Poland-Puchaczow: Solar collectors for heat production

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003034515276561
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382521-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Puchaczow: Solar collectors for heat production

2017/S 187-382521

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Puchaczow
ul. Lubelska 22
Puchaczow
21-013
Poland
Contact person: Alicja Jewierska ? Kozak, August Tulej
Telephone: +48 817575012
E-mail: puchaczow@lubelskie.pl
Fax: +48 817575765
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odnawialne ?rodla energii w Gminie Puchaczow ? monta? kolektorow slonecznych etap II.

Reference number: ZP/2/2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Dostawa i monta? kolektorow slonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Puchaczow, ktora jest realizowana w ramach projektu ?Odnawialne ?rodla energii w Gminie Puchaczow? monta? kolektorow slonecznych etap II.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 3 144 847.00 PLN / Highest offer: 3 900 552.85 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45311100
45311200
45315300
45317100
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Teren Gminy Puchaczow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?Dostawa i monta? kolektorow slonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Puchaczow, ktora jest realizowana w ramach projektu ?Odnawialne ?rodla energii w Gminie Puchaczow? monta? kolektorow slonecznych etap II obejmuj?ca mi?dzy innymi:

1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? dokumentacj? techniczn? 304 zestawow instalacji kolektorow slonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcj? dostosowan? do miejsca monta?u, w tym:

a) 147 zestawow skladaj?cych si? z 2 paneli i zasobnika 200 dm montowane na dachach lub ?cianie budynkow mieszkalnych,

b) 140 zestawow skladaj?cych si? z 3 paneli i zasobnika 300 dm montowane na dachach lub ?cianie budynkow mieszkalnych,

c) 17 zestawow skladaj?cych si? z 4 paneli i zasobnika 400 dm montowane na dachach lub ?cianie budynkow mieszkalnych,

2) proby, regulacja instalacji,

3) rozruch technologiczny instalacji solarnych,

4) przeszkolenie u?ytkownikow co do zasad prawidlowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegolowych instrukcji obslugi i ich przekazaniem u?ytkownikom,

5) wykonanie i wdro?enie systemu zarz?dzania energi? pochodz?c? z OZE,

6) inne elementy uj?te w zal?czniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik Nr 2 do SIWZ.

2. Szczegolowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamowienia) zawarty jest w zal?czniku Nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przegl?du gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu realizacji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokonal oceny ofert, a nast?pnie zbadal czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-223015
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Odnawialne ?rodla energii w Gminie Puchaczow ? monta? kolektorow slonecznych etap II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanito Sp. z o. o.
ul. Pulawska 476
Warszawa
02-884
Poland
Telephone: +48 223711475
E-mail: sanito@sanito.pl
Fax: +48 224259211
NUTS code: PL911

Internet address: http://www.sanito.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 840 567.45 PLN
Total value of the contract/lot: 3 144 847.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 90 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace budowlano-monta?owe.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp,przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? wterminie10dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia,w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 poz.1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Puchaczow: Solar collectors for heat production

2017/S 187-382521

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Puchaczow
ul. Lubelska 22
Puchaczow
21-013
Poland
Contact person: Alicja Jewierska ? Kozak, August Tulej
Telephone: +48 817575012
E-mail: puchaczow@lubelskie.pl
Fax: +48 817575765
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odnawialne ?rodla energii w Gminie Puchaczow ? monta? kolektorow slonecznych etap II.

Reference number: ZP/2/2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 3 144 847.00 PLN / Highest offer: 3 900 552.85 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45311100
45311200
45315300
45317100
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-223015

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Odnawialne ?rodla energii w Gminie Puchaczow ? monta? kolektorow slonecznych etap II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanito Sp. z o. o.
ul. Pulawska 476
Warszawa
02-884
Poland
Telephone: +48 223711475
E-mail: sanito@sanito.pl
Fax: +48 224259211
NUTS code: PL911

Internet address: http://www.sanito.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 840 567.45 PLN
Total value of the contract/lot: 3 144 847.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Puchaczow: Solar collectors for heat production
ND Document number 382521-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place PUCHACZOW
AU Authority name Gmina Puchaczow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45311100 - Electrical wiring work
45311200 - Electrical fitting work
45315300 - Electricity supply installations
45317100 - Electrical installation work of pumping equipment
48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45311100 - Electrical wiring work
45311200 - Electrical fitting work
45315300 - Electricity supply installations
45317100 - Electrical installation work of pumping equipment
48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL81
IA Internet address (URL) http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >