Lithuania-Kaunas: Operating tables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003087420841126
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 390745-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Kaunas: Operating tables

2017/S 191-390745

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos
135163499
Eiveni? g. 2
Kaunas
50161
Lithuania
Contact person: Egl? Valan?i?nait?
Telephone: +370 37326297
E-mail: egle.valanciunaite@kaunoklinikos.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363523
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363523&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Operaciniai stalai.

II.1.2) Main CPV code
33192230
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Operaciniai stalai ? 6 vnt.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4) Description of the procurement:

Operaciniai stalai ? 6 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiek?jai turi pateikti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? ? aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? i?duodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nustatyt? vadovaujantis Vie??j? pirkim? ?statymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 5.1.2016 Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo vie??j? pirkim? dokumento standartin? forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiek?jai, pildydami Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? elektroniniu b?du, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Preki? garantin? aptarnavim? turi atlikti tik Tiek?jo ?galioti ir preki? gamintojo sertifikuoti atlikti technin? aptarnavim? asmenys.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tiek?jas kartu su pasi?lymu turi pateikti Tiek?jo ?galiojim? ir preki? gamintojo sertifikatus arba kitus lygiaver?ius dokumentus, i?duotus asmenims, kurie atliks preki? garantin? aptarnavim?.

Pateikiamos skaitmenin?s dokument? kopijos.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Vykdant Sutart? s?skaitos fakt?ros ar lygiaver?iai dokumentai turi b?ti teikiami naudojantis informacin?s sistemos ?E. s?skaita priemon?mis.

Jei Tiek?jas nepristato Preki? ? viet? ir (ar) j? ne?diegia (neinstaliuoja) nustatytu terminu, Gav?jas privalo apie tai informuoti Pirk?j? ne v?liau kaip per 3 (tris) darbo dienas ir Pirk?jas turi teis?, be oficialaus ?sp?jimo prad?ti skai?iuoti 0,02 % dyd?io delspinigius nuo laiku nepatiekt? Preki? kainos u? kiekvien? termino praleidimo dien?, delspinigiai negali vir?yti 10 % (de?imt procent?) bendros Sutarties kainos. Pirk?jui ra?tu pareikalavus, Tiek?jas privalo sumok?ti Pirk?jui apskai?iuotus delspinigius.

Sutarties ?vykdymo u?tikrinimas: Tiek?jas pateikia Pirk?jui ne v?liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira?ymo dienos.

Sutarties ?vykdymo u?tikrinimo vert?: 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 9:45
Place:

LSMUL Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, Kaunas, Vie??j? pirkim? tarnyba.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiek?jai negali dalyvauti pirminio susipa?inimo su CVP IS priemon?mis pateiktais pasi?lymais proced?roje, komisijos pos?d?iuose, kuriuose atliekamos pasi?lym? nagrin?jimo, vertinimo ir palyginimo proced?ros. Komisijos pos?d?iuose steb?tojai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Pirkimas vykdant investicij? projekt? ?Vie?osios ?staigos Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin?s Kauno klinik? medicinos technikos ir technologij? atnaujinimo programa, finansuojam? i? valstyb?s investicij? programos l???.

2. Pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ?galiojim?.

3. ?iam pirkimui bus pasira?oma tri?al? vie?ojo pirkimo ? pardavimo sutartis tarp Pirk?jo, Gav?jo ir Tiek?jo, kur Pirk?jas ? Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Gav?jas ? Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Ka
A. Mickevi?iaus g. 18
Kaunas
44312
Lithuania
E-mail: kauno.apygardos@teismas.lt

Internet address: http://kat.teismai.lt/lt/kauno-apygardos-teismas.html

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Kaunas: Operating tables

2017/S 191-390745

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos
135163499
Eiveni? g. 2
Kaunas
50161
Lithuania
Contact person: Egl? Valan?i?nait?
Telephone: +370 37326297
E-mail: egle.valanciunaite@kaunoklinikos.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Operaciniai stalai.

II.1.2) Main CPV code
33192230
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Lithuania-Kaunas: Operating tables
ND Document number 390745-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place KAUNAS
AU Authority name Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos (135163499)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33192230 - Operating tables
OC Original CPV code 33192230 - Operating tables
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.kaunoklinikos.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >