Poland-Warsaw: Promotional services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003035604703574
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381287-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Promotional services

2017/S 186-381287

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
ul. Wspolna 2
Warszawa
00-926
Poland
Contact person: Adrian Przepiorka
E-mail: adrian.przepiorka@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie programu dziala? promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Glowny Urz?d Geodezji iKartografii w ramach Programu Oprecyjnego Polska Cyfrowa.

Reference number: BO-ZP.2610.9.2017.WZIP
II.1.2) Main CPV code
79342200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? prace polegaj?ce na opracowaniu oraz realizacji programu dziala? promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii dotycz?cych trzech projektow:

1) Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP),

2) Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT),

3) Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo?ciach ? Faza II (ZSIN 2).

szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej ? w zale?no?ci od potrzeb.

II.2.4) Description of the procurement:

I. Przedmiotem zamowienia s? prace polegaj?ce na opracowaniu oraz realizacji programu dziala? promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii dotycz?cych trzech projektow:

1) Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP),

2) Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT),

3) Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo?ciach ? Faza II (ZSIN 2).

II. Zamawiaj?cy informuje, i? zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza wedlug kryterium oceny ofert okre?lonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie pracownikow realizuj?cych zamowienie / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji opracowania komplementarnego procesu informacyjno promocyjnego / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CAPAP nr POPC.02.01.00-000037/15, K-GESUT nrPOPC.02.01.00-00-0027/15 i ZSIN 2 nr POPC.02.01.00-00-0028/15.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy na podstawie art.93 ust.1a ustawy Pzp mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia,je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 057-106022
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: IP.0742.1.2017
Lot No: 1
Title:

Opracowanie programu dziala? promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Berm Sp. z o.o. Sp. k.
KRS 0000389175
ul. Rumby 8/3
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 138 211.38 PLN
Total value of the contract/lot: 1 200 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1.W zakresie terminu zwi?zania ofert? przez okres 2 miesi?cy zamawiaj?cy rozumie 60 dni

2.Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 40 000 PLN

3.Postepowanie prowadzone jest w j?zyku polskim

4.W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? dokumentu, o?wiadczenia na potwierdzenie warunkow udzialu w post?powaniu, z ktorego b?d? wynika? kwoty wyra?one w innej walucie ni? PLN, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia na PLN wg ?redniego kursu NBP z dnia wyznaczonego przez Zamawiaj?cego na skladanie ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

Wszystkie informacje dotycz?ce mo?liwo?ci ze skorzystania ze ?rodkow ochrony prawnej zawarte s? w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Promotional services

2017/S 186-381287

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
ul. Wspolna 2
Warszawa
00-926
Poland
Contact person: Adrian Przepiorka
E-mail: adrian.przepiorka@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gugik.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie programu dziala? promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Glowny Urz?d Geodezji iKartografii w ramach Programu Oprecyjnego Polska Cyfrowa.

Reference number: BO-ZP.2610.9.2017.WZIP
II.1.2) Main CPV code
79342200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 057-106022

Section V: Award of contract

Contract No: IP.0742.1.2017
Lot No: 1
Title:

Opracowanie programu dziala? promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Berm Sp. z o.o. Sp. k.
KRS 0000389175
ul. Rumby 8/3
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 138 211.38 PLN
Total value of the contract/lot: 1 200 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Promotional services
ND Document number 381287-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WARSAW
AU Authority name Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii (KRS 0000389175)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79342200 - Promotional services
OC Original CPV code 79342200 - Promotional services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.gugik.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >