Poland-Wroclaw: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003037341633780
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 384006-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Software package and information systems

2017/S 187-384006

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Izba Administracji Skarbowej we Wroclawiu
ul. Powsta?cow ?l?skich 24,26
For the attention of: Agnieszka Mateuszuk-Karal
53-333 Wroclaw
Poland
Telephone: +48 713652444
E-mail: agnieszka.mateuszuk@ds.mofnet.gov.pl
Fax: +48 713652782

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48000000 , 72000000

Description
Software package and information systems.
IT services: consulting, software development, Internet and support.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Software package and information systems

2017/S 187-384006

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Izba Administracji Skarbowej we Wroclawiu
ul. Powsta?cow ?l?skich 24,26
For the attention of: Agnieszka Mateuszuk-Karal
53-333 Wroclaw
Poland
Telephone: +48 713652444
E-mail: agnieszka.mateuszuk@ds.mofnet.gov.pl
Fax: +48 713652782

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: administracja rz?dowa terenowa
I.3) Main activity
Other: finanse publiczne
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa aktualizacji oprogramowania IBM i2 wraz z uslug? asysty technicznej.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies

NUTS code PL51

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostawa aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania posiadanej przez Zamawiaj?cego IBM i2 oraz aktualizacja oprogramowania wraz z uslug? telefonicznej asysty technicznej do oprogramowania, na okres 12-tu miesi?cy od daty podpisania umowy, ktora obejmuje:
1) Aktualizacj? do najnowszej wersji oprogramowania dla wersji i ilo?ci oprogramowania posiadanego przez u?ytkownika:
a. IBM i2 iBase Designer 8.9.11 ? 22 szt.
b. IBM i2 Analyst's NOTEBOOK 8.9.11 ? 22 szt.
2) Telefoniczn? asyst? techniczn? w zakresie dotycz?cym eksploatacji w/w oprogramowania w godzinach 8:30-15:30 w dni robocze Zamawiaj?cego.
3) Dostarczanie nowych wersji w/w oprogramowania (niezwlocznie po wytworzeniu nowej wersji przez producenta). W ramach umowy Zamawiaj?cy otrzyma nowe wersje oprogramowania na no?nikach lub poprzez udost?pniony przez Wykonawc? zasob internetowy.
4) Dostarczenie dokumentow licencyjnych oraz innych dokumentow, koniecznych dla kompletnej i prawidlowej realizacji umowy.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48000000 , 72000000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 1 003 632,96 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 15 000 PLN
2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
1) w pieni?dzu,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy musi by? por?czeniem pieni??nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
3. Wniesione wadium musi obejmowa? okres zwi?zania ofert? i nie mo?e zawiera? ?adnych ogranicze? sprzecznych z ustaw? Prawo zamowie? publicznych, w szczegolno?ci ograniczaj?cych mo?liwo?? zrealizowania praw okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
4. Wadium wniesione w pieni?dzu musi by? przelane na rachunek bankowy Izby Skarbowej we Wroclawiu:
NBP Oddzial Okr?gowy we Wroclawiu
Nr 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000
Informacja dla Wykonawcow maj?cych siedzib? poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
? Nazwa Banku Zamawiaj?cego: NBP Oddzial Okr?gowy we Wroclawiu
? Kod BIC: NBPLPLPW
? Numer rachunku w standardzie IBAN: PL 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000
5. Wadium wnoszone w innych formach ni? pieni?dz nale?y zlo?y? w oryginale w siedzibie Zamawiaj?cego: ul. Powsta?cow ?l?skich 24, 26, 53-333 Wroclaw, II pi?tro ? pok. nr 234 ? Samodzielny Oddzial Rachunkowo?ci Bud?etowej.
6. Wykonawca musi wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert i jednoznacznie wskaza?, ktorej cz??ci zamowienia wadium dotyczy opisuj?c dopiskiem:
?Wadium w post?powaniu na dostaw? aktualizacji licencji IBM
7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieni??nej, Wykonawca z zachowaniem wla?ciwej staranno?ci winien dokona? przelewu pieni??nego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy? wniesienie wadium jest skuteczne z chwil? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego.
8. W przypadku wplaty wadium w formie pieni?dza kopi? dowodu wykonanej operacji nale?y zal?czy? do oferty.
9. Zwrot i ewentualna utrata wadium nast?pi w trybie przewidzianym w art. 46 Ustawy.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Informacje dotycz?ce warunkow finansowych i platniczych zawiera Projekt umowy stanowi?cy zal?cznik do
SIWZ.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu;
2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.
2. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy (art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 Ustawy):
1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie
w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba, ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust.1 pkt 15 Ustawy, chyba, ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.
3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunek okre?lony w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 powinien spelnia? ka?dy z Wykonawcow samodzielnie.
Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu
W post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia zwanego dalej ?JEDZ stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.
2. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. Szczegolowe wskazowki dotycz?ce sporz?dzenia dokumentu JEDZ zawarte zostaly w instrukcji opracowanej przez UZP i udost?pnionej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia .

4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada wlasny JEDZ, a tak?e odr?bny JEDZ dotycz?cy tych podmiotow i podpisany przez nie.
5. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. JEDZ powinien potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (zgodnie z Zal?cznikiem nr 4 do SIWZ). Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
7. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy (warunek okre?lony w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ):
a) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,
2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy (warunek okre?lony w Rozdziale V ust. 6 pkt 1 i 2 SIWZ):
a) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
c) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
8. Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia odr?bny JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow, z zastrze?eniem, i? warunki okre?lone w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 SIWZ musi spelnia? osobno ka?dy z Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia,
9. Dokumenty skladane przez Wykonawcow zagranicznych.
1) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale VI
ust. 7:
a) pkt 1) lit. a) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
b) pkt 2) lit. a) i b) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
c) pkt 2) lit c) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci
2) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1) lit. a) i c) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1) lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
3) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania okre?lone w pkt 2) stosuje si? odpowiednio.
10. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w JEDZ stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.
11. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o?wiadczeniach zawartych w JEDZ stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.
12. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci dol?czaj?c do oferty zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
13. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie maj? przepisy Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ).
III.2.2) Economic and financial ability
Minimum level(s) of standards possibly required: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.
III.2.3) Technical capacity
Minimum level(s) of standards possibly required:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena ofertowa. Weighting 60

2. Przedlu?ony czas telefonicznej asysty technicznej. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
0201-ILZ.260.43.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017 - 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Zamawiaj?cy informuje, ?e w niniejszym post?powaniu zostan? zastosowane przepisy art. 24 aa ust. 1
Ustawy, zgodnie z ktorymi Zamawiaj?cy dokonana najpierw oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca
ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
post?powaniu.
2. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Poland-Wroclaw: Software package and information systems
ND Document number 384006-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WROCLAW
AU Authority name Izba Administracji Skarbowej we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
RC NUTS code PL51
IA Internet address (URL) http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >