Poland-Gdansk: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003039135328300
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382720-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Laboratory reagents

2017/S 187-382720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. D?binki 7
Gda?sk
80-952
Poland
Contact person: Lukasz Gutaszewski
Telephone: +48 583492238
E-mail: lgutaszewski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawow do oznaczania bialek specyficznych metod? immunonefelometrii, dostaw? cz??ci zu?ywalnych do analizatorow, dostaw? materialu kontrolnego i kalibratorow wraz z dzier?aw? analizatora.

Reference number: 95/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

a. Dostawa odczynnikow w asortymencie, szacunkowej ilo?ci oraz wymaganiach okre?lonych w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

b. Dzier?awa analizatora zgodnie z zal?cznikiem nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Laboratorium Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

a. Dostawa odczynnikow w asortymencie, szacunkowej ilo?ci oraz wymaganiach okre?lonych w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

b. Dzier?awa analizatora zgodnie z zal?cznikiem nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy informuje, i? ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamowienia okre?lone w zal?czniku nr 3 do SIWZ s? warto?ciami szacunkowymi, slu??cymi do prawidlowego skalkulowania ceny oferty, porownania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilo?ci zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w poszczegolnych pozycjach o 25 % (slownie: dwadzie?cia pi?? procent), w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, z zastrze?eniem, i? warto?? oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona.

3. Dostawa odczynnikow b?dzie realizowana na podstawie zamowie? cz??ciowych. Max termin dostawy: 7 dni roboczych od daty zlo?enia zamowienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowi?zany b?dzie dostarczy? na wlasny koszt.

4. Wymienione w pkt. 1a odczynniki musz? spelnia? wymagania okre?lone w zal?czniku nr 3 do SIWZ. Niespelnienie chocia?by jednego z wymaga? okre?lonych w zal?czniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Wymieniony w pkt. 1b aparat musi spelnia? parametry okre?lone w zal?czniku nr 8 do SIWZ. Niespelnienie chocia?by jednego z parametrow granicznych okre?lonych w zal?czniku nr 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

6. Ponadto do obowi?zkow Wykonawcy nale?e? b?dzie:

? dokonanie instalacji dostarczonego aparatu u bezpo?redniego u?ytkownika w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy;

? przeprowadzenie szkolenia z obslugi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego aparatu;

? aktualizacja oprogramowania aparatu w trakcie trwania umowy;

? dostarczenie instrukcji obslugi w j?zyku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na plycie CD (dostarczy? wraz z dostaw? przedmiotu najmu);

? dostarczenie z pierwsz? dostaw? przedmiotu najmu kopi? certyfikatu i deklaracji zgodno?ci zaoferowanego analizatora;

? zapewnienie obslugi serwisowej aparatu, b?d?cego przedmiotem najmu przez Wynajmuj?cego, w tym przegl?dy, konserwacje, naprawy i aktualizacje oprogramowania w ramach czynszu dzier?awnego;

? udzielenie 36 miesi?cznej gwarancji na oferowany przedmiot najmu;

? mo?liwo?? zglaszania awarii przez 24 godziny na dob? w ci?gu 365 dni w roku;

? usuni?cie awarii lub wystawienie urz?dzenia zast?pczego przez serwis Wynajmuj?cego w czasie nie dlu?szym ni? 24 godziny od momentu zgloszenia uszkodzenia przez Zamawiaj?cego.

7. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do ubezpieczenia na swoj koszt przedmiotu dzier?awy od wszelkiego ryzyka zwi?zanego z: kradzie??, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utrat? przedmiotu dzier?awy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caly okres obowi?zywania umowy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? przedmiotu dzier?awy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287562
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej w niniejszym post?powaniu reguluj? przepisy Dzialu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamowie? publicznych ( Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Laboratory reagents

2017/S 187-382720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. D?binki 7
Gda?sk
80-952
Poland
Contact person: Lukasz Gutaszewski
Telephone: +48 583492238
E-mail: lgutaszewski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawow do oznaczania bialek specyficznych metod? immunonefelometrii, dostaw? cz??ci zu?ywalnych do analizatorow, dostaw? materialu kontrolnego i kalibratorow wraz z dzier?aw? analizatora.

Reference number: 95/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287562

Section V: Award of contract

Contract No: 1
A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Laboratory reagents
ND Document number 382720-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDANSK
AU Authority name Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.uck.gda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >