Poland-Krakow: Repair and maintenance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003306318982167
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385368-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Repair and maintenance services

2017/S 188-385368

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Krakow
31-501
Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow
Telephone: +48 124247046
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 36 miesi?cy systemu kompleksowej obslugi urz?dze? drukuj?cych u?ytkowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (DFZP-LS-271-88/2017).

Reference number: DFZP-LS-271-88/2017
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 36 miesi?cy systemu kompleksowej obslugi urz?dze? drukuj?cych u?ytkowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 386 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50313100
30125110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 36 miesi?cy systemu kompleksowej obslugi urz?dze? drukuj?cych u?ytkowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Usluga obejmuje nast?puj?c? ilo?? stron A4:

? 33 000 000 stron mono,

? 330 000 stron kolor.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry oprogramowania / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas realizacji serwisu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215297
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 36 miesi?cy systemu kompleksowej obslugi urz?dze? drukuj?cych u?ytkowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (DFZP-LS-271-88/2017)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Copynet Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dro?yska 15, 31-988 Krakow
Krakow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 386 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 386 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie;

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

4. je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Repair and maintenance services

2017/S 188-385368

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Krakow
31-501
Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamowie? Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Krakow
Telephone: +48 124247046
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.su.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 36 miesi?cy systemu kompleksowej obslugi urz?dze? drukuj?cych u?ytkowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (DFZP-LS-271-88/2017).

Reference number: DFZP-LS-271-88/2017
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 386 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50313100
30125110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-215297

Section V: Award of contract

Title:

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 36 miesi?cy systemu kompleksowej obslugi urz?dze? drukuj?cych u?ytkowanych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (DFZP-LS-271-88/2017)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Copynet Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dro?yska 15, 31-988 Krakow
Krakow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 386 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 386 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Repair and maintenance services
ND Document number 385368-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KRAKOW
AU Authority name Szpital Uniwersytecki w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
50000000 - Repair and maintenance services
50313100 - Photocopier repair services
OC Original CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
50000000 - Repair and maintenance services
50313100 - Photocopier repair services
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.su.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >