Poland-Krakow: Construction work for electricity power lines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003040279987906
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 18, 2017
Solicitation No: 383619-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Construction work for electricity power lines

2017/S 187-383619

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Tauron Dystrybucja S.A., Oddzial w Krakowie
Krakow
31-060
Poland
Contact person: Agata Iwaniec-Wiktor
E-mail: agata.iwaniec@tauron-dystrybucja.pl
NUTS code: PL2

Internet address(es):

Main address: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.tauron-dystrybucja.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Tauron Dystrybucja S.A., Oddzial w Krakowie
ul. Dajwor 27
Krakow
31-060
Poland
E-mail: agata.iwaniec@tauron-dystrybucja.pl
NUTS code: PL2

Internet address(es):

Main address: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa sieci nap.-kabl. SN 30kV pomi?dzy stacjami 7178 (M?cina 13) oraz 8425 (Sta?kowa 3), przebudowa sieci nap. nN oraz przebudowa slupowej stacji transf. SN/nN w miejs. M?cina i Sta?kowa.

Reference number: 2017/TD-OKR/TD-OKR/03321/L
II.1.2) Main CPV code
45231400
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

?Budowa sieci napowietrzno-kablowej SN 30 kV pomi?dzy stacjami nr 7178 (M?cina 13) oraz 8425 (Sta?kowa 3), przebudowa sieci napowietrznej nN oraz przebudowa slupowej stacji transformatorowej SN/nN w miejscowo?ciach M?cina i Sta?kowa ? tryb ?wybuduj

Termin realizacji do: 20.3.2018 r.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

M?cina, Sta?kowa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Budowa sieci napowietrznej SN 30 kV

Zabudowa kompletnego rozl?cznika SN sterowanego zdalnie

Zabudowa kompletnych modulowych odl?cznikow SN z nap?dem r?cznym

2. Budowa sieci kablowej SN 30 kV

Wykonanie przepychu oraz zabudowa rur oslonowych

3. Przebudowa istniej?cej slupowej stacji transformatorowej SN/nN

Ponowna zabudowa istniej?cego transformatora

4. Przebudowa istniej?cej sieci napowietrznej nN na wykonan? przewodem typu AsXSn 4x120 mm

5. Przebudowa istniej?cej sieci napowietrznej nN na wykonan? przewodem typu AsXSn 4x95 mm

6. Przebudowa istniej?cej sieci napowietrznej nN na wykonan? przewodem typu AsXSn 4x70 mm

7. Przebudowa przyl?czy napowietrznych nN na wykonane przewodem AsXSn 4x16 mm

8. Budowa sieci kablowej nN wraz z zabudow? zl?cza kablowego typu ZK2a-1P.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 18/10/2017
End: 20/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMP.04.01.02-12 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej o napi?ciu SN i nN umo?liwiaj?ca przyl?czanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu limanowskiego.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie Zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy:

1. Posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci,

je?eli ustawy nakladaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?.

2. Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotow do udost?pnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych

do wykonania Zamowienia.

3. Znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zamowienia.

4. Nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania o udzielenie Zamowienia.

5. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladnia ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlano-monta?owe polegaj?ce na budowie/przebudowie sieci napowietrznej/kablowej/ napowietrzno-kablowej SN o dlugo?ci co najmniej 700 m ka?da, z jednoczesnym potwierdzeniem, i? zadania te zostaly wykonane nale?ycie.

6. Dysponuj? lub b?d? dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

tj. co najmniej:

a) 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ogranicze?,

b) 1 osob? posiadaj?c? wa?ne ?wiadectwo kwalifikacyjne ?D uprawniaj?ce do dozoru urz?dze?, instalacji i sieci w zakresie urz?dze?, instalacji i sieci o napi?ciu znamionowym powy?ej 1 kV.

c) 2 osobami posiadaj?cymi wa?ne ?wiadectwo kwalifikacyjne ?E uprawniaj?ce do eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci w zakresie urz?dze?, instalacji i sieci o napi?ciu znamionowym powy?ej 1 kV.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci l?czenia tych funkcji przez jedn? osob?.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie musz? ustanowi? pelnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie Zamowienia lub

do reprezentowania ich w Post?powaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie mo?e wynika? z tre?ci umowy konsorcjum lub zosta? przedlo?one oddzielnie wraz z ofert?.

Tre?? pelnomocnictwa powinna dokladnie okre?la? zakres umocowania.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Je?eli po zawarciu Umowy nast?pi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostan? nowe przepisy prawa, chyba ?e powy?sze przepisy byly nale?ycie ogloszone przed dniem podpisania Umowy, a tak?e nast?pi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w zwi?zku z realizacj? Przedmiotu Umowy, powoduj?ca konieczno?? zmiany, modyfikacji lub odst?pstwa w odniesieniu do jako?ci, ilo?ci lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest nast?pstwem okoliczno?ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno??, wowczas Zamawiaj?cy ma prawo do zmiany postanowie? Umowy, w zakresie wynikaj?cym z powy?szych zmian.

(z uwagi na ograniczon? obj?to?? tego pola Zamawiaj?cy nie byl w stanie zamie?ci? wszystkich warunkow zmiany umowy, ktore s? zawarte w dokumentacji post?powania).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 10:15
Place:

Tauron Dystrybucja S.A., Oddzial w Krakowie, ul. Dajwor 27, budynek C, sala 301.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Construction work for electricity power lines

2017/S 187-383619

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Tauron Dystrybucja S.A., Oddzial w Krakowie
Krakow
31-060
Poland
Contact person: Agata Iwaniec-Wiktor
E-mail: agata.iwaniec@tauron-dystrybucja.pl
NUTS code: PL2

Internet address(es):

Main address: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa sieci nap.-kabl. SN 30kV pomi?dzy stacjami 7178 (M?cina 13) oraz 8425 (Sta?kowa 3), przebudowa sieci nap. nN oraz przebudowa slupowej stacji transf. SN/nN w miejs. M?cina i Sta?kowa.

Reference number: 2017/TD-OKR/TD-OKR/03321/L
II.1.2) Main CPV code
45231400
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 18/10/2017
End: 20/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Construction work for electricity power lines
ND Document number 383619-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name Tauron Dystrybucja S.A., Oddzial w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 18/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45231400 - Construction work for electricity power lines
OC Original CPV code 45231400 - Construction work for electricity power lines
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.tauron-dystrybucja.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >