Czech Republic-Sulice: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003031918740662
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 1, 2017
Solicitation No: 383105-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Sulice: Refuse collection services

2017/S 187-383105

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Obec Sulice
00240818
Kostelecka 150
Sulice-?elivec
251 68
Czech Republic
Contact person: Ing. Petr ?u?ik
E-mail: info@obecsulice.cz
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: http://www.obecsulice.cz/

Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240818

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240818
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Erste Grantika Advisory, a.s.
25597001
Janska 448/10
Brno
602 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Radek Hlava?ek
Telephone: +420 731131684
E-mail: hlavacek@grantika.cz
Fax: +420 515917653
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.obecsulice.cz/

Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240818

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Svoz odpadu pro obec Sulice.

II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem teto ve?ejne zakazky je zaji?t?ni komplexnich slu?eb v oblasti nakladani s odpady v katastralnim uzemi obce Sulice v rozsahu bli?e specifikovanem zadavaci dokumentaci a jejimi p?ilohami a dale poskytnuti v?ech souvisejicich slu?eb ?i dodavek nezbytnych ke spln?ni ve?ejne zakazky.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:

Hlavnim mistem pln?ni ve?ejne zakazky je katastralni uzemi Sulice ? tj. obec Sulice v?etn? jejich mistnich ?asti Hlubo?inka, Nechanice a ?elivec a Mandava.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem teto ve?ejne zakazky je zaji?t?ni komplexnich slu?eb v oblasti nakladani s odpady v katastralnim uzemi obce Sulice (dale jen ?p?edm?t ve?ejne zakazky) v rozsahu bli?e specifikovanem zadavaci dokumentaci a jejimi p?ilohami a dale poskytnuti v?ech souvisejicich slu?eb ?i dodavek nezbytnych ke spln?ni ve?ejne zakazky. P?edm?t ve?ejne zakazky bude pln?n v souladu s platnymi pravnimi p?edpisy ?eske republiky, zejmena zakonem ?. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm?n? n?kterych dal?ich zakon?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis? (dale jen ?zakon o odpadech) a obecn? zavaznou vyhla?kou zadavatele ?. 7/2015, o stanoveni systemu shroma??ovani, sb?ru, p?epravy, t?id?ni, vyu?ivani a odstra?ovani komunalnich odpad? a nakladani se stavebnim odpadem na uzemi obce Sulice (dale jen ?vyhla?ka obce Sulice o nakladani s odpady).

V dal?ich podrobnostech viz zadavaci dokumentace a jeji p?ilohy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel proka?e spln?ni profesni zp?sobilosti dle 77 odst. 1 a 2 pism. a) ZZVZ p?edlo?enim

a) ve vztahu k ?eske republice vypisu z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje,

b) dokladu o opravn?ni k podnikani podle zvla?tnich pravnich p?edpis? v rozsahu odpovidajicim p?edm?tu ve?ejne zakazky, zejmena doklad prokazujici p?islu?ne ?ivnostenske opravn?ni ?i licenci.

U?astnik p?edlo?i alespo? vypis ze ?ivnostenskeho rejst?iku (?ivnostensky list m??e u?astnik p?edlo?it pouze v p?ipad?, ?e mu nebyl vydan prvni vypis ze ?ivnostenskeho rejst?iku) na:

? nakladani s odpady (vyjma nebezpe?nych).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

P?edm?t ve?ejne zakazky bude pln?n v souladu s platnymi pravnimi p?edpisy ?eske republiky, zejmena zakonem o odpadech a obecn? zavaznou vyhla?kou obce Sulice o nakladani s odpady.

Podminky realizace ve?ejne zakazky jsou podrobnostech popsany v p?iloze ?. 6 zadavaci dokumentace ? smlouva o pln?ni p?edm?tu ve?ejne zakazky. P?edev?im jde o ?l. VII. ? IX. ?i ?l. XIII. teto smlouvy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Erste Grantika Advisory, a.s., Janska 448/10, 602 00 Brno.

Information about authorised persons and opening procedure:

Informace o otevirani obalek s nabidkami dale ve v?t?ich podrobnostech upravuje ?l. XVIII. zadavaci dokumentace.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zaji?t?ni komplexnich slu?eb v oblasti nakladani s odpady zahrnuje:

a) sb?r, svoz a zpracovani sm?sneho komunalniho odpadu (20 03 01) na uzemi obce (dale jako ?SKO),

b) shroma??ovani, sb?r, svoz a nasledne vyu?iti dale uvedenych slo?ek t?id?neho komunalniho odpadu (v?echny ni?e uvedeni polo?ky jsou dale ozna?ovany jako ?TKO),

? papir a lepenka (20 01 01),

? sklo ? odd?leny sb?r barevneho a ?ireho skla (20 01 02),

? plasty (20 01 39),

? kompozitni obaly (15 01 05).

c) Sou?asti p?edm?tu ve?ejne zakazky dle bodu b) je dale:

? poskytnuti sb?rnych nadob pro shroma??ovani vyu?itelnych odpad? (tj. TKO) o objemu 240 l a 1 100 l, 2 500 l a 3 350 l (bli??i specifikace je uvedena v Tab. 4 ? po?ty a objemy nadob pro vyu?itelne odpady ? p?iloha ?. 7 teto zadavaci dokumentace) a 1 ks sb?rne nadoby na SKO o objemu 1 100 l, v?etn? zaji?t?ni pravidelne kontroly jejich stavu, ?i?t?ni a myti (alespo? 1 x ro?n?), udr?by, p?ipadne vym?ny ?i jejich dopln?ni (v p?ipad? odcizeni, nebo po?kozeni vinou dodavatele, ktere by ?inilo sb?rnou nadobu nepou?itelnou),

? monitoring, vedeni pr?b??ne evidence a zpracovani ro?niho hla?eni o odpadech pro zadavatele v rozsahu povinnosti p?vodce odpadu za odpady dle platne legislativy na dot?ene organy statni spravy (DOSS), ktere jsou p?edm?tem pln?ni teto ve?ejne zakazky, ale i za odpady, ktere si zadavatel zaji??uje vlastnimi silami ? tj. zejmena biologicky rozlo?itelny komunalni odpad (BRKO), nebezpe?ny a velkoobjemovy odpad, smetky z ulic ?i kovovy odpad,

? zpracovani hla?eni (vykaz?) pro AOS Eko-Kom, a.s. za zadavatele (odm?ny od AOS Eko-Kom, a.s. za zaji?t?ni sb?ru a vyu?iti obalovych odpad? z obce Sulice jsou p?ijmem zadavatele) a

? optimalizace vykonu ?innosti za u?elem maximalizace odm?ny pro zadavatele od AOS Eko-Kom, a.s.

V ?l. XII zadavaci dokumentace ? jistota k zaji?t?ni pln?ni povinnosti vyplyvajicich z u?asti v zadavacim ?izeni ? zadavatel po?aduje, aby u?astnici k zaji?t?ni pln?ni svych povinnosti vyplyvajicich z u?asti v zadavacim ?izeni poskytli zadavateli ve lh?t? pro podani nabidek jistotu ve vy?i 150 000 CZK. Jistotu poskytnou u?astnici formou slo?eni pen??ni ?astky na u?et zadavatele (dale take ?pen??ni jistota), formou bankovni zaruky ve prosp?ch zadavatele nebo poji?t?ni zaruky ve prosp?ch zadavatele podle 2868 zakona ?. 89/2012 Sb., ob?ansky zakonik, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?. Poskytne-li u?astnik zadavateli jistotu formou pen??ni jistoty, slo?i po?adovanou ?astku na bankovni u?et zadavatele vedeny u ?eske spo?itelny, a.s., ?islo u?tu: 420579389/0800 jako variabilni symbol uvede svoje I?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Sulice: Refuse collection services

2017/S 187-383105

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Obec Sulice
00240818
Kostelecka 150
Sulice-?elivec
251 68
Czech Republic
Contact person: Ing. Petr ?u?ik
E-mail: info@obecsulice.cz
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: http://www.obecsulice.cz/

Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240818

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Svoz odpadu pro obec Sulice.

II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Czech Republic-Sulice: Refuse collection services
ND Document number 383105-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place SULICE
AU Authority name Obec Sulice (00240818)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 01/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
RC NUTS code CZ020
IA Internet address (URL) http://www.obecsulice.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >