Slovakia-?ilina: Logging services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003306528540327
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385829-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure

Slovakia-?ilina: Logging services

2017/S 188-385829

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Stredoslovenska energetika ? Distribucia, a.s.
36442151
Pri Raj?ianke 2927/8
?ilina
010 47
Slovakia
Contact person: Ing. Juliana Podhorska
Telephone: +421 415192455
E-mail: juliana.podhorska@sse-d.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.sse-d.sk

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vyruby v ochrannom pasme a pod nadzemnymi elektrickymi vedeniami.

Reference number: VO2016/003
II.1.2) Main CPV code
77210000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Vyrub (odstra?ovanie a oklies?ovanie) stromov a inych porastov pod a v ochrannom pasme nadzemnych vonkaj?ich elektrickych vedeni napa?ovej urovne VVN (ve?mi vysoke napatie), VN (vysoke napatie) a NN (nizke napatie), vratane suvisiacich slu?ieb spojenych so zabezpe?enim vyrubov.

Vyrub stromov a inych porastov bude realizovany pod?a po?iadaviek obstaravate?a a v sulade s platnymi pravnymi predpismi, a to najma zakonom ?. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov, zakonom ?. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor?ich predpisov, vyhla?kou Ministerstva ?ivotneho prostredia ?. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ?. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny a zakonom ?. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskor?ich predpisov.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VN a NN ? oblas? ?ilina.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
77211300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Uzemia okresov ?ilina, Byt?a, Kysucke Nove Mesto, ?adca, Pova?ska Bystrica, Puchov, Ilava.

II.2.4) Description of the procurement:

Vyrub (odstra?ovanie a oklies?ovanie) stromov a inych porastov v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami napa?ovej urovne VN (vysoke napatie) a NN (nizke napatie) ? oblas? ?ilina, vratane suvisiacich slu?ieb spojenych so zabezpe?enim vyrubov.

Oblas? ?ilina zah??a uzemia okresov ?ilina, Byt?a, Kysucke Nove Mesto, ?adca, Pova?ska Bystrica, Puchov a Ilava.

II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vysledkom tohto postupu verejneho obstaravania je ramcova dohoda uzatvorena na obdobie 36 mesiacov s mo?nos?ou obstaravate?a uplatni? opciu na ?al?ich 12 mesiacov.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Liptovsky Mikula?.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211300
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Uzemia okresov Liptovsky Mikula?, Ru?omberok, Dolny Kubin, Namestovo, Tvrdo?in.

II.2.4) Description of the procurement:

Vyrub (odstra?ovanie a oklies?ovanie) stromov a inych porastov v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami napa?ovej urovne VVN (ve?mi vysoke napatie) ? oblas? Liptovsky Mikula?, vratane suvisiacich slu?ieb spojenych so zabezpe?enim vyrubov.

Oblas? Liptovsky Mikula? zah??a uzemia okresov Liptovsky Mikula?, Ru?omberok, Dolny Kubin, Namestovo a Tvrdo?in.

II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vysledkom tohto postupu verejneho obstaravania je ramcova dohoda uzatvorena na obdobie 36 mesiacov s mo?nos?ou obstaravate?a uplatni? opciu na ?al?ich 12 mesiacov.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Banska Bystrica.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211300
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Uzemia okresov Banska Bystrica, Zvolen, Krupina, Brezno, Detva.

II.2.4) Description of the procurement:

Vyrub (odstra?ovanie a oklies?ovanie) stromov a inych porastov v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami napa?ovej urovne VVN (ve?mi vysoke napatie) ? oblas? Banska Bystrica, vratane suvisiacich slu?ieb spojenych so zabezpe?enim vyrubov.

Oblas? Banska Bystrica zah??a uzemia okresov Banska Bystrica, Zvolen, Krupina, Brezno a Detva.

II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vysledkom tohto postupu verejneho obstaravania je ramcova dohoda uzatvorena na obdobie 36 mesiacov s mo?nos?ou obstaravate?a uplatni? opciu na ?al?ich 12 mesiacov.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 036-059236
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VN a NN ? oblas? ?ilina.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Liptovsky Mikula?.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Banska Bystrica.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Verejne obstaravanie na Vyruby v ochrannom pasme a pod nadzemnymi elektrickymi vedeniami je rozdelene na 10 samostatnych ?asti. Obstaravate? zverej?uje oznamenie o vysledku verejneho obstaravania pre ?asti ?. 1, 8 a 9 zakazky. Pre ?asti ?. 2, 3, 4 a 5 obstaravate? zaslal prislu?ne oznamenia o vysledku verejneho obstaravania d?a 25.8.2017.

V celkovej hodnote obstaravania je uvedeny su?et hodnot za ?asti ?. 1, 8 a 9 zakazky.

V ostatnych ?astiach zakazky budu oznamenia zaslane v zakonnej lehote po uzatvoreni ramcovych dohod.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zakona o verejnom obstaravani.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure

Slovakia-?ilina: Logging services

2017/S 188-385829

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Stredoslovenska energetika ? Distribucia, a.s.
36442151
Pri Raj?ianke 2927/8
?ilina
010 47
Slovakia
Contact person: Ing. Juliana Podhorska
Telephone: +421 415192455
E-mail: juliana.podhorska@sse-d.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.sse-d.sk

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vyruby v ochrannom pasme a pod nadzemnymi elektrickymi vedeniami.

Reference number: VO2016/003
II.1.2) Main CPV code
77210000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VN a NN ? oblas? ?ilina.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211400
77211300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Liptovsky Mikula?.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211300
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Banska Bystrica.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
77211300
77211400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 036-059236

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VN a NN ? oblas? ?ilina.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Liptovsky Mikula?.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Vyrub v ochrannom pasme a pod elektrickymi vedeniami VVN ? oblas? Banska Bystrica.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Slovakia-?ilina: Logging services
ND Document number 385829-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place ?ILINA
AU Authority name Stredoslovenska energetika ? Distribucia, a.s. (36442151)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure
CY Country SK
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77210000 - Logging services
77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
OC Original CPV code 77210000 - Logging services
77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
RC NUTS code SK
IA Internet address (URL) http://www.sse-d.sk
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >