?ciastych

? posadzenie drzew iglastych

? posadzenie krzewow li?ciastych

? posadzenie krzewow li?ciastych ?ywoplotowych

? posadzenie krzewow iglastych

? posadzenie bylin

? piel?gnacja posadzonych ro?lin w okresie min. 24 miesi?cy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych ro?lin.

Cz??? II

? posadzenie drzew li?ciastych

? posadzenie drzew iglastych

? posadzenie krzewow li?ciastych

? posadzenie krzewow li?ciastych ?ywoplotowych

? posadzenie krzewow iglastych

? posadzenie bylin t.

? wykonanie trawnikow i l?ki kwietnej (pow. ok. 1,304 ha),

? piel?gnacja posadzonych ro?lin i wykonanych trawnikow

? dostawa karmnikow, poidelek, budek dla ptakow, domkow dla owadow i domkow dla trzmieli.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
77300000
77211600
77211500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
Main site or place of performance:

Park Jana Pawla II ? Papie?a Pielgrzyma w Lom?y.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I

? posadzenie drzew li?ciastych

? posadzenie drzew iglastych

? posadzenie krzewow li?ciastych

? posadzenie krzewow li?ciastych ?ywoplotowych

? posadzenie krzewow iglastych

? posadzenie bylin

? piel?gnacja posadzonych ro?lin w okresie min. 24 miesi?cy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych ro?lin.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia ? w tym: ilo?ci, gatunki ro?lin, wymagane parametry jako?ciowe materialu ro?linnego, opis i wymogi dotycz?ce sadzenia ro?lin i prac piel?gnacyjnych zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robot i elementy, ktore podane s? do uwzgl?dnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0150/16.
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1 Cena brutto (calkowity koszt wykonania zamowienia) 60 %

2 Termin realizacji nasadze? 20 %

3 Okres piel?gnacji gwarancyjnej 20 %

Termin wykonania zamowienia: wykonanie nasadze? ro?lin: nie po?niej ni? 30.9.2019 r., okres piel?gnacji gwarancyjnej posadzonych ro?lin: nie mniej ni? 24 miesi?ce po odbiorze dokonanych nasadze?.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
77300000
77211600
77211500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
Main site or place of performance:

Park Jana Pawla II ? Papie?a Pielgrzyma w Lom?y.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II

? posadzenie drzew li?ciastych

? posadzenie drzew iglastych

? posadzenie krzewow li?ciastych

? posadzenie krzewow li?ciastych ?ywoplotowych

? posadzenie krzewow iglastych

? posadzenie bylin

? wykonanie trawnikow i l?ki kwietnej (pow. ok. 1,304 ha),

? piel?gnacja posadzonych ro?lin i wykonanych trawnikow w okresie min. 24 miesi?cy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych ro?lin i wysianych trawnikow.

? dostawa karmnikow, poidelek, budek dla ptakow, domkow dla owadow i domkow dla trzmieli

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia ? w tym: ilo?ci, gatunki ro?lin, wymagane parametry jako?ciowe materialu ro?linnego, opis i wymogi dotycz?ce sadzenia ro?lin i prac piel?gnacyjnych zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robot i elementy, ktore podane s? do uwzgl?dnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanej dalej SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0150/16.
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1 Cena brutto (calkowity koszt wykonania zamowienia) 60 %

2 Termin realizacji nasadze? 20 %

3 Okres piel?gnacji gwarancyjnej 20 %

Termin wykonania zamowienia: wykonanie nasadze? ro?lin: nie po?niej ni? 30.09.2019 r., okres piel?gnacji gwarancyjnej posadzonych ro?lin i wykonanych trawnikow: nie mniej ni? 24 miesi?ce po odbiorze dokonanych nasadze?.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Na wezwanie zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, dotycz?cych sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?

? informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert;

Szczegolowe informacje zawarte s? w SIWZ, rozdzial V- VI.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? l?czn? nie mniejsz? ni?:

? 180 000 PLN na I cz??? zamowienia,

? 250 000 PLN na II cz??? zamowienia.

W przypadku skladania oferty na obie cz??ci wymagania w ww. zakresie podlegaj? sumowaniu, tj. wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? l?czn? nie mniejsz? ni? 430 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na wezwanie zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia spelniania nw. warunkow, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?:

1. wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, sporz?dzony na formularzu zgodnym z tre?ci? zal?cznika nr 5 do SIWZ (?Wiedza i Do?wiadczenie) oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy;

2. wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie dysponowania tymi osobami, sporz?dzony na formularzu zgodnym z tre?ci? zal?cznika nr 6 do SIWZ (?Wykaz osob);

Szczegolowe informacje zawarte s? w SIWZ, rozdzial V- VI.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunki udzialu w post?powaniu

1. Zdolno?? techniczna lub zawodowa:

1.1. Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e posiada wiedz? i do?wiadczenie w zakresie odpowiadaj?cym przedmiotowi zamowienia, tj.: w okresie ostatnich 6 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie, nale?ycie wykonal (tj. zako?czyl) uslugi z zakresu prac ogrodniczych polegaj?ce na sadzeniu i piel?gnacji ro?lin na terenie parkow, ogrodow lub innych terenow zieleni wchodz?ce w zakres maksymalnie czterech odr?bnych zamowie? o warto?ci l?cznej brutto:

I Cz??? zamowienia

? nie mniejszej ni? 200 000 PLN brutto

II Cz??? zamowienia

? nie mniejszej ni? 250 000 PLN brutto

Warunek uwa?a si? za spelniony, kiedy wykonawca wyka?e wykonanie ww. uslug o wymaganej wy?ej warto?ci w jednym zamowieniu lub w odr?bnych, maksymalnie czterech zamowieniach.

W przypadku skladania oferty na obie cz??ci wymagania w ww. zakresie podlegaj? sumowaniu.

2. Wykonawca wyka?e, ?e b?dzie dysponowal:

2.1 co najmniej jedn? osob? wyznaczon? do kierowania (nadzorowania) prac posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze lub ?rednie kierunkowe np. ogrodnicze, le?ne, rolnicze, architektura krajobrazu oraz minimum 3 letnie do?wiadczenie

w kierowaniu lub nadzorowaniu prac polegaj?cych na sadzeniu ro?lin i piel?gnacji terenow zieleni lub wykonywal w/w czynno?ci (nadzoru, kierowania) przy realizacji uslug na l?czn? kwot? nie mniejsz? ni? 200 000 PLN brutto.

W przypadku skladania oferty na obie cz??ci wykonawca mo?e wykaza?, ?e dysponuje t? sam? osob? dla obu cz??ci zamowienia.

2.2 osobami do bezpo?redniego wykonywania prac ogrodniczych posiadaj?cymi wyksztalcenie ?rednie lub zawodowe kierunkowe np. ogrodnicze, le?ne, rolnicze, architektura krajobrazu i posiadaj?cymi co najmniej dwuletni? praktyk? w bran?y ogrodniczej lub le?nej, albo osobami o innym wyksztalceniu posiadaj?cymi co najmniej trzyletni? praktyk? zawodow? polegaj?c? na sadzeniu i piel?gnacji ro?lin oraz do?wiadczenie w zagospodarowaniu terenow zieleni w ilo?ci:

I Cz??? zamowienia

? min. 5 osob (pi?? etatow)

II Cz??? zamowienia

? min. 7 osob (siedem etatow)

W przypadku skladania oferty na obie cz??ci wymagania w ww. zakresie podlegaj? sumowaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Umowa na realizacj? zamowienia zostanie zawarta na warunkach okre?lonych w zal?czonym do SIWZ

wzorze umowy.

2. Mo?liwo?ci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaly okre?lone we wzorze umowy.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac?, o ktorych

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osob wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie

realizacji zamowienia zostaly okre?lone w III rozdziale SIWZ i we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Urz?d Miejski w Lom?y, plac Stary Rynek 14, sala narad na II pi?trze ? pok. nr 201A.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego.

II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty

1.Wykonawca wraz z ofert?, musi zlo?y? aktualne na dzie? skladania ofert jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ) ? zal. nr 2 do SIWZ

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, sklada JEDZ, dotycz?ce tych podmiotow oraz zobowi?zanie tych podmiotow ? zal. nr 3 do SIWZ, (lub inny dokument) do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2.2 W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? zgodnie z tre?ci? zal?cznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

4 Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia okre?lono w Rozdziale VI SIWZ pkt 6. a tak?e w Rozp. ws rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia w par. 5 ust 1-10. Dodatkowo Zamawiaj?cy informuje, i? ww. Rozp. w par. 7 i 8 okre?lono informacje ? odno?nie wymaganych dokumentow ? dla wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla wykonawcow maj?cych siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osob maj?cych miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

IV. Termin zwi?zania ofert?, o ktorym mowa w pkt IV.2.6) Ogloszenia wynosi 60 dni.

V. Tryb zamowienia: przetarg nieograniczony

VI. Wymagania dotycz?ce wadium

? I cz??? ? 7 000 PLN

? II cz??? ? 10 000 PLN

VII. Oferta musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim, w formie pisemnej

VIII. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ oraz zal?cznikach do SIWZ dost?pnych wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1297

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224577801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lom?a: Horticultural services

2017/S 187-383175

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lom?a
pl. Stary Rynek 14
Lom?a
18-400
Poland
Contact person: Krzysztof ?wi?cki, Adam Szyma?ski, Urz?d Miejski w Lom?y
Telephone: +48 862156795/ +48 862156801 / +48 862156805
E-mail: zamowienia@um.lomza.pl
Fax: +48 862156706
NUTS code: PL842

Internet address(es):

Main address: http://www.lomza.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie nasadze? drzew, krzewow, bylin, wykonanie trawnikow i pil?gnacja w/w ro?lin w okresie gwarancyjnym na terenie PARKU Jana Pawla II ? Papie?a Pielgrzyma w Lom?y.

Reference number: WIN.271.2.41.2017
II.1.2) Main CPV code
77300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
77300000
77211600
77211500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
77300000
77211600
77211500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Lom?a: Horticultural services
ND Document number 383175-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LOM?A
AU Authority name Miasto Lom?a
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77211500 - Tree-maintenance services
77211600 - Tree seeding
77300000 - Horticultural services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
OC Original CPV code 77211500 - Tree-maintenance services
77211600 - Tree seeding
77300000 - Horticultural services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
RC NUTS code PL
PL842
IA Internet address (URL) http://www.lomza.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >