Belgium-Diepenbeek: Furnace and chimney cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003033684947599
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 379283-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Diepenbeek: Furnace and chimney cleaning services

2017/S 185-379283

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Diepenbeek
0207.465.974
Dorpsstraat 14
Diepenbeek
3590
Belgium
Contact person: Mevrouw Kelly Van Meirhaeghe
Telephone: +32 11491857
E-mail: kelly.vanmeirhaeghe@diepenbeek.be
Fax: +32 11322865
NUTS code: BE221

Internet address(es):

Main address: www.diepenbeek.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/492/19/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vegen van greppels (2018-2021).

Reference number: 2017N002552
II.1.2) Main CPV code
90915000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Diverse wegen, 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

De opdracht omvat het borstelen en het opzuigen van het veegvuil van straatgoten van het wegennet van de gemeente Diepenbeek, alsook het afvoeren en wettelijk verwerken van de afvalfracties op basis van het standaardbestek 250 versie 3.1, hoofdstuk XII.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Beschrijving van wijze van uitvoering / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecificeerd.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de client de financiele capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de gemiddelde jaaromzet uit vergelijkbare opdrachten (veegwerken, onkruidbestrijding door borstelen, vegen van fietspaden), waaruit blijkt dat deze in de laatste 3 boekjaren, 500 000 EUR of meer bedraagt.

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Minimum level(s) of standards possibly required:

* De omzet van de onderaannemers wordt niet mee beschouwd voor het bekomen van die omzet.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Minimum level(s) of standards possibly required:

* De lijst van de vergelijkbare opdrachten (veegwerken, onkruidbestrijding door borstelen, vegen van fietspaden) die uitgevoerd werden tijdens de voorbije 3 jaren moet met opgave zijn van het uitvoeringsbedrag. Hierdoor kan de inschrijver de hierboven gevraagde gemiddelde jaaromzet staven.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

De trouwzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 14 te Diepenbeek.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611

Internet address: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611

Internet address: www.raadvst-consetat.be

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Diepenbeek: Furnace and chimney cleaning services

2017/S 185-379283

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Diepenbeek
0207.465.974
Dorpsstraat 14
Diepenbeek
3590
Belgium
Contact person: Mevrouw Kelly Van Meirhaeghe
Telephone: +32 11491857
E-mail: kelly.vanmeirhaeghe@diepenbeek.be
Fax: +32 11322865
NUTS code: BE221

Internet address(es):

Main address: www.diepenbeek.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vegen van greppels (2018-2021).

Reference number: 2017N002552
II.1.2) Main CPV code
90915000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecificeerd.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Belgium-Diepenbeek: Furnace and chimney cleaning services
ND Document number 379283-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place DIEPENBEEK
AU Authority name Gemeente Diepenbeek (0207.465.974)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90915000 - Furnace and chimney cleaning services
OC Original CPV code 90915000 - Furnace and chimney cleaning services
RC NUTS code BE221
IA Internet address (URL) www.diepenbeek.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >