Poland-Szczecin: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003260138164116
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 387982-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Insurance services

2017/S 189-387982

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

109 Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9 -11
Contact point(s): Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o.
For the attention of: Justyna Szarek ? Rostowska
70-965 Szczecin
Poland
Telephone: +48 717826050
E-mail: justyna@pbb.pl
Fax: +48 717826059

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.109szpital.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: 109 Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
Contact point(s): Kancelaria Ogolna Szpitala
For the attention of: mgr Izabela Bobik, mgr Malgorzata Jarosz
70-965 Szczecin
Poland
Telephone: +48 918105982
E-mail: przetargi@109szpital.pl
Fax: +48 918105982
Internet address: http://www.109szpital.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66516000 , 66515411 , 66516400 , 66515400 , 66515000 , 66511000

Description
Insurance services.
Liability insurance services.
Pecuniary loss insurance services.
General liability insurance services.
Weather-related insurance services.
Damage or loss insurance services.
Life insurance services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 11:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Insurance services

2017/S 189-387982

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

109 Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9 -11
Contact point(s): Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o.
For the attention of: Justyna Szarek ? Rostowska
70-965 Szczecin
Poland
Telephone: +48 717826050
E-mail: justyna@pbb.pl
Fax: +48 717826059

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.109szpital.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: 109 Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
Contact point(s): Kancelaria Ogolna Szpitala
For the attention of: mgr Izabela Bobik, mgr Malgorzata Jarosz
70-965 Szczecin
Poland
Telephone: +48 918105982
E-mail: przetargi@109szpital.pl
Fax: +48 918105982
Internet address: http://www.109szpital.pl

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Usluga ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej, mienia, ubezpiecze? komunikacyjnych i grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow 109 Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w Szczecinie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: 109 Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-965 Szczecin.

NUTS code PL424

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest: Pakiet I ? ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Pakiet II ? obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody b?d?ce nast?pstwem udzielania ?wiadcze? zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania ?wiadcze? zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Finansow z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz? (Dz.U.2011.293.1729), dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? lecznicz? oraz szkody rzeczowe i osobowe w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? pozamedyczn? i posiadanym mieniem; Pakiet III ? ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS); Pakiet IV ? Ubezpieczenie grupowe na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin/ partnerow pracownikow 109 Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w Szczecinie.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66516000 , 66515411 , 66516400 , 66515400 , 66515000 , 66511000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przedmiotem zamowienia jest: Pakiet I ? ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Pakiet II ? obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody b?d?ce nast?pstwem udzielania ?wiadcze? zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania ?wiadcze? zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Finansow z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz? (Dz.U.2011.293.1729), dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? lecznicz? oraz szkody rzeczowe i osobowe w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? pozamedyczn? i posiadanym mieniem; Pakiet III ? ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS); Pakiet IV ? Ubezpieczenie grupowe na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin/ partnerow pracownikow 109 Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w Szczecinie.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Pakiet I
1) Short description
Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od ryzyk wszystkich.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66515400 , 66515000

3) Quantity or scope
Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od ryzyk wszystkich.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019
5) Additional information about lots
Kryteria wyboru oferty: ? PAKIET I ? oferowana cena (roczna skladka) ? 80 %, klauzule fakultatywne ? 10 %, platno?? w ratach ? 10 %.
Lot No: 2 Lot title: Pakiet II
1) Short description
Obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody b?d?ce nast?pstwem udzielania ?wiadcze? zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania ?wiadcze? zdrowotnych (zakres ochrony zgodny z art. 25.1. Ustawy z dnia 15.4.2011 r. o dzialalno?ci leczniczej ? t.j. Dz.U.2016.1638), (zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Finansow z dnia 22.12.2011 r. Dz.U.2011.293.1729)
Oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? lecznicz? oraz szkody rzeczowe i osobowe w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? pozalecznicz? lub posiadanym mieniem.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

66516000 , 66515411 , 66516400

3) Quantity or scope
Obowi?zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody b?d?ce nast?pstwem udzielania ?wiadcze? zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania ?wiadcze? zdrowotnych (zakres ochrony zgodny z art. 25.1. Ustawy z dnia 15.4.2011 r. o dzialalno?ci leczniczej ? t.j. Dz.U.2016.1638), (zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Finansow z dnia 22.12.2011 r. Dz.U.2011.293.1729)
oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? lecznicz? oraz szkody rzeczowe i osobowe w zwi?zku z prowadzon? dzialalno?ci? pozalecznicz? lub posiadanym mieniem.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019
5) Additional information about lots
Kryteria wyboru oferty: ? Pakiet II ? oferowana cena ? 80 %, klauzule fakultatywne ? 10 %, platno?? w ratach ? 10 %.
Lot No: 3 Lot title: Pakiet III
1) Short description
Ubezpieczenie obowi?zkowe odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych
Ubezpieczenie auto-casco
Ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow kierowcy i pasa?erow
Ubezpieczenie assistance.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

66516000 , 66515411 , 66516400 , 66511000

3) Quantity or scope
Ubezpieczenie obowi?zkowe odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych
Ubezpieczenie auto-casco
Ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow kierowcy i pasa?erow
Ubezpieczenie assistance.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019
5) Additional information about lots
Kryteria wyboru oferty: Pakiet III ? oferowana cena ? 80 %, klauzule fakultatywne ? 20 %.
Lot No: 4 Lot title: Pakiet IV
1) Short description
Ubezpieczenie grupowe na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin/partnerow pracownikow 109 Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w Szczecinie.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

66511000

3) Quantity or scope
Ubezpieczenie grupowe na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin/partnerow pracownikow 109 Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w Szczecinie.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.3.2018. Completion 29.2.2020
5) Additional information about lots
Kryteria wyboru oferty: Pakiet IV ? cena ? 5 %, warunki ubezpieczenia ? klauzule dodatkowe ? 15 %, warunki ubezpieczenia ? dodatkowa suma ubezpieczenia ? 80 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Oferta musi by? zabezpieczona wadium. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium, je?eli wyst?pi? przeslanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?.
Oferta wykonawcy nie zabezpieczona nale?yt? form? wadium, zostanie przez zamawiaj?cego odrzucona.
Zamawiaj?cy ustala wysoko?? wadium indywidualnie dla ka?dego pakietu. Warto?? wadium dla calej oferty danego Wykonawcy stanowi suma wadiow oferowanych pakietow.
Wykonawcy skladaj?cy ofert? na wi?cej ni? jeden pakiet musz? zsumowa? warto?? z pakietow, w ktorych chc? uczestniczy?, np. na pakiet I i II powinien wnie?? wadium w wysoko?ci 6 900 PLN ( 500 PLN + 6 400 PLN) ? dotyczy formy przelewu na rachunek zamawiaj?cego.
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:
Pakiet nr I ? 500 PLN (slownie: pi??set zlotych 00/100)
Pakiet nr II ? 6 400 PLN (slownie: sze?? tysi?cy czterysta zlotych 00/100)
Pakiet nr III ? 60 PLN (slownie: sze??dziesi?t zlotych 00/100)
Pakiet nr IV ? 3 000 PLN (slownie: trzy tysi?ce zlotych 00/100)
Termin wniesienia wadium uplywa w dniu skladania ofert tj. dnia 6.11.2017 r. godzina 11:30
1.Formy wplaty wadium:
Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych form:
1) pieni?dzu na konto Zamawiaj?cego- ?rodki finansowe powinny wplyn?? na konto zamawiaj?cego do 6.11.2017 do godz. 11:30 pod rygorem odrzucenia oferty
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin nr 65 1130 1176 0022 2042 1520 0005 z zaznaczeniem ?Wadium w przetargu na uslug? ubezpieczenia szpitala wg pakietow I ? IV
2) por?cze? bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; ( w przypadku zlo?enia ofert na wi?cej ni? jeden pakiet, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? por?czenie za ka?dy pakiet oddzielnie )
3) gwarancji bankowych; ( w przypadku zlo?enia ofert na wi?cej ni? jeden pakiet, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? gwarancj? za ka?dy pakiet oddzielnie )
4) gwarancji ubezpieczeniowych; ( w przypadku zlo?enia ofert na wi?cej ni? jeden pakiet, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? gwarancj? za ka?dy pakiet oddzielnie )
5) lub por?cze? okre?lonych w art. 45 ust.6 Pzp ( w przypadku zlo?enia ofert na wi?cej ni? jeden pakiet, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? por?czenie za ka?dy pakiet oddzielnie )
2. W przypadku skladania przez wykonawc? wadium w formie gwarancji, gwarancja musi by? gwarancj? nieodwolaln?, bezwarunkow? i platn? w ci?gu 30 dni na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego, musi by? wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i sporz?dzona zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa i winna zawiera? nast?puj?ce elementy:
1) Nazw? daj?cego zlecenie (wykonawcy ) beneficjenta gwarancji (zamawiaj?cego ), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji ) oraz wskazanie ich siedziby;
2) okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj?;
3) Kwot? gwarancji;
4) Termin wa?no?ci gwarancji
5) Zobowi?zanie gwaranta (banku lub zakladu ubezpiecze? ) do zaplaty calkowitej kwoty wadium nieodwolalnie, bezwarunkowo, na pierwsze ??danie zamawiaj?cego (beneficjenta gwarancji )
3. Do oferty nale?y dol?czy? oryginal dowodu wplaty wadium (przelew ) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporz?dzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ) ? nie wymagaj?cy podpisu ani stempla )
4. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawc? w innych formach nale?y dol?czy? dokument potwierdzaj?cy zlo?enie wadium do oferty.
5. Nie dopuszcza si? skladania wadium w innej walucie ni? PLN, zapis ten dotyczy rownie? wadium zlo?onego w innej formie ni? pieni?dzu.
Uwaga!
Zlo?enie dokumentu wadialnego w innym miejscu i bl?dnej formie mo?e spowodowa? zastosowanie sankcji wynikaj?cej z art. 89 ust. 1 pkt.7b ustawy Pzp.
6. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie reguluj? przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1.Wyka?? brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp
2. Spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust 1 Pzp:
Posiadaj? uprawnienia do wykonania przedmiotu zamowienia ? Wykonawca spelni warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, je?eli wyka?e, ?e posiada zezwolenie na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustaw? z dnia 11.09.2015 o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie to?samym z przedmiotem zamowienia (pakietem ) lub, w przypadku prowadzenia dzialalno?ci ubezpieczeniowej na innej podstawie ni? zezwolenie, inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca uprawniony jest do wykonywania dzialalno?ci ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie to?samym z przedmiotem zamowienia (pakietem).
Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolno?ci technicznej i zawodowej.
1) Dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia:

a) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z Instrukcj? Wypelnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia JEDZ ? www.uzp.gov.pl ) w zakresie okre?lonym w SIWZ ? nale?y zlo?y? wraz z ofert?;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert ? nale?y dostarczy? na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, ktorego ofert? oceniono za najkorzystniejsz?);
c) odpisu z wla?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP ? w przypadku braku mo?liwo?ci pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawc?, nale?y dostarczy? na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, ktorego ofert? oceniono za najkorzystniejsz?);
d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? nale?y dostarczy? na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, ktorego ofert? oceniono za najkorzystniejsz?);
e) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Wykonawca przeka?e zamawiaj?cemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 PZP ww. o?wiadczenie.
2) Dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu:

a) o?wiadczenie o spelnianiu przez Wykonawc? warunkow okre?lonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp, sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 5 do SIWZ zgodnie z Instrukcj? Wypelnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia JEDZ ? www.uzp.gov.pl ) w zakresie okre?lonym w SIWZ ? nale?y zlo?y? wraz z ofert?;

b) aktualny dokument zezwolenia na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej na terenie Polski zgodnie z ustaw? z dnia 11.09.2015 o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie to?samym z przedmiotem zamowienia (pakietem ) lub, w przypadku prowadzenia dzialalno?ci ubezpieczeniowej na innej podstawie ni? zezwolenie, inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca uprawniony jest do wykonywania dzialalno?ci ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie to?samym z przedmiotem zamowienia (pakietem ) ? nale?y dostarczy? na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, ktorego ofert? oceniono za najkorzystniejsz?);
3) Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty wyst?puj?ce wspolnie uwa?a si? spolki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika (art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie niniejszego zamowienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? wzgl?dem Zamawiaj?cego za nale?yte wykonanie umowy oraz ?aden z Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu. Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia skladaj? jedn? ofert?, przy czym:
a) wymagane o?wiadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ sklada osobno ka?dy z Wykonawcow,
b) o?wiadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ skladaj? Wykonawcy wspolnie.
4) Zasady skladania dokumentow i o?wiadcze? dla wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia i wykonawcow zagranicznych s? identyczne jak dla wykonawcow ubiegaj?cych si? samodzielnie o udzielenie zamowienia. Zapisy Rozdzialu IV pkt. 1 ppkt. 1) i 2) stosuje si? odpowiednio.
2. Pozostalych dokumentow:
1. Wypelniony bez wyj?tku formularz ofertowy stanowi?cy zal?cznik nr 1 do pakietu I, zal?cznik nr 2 do pakietu II, zal?cznik nr 3 do pakietu III i zal?cznik nr 5 do pakietu IV. (formularz nale?y wypelni? w stosunku do tych cz??ci zamowienia, na ktore wykonawca sklada ofert? ) nale?y zlo?y? wraz z ofert?
2.Pelnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do zlo?enia o?wiadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z wla?ciwego rejestru ? nale?y zlo?y? wraz z ofert?.
3. Dowod wplaty wadium ? nale?y zlo?y? wraz z ofert?
4. Ogolne i szczegolowe warunki wnioskowanych ryzyk ? poprzez zal?czenie do oferty
5. Warunki indywidualnej kontynuacji po ustaniu stosunku pracy przez ubezpieczonego pracownika (dotyczy pakietu IV ) ? poprzez zal?czenie do oferty.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Opisane w pkt III.2.1).
Minimum level(s) of standards possibly required: Opisane w pkt III.2.1).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Opisane w pkt III.2.1).
Minimum level(s) of standards possibly required:
Opisane w pkt III.2.1).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Zezwolenie na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustaw? z dnia 11.9.2015 o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
RPoZP 38/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 11:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.11.2017 - 12:00

Place:

Szczecin 70-965, ul. Piotra Skargi 9-11, 109 Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ, pokoj Sekcji zamowie? publicznych

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Kryteria wyboru oferty:
? Pakiet I ? oferowana cena (roczna skladka ) 80 %, klauzule fakultatywne ? 10 %, Platno?? w ratach (bez zwy?ki skladki ) ? 10 %
? Pakiet II ? oferowana cena ? 80 %, Klauzule fakultatywne ? 10 %, Platno?? w ratach ? 10 %
? Pakiet III ? oferowana cena (roczna skladka ) ? 80 %, klauzule fakultatywne ? 20 %
? Pakiet IV ? cena ? 5 %, warunki ubezpieczenia ? klauzule dodatkowe ? 15 %, warunki ubezpieczenia ? dodatkowa suma ubezpieczenia 80 %.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcom i uczestnikom konkursu a tak?e innym podmiotom, je?li maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.
Wykonawcy w przedmiotowym post?powaniu przysluguje prawo do wniesienia odwolania zgodnie z art. 180 ust. 1.
Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. Wobec innych czynno?ci odwolanie mo?na wnie?? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, wraz z przeslaniem kopii odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do jego wniesienia.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj? przepisy Kpc.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Szczecin: Insurance services
ND Document number 387982-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place SZCZECIN
AU Authority name 109 Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 66510000 - Insurance services
66511000 - Life insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66515411 - Pecuniary loss insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
66511000 - Life insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66515411 - Pecuniary loss insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) www.109szpital.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >