Poland-?ary: Washing and dry-cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003258877735544
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389364-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?ary: Washing and dry-cleaning services

2017/S 190-389364

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
ul. Doma?skiego 2
?ary
68-200
Poland
Contact person: Mieczyslaw Tomkow
Telephone: +48 684707874
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Fax: +48 684707874
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.105szpital.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.105szpital.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie kompleksowych uslug pralniczych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w ?arach.

Reference number: DZP-3830-31/17
II.1.2) Main CPV code
98310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug prania bielizny szpitalnej, odzie?y ochronnej wraz z dzier?aw? bielizny szpitalnej oraz wdro?eniem systemu radiowej identyfikacji bielizny na warunkach okre?lonych w zal?czniku nr 6 do SIWZ i w projekcie umowy (zal?cznik nr 3).

2. Szacunkowa ilo?? prania wynosi ok. 280 800 kg. Faktyczna ilo?? i zakres uslugi wynika? b?dzie z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, zgodnie z dowodami przyj?cia/wydania.

3. Wykonawca wyposa?y Zamawiaj?cego w asortyment wyszczegolniony w zal?czniku nr 5 do SIWZ, ktory stanowi? b?dzie przedmiot dzier?awy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SPZOZ w ?arach ul. Doma?skiego 2,

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SPZOZ w ?aganiu ul. ?elazna 1a.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug prania bielizny szpitalnej, odzie?y ochronnej wraz z dzier?aw? bielizny szpitalnej oraz wdro?eniem systemu radiowej identyfikacji bielizny na warunkach okre?lonych w zal?czniku nr 6 do SIWZ i w projekcie umowy (zal?cznik nr 3).

2. Szacunkowa ilo?? prania wynosi ok. 280 800 kg. Faktyczna ilo?? i zakres uslugi wynika? b?dzie z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, zgodnie z dowodami przyj?cia/wydania.

3. Wykonawca wyposa?y Zamawiaj?cego w asortyment wyszczegolniony w zal?czniku nr 5 do SIWZ, ktory stanowi? b?dzie przedmiot dzier?awy.

4. Ka?da zmiana ilo?ciowa bielizny (kasacja lub zakup nowej bielizny) b?dzie ustalana przy udziale obu stron i potwierdzana w formie pisemnej.

5. ?wiadczenie kompleksowej uslugi pralniczej odbywa? si? b?dzie w zakladzie pralniczym Wyko-nawcy zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi dla procesow dezynfekcji i prania w zale?no?ci od asortymentu, ska?enia bielizny oraz technologi? i warunkami obowi?zuj?cymi w pla-cowkach slu?by zdrowia, bezwzgl?dnie przestrzegaj?c Zarz?dze? i Zalece? Glownego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spolecznej, z zastosowa-niem preparatow posiadaj?cych atest PZH.

6. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na zlecanie uslugi b?d?cej przedmiotem zamowienia innym podmio-tom. Wykonawca ponosi? b?dzie odpowiedzialno?? prawn? i materialn? za wykonywane uslugi pralnicze, w zakresie jako?ci i zgodno?ci z wymogami sanitarnymi, wobec organow kontroli (Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna, PIP, BHP).

7. W przypadku awarii w zakladzie pralniczym, Wykonawca zapewni ci?glo?? ?wiadczonej uslugi. Wykonawca wska?e w ofercie zaklad ?awaryjny, w ktorym b?dzie ?wiadczona usluga pralnicza ? przedstawi stosown? umow? wraz z wymaganymi dokumentami ? pozwolenia, decyzje. Koszt ?wiadczonej uslugi przez zaklad ?awaryjny nie mo?e przekracza? ceny jak? zaoferowal Wykonawca zamowienia.

8. Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia zapasu czystego asortymentu i dostarczenia go do magazynu Szpitala w razie zaistnienia takiej konieczno?ci, w dni wolne od pracy, po zlo?eniu pi-semnego zapotrzebowania.

9. Wykonawca jest zobowi?zany przygotowa? ofert? cenow?, podaj?c cen? netto i brutto za wypranie 1 kg bielizny szpitalnej. W cenie tej Wykonawca zobowi?zany jest uwzgl?dni? koszt transportu pra-nia, jak rownie? koszt dzier?awy bielizny i wdro?enie systemu radiowej identyfikacji bielizny.

10. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? i podwykonawc? na podstawie umowy o prac?

(w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy), osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w za-kresie

realizacji zamowienia:

a)przyjmowanie brudnego, wa?enie i wydawanie czystego asortymentu,

b)pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, naprawianie asortymentu.

? je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1

ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2020 rok.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdzial IV pkt 2 ppkt 2).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres

prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ?w tym okresie, wykonuje lub wykonal mini-mum

jedn? uslug? pralnicz? wraz z dzier?aw? bielizny szpitalnej oraz wdro?eniem systemu

RFID oraz zal?czy dowody, ?e w/w usluga zostala wykonana nale?ycie lub jest

wykonywana nale?ycie. Ka?da z uslug wykazana na potwierdzenie spelniania w/w warunku powinna trwa? nieprzerwanie przez okres nie krotszy ni? 12 miesi?cy oraz posiada? roczn? warto?? nie mniejsz? ni? 30 % warto?ci brutto zlo?onej oferty;

2) Pralnia, w ktorej wykonywane b?d? uslugi winna posiada? barier? higieniczn?, co po-zwala na ?wiadczenie uslug prania bielizny szpitalnej w zale?no?ci od asortymentu, ska-?enia bielizny, w tym z oddzialow noworodkowych, dermatologicznych i zaka?nych zgodnie z wymogami dla pralni szpitalnych

3)dysponuje oddzielnymi ?rodkami do transportu brudnej i czystej bielizny lub ?rod-kami transportu posiadaj?cymi szczelnie podzielon? komor? zaladunkow? na stref? czyst? i brudn?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

5) wykaz uslug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ?w tym okresie, wraz z poda-niem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane oraz zal?czeniem dowdow, ?e uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie ?sporz?dzony wg Zal?cznika nr 7do SIWZ;

Uwaga:

Dowodami, o ktorych mowa w ppkt 5) s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez pod-miot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane lub s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow-o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku uslug nadal wykonywanych, referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

6) -Pozytywna opinia Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dopuszczenia pralni do ?wiadczenia uslug prania bielizny i po?cieli szpitalnej, w tym z oddzialow noworodkowych.

? Wyniki bada? mikrobiologicznych (wykluczaj?cych obecno?? grzybow i bakterii) wykonanych w stacji Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub akredytowanym laboratorium, potwierdzaj?cych czysto?? mikrobiologiczn? po?cieli z rozro?nieniem badanego asortymentu np. badanie z bluzy chirurga, prze?cieradla operacyjnego, poszwy szpitalnej, prze?cieradla ? po jednym badaniu dla ka?dego z asortymentow z ostatnich 3 miesi?cy; Dokumenty maja potwierdzi? skuteczno?? prania i dezynfekcji przedmiotu zamowienia

? Wykonawca przedstawi Zamawiaj?cemu wynik badania potwierdzaj?cego czysto?? mikrobiologiczn? komory dezynfekcyjnej;

7) wykaz ?rodkow transportu przystosowanych do przewozu bielizny szpitalnej?sporz?dzony wg

Zal?cznika nr 8

? opini? sanitarn? wydan? przez wla?ciwego Pa?stwowego Inspektora Sanitarnego, dotycz?c? dopuszczenia do u?ytkowania ?rodka transportu, jakiego Wykonawca zamierza u?y? do wykonania uslugi

? Wykonawca przedstawi Zamawiaj?cemu wynik badania potwierdzaj?cego czysto?? mikrobio-logiczn? samochodu transportuj?cego bielizn? czyst?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? tre?ci umowy w nast?puj?cych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku VAT, z tym, ?e zmianie mo?e ulec cena brutto, natomiast cena netto

pozostanie bez zmian,

b)w przypadku zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?,

je?eli zmiana ta b?dzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawc?,

c)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, je?eli

zmiana ta b?dzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawc?,

d)obni?enia ceny na dany przedmiot zamowienia bez wzgl?du na przyczyn? takiej zmiany,

e)zmiany obowi?zuj?cych przepisow, je?eli konieczne b?dzie dostosowanie tre?ci umowy

do aktualnego stanu prawnego,

f)zaistnienia okoliczno?ci, ktorych nie mo?na b.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

W siedzibie zamawiaj?cego w ?arach, ul. Doma?skiego 2 w bud. nr 12, 1 pi?tro (Dzial Zamowie? Publicznych).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? 2020.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?ary: Washing and dry-cleaning services

2017/S 190-389364

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
ul. Doma?skiego 2
?ary
68-200
Poland
Contact person: Mieczyslaw Tomkow
Telephone: +48 684707874
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Fax: +48 684707874
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.105szpital.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie kompleksowych uslug pralniczych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w ?arach.

Reference number: DZP-3830-31/17
II.1.2) Main CPV code
98310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2020 rok.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-?ary: Washing and dry-cleaning services
ND Document number 389364-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ?ARY
AU Authority name 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
98311000 - Laundry-collection services
OC Original CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
98311000 - Laundry-collection services
RC NUTS code PL432
IA Internet address (URL) www.105szpital.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >