Poland-Bielsko-Biala: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003260398625696
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 387196-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Cleaning services

2017/S 189-387196

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bielsko-Biala ? Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Jolanta Roclawska
Telephone: +48 334990602
E-mail: jroclawska@zgm.eu
Fax: +48 334990611
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zgm.eu

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.zgm.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie sprz?tania nieruchomo?ci oraz terenow zewn?trznych stanowi?cych zasob Gminy Bielsko-Biala, a pozostaj?cych w zarz?dzie ZGM w Bielsku-Bialej, w podziale na 5 cz??ci.

Reference number: ZGM/DZ/52/2017/LE
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. ?wiadczenie uslug w zakresie sprz?tania powierzchni biurowych i klatek schodowych w budynkach administrowanych przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Bialej oraz sprz?tanie terenow zewn?trznych, a w okresie opadow ?niegu od?nie?anie drog, chodnikow, placow, parkingow (bez du?ego plugu) oraz usuwanie ?niegu, lodu i oblodze?. Przedmiotowe budynki i tereny zewn?trzne zlokalizowane s? w granicach administracyjnych Miasta Bielska-Bialej:

1) ?wiadczenie uslug sprz?tania odbywa? si? b?dzie w obr?bie nieruchomo?ci obj?tych zamowieniem okre?lonych w Wykazie nieruchomo?ci przeznaczonych do sprz?tania w podziale na 5 cz??ci stanowi?cych zal?czniki nr 4, 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ i umowy,

2) przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynno?ci niezb?dnych do prawidlowego zrealizowania niniejszego zamowienia w zakresie opisanym w zal?czniku nr 3 do SIWZ i umowy ? Szczegolowy zakres prac, ktory dotyczy wszystkich cz??ci zamowienia,

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 720 538.95 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 zamowienia ? REJON I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90912000
90913000
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Teren Miasta Bielska-Bialej.

II.2.4) Description of the procurement:

A) przewidywana ilo?? powierzchni do sprz?tania w okresie trwania umowy wynosi:

? powierzchnia wewn?trzna biurowa ? 2 545,00 m,

? powierzchnia wewn?trzna (klatki schodowe, piwnice) ? 16 798,00 m,

? okna ? 2 531,00 m,

? powierzchnia zewn?trzna + komory ?mieciowe, place zabaw itp. ? 42 382,00 m,

? tereny zielone (trawniki, ?ywoploty, skwery itp.) ? 81 883,00 m,

? powierzchnia lokali (pustostanow) ? 300,00 m,

? ilo?? flag do wywieszenia ok. ? 80 sztuk,

? ilo?? klatek schodowych ok. ? 512 klatek,

? Zamawiaj?cy informuje, i? do od?nie?ania (bez du?ego plugu), posypywania, usuwania lodu z terenow zewn?trznych, schodow, placow itp. przewidziano ok. ? 24 334,00 my powierzchni, z calkowitej powierzchni zewn?trznej przeznaczonej do sprz?tania,

b) usluga b?dzie ?wiadczona zgodnie ze Szczegolowym zakresem czynno?ci okre?lonym w zal?czniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegolowa lokalizacja nieruchomo?ci, dla cz??ci 1 zamowienia ? REJON I, zostala okre?lona w zal?czniku nr 4 do SIWZ i umowy ? wykaz nieruchomo?ci dla cz??ci 1 zamowienia ? rejon i,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 602 718.14 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

A) w razie potrzeb Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, ?e warto?? zamowienia mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w trakcie trwania umowy, ale nie wi?cej ni? do 10 % calkowitej warto?ci zamowienia brutto dla danej cz??ci zamowienia. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

b) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e w miar? potrzeb, ilo?ci i rodzaje powierzchni przewidzianych do sprz?tania, mog? ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu w trakcie trwania umowy granicach unormowania okre?lonych powy?ej. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

c) w trakcie realizacji przyszlej umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e z przyczyn niezale?nych od niego, podane ilo?ci powierzchni przewidzianych do sprz?tania mog? ulec zmianie, w granicach unormowania okre?lonych powy?ej, rownie? w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomo?ci, zmiany wla?ciciela, przej?cia przez ZGM nowych nieruchomo?ci w zarz?dzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomo?ci innemu zarz?dcy. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy, ani sporz?dzania aneksu do umowy,

d) zamawiaj?cy ma prawo zmieni? wykaz powierzchni sprz?tanych w ramach danego zadania z zastrze?eniem powy?szego,

e) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy uslug, zlecenia zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, ale nie wi?cej ni? do 10 % warto?ci calego zamowienia, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 6 Ustawy. Zamowienia te b?d? udzielane w ramach odr?bnej umowy, w trybie zamowienia z wolnej r?ki.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2 ? REJON II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
90911300
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Teren Miasta Bielska-Bialej.

II.2.4) Description of the procurement:

A) przewidywana ilo?? powierzchni do sprz?tania w okresie trwania umowy wynosi:

? powierzchnia wewn?trzna biurowa ? 741,00 m,

? powierzchnia wewn?trzna (klatki schodowe, piwnice) ? 6 718,00 m,

? okna ? 645,00 m,

? powierzchnia zewn?trzna + komory ?mieciowe, place zabaw itp. ? 12 511,00 m,

? tereny zielone (trawniki, ?ywoploty, skwery itp.) ? 4 157,00 m,

? powierzchnia lokali (pustostanow) ? 300,00 m,

? ilo?? flag do wywieszenia ok. ? 70 sztuk,

? ilo?? klatek schodowych ok. ? 224 klatki,

? Zamawiaj?cy informuje, i? do od?nie?ania (bez du?ego plugu), posypywania, usuwania lodu z terenow zewn?trznych, schodow, placow itp. przewidziano ok. ? 6 542,00 m powierzchni,z calkowitej powierzchni zewn?trznej przeznaczonej do sprz?tania,

b) usluga b?dzie ?wiadczona zgodnie ze Szczegolowym zakresem czynno?ci okre?lonym w zal?czniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegolowa lokalizacja nieruchomo?ci, dla cz??ci 2 zamowienia, zostala okre?lona w zal?czniku nr 4a do SIWZ i umowy ? Wykaz nieruchomo?ci dla cz??ci 2 zamowienia ? Rejon II,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 135 868.33 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

A) w razie potrzeb Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, ?e warto?? zamowienia mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w trakcie trwania umowy, ale nie wi?cej ni? do 10 % calkowitej warto?ci zamowienia brutto dla danej cz??ci zamowienia. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

b) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e w miar? potrzeb, ilo?ci i rodzaje powierzchni przewidzianych do sprz?tania, mog? ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu w trakcie trwania umowy granicach unormowania okre?lonych powy?ej. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

c) w trakcie realizacji przyszlej umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e z przyczyn niezale?nych od niego, podane ilo?ci powierzchni przewidzianych do sprz?tania mog? ulec zmianie, w granicach unormowania okre?lonych powy?ej, rownie? w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomo?ci, zmiany wla?ciciela, przej?cia przez ZGM nowych nieruchomo?ci w zarz?dzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomo?ci innemu zarz?dcy. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy, ani sporz?dzania aneksu do umowy,

d) zamawiaj?cy ma prawo zmieni? wykaz powierzchni sprz?tanych w ramach danego zadania z zastrze?eniem powy?szego,

e) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy uslug, zlecenia zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, ale nie wi?cej ni? do 10 % warto?ci calego zamowienia, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 6 Ustawy. Zamowienia te b?d? udzielane w ramach odr?bnej umowy, w trybie zamowienia z wolnej r?ki.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3 ? Rejon III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
90911300
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Teren Miasta Bielska-Bialej.

II.2.4) Description of the procurement:

A) przewidywana ilo?? powierzchni do sprz?tania w okresie trwania umowy wynosi:

? powierzchnia wewn?trzna (klatki schodowe, piwnice itp.) ? 5 619,00 m,

? okna ? 498,00 m,

? powierzchnia zewn?trzna + komory ?mieciowe, place zabaw itp. ? 27 363,00 m,

? tereny zielone (trawniki, ?ywoploty, skwery itp.) ? 56 557,00 m,

? powierzchnia lokali (pustostanow) ? 300,00 m,

? ilo?? flag do wywieszenia ok. ? 50 sztuk,

? ilo?? klatek schodowych ok. ? 242 klatki,

? Zamawiaj?cy informuje, i? do od?nie?ania (bez du?ego plugu), posypywania, usuwania lodu z terenow zewn?trznych, schodow, placow itp. przewidziano ok. ? 12 530,00 m powierzchni, z calkowitej powierzchni zewn?trznej przeznaczonej do sprz?tania,

b) usluga b?dzie ?wiadczona zgodnie ze Szczegolowym zakresem czynno?ci okre?lonym w zal?czniku nr 3 do SIWZ i umowy

c) szczegolowa lokalizacja nieruchomo?ci, dla cz??ci 3 zamowienia, zostala okre?lona w zal?czniku nr 4b do SIWZ i umowy ? Wykaz nieruchomo?ci dla cz??ci 3 zamowienia ? Rejon III,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 325 459.07 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

A) w razie potrzeb Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, ?e warto?? zamowienia mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w trakcie trwania umowy, ale nie wi?cej ni? do 10 % calkowitej warto?ci zamowienia brutto dla danej cz??ci zamowienia. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

b) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e w miar? potrzeb, ilo?ci i rodzaje powierzchni przewidzianych do sprz?tania, mog? ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu w trakcie trwania umowy granicach unormowania okre?lonych powy?ej. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

c) w trakcie realizacji przyszlej umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e z przyczyn niezale?nych od niego, podane ilo?ci powierzchni przewidzianych do sprz?tania mog? ulec zmianie, w granicach unormowania okre?lonych powy?ej, rownie? w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomo?ci, zmiany wla?ciciela, przej?cia przez ZGM nowych nieruchomo?ci w zarz?dzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomo?ci innemu zarz?dcy. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy, ani sporz?dzania aneksu do umowy,

d) zamawiaj?cy ma prawo zmieni? wykaz powierzchni sprz?tanych w ramach danego zadania z zastrze?eniem powy?szego,

e) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy uslug, zlecenia zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, ale nie wi?cej ni? do 10 % warto?ci calego zamowienia, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 6 Ustawy. Zamowienia te b?d? udzielane w ramach odr?bnej umowy, w trybie zamowienia z wolnej r?ki.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4 ? REJON IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
90911300
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Teren Miasta Bielska-Bialej.

II.2.4) Description of the procurement:

A) przewidywana ilo?? powierzchni do sprz?tania w okresie trwania umowy wynosi:

? powierzchnia wewn?trzna (klatki schodowe, piwnice) ? 7 056,00 m,

? okna ? 879,00 m,

? powierzchnia zewn?trzna + komory ?mieciowe, place zabaw itp. ? 26 483,00 m,

? tereny zielone (trawniki, ?ywoploty, skwery itp.) ? 58 393,00 m,

? powierzchnia lokali (pustostanow) ? 300,00 m,

? ilo?? flag do wywieszenia ok. ? 50 sztuk,

? ilo?? klatek schodowych ok. ? 352 klatki,

? Zamawiaj?cy informuje, i? do od?nie?ania (bez du?ego plugu), posypywania, usuwania lodu z terenow zewn?trznych, schodow, placow itp. przewidziano ok. ? 9 506,00 m powierzchni,z calkowitej powierzchni zewn?trznej przeznaczonej do sprz?tania,

b) usluga b?dzie ?wiadczona zgodnie ze Szczegolowym zakresem czynno?ci okre?lonym w zal?czniku nr 3 do SIWZ i umowy

c) szczegolowa lokalizacja nieruchomo?ci, dla cz??ci 3 zamowienia, zostala okre?lona w zal?czniku nr 4c do SIWZ i umowy ? Wykaz nieruchomo?ci dla cz??ci 4 zamowienia ? Rejon IV,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 336 256.34 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

A) w razie potrzeb Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, ?e warto?? zamowienia mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w trakcie trwania umowy, ale nie wi?cej ni? do 10 % calkowitej warto?ci zamowienia brutto dla danej cz??ci zamowienia. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

b) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e w miar? potrzeb, ilo?ci i rodzaje powierzchni przewidzianych do sprz?tania, mog? ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu w trakcie trwania umowy granicach unormowania okre?lonych powy?ej. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

c) w trakcie realizacji przyszlej umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e z przyczyn niezale?nych od niego, podane ilo?ci powierzchni przewidzianych do sprz?tania mog? ulec zmianie,w granicach unormowania okre?lonych powy?ej, rownie? w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomo?ci, zmiany wla?ciciela, przej?cia przez ZGM nowych nieruchomo?ci w zarz?dzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomo?ci innemu zarz?dcy. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy, ani sporz?dzania aneksu do umowy,

d) zamawiaj?cy ma prawo zmieni? wykaz powierzchni sprz?tanych w ramach danego zadania z zastrze?eniem powy?szego,

e) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy uslug, zlecenia zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, ale nie wi?cej ni? do 10 % warto?ci calego zamowienia, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 6 Ustawy. Zamowienia te b?d? udzielane w ramach odr?bnej umowy, w trybie zamowienia z wolnej r?ki.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5 ? Rejon V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90912000
90913000
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Teren Miasta Bielska-Bialej.

II.2.4) Description of the procurement:

A) przewidywana ilo?? powierzchni do sprz?tania w okresie trwania umowy wynosi:

? powierzchnia wewn?trzna (klatki schodowe, piwnice) ? 7 771,00 m,

? okna ? 743,00 m,

? powierzchnia zewn?trzna + komory ?mieciowe, place zabaw itp. ? 31 064,00 m,

? tereny zielone (trawniki, ?ywoploty, skwery itp.) ? 40 560,00 m,

? powierzchnia lokali (pustostanow) ? 300,00 m,

? ilo?? flag do wywieszenia ok. ? 50 sztuk,

? ilo?? klatek schodowych ok. ? 302 klatki,

? Zamawiaj?cy informuje, i? do od?nie?ania (bez du?ego plugu) posypywania, usuwania lodu z terenow zewn?trznych, schodow, placow itp. przewidziano ok. ? 21 800,00 m powierzchni, z calkowitej powierzchni zewn?trznej przeznaczonej do sprz?tania,

b) usluga b?dzie ?wiadczona zgodnie ze Szczegolowym zakresem czynno?ci okre?lonym w zal?czniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegolowa lokalizacja nieruchomo?ci, dla cz??ci 3 zamowienia, zostala okre?lona w zal?czniku nr 4d do SIWZ i umowy ? Wykaz nieruchomo?ci dla cz??ci 5 zamowienia ? Rejon V,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 320 237.08 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

A) w razie potrzeb Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo??, ?e warto?? zamowienia mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w trakcie trwania umowy, ale nie wi?cej ni? do 10 % calkowitej warto?ci zamowienia brutto dla danej cz??ci zamowienia. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

b) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e w miar? potrzeb, ilo?ci i rodzaje powierzchni przewidzianych do sprz?tania, mog? ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu w trakcie trwania umowy granicach unormowania okre?lonych powy?ej. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy ani aneksu do umowy,

c) w trakcie realizacji przyszlej umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, ?e z przyczyn niezale?nych od niego, podane ilo?ci powierzchni przewidzianych do sprz?tania mog? ulec zmianie,w granicach unormowania okre?lonych powy?ej, rownie? w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomo?ci, zmiany wla?ciciela, przej?cia przez ZGM nowych nieruchomo?ci w zarz?dzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomo?ci innemu zarz?dcy. Zmiany takie nie wymagaj? zmiany umowy, ani sporz?dzania aneksu do umowy,

d) zamawiaj?cy ma prawo zmieni? wykaz powierzchni sprz?tanych w ramach danego zadania z zastrze?eniem powy?szego,

e) Zamawiaj?cy zastrzega sobie tak?e mo?liwo??, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy uslug, zlecenia zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, ale nie wi?cej ni? do 10 % warto?ci calego zamowienia, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 6 Ustawy. Zamowienia te b?d? udzielane w ramach odr?bnej umowy, w trybie zamowienia z wolnej r?ki.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 25 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert,

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c?, ?e Wykonawca posiada zdolno?? kredytow? w wysoko?ci:

? nie mniejszej ni? 50 000 PLN, wystawion? w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia, w przypadku skladania oferty na 1 lub 2 lub 3 cz??ci zamowienia,

? nie mniejszej ni? 300 000 PLN, wystawion? w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia, w przypadku skladania oferty na wszystkie cz??ci zamowienia (5 cz??ci),

b) polis? ubezpieczeniow? od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? ubezpieczenia:

? nie mniejsz? ni? 300 000 PLN, wraz z dowodem zaplaty pierwszej skladki ubezpieczenia, w przypadku skladania oferty na 1 lub 2 lub 3 cz??ci zamowienia,

? nie mniejsz? ni? 800 000 PLN, w raz z dowodem zaplaty pierwszej skladki ubezpieczenia,w przypadku skladania oferty na wszystkie cz??ci zamowienia (5 cz??ci),

c) Wykonawca powoluj?cy si? przy wykazywaniu spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu na zdolno?? finansow? innych podmiotow, przedklada informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, dotycz?c? podmiotu, z ktorego zdolno?ci finansowej b?dzie korzystal na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych przez ten podmiot ?rodkow finansowych lub jego zdolno?? kredytow?, wystawion? nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert,

d) je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu (art. 26 ust.2c ustawy Pzp),

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) wykaz zrealizowanych uslug (?Wykaz uslug ? zal. nr 7 do SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje nale?ycie (w ramach umowy lub umow) uslugi polegaj?ce na sprz?taniu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, budynkow biurowych, domow wczasowych, hoteli, szpitali lub budynkow u?yteczno?ci publicznej wraz z terenami zewn?trznymi do nich przyleglymi. Wykonawca musi wykaza?, ?e wykonal lub wykonuje:

? co najmniej 1 uslug? okresow? lub ci?gl? polegaj?c? na sprz?taniu pomieszcze? wewn?trznych o powierzchni co najmniej 500 m lub sprz?taniu terenow zewn?trznych o powierzchni co najmniej 5 000,00 m, o warto?ci brutto nie mniejszej ni? 100 000 PLN, ktora ?wiadczona byla lub jest ?wiadczona w sposob ci?gly w ramach jednej umowy u jednego Zamawiaj?cego przez okres nie krotszy ni? co najmniej 6 miesi?cy, a w przypadku skladania oferty na calo?? zamowienia (5 cz??ci) nale?y wykaza? 2 uslugi okresowe lub ci?gle o parametrach okre?lonych powy?ej wraz z dowodami, po?wiadczaj?cymi, ?e uslugi wskazane przez Wykonawc? wymagane przez Zamawiaj?cego, zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie,

b) dowody potwierdzaj?ce, ?e usluga wykazana w zal?czniku nr 7 do SIWZ zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami o ktorych mowa s? po?wiadczenia, z tym, ?e w odniesieniu do nadal wykonywanych uslug okresowych lub ci?glych po?wiadczenie powinno by? wydane nie wcze?niej ni? na 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu albo ofert. Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia dowodow ? po?wiadcze? dla uslugi odpowiadaj?cej swoim zakresem, rodzajem i warto?ci? uslugom stanowi?cym przedmiot niniejszego zamowienia o parametrach i warto?ciach szczegolowo okre?lonych w ust. 1, pkt. 2, lit. a) niniejszej specyfikacji. Dowody te winny zawiera?:

? dat? i miejsce wykonania uslug,

? rodzaj i warto?? wykonanych uslug,

? ocen? wykonania uslug dokonan? przez Zamawiaj?cego, ze wskazaniem czy uslugi te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie,

c) wykaz osob, ktorymi dysponuje lub b?dzie dysponowal, ktore b?d? uczestniczy? w wykonaniu zamowienia, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za kontrol? jako?ci lub kierowanie uslugami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych dla wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi ich uprawnienia do wykonywania okre?lonej czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zal?cznik nr 8 do SIWZ, wymaga si? aby Wykonawca dysponowal co najmniej:

Zamawiaj?cy wymaga wykazania, a Wykonawca winien dysponowa?:

? co najmniej 1 osob? ? sprawuj?c? nadzor nad realizacj? zamowienia oraz nad pracownikami Wykonawcy wykonuj?cymi bezpo?rednio czynno?ci sprz?tania budynkow i terenow zewn?trznych obj?tych zamowieniem, posiadaj?c? wiedz? i odpowiednie do?wiadczenie w zakresie zleconej dzialalno?ci w sposob ci?gly nadzoruj?c? prac? podleglych mu pracownikow. Przez posiadanie wiedzy i do?wiadczenia, przez t? osob?, Zamawiaj?cy rozumie:

? co najmniej 1 rok pracy na stanowisku zapewniaj?cym staly nadzor nad pracownikami wykonuj?cymi bezpo?rednio czynno?ci sprz?tania (ekipami sprz?taj?cymi),

? nie mniej ni? 1 osob? (pracownikiem) zatrudnionym u Wykonawcy na czas realizacji zamowienia, ktory b?dzie bezpo?rednio ?wiadczy? czynno?ci sprz?tania ? osoba ta winny by? zatrudniona u Wykonawcy na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu Pracy, minimum na okres realizacji niniejszym zamowieniem.

Wymog ten winien by? spelniony odr?bnie dla ka?dej cz??ci zamowienia (dotyczy ka?dej z cz??ci zamowienia),

d) wykaz sprz?tu przewidzianego do wykonania zamowienia ? Zamawiaj?cy nie precyzuje szczegolnych wymaga? w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Realizacja umowy zgodnie z warunkami okre?lonymi we Wzorze umowy stanowi?cej zal?cznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Zaklad Gospodarki Mieszknaiowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biala, pokoj nr 11 ? Sala Konferencyjna (I pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie?-listopad 2018 rok.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

2. Wnoszenie i rozpatrywanie odwolania:

1) odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

2) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu w terminie w terminie 10 dni od dnia, przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. albo w terminie 15 dni, je?eli zostaly przeslane w inny sposob,

3) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu,

4) Zgodnie z art. 187 ustawy od Wykonawcy wnosz?cego odwolanie, wymagane b?dzie wniesienie wpisu w wysoko?ci okre?lonej w Rozporz?dzeniu Prezesa rady Ministrow z dnia 15.3.2010 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 238 z 2010 r. z po?n. zmianami). Wpis powinien zosta? wplacony na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych, a dowod uiszczenia wpisu dol?czony do odwolania.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Cleaning services

2017/S 189-387196

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bielsko-Biala ? Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Jolanta Roclawska
Telephone: +48 334990602
E-mail: jroclawska@zgm.eu
Fax: +48 334990611
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zgm.eu

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie sprz?tania nieruchomo?ci oraz terenow zewn?trznych stanowi?cych zasob Gminy Bielsko-Biala, a pozostaj?cych w zarz?dzie ZGM w Bielsku-Bialej, w podziale na 5 cz??ci.

Reference number: ZGM/DZ/52/2017/LE
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 720 538.95 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 zamowienia ? REJON I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90912000
90913000
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 602 718.14 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2 ? REJON II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
90911300
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 135 868.33 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3 ? Rejon III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
90911300
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 325 459.07 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4 ? REJON IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
90911300
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 336 256.34 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5 ? Rejon V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90912000
90913000
90914000
90919200
90630000
90620000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL22
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 320 237.08 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Bielsko-Biala: Cleaning services
ND Document number 387196-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BIELSKO-BIALA
AU Authority name Miasto Bielsko-Biala ? Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90612000 - Street-sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90912000 - Blast-cleaning services for tubular structures
90913000 - Tank and reservoir cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919200 - Office cleaning services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90612000 - Street-sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90912000 - Blast-cleaning services for tubular structures
90913000 - Tank and reservoir cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919200 - Office cleaning services
RC NUTS code PL
PL2
PL22
PL225
IA Internet address (URL) http://www.bip.zgm.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >