Poland-Wroclaw: Architectural, engineering and surveying services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003035146898583
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383375-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Architectural, engineering and surveying services

2017/S 187-383375

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
ul. C. K. Norwida 34
Wroclaw
50-950
Poland
Contact person: Izabela Miczy?ska
Telephone: +48 713378969
E-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Fax: +48 713285048
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/

Address of the buyer profile: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja rz?dowa niezespolona
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Groszowice, realizowanego w ramach Projektu pn.: ?Modernizacja jazow odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Wroclaw, woj. opolskie ? etap II.

Reference number: AZ/3840/11/2017
II.1.2) Main CPV code
71250000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga pn.:

?Wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Groszowice, realizowanego w ramach Projektu pn.: ?Modernizacja jazow odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Wroclaw, woj. opolskie ? etap II Zakres zamowienia obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej w tym m.in. opracowanie: koncepcji, zawieraj?cej przynajmniej dwa warianty zalo?e? technicznych przebudowy jazu z sektorowego na klapowy, Projektu Budowalnego i Projektow Wykonawczych wraz z uzyskaniem niezb?dnych uzgodnie? i decyzji oraz uslug towarzysz?cych

(w tym sprawowanie nadzoru autorskiego) dla zadania pn.: ?Wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Groszowice, realizowanego w ramach Projektu pn.: ?Modernizacja jazow odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Wroclaw, woj. opolskie ? etap II. Skrocony opis zamowienia okre?lono

w pkt 3 SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 499 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71311100
71321000
71241000
71244000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
II.2.4) Description of the procurement:

I. Zakres zamowienia obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej w tym m.in. opracowanie: koncepcji, zawieraj?cej przynajmniej dwa warianty zalo?e? technicznych przebudowy jazu z sektorowego na klapowy, Projektu Budowalnego i Projektow Wykonawczych wraz z uzyskaniem niezb?dnych uzgodnie? i decyzji oraz uslug towarzysz?cych (w tym sprawowanie nadzoru autorskiego) dla zadania pn.: ?Wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Groszowice, realizowanego w ramach Projektu pn.: ?Modernizacja jazow odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Wroclaw, woj. opolskie ? etap II.

Dokumentacja techniczna powinna obejmowa? nast?puj?cy zakres robot:

? przebudow? konstrukcji istniej?cego jazu wyposa?onego w zamkni?cia sektorowe na jaz wyposa?ony w zamkni?cia klapowe,

? przebudow? konstrukcji progow oraz przyczolkow i filarow jazu, w tym budowa maszynowni na filarach i przyczolku,

? odpowiednie do nowych warunkow pracy jazu uksztaltowanie i ubezpieczenie jego poszuru oraz ponuru,

? przebudow? i wydlu?enie do osiedla przystopniowego istniej?cej kladki z po?rednimi zej?ciami na obiekty,

? wyposa?enie jazu w slip do wodowania lodzi,

? budow? sterowni jazu na lewym przyczolku oraz przebudowa istniej?cej sterowni jazu,

? przebudowa dolnej i gornej tamy rozdzielczej z ewentualnym uwzgl?dnieniem przebudowy ?luz,

? budow? budynku socjalno-gospodarczego,

? przebudow? istniej?cej lub budow? nowej przeplawki dla ryb,

? wykonanie nowego systemu zasilania jazu opartego na poborze mocy z dwoch niezale?nych ?rodel zasilania,

? przebudowa drogi dojazdowej ze wsi Chrzowice do stopnia wodnego (ok 2 km) wraz z drogami wewn?trznymi oraz technologicznymi,

? wykonanie nowego systemu automatycznego sterowania i monitoringu urz?dze? jazu (AKPiA), telewizji przemyslowej (CCTV), teletechniki, systemow po?arowych (SSP), systemow sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN), urz?dze? klimatyzacji w sterowni, przy zachowaniu kompatybilno?ci z urz?dzeniami b?d?cymi w zasobach Zamawiaj?cego oraz przy wykorzystaniu istniej?cych sieci.

II.Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy / podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob, ktore podczas realizacji zamowienia b?d? wykonywaly nast?puj?ce czynno?ci:

? koordynowanie techniczne i administrowanie procesu projektowania. (Szerzej pkt 3.2 SIWZ).

III. Przedmiot zamowienia obj?ty jest gwarancj? na okres nie krotszy ni? 60 miesi?cy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Glownego projektanta/koordynatora / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Dysponowanie osob? weryfikuj?c? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014- 2020 O? priorytetowa III Rozwoj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego (cd. II.2.14).
II.2.14) Additional information

Cd.

Dzialanie 3.2 Rozwoj transportu morskiego, ?rodl?dowych drog wodnych i pol?cze? multimodalnych.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 046-084535
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

?Wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Groszowice, realizowanego w ramach Projektu pn.: ?Modernizacja jazow odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Wroclaw, woj. opolski

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
012108538
Warszawa
01-029
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 499 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 759 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

I. Wykonawcy mog? wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie Zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie Zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepisy dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Je?eli oferta wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, zamawiaj?cy b?dzie ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy reguluj?cej wspolprac? tych wykonawcow.

II. Projekt: Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014- 2020 O? priorytetowa III Rozwoj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Dzialanie 3.2 Rozwoj transportu morskiego, ?rodl?dowych drog wodnych i pol?cze? multimodalnych

III. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 29 000 PLN.( dwadzie?cia dziewi?? tysi?cy zl) przed uplywem terminu skladania ofert.

IV. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy ustala si? w wysoko?ci:5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

V. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

VI. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielania zamowie?, o ktorych mowa w art.67 ust. 1pkt 6 ?ustawy Zamawiaj?cy zamierza udzieli? zamowienia polegaj?cego na powtorzeniu podobnych uslug w zakresie odpowiadaj?cym calo?ci zamowienia podstawowego i na warunkach analogicznych jak dla zamowienia podstawowego.

VII. Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zaplaty wynagrodzenia w terminie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Architectural, engineering and surveying services

2017/S 187-383375

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
ul. C. K. Norwida 34
Wroclaw
50-950
Poland
Contact person: Izabela Miczy?ska
Telephone: +48 713378969
E-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Fax: +48 713285048
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/

Address of the buyer profile: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Groszowice, realizowanego w ramach Projektu pn.: ?Modernizacja jazow odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Wroclaw, woj. opolskie ? etap II.

Reference number: AZ/3840/11/2017
II.1.2) Main CPV code
71250000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 499 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71311100
71321000
71241000
71244000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 046-084535

Section V: Award of contract

Title:

?Wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Groszowice, realizowanego w ramach Projektu pn.: ?Modernizacja jazow odrza?skich na odcinku w zarz?dzie RZGW Wroclaw, woj. opolski

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
012108538
Warszawa
01-029
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 499 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 759 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Architectural, engineering and surveying services
ND Document number 383375-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WROCLAW
AU Authority name Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroclawiu (012108538)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71241000 - Feasibility study, advisory service, analysis
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71250000 - Architectural, engineering and surveying services
71311100 - Civil engineering support services
71321000 - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
OC Original CPV code 71241000 - Feasibility study, advisory service, analysis
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71250000 - Architectural, engineering and surveying services
71311100 - Civil engineering support services
71321000 - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
RC NUTS code PL52
IA Internet address (URL) http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >