Poland-Zielona Gora: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003037896615173
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382140-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

2017/S 187-382140

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lubuskie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich
006092820
al. Niepodleglo?ci 32
Zielona Gora
65-042
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? i Administracji
Telephone: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Fax: +48 683280338
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.bip.zdw.zgora.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka samorz?dowa
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozb.skrzyz.ulNowej iWyspia?skiego wci?guDW286i138orazDP2605Fnaskrzy?.typurondowraz z przeb.ulChopina naodc.odskrzy?.z ulNow?dogr.pa?stwawci?guDW138wmGubin-Popr.transgr.syt.kom.Euromiasta Gubin-Guben.

Reference number: ZDW-ZG-WZA-3310-51/2017
II.1.2) Main CPV code
45230000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

? roboty drogowe

? kanalizacja deszczowa

? rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Dialog S.A.

? rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Orange S.A.

? rozbudowa o?wietlenia

? rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN

? przebudowa gazoci?gu

? ziele? drogowa

? roboty drogowe ? rozbudowa ul. D?browskiego

? o?wietlenie ? rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F (ul. D?browskiego) w Gubinie

? usuni?cie kolizji nn i SN ? rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F (ul. D?browskiego) w Gubinie

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okre?lone zostaly w Rozdziale III SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 483 207.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

M. Gubin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

? roboty drogowe

? kanalizacja deszczowa

? rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Dialog S.A.

? rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Orange S.A.

? rozbudowa o?wietlenia

? rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN

? przebudowa gazoci?gu

? ziele? drogowa

? roboty drogowe ? rozbudowa ul. D?browskiego

? o?wietlenie ? rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F (ul. D?browskiego) w Gubinie

? usuni?cie kolizji nn i SN ? rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F (ul. D?browskiego) w Gubinie

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okre?lone zostaly w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja jako?ci / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia ? kierownika budowy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany w ramach Programu Wspolpracy Interregva Brandenburgia? Polska 2014-2020 w ramach celu ?Europejska Wspolpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-238800
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia Polska S.A.
6350000127
ul. Szwedzka 5
Kobierzyce, Bielany Wroclawskie
55-040
Poland
Telephone: +48 683216264
E-mail: agnieszka.matkowska@eurovia.pl
Fax: +48 683216313
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 649 731.91 PLN
Total value of the contract/lot: 3 483 207.57 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty przygotowawcze, ziemne,, podbudowy i nawierzchnie bez robot bitumicznych, organizacj? ruchu, elementy ulic, roboty o?wietleniowe, energetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, ziele? drogowa.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.2.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci,do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwolania: 1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ?je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art.180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. 2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3)Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; 6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej,stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. 8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

2017/S 187-382140

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lubuskie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich
006092820
al. Niepodleglo?ci 32
Zielona Gora
65-042
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? i Administracji
Telephone: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Fax: +48 683280338
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.bip.zdw.zgora.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozb.skrzyz.ulNowej iWyspia?skiego wci?guDW286i138orazDP2605Fnaskrzy?.typurondowraz z przeb.ulChopina naodc.odskrzy?.z ulNow?dogr.pa?stwawci?guDW138wmGubin-Popr.transgr.syt.kom.Euromiasta Gubin-Guben.

Reference number: ZDW-ZG-WZA-3310-51/2017
II.1.2) Main CPV code
45230000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 483 207.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-238800

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia Polska S.A.
6350000127
ul. Szwedzka 5
Kobierzyce, Bielany Wroclawskie
55-040
Poland
Telephone: +48 683216264
E-mail: agnieszka.matkowska@eurovia.pl
Fax: +48 683216313
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 649 731.91 PLN
Total value of the contract/lot: 3 483 207.57 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
ND Document number 382140-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Wojewodztwo Lubuskie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich (006092820)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
OC Original CPV code 45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
RC NUTS code PL43
IA Internet address (URL) www.bip.zdw.zgora.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >