Poland-Warsaw: Financial leasing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • W - Lease or Rental of Equipment
Opps ID: NBD00003259041767264
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388738-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial leasing services

2017/S 190-388738

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Jana Pawla II Nr 70
Warszawa
00-175
Poland
Telephone: +48 222420311
E-mail: Bozena.Strzelecka@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.arimr.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.arimr.gov.pl
Additional information can be obtained from another address:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33
Warszawa
02-822
Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.arimr.gov.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: pa?stwa osoba prawna

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leasing operacyjny macierzy hybrydowych klasy enterprise na potrzeby systemow aplikacyjnych ARiMR.

Reference number: DPiZP.2610.29.2017
II.1.2) Main CPV code
66114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest leasing operacyjny 2 szt. macierzy dyskowych klasy Enterprise wraz z oprogramowaniem systemowym niezb?dnym do zachowania wyspecyfikowanej w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (dalej: ?SIWZ), w Rozdziale I, I.1. Opisie Przedmiotu zamowienia w pkt. 5, w Tabeli nr 1 funkcjonalno?ci zwanych dalej: ?Sprz?tem IT.

2. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do dostawy wraz z Wdro?eniem Sprz?tu IT finansowanego w ramach leasingu operacyjnego.

3. Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamowienia nast?pilo na warunkach i zasadach okre?lonych we wzorze umowy wraz z zal?cznikami, stanowi?cej Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz sposob jego realizacji okre?lony zostal w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.arimr.gov.pl w zakladce przetargi pod numerem DPiZP.2610.29.2017.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Warszawa, Piaseczno.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest leasing operacyjny 2 szt. macierzy dyskowych klasy Enterprise wraz z oprogramowaniem systemowym niezb?dnym do zachowania wyspecyfikowanej w SIWZ, w Rozdziale I, I.1. Opisie Przedmiotu zamowienia w pkt. 5, w Tabeli nr 1 funkcjonalno?ci.

2. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do dostawy wraz z Wdro?eniem Sprz?tu IT finansowanej w ramach leasingu operacyjnego, ?wiadczonego na warunkach okre?lonych we wzorze Umowy. W ramach Umowy Wykonawca:

1) odda Zamawiaj?cemu do u?ywania i pobierania po?ytkow przez czas oznaczony Sprz?t IT, zgodnie ze specyfikacj? stanowi?c? Zal?cznik nr 1 do Umowy oraz z Formularzem Ofertowym, stanowi?cym Zal?cznik nr 7 do Umowy;

2) wykona Wdro?enie zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do Umowy;

3) wykona Dokumentacj? i dostarczy j? Zamawiaj?cemu w formie papierowej i elektronicznej do akceptacji i odbioru;

4) ?wiadczy? b?dzie Serwis gwarancyjny dla Sprz?tu IT zgodnie z Umow?,

5) zapewni ubezpieczenie Sprz?tu IT przez caly okres obowi?zywania Umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ?Parametry techniczne nr 1 / Weighting: 20
Quality criterion - Name: ?Parametry techniczne nr 2 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ?Parametry techniczne nr 3 / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 100 000 PLN (slownie: sto tysi?cy zlotych zero groszy).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I.1. O zamowienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23, art. 24 ust. 5 ustawy;

2) Spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu we wskazanym zakresie, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, minimum 1 dostaw? polegaj?c? na leasingu macierzy dyskowych, o warto?ci nie mniejszej ni? 3 000 000 PLN brutto (slownie: trzy miliony zlotych 00/100).

Uwaga 1:

Je?eli warto?? dostawy wskazanej w wykazie jest podana w walucie innej ni? PLN, Wykonawca zobowi?zany jest, na potrzeby niniejszego post?powania, dokona? przeliczenia jego warto?ci na PLN wg ?redniego kursu NBP ( www.nbp.pl tabela A ? tabela kursow ?rednich walut obcych) z dnia zako?czenia dostawy o zakresie jak wy?ej wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowi?zywania (zgodnie z tabel? A ? tabela kursow ?rednich walut obcych) wg ktorych dokonano przeliczenia; w przypadku dostaw nadal realizowanych wg tabeli kursow ?rednich walut obcych z dnia rozpocz?cia realizacji zamowienia,

Uwaga 2:

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia:

1) brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w pkt. 1.1) musi spelnia? ka?dy Wykonawca z osobna,

2) warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w pkt. 1.2) musi spelnia? co najmniej jeden Wykonawca.

2. Ocena spelniania ww. warunkow dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we wla?ciwych dokumentach wyszczegolnionych w rozdziale IV siwz. Z tre?ci zal?czonych dokumentow musi wynika? jednoznacznie, i? ww. warunki Wykonawca spelnil.

3. Je?eli Wykonawca nie zlo?yl o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.

4. Je?eli Wykonawca nie zlo?yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo?yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.

5. Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;

2) na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy tj.:

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. Wykonawc? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791),

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy zapisow z Sekcji III.1.1)

b) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, tj. Wykonawc? ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych,

c) art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, tj. je?eli Wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ? 4 ustawy z:

? Zamawiaj?cym,

? osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego,

? czlonkami komisji przetargowej,

? osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorych mowa w art.17 ust. 2a ustawy,

? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w post?powaniu,

d) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy, tj. Wykonawc? ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1?4 ustawy, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania,

e) art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy, tj. Wykonawc? b?d?cego osoba fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN,

f) art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy, tj. Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN,

g) art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, tj. Wykonawc?, wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN,

h) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, tj. Wykonawc? ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

6. Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z procedur? wskazan? w art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza (na podstawie kryteriow oceny ofert okre?lonych w SIWZ) nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II. 1. Ofert? nale?y zlo?y? na Formularzu Ofertowym (wg zal?cznika nr 1 do SIWZ).

2. Wykonawca obowi?zany jest zal?czy? do oferty:

1) Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiaj?cy udost?pnia Wykonawcom wzor o?wiadczenia, ktory stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uprzejmie informujemy, ?e pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udost?pnila narz?dzie umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cym i Wykonawcom utworzenie, wypelnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). Szczegolowe informacje mo?na tak?e znale?? na stronie internetowej Urz?du Zamowie? Publicznych ( https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd ).

2) Pisemne zobowi?zanie lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia, je?eli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow. Zapisy Rozdzialu IV.4 siwz stosuje si? odpowiednio.

3) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt 1) sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Pelnomocnictwo (oryginal lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty, je?eli oferta nie zostala podpisana przez osoby upowa?nione do tych czynno?ci dokumentem rejestracyjnym.

5) Dowod wniesienia wadium (oryginal w przypadku wniesienia wadium w innej formie ni? pieni?dz, powinno ono obowi?zywa? przez caly okres zwi?zania ofert?).

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenia w formie jednolitych dokumentow dotycz?ce tych podmiotow.

III. 1. Wykonawca obowi?zany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego ? http://www.arimr.gov.pl informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 3 do siwz.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow w poni?szym zakresie:

1) braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ciag dalszy zapisow z Sekcji III.1.2)

ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

h) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

i) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszenie obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

O?wiadczenia o ktorych mowa w lit. e)-i) Wykonawca winien zlo?y? wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 2 do SIWZ.

2) potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci zawodowej:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

3. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w rozdziale IV.2 pkt 2.1) lit. a) SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w rozdziale IV.3 pkt 1.1) siwz, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia rozdzialu IV.3 pkt 2 SIWZ zdanie pierwsze stosuje si?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

4. Je?eli tre?? informacji przekazanych przez Wykonawc? w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia odpowiada zakresowi informacji, ktorych Zamawiaj?cy wymaga poprzez ??danie dokumentow, w szczegolno?ci o ktorych mowa w pkt 2.2), Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do odst?pienia od ??dania tych dokumentow od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia s? odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawc? lub odpowiednio przez podmioty, na ktorych zdolno?ciach Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia.

IV. 1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale:

1) IV.2 pkt 2.1) lit. a) SIWZ ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 i 6 ustawy,

2) IV.2 pkt 2.1) lit. b), c) i d) SIWZ ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.1) oraz 1.2) lit. b), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.2) lit. a), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje si?.

V. 1. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da zlo?enia przez Wykonawc? dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:

1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

A) Ciag dalszy za[isow do Sekcji III.1.3):

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

4. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w rozdziale IV.2 pkt 2.1) lit. a)-i) SIWZ.

b) Dotyczy Sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert? ? Wykonawcy pozostaj? zwi?zani zlo?on? ofert? przez 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

c) Dotyczy Sekcji II.2.5 Kryteria udzielenia zamowienia. Poni?ej podano znaczenie kryteriow ?Parametry techniczne:

?Parametry techniczne nr 1 ? 20 % zgodnie z poni?szym:

Macierz dyskowa zostanie dostarczona z licencj?, ktora umo?liwi wykonanie replikacji zasobow EMC VMAX 20k (2 sztuki), ktore pracuj? w ?rodowisku Zamawiaj?cego na zasoby oferowanych macierzy. Nie mo?e to by? funkcjonalno?? wirtualizacji. Replikacja musi dziala? na poziomie systemu operacyjnego macierzy i pracowa? w trybie asynchronicznym jak i synchronicznym bez potrzeby u?ycia urz?dze? zewn?trznych typu gateway, serwer po?rednicz?cy i podobne. Replikacja musi posiada? mo?liwo?? wykorzystania do zdalnej replikacji danych ro?nych technologii (Ethernet, Fibre Channel). Musi by? mo?liwe odwrocenie kierunku replikacji, tzn. musi by? mo?liwa replika z macierzy b?d?cych przedmiotem zamowienia na posiadane macierze EMC VMAX 20k.

?Parametry techniczne nr 2 ? 10 % ? zgodnie z poni?szym:

Dostarczana macierz dyskowa umo?liwia realizacj? backup'ow typu SERVER FREE na aktualnie eksploatowane przez Zamawiaj?cego deduplikatory DataDomain 6300. Zabezpieczane dane powinny by? w takim wypadku przesylane poprzez sie? bezpo?rednio z oferowanej macierzy dyskowej na posiadane przez Zamawiaj?cego urz?dzenie DataDomain 6300, bez po?rednictwa innych elementow.

?Parametry techniczne nr 3 ? 10 % zgodnie z poni?szym:

Dostarczenie oprogramowania umo?liwiaj?cego monitorowanie i korelacj? statystyk wydajno?ciowych dla baz danych Oracle i zasobow macierzowych. Wymagana jest mo?liwo?? prezentacji na jednym wykresie dla bazy danych i macierzy minimum metryk takich jak: czas odpowiedzi (Response Time) i ilo?? operacji IO.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami okre?lonego w rozdziale V SIWZ.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie:

1) 10 (dziesi?ciu) dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (pi?tnastu) dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) 10 (dziesi?ciu) dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ? wobec tre?ci ogloszenia oraz wobec postanowie? SIWZ;

3) 10 (dziesi?ciu) dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ? wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ppkt 1) i 2) powy?ej.

7. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial leasing services

2017/S 190-388738

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Jana Pawla II Nr 70
Warszawa
00-175
Poland
Telephone: +48 222420311
E-mail: Bozena.Strzelecka@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.arimr.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: pa?stwa osoba prawna

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leasing operacyjny macierzy hybrydowych klasy enterprise na potrzeby systemow aplikacyjnych ARiMR.

Reference number: DPiZP.2610.29.2017
II.1.2) Main CPV code
66114000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30233130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Financial leasing services
ND Document number 388738-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30233130 - Magnetic disk storage units
66114000 - Financial leasing services
OC Original CPV code 30233130 - Magnetic disk storage units
66114000 - Financial leasing services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.arimr.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >