Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003035243853069
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 384073-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

2017/S 187-384073

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Krolewska 1/7
Contact point(s): Szefostwo Dowodzenia i L?czno?ci
For the attention of: Artur NIZI?SKI
00-909 (dla przesylek kurierskich 00-065) Warszawa
Poland
Telephone: +48 261873286
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Fax: +48 261873444

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.iu.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: Inspektorat Uzbrojenia
ul. Krolewska 1/7
Contact point(s): Sekretarz komisji
For the attention of: Marta Niepor?cka
00-909 Warszawa
Poland
Telephone: +48 261873122
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 - FB01, 30232100 , 30231320 , 48517000

Description
Computer equipment and supplies .
Printers and plotters .
Touch screen monitors .
IT software package .

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 14:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

2017/S 187-384073

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Krolewska 1/7
Contact point(s): Szefostwo Dowodzenia i L?czno?ci
For the attention of: Artur NIZI?SKI
00-909 (dla przesylek kurierskich 00-065) Warszawa
Poland
Telephone: +48 261873286
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Fax: +48 261873444

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.iu.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: Inspektorat Uzbrojenia
ul. Krolewska 1/7
Contact point(s): Sekretarz komisji
For the attention of: Marta Niepor?cka
00-909 Warszawa
Poland
Telephone: +48 261873122
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: jednostka bud?etowa
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa integratora taktycznych systemow transmisji danych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jednostki Wojskowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegolowe miejsce realizacji dostawy zostanie okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanych dalej SIWZ), ktora zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skladania ofert wst?pnych.

NUTS code PL

II.1.3) Information on framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa dla Sil Zbrojnych RP integratora taktycznych systemow transmisji danych.

2. Podstawowe informacje o przedmiocie zamowienia zawarte s? w Zal?czniku nr 1 do Ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego http:/ www.iu.wp.mil.pl .

3. Szczegolowe wymagania na integrator taktycznych systemow transmisji danych, uj?te zostan? w SIWZ i zal?czonych do niej ?Wst?pnych Zalo?eniach Taktyczno ? Technicznych dla integratora taktycznych systemow transmisji danych, ktore zostan? przekazane Wykonawcom zaproszonym do skladania ofert wst?pnych.
4. Realizacja przedmiotu zamowienia wi??e si? z dost?pem do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej Tajne I Nato Secret.
5. Integrator taktycznych systemow transmisji danych b?dzie podlegal ocenie zgodno?ci dla wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronno?ci i bezpiecze?stwa prowadzonymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17.11.2006 roku o systemie oceny zgodno?ci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa (Dz.U. nr 235 poz.1700 z po?n. zm.) oraz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegolowego wykazu wyrobow podlegaj?cych ocenie zgodno?ci oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodno?ci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronno?ci pa?stwa w trybie pierwszym (Dz.U. poz. 136 z po?n. zm.).
6. Integrator taktycznych systemow transmisji danych b?dzie podlegal odbiorowi wojskowemu realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 - FB01, 30232100 , 30231320 , 48517000

II.1.7) Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Warto?? zamowienia powy?ej 418 000 EUR.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wykonawcy zaproszeni do skladania ofert ostatecznych zobowi?zani b?d? do zabezpieczenia ofert wadium na caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci 90 000 PLN. (slownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100).
2. Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie.
3. Szczegolowe informacje, dotycz?ce wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zostan? okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, ktora zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skladania ofert wst?pnych.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1.Wszystkie rozliczenia zwi?zane z realizacj? niniejszego zamowienia publicznego dokonywane b?d? w PLN.
2.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia zgodnie z art. 131 w ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ?ustaw? Pzp.
3.Szczegolowe warunki finansowe zostan? okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, ktora zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skladania ofert wst?pnych.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku podmioty wspolnie ubiegaj?ce si? o wspoln? realizacj? zamowienia powinny:
1.Ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia. Pelnomocnictwa nale?y udzieli? w formie pisemnej. Pelnomocnictwo nale?y zlo?y? w formie oryginalu lub kopi po?wiadczonej notarialnie.
2.Je?eli oferta Wykonawcow, wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy przed zawarciem umowy na podstawie art. 23 ust.4 ustawy Pzp b?dzie ??dal przedlo?enia umowy (kopi? umowy po?wiadczonej notarialnie) reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
3.Zgodnie z art. 22 a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, polega? na zdolno?ciach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z z nim stosunkow prawnych.
4.Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, przedstawiaj?c w szczegolno?ci zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotow, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da przedstawienia dokumentow, ktore okre?l? w szczegolno?ci:
a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia,
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.
5.Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w Sekcji III. 2.1 ust. 3 pkt 1 do 5.
6.Zamawiaj?cy oceni czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelnienia ww. warunku udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiaj?cego w Sekcji III. 2.1.
7.Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba, ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
1.O udzielenie zamowienia dziedzinie obronno?ci i bezpiecze?stwa. mog? ubiega? si? wyl?cznie Wykonawcy, zgodnie z art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp, maj?cy siedzib? albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z ktorym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarla umow? mi?dzynarodow? dotycz?c? tych zamowie?.
2.Przedmiot umowy b?dzie podlegal nadzorowaniu jako?ci realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymogami zawartymi w AQAP 2120.
3. Wykonawca na etapie realizacji zamowienia powinien posiadac wdro?ony system zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2008.
4. Wykonanie przedmiotu zamowienia wi??e si? z dost?pem do informacji niejawnych o klauzuli Tajne I Nato Secret.
5.Szczegolowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawc? bezpiecze?stwa informacji niejawnych oraz bezpiecze?stwa dostaw zostan? okre?lone w SIWZ.
III.1.5) Information about security clearance:
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 131 e ust. 1 ustawy Pzp i art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spelniaj? warunki wymienione w art. 22 ust. 1 b pkt 1-3 ustawy Pzp dotycz?ce:
a) posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej. Warunek zostanie uznany za spelniony, na podstawie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3,
b) sytuacji finansowej ? w zakresie okre?lonym w Sekcji III. 2.2 ogloszenia,
c) zdolno?ci technicznej i zawodowej ? w zakresie okre?lonym w Sekcji III.2.3 ogloszenia.

2. Na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia i kryteriow selekcji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu (wzor ? zal?cznik nr 2 do Ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego http:/ www.iu.wp.mil.pl ), nale?y zlo?y?:

1) aktualne na dzie? skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ?O?wiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w post?powaniu i kryteriow selekcji oraz braku podstaw do do wykluczenia, potwierdzaj?ce spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w art.22 ust. 1 b ustawy i kryteriow selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 131 e ust.1 i art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, sporz?dzone zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik nr 3 do Ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.iu.wp.pl , (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ka?dy osobno);

2) aktualn? koncesj? na wytwarzanie i obrot wyrobami o przeznaczeniu wojskowym, w zakresie okre?lonym w WT XI zal?cznika nr 2, ?Wykaz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ? WT do rozporz?dzenia Rady Ministrow z 3.12.2001 w sprawie rodzajow broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych wytwarzanie lub obrot wymagana jest koncesja (Dz.U. Nr 145, poz.1625 z po?n. zm.), wydan? na podstawie ustawy z 22.6.2001 roku o wykonywaniu dzialalno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, broni?, amunicj? oraz wyrobami i technologi? o przeznaczeniu wojskowymi policyjnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 290 z po?n. zm.) lub inny dokument, wystawiony przez organ pa?stwa, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia dzialalno?ci w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami b?d?cymi przedmiotem zamowienia.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, spelnienie warunku b?dzie oceniane l?cznie tj.: obowi?zek posiadania uprawnie? w postaci koncesji na wytwarzanie i obrot dotyczy Wykonawcow wytwarzaj?cych, a koncesji na obrot ? Wykonawcow prowadz?cych dzialalno?? handlow? dotycz?c? materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobami technologi? o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wykonawca wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia, a ktory nie b?dzie wytwarzal lub nie b?dzie dokonywal obrotu przedmiotowym wyrobem nie musi posiada? koncesji w tym zakresie.
3) wa?ne ?wiadectwa Bezpiecze?stwa Przemyslowego I (pierwszego) stopnia potwierdzaj?ce peln? zdolno?? Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Tajne I Nato Secret. Dowody dotycz?ce zapewnienia bezpiecze?stwa informacji niejawnych musz? spelnia? wymagania wynikaj?ce z przepisow ustawy z dnia 5.8.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2016 roku poz.1167 z po?n. zm.). Zamawiaj?cy uznaje dokumenty uprawniaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych wydane przez inne pa?stwa, je?eli s? rownowa?ne ?wiadectwu bezpiecze?stwa o adekwatnej klauzuli tajno?ci wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow o przedstawienie potwierdzenia, ?e po?wiadczenie bezpiecze?stwa o adekwatnej klauzuli tajno?ci wydane w innym pa?stwie odpowiada po?wiadczeniu bezpiecze?stwa o adekwatnej klauzuli tajno?ci wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
4) pozostale dokumenty i o?wiadczenia wskazane w Sekcji III.1.3, w Sekcji III.2.2 oraz sekcji III.2.3 Ogloszenia. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, tak aby wspolnie spelni? warunki udzialu w post?powaniu.
3.W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp nale?y wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udzialu w post?powaniu zlo?y? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:
1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymane w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminem skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716 z po?n. zm.) sporz?dzone zgodnie z wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 4 do Ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.iu.wp.pl .

4. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust.3:
1). w pkt 1- sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp;
2) w pkt 2-4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci,
3) dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 i pkt 2 lit.b, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt.2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
5. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, sklada dokument o ktorym mowa w ust.4 pkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje sie takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
7. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
III.2.2) Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b, pkt 2 ustawy Pzp tj. dotycz?cych sytuacji finansowej, Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca posiadal ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?. w wysoko?ci 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych 00/100).
2. Na potwierdzenie spelnienia powy?szego warunku nale?y zlo?y? informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w wysoko?ci co najmniej 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych 00/100) w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
3. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnienie ww. warunku.
4. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, spelnienie warunku b?dzie oceniane l?cznie.
5. W przypadku Wykonawcow, ktorzy wyka?? warto?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w walutach innych ni? zloty polski Zamawiaj?cy przeliczy podane kwoty danej waluty na zlote po ?rednim kursie ogloszonym przez NBP w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu o ktorym mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zastosuje ostatni kurs ogloszony przez NBP przed tym dniem.
III.2.3) Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy Pzp tj. dotycz?cych zdolno?ci technicznej, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca potwierdzil, ?e w sposob nale?yty wykonal w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, minimum 1 (jedn?) dostaw? teleinformatycznych systemow sieciowych umo?liwiaj?cych realizacj? monitorowania i zarz?dzania sieciami obejmuj?c? dostarczenie i instalacj? systemu (urz?dze? i oprogramowania) o warto?ci brutto, co najmniej 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych 00/100).

1) Na potwierdzenie spelnienia powy?szego warunku, nale?y zlo?y? Wykaz wykonanych dostaw, w okresie 5 lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy- w tym okresie, dotycz?cych dostaw teleinformatycznych systemow sieciowych umo?liwiaj?cych realizacj? monitorowania i zarz?dzania sieciami obejmuj?cych dostarczenie i instalacj? systemu (urz?dze? i oprogramowania) o warto?ci brutto, co najmniej 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych 00/100) z podaniem warto?ci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotow na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik nr 5 do Ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiaj?cego http://www.iu.wp.pl . wraz z zal?czeniem dowodow potwierdzaj?cych, ?e zostaly wykonane nale?ycie.;

2) Dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawa byla wykonana, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy, potwierdzaj?ce jej nale?yte wykonanie wraz ze wskazaniem uzasadnienia przyczyn o obiektywnym charakterze z uwagi na ktore nie jest w stanie uzyska? dokumentow;
3) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, spelnienie warunku b?dzie oceniane l?cznie;
4) W przypadku Wykonawcow, ktorzy wyka?? warto?? dostaw w innych walutach ni? PLN, Zamawiaj?cy przeliczy je na polski zloty. Do przeliczenia zostanie zastosowany ?redni kurs walut NBP obowi?zuj?cy w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursow walut NBP obowi?zuj?cych w dniu, o ktorym mowa powy?ej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogloszony przed tym dniem.
2. W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp tj. dotycz?cych zdolno?ci zawodowych, Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca potwierdzil dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Warunek zostanie spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje, co najmniej dwoma osobami do wykonania uslug gwarancyjnych i serwisowych z ktorych ka?da z nich musi posiada? aktualne Po?wiadczenie Bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Tajne I Nato Secret oraz za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

1) Na potwierdzenie powy?szego warunku nale?y zlo?y? wykaz osob. Wykaz ten powinien zawiera? informacje dotycz?ce: posiadanych uprawnie?, kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie informacji niejawnych, zakresu wykonywanych czynno?ci, posiadanego po?wiadczenia bezpiecze?stwa oraz podstawy prawnej do dysponowania tymi osobami zgodnie z Zal?cznikiem nr 6 do ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.iu.wp.pl ;

2) Dla ka?dej z ww. osob nale?y zlo?y? kopi? aktualnego Po?wiadczenia Bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Tajne I Nato Secret oraz kopi? aktualnego za?wiadczenia stwierdzaj?cego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
3) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, spelnienie warunku b?dzie oceniane l?cznie.
4) Zamawiaj?cy uznaje dokumenty uprawniaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych wydane przez inne pa?stwa, je?eli s? rownowa?ne po?wiadczeniu bezpiecze?stwa o adekwatnej klauzuli tajno?ci wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow o przedstawienie potwierdzenia, ?e po?wiadczenie bezpiecze?stwa o adekwatnej klauzuli tajno?ci wydane w innym pa?stwie odpowiada po?wiadczeniu bezpiecze?stwa o adekwatnej klauzuli tajno?ci wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged number of operators 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: 1.W przypadku, gdy wymagane warunki spelni wi?cej ni? ww. liczba Wykonawcow Zamawiaj?cy dokona klasyfikacji Wykonawcow w oparciu o wykaz wykonanych dostaw. 2.Ocenie punktowej podlega? b?dzie do?wiadczenie, na podstawie zlo?onego wykazu dostaw i dol?czonych do niego dokumentow potwierdzaj?cych, ?e dostawy te zostaly wykonane nale?ycie: wykonawcy, za ka?d? dodatkow? dostaw? spelniaj?c? warunki, o ktorych mowa w sekcji III. 2.3, zostanie przyznany 1 pkt. Niniejszej punktacji podlegaj? jedynie dostawy wykonane przez Wykonawc? ubiegaj?cego si? o udzielenie zamowienia. 3.W przypadku uzyskania jednakowej ilo?ci punktow o kolejno?ci b?dzie decydowa? sumaryczna warto?? brutto wszystkich wykonanych dostaw spelniaj?cym warunek, o ktorym mowa w sekcji III. 2.3, wykazanych w zlo?onym przez Wykonawc? wykazie. 4.Je?eli liczba Wykonawcow, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu b?dzie mniejsza ni? 5(pi?ciu), Zamawiaj?cy zaprosi do skladania ofert wst?pnych wszystkich Wykonawcow, ktorzy spelniaj? warunki udzialu, bez przyznawania punktow.
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Gwarancja. Weighting 20

3. Termin realizacji. Weighting 20

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IU/126/V-140/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 14:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
1. Post?powanie prowadzone jest na podstawie art. 131h ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogloszeniem. Przed wszcz?ciem post?powania Zamawiaj?cy przeprowadzil dialog techniczny.

2. Wykonawca jest zobowi?zany do zlo?enia wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik nr 2 do ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiaj?cego: http://www.iu.wp.mil.pl

3. Ocena spelnienia warunkow zostanie dokonana zgodnie z formul? "spelnia/nie spelnia" w oparciu o informacje zawarte w o?wiadczeniach i dokumentach wyszczegolnionych w niniejszym ogloszeniu.
4. Wniosek musi by? sporz?dzony w j?zyku polskim, w formie pisemnej, pismem trwalym.
5. Wraz z wnioskiem w terminie okre?lonym w sekcji IV.3.4, nale?y zlo?y?:
1) o?wiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami sekcji III.1.3, III.2.1, III.2.2 i III.2.3;
2) pelnomocnictwa w przypadku ustanowienia pelnomocnikow;
6. Wniosek, o?wiadczenia i dokumenty musz? by? podpisane przez osob? (-by) uprawnion? (e) do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wniosek, o?wiadczenia i dokumenty dla ktorych zostaly okre?lone wzory zawarte w zal?cznikach do ogloszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cy zaleca wypelni? wedlug wymaga? w nich zawartych, bez dokonywania zmian w ich tre?ci.
8. O?wiadczenia dotycz?ce Wykonawcy i innych podmiotow na ktorych zdolno?ciach technicznych, zawodowych polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dokument o ktorym mowa w sekcji III.1.3 ust. 4 ? zdanie pierwsze, musz? by? zlo?one w oryginale.
9. Pelnomocnictwa musz? by? zlo?one w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie.
10. Pozostale dokumenty mog? by? skladane w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub podmiot, na ktorego zdolno?ciach technicznych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia publicznego, zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.
11. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
12. Wniosek wraz z wymaganymi o?wiadczeniami i dokumentami nale?y zlo?y? w zamkni?tym pakiecie (kopercie), uniemo?liwiaj?cym otwarcie i zapoznanie si? z jego zawarto?ci? przed uplywem terminu skladania wnioskow. Pakiet musi by? opatrzony napisem: "Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu pt. "Dostawa integratora taktycznych systemow transmisji danych".
13. Wnioski mo?na sklada? w godz. 8.00-15.00 w Kancelarii Jawnej Zamawiaj?cego z siedzib? w Warszawie przy ul. Krolewskiej 1/7 lub przesla? poczt? na adres Inspektorat Uzbrojenia, ul. Krolewska 1/7,00-909 (dla przesylek kurierskich 00-065) Warszawa.
14. Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce sposoby porozumiewania si? z Wykonawcami:
1) osobi?cie;
2) za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe;
3) za po?rednictwem e-maila Zamawiaj?cego
4) za po?rednictwem faksu pod numerem +48 261 873 444.
15. Wykonawcy ponosz? wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i zlo?eniem wniosku niezale?nie od wyniku post?powania.
16. Wykonawca mo?e wprowadzi? zmiany lub wycofa? zlo?ony wniosek przed uplywem terminu skladania wnioskow.
17.Zamawiaj?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow mo?e zmieni? tre?? ogloszenia. Ka?da wprowadzona zmiana stanie si? integraln? cz??ci? tego ogloszenia.
18. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu znajduj? si? informacj? stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia si? tych informacji, je?eli Wykonawca nie po?niej ni? w terminie skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu zastrzegl, ?e nie mog? by? one udost?pniane oraz wykazal, i? zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa. Wy?ej wymienione informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa powinny znajdowa? si? w oddzielnej kopercie opatrzonej piecz?ci? Wykonawcy z adnotacj?: "Informacje stanowi?ce tajemnice przedsi?biorstwa w post?powaniu Nr IU/...... na dostaw? Integratora taktycznych systemow transmisji danych" i wlo?one do koperty o ktorej mowa w ust 11.
19. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst?pnych.
20. Zamawiaj?cy niezwlocznie powiadomi Wykonawc?, ktorego wniosek wplyn?l po terminie okre?lonym w sekcji IV pkt 3.4). Zamawiaj?cy zwroci wniosek po uplywie terminu do wniesienia odwolania.
21. Informacje dla Wykonawcow (do pobrania w formie elektronicznej) dotycz?ce przygotowywania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu wraz z wzorami dokumentow, znajduj? si? na stronie internetowej Zamawiaj?cego w cz??ci dotycz?cej niniejszego post?powania.
22. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentu, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych w Dziale VI (?rodki Ochrony Prawnej) ustawy Pzp.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies
ND Document number 384073-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Inspektorat Uzbrojenia
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30231320 - Touch screen monitors
30232100 - Printers and plotters
48517000 - IT software package
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30231320 - Touch screen monitors
30232100 - Printers and plotters
48517000 - IT software package
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.iu.wp.mil.pl
DI Directive Defence Directive 2009/81/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >