Poland-Krakow: Passenger cars

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003032732797300
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380777-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Passenger cars

2017/S 186-380777

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie
351081570
ul. Mogilska 109 pokoj 101B
Krakow
31-571
Poland
Contact person: Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie, Wydzial ds. Zamowie? Publicznych i Funduszy Pomocowych ? pokoj 101B, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow
Telephone: +48 126154862
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Fax: +48 126154887
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.malopolska.policja.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 20 szt. samochodow osobowych z nap?dem hybrydowym.

Reference number: ZP.53.2017
II.1.2) Main CPV code
34110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa 20 szt. pojazdow osobowych segmentu C z nap?dem hybrydowym, kategorii M1 przystosowanych do przewozu 5 osob.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia ? wszelkie wymagania dla zamawianego pojazdu zawiera zal?cznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawca dostarczy pojazdy do magazynu Zamawiaj?cego w Krakowie, ul. Mogilska 109. Koszty transportu ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowi?zany jest udzieli? gwarancji na dostarczony pojazd zgodnie z danymi zawartymi w zal?czniku nr 2 do SIWZ, jednak nie krotszej ni? gwarancja producenta.

5. Naprawy w ramach gwarancji (okre?lone w p. IV zal?cznika nr 2 do SIWZ) realizowane b?d? w autoryzowanych stacjach obslugi. Zamawiaj?cy wymaga wskazania przez Wykonawc?, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obslugi pojazdow na terenie miasta Krakowa.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 511 902.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Wykonawca dostarczy pojazdy do magazynu Zamawiaj?cego w Krakowie, ul. Mogilska 109.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa 20 szt. pojazdow osobowych segmentu C z nap?dem hybrydowym, kategorii M1 przystosowanych do przewozu 5 osob.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia ? wszelkie wymagania dla zamawianego pojazdu zawiera zal?cznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawca dostarczy pojazdy do magazynu Zamawiaj?cego w Krakowie, ul. Mogilska 109. Koszty transportu ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowi?zany jest udzieli? gwarancji na dostarczony pojazd zgodnie z danymi zawartymi w zal?czniku nr 2 do SIWZ, jednak nie krotszej ni? gwarancja producenta.

5. Naprawy w ramach gwarancji (okre?lone w p. IV zal?cznika nr 2 do SIWZ) realizowane b?d? w autoryzowanych stacjach obslugi. Zamawiaj?cy wymaga wskazania przez Wykonawc?, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obslugi pojazdow na terenie miasta Krakowa..

6. Uwaga! Przedmiotowe zamowienie obj?te jest prawem opcji. Prawem opcji obj?te jest ogumienie caloroczne (wielosezonowe) dla ka?dego z zamawianych pojazdow, opisane w p. 1.4.10 Specyfikacji technicznej. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

7. Do wydanego pojazdu Wykonawca musi dol?czy? (sporz?dzone w j?zyku polskim) nast?puj?ce dokumenty:

a) ksi??k? gwarancyjn?,

b) wykaz wyposa?enia,

c) instrukcj? obslugi pojazdu bazowego oraz elementow zabudowy i wyposa?enia, ktora musi zawiera? (w postaci opisow, schematow, rysunkow i zdj??) zagadnienia zwi?zane z:

? konstrukcj?, obslug? i serwisem pojazdu oraz elementow zabudowy i wyposa?enia,

? bezpiecznym u?ytkowaniem i obslug? pojazdu.

d) kart? pojazdu,

e) ksi??k? przegl?dow serwisowych,

f) ?wiadectwo zgodno?ci WE pojazdu bazowego wraz z o?wiadczeniem producenta/importera potwierdzaj?cym dane pojazdu nieznajduj?ce si? w ?wiadectwie zgodno?ci, a niezb?dne do zarejestrowania pojazdu,

g) dokument potwierdzaj?cy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwsz? rejestracj?, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

h) dokumenty okre?lone w specyfikacji technicznej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Aspekt ?rodowiskowy / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Aspekt ekonomiczny / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja na akumulatory / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotowe zamowienie obj?te jest prawem opcji. Prawem opcji obj?te jest ogumienie caloroczne (wielosezonowe) dla ka?dego z zamawianych pojazdow, opisane w p. 1.4.10 Specyfikacji technicznej. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-260453
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ASO MR Sp. z o.o. Sp. K.
140203186
ul. Kielecka 68/70
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 123907646
E-mail: aneta.zabiegaj@toyotakrakow.com.pl
Fax: +48 123907646
NUTS code: PL921
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 583 821.14 PLN
Total value of the contract/lot: 1 511 902.44 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Passenger cars

2017/S 186-380777

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie
351081570
ul. Mogilska 109 pokoj 101B
Krakow
31-571
Poland
Contact person: Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie, Wydzial ds. Zamowie? Publicznych i Funduszy Pomocowych ? pokoj 101B, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow
Telephone: +48 126154862
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Fax: +48 126154887
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.malopolska.policja.gov.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 20 szt. samochodow osobowych z nap?dem hybrydowym.

Reference number: ZP.53.2017
II.1.2) Main CPV code
34110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 511 902.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-260453

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ASO MR Sp. z o.o. Sp. K.
140203186
ul. Kielecka 68/70
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 123907646
E-mail: aneta.zabiegaj@toyotakrakow.com.pl
Fax: +48 123907646
NUTS code: PL921
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 583 821.14 PLN
Total value of the contract/lot: 1 511 902.44 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Passenger cars
ND Document number 380777-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KRAKOW
AU Authority name Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie (351081570)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34110000 - Passenger cars
OC Original CPV code 34110000 - Passenger cars
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.malopolska.policja.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >