Poland-Kielce: Electronic bulletin boards

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 59 - Electrical and Electronic Equipment Components
Opps ID: NBD00003032193142211
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380621-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Electronic bulletin boards

2017/S 186-380621

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Glowackiego 4
Kielce
25-368
Poland
Contact person: Agnieszka Liszka
Telephone: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Fax: +48 413444732
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.ztm.kielce.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie, dostawa i monta? 30 sztuk elektronicznych tablic informacyjnych.

Reference number: 5/2017
II.1.2) Main CPV code
48813100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.W ramach realizacji przedmiotu zamowienia ?Wykonanie, dostawa i monta? 30 elektronicznych tablic informacyjnych Wykonawca zobowi?zany jest:

1.1. Wykona?, dostarczy?, zamontowa? i uruchomi? 30 elektronicznych tablic informacyjnych (15 tablic 10 ? cio wierszowych i 15 tablic 7-mio wierszowych) wraz z urz?dzeniami i oprogramowaniem niezb?dnymi do integracji z posiadanym przez Zamawiaj?cego systemem. Wykonawca jest zobowi?zany wykona? niezb?dne prace budowlane, podl?czy? tablice do sieci elektrycznej i uruchomi? je zgodnie z projektami budowlanymi zal?czonymi do niniejszej SIWZ.

1.2. Przeprowadzi? szkolenie pracownikow Zamawiaj?cego.

1.3. Przekaza? Zamawiaj?cemu niezb?dn? dokumentacj? techniczno ? eksploatacyjn?.

2.Miejscem wykonania zamowienia jest Miasto Kielce.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 269 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest Miasto Kielce.

II.2.4) Description of the procurement:

1.W ramach realizacji przedmiotu zamowienia ?Wykonanie, dostawa i monta? 30 elektronicznych tablic informacyjnych Wykonawca zobowi?zany jest:

1.1. Wykona?, dostarczy?, zamontowa? i uruchomi? 30 elektronicznych tablic informacyjnych (15 tablic 10 ? cio wierszowych i 15 tablic 7-mio wierszowych) wraz z urz?dzeniami i oprogramowaniem niezb?dnymi do integracji z posiadanym przez Zamawiaj?cego systemem. Wykonawca jest zobowi?zany wykona? niezb?dne prace budowlane, podl?czy? tablice do sieci elektrycznej i uruchomi? je zgodnie z projektami budowlanymi zal?czonymi do niniejszej SIWZ.

1.2. Przeprowadzi? szkolenie pracownikow Zamawiaj?cego.

1.3. Przekaza? Zamawiaj?cemu niezb?dn? dokumentacj? techniczno ? eksploatacyjn?.

2.Miejscem wykonania zamowienia jest Miasto Kielce.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: POPW.02.01.00.26-0001/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie finansowane ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 ? 2020, Projekt p.n. ?Rozwoj infrastruktury transportu publicznego w Kielcach.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 095-186304
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 5/2017
Title:

Wykonanie, dostawa i monta? 30 sztuk elektronicznych tablic informacyjnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mptechnology Sp. z o.o.
Portowa 13b
Slupsk
76-200
Poland
Telephone: +48 598468182
E-mail: biuro@mp-technology.com
Fax: +48 598468183
NUTS code: PL636

Internet address: www.mp-technology.com

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 920 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace instalacyjno ? budowlane.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym podmiotom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu tego zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

5.Odwolanie wnosi si? w nast?puj?cych terminach:

? 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia-je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust.5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni je?eli zostaly przeslane w inny sposob,

? wobec tre?ci ogloszenia, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

? wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia,

? je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ? 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga, ktor? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.

7.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Deprtament Odwola? Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Electronic bulletin boards

2017/S 186-380621

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Glowackiego 4
Kielce
25-368
Poland
Contact person: Agnieszka Liszka
Telephone: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Fax: +48 413444732
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.ztm.kielce.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie, dostawa i monta? 30 sztuk elektronicznych tablic informacyjnych.

Reference number: 5/2017
II.1.2) Main CPV code
48813100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 269 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 095-186304

Section V: Award of contract

Contract No: 5/2017
Title:

Wykonanie, dostawa i monta? 30 sztuk elektronicznych tablic informacyjnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mptechnology Sp. z o.o.
Portowa 13b
Slupsk
76-200
Poland
Telephone: +48 598468182
E-mail: biuro@mp-technology.com
Fax: +48 598468183
NUTS code: PL636

Internet address: www.mp-technology.com

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 920 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Kielce: Electronic bulletin boards
ND Document number 380621-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KIELCE
AU Authority name Zarz?d Transportu Miejskiego w Kielcach
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48813100 - Electronic bulletin boards
OC Original CPV code 48813100 - Electronic bulletin boards
RC NUTS code PL721
IA Internet address (URL) www.ztm.kielce.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >