Poland-Radzionkow: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003307645475663
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 385214-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radzionkow: Refuse collection services

2017/S 188-385214

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Radzionkow
ul. M?czennikow O?wi?cimia 42
Radzionkow
41-922
Poland
Contact person: Lukasz Nolewajka
Telephone: +48 323887106
E-mail: zamowienia@radzionkow.pl
Fax: +48 322890720
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.radzionkow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.radzionkow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Gmina Radzionkow Biuro Obslugi Klienta ? pokoj nr 4
M?czennikow O?wi?cimia 42
Radzionkow
41-922
Poland
Contact person: Lukasz Nolewajka
E-mail: zamowienia@radzionkow.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.radzionkow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow oraz utrzymanie czysto?ci w Gminie Radzionkow w latach 2018-2020.

Reference number: KWP.271.1.20.2017
II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadow oraz utrzymaniu czysto?ci w Gminie Radzionkow w latach 2018-2020

2.Zamowienie obejmuje siedem zada?:

2.1. Zadanie 1. Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkanych.

2.2. Zadanie 2. Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci niezamieszkanych.

2.3. Zadanie 3. Odbior odpadow poremontowych lub ziemi od mieszka?cow Gminy Radzionkow

2.4. Zadanie 4. Odbior odpadow wielkogabarytowych od mieszka?cow Gminy Radzionkow

2.5. Zadanie 5. Odbior odpadow zielonych od mieszka?cow Gminy Radzionkow

2.6. Zadanie 6. Wykonanie uslugi wywozu nieczysto?ci z terenu Gminy Radzionkow realizowanej wedlug harmonogramu ustalonego przez Zamawiaj?cego

2.7. Zadanie 7. Wykonanie uslugi wywozu nieczysto?ci z terenu Gminy Radzionkow realizowanej wedlug ka?dorazowego, oddzielnego zlecenia Zamawiaj?cego przy zachowaniu stawek przyj?tych w umowie.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 473 061.33 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90500000
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Gmina Radzionkow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadow oraz utrzymaniu czysto?ci w Gminie Radzionkow w latach 2018-2020

2. Zamowienie obejmuje siedem zada?:

2.1. Zadanie 1. Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkanych.

2.2. Zadanie 2. Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci niezamieszkanych.

2.3. Zadanie 3. Odbior odpadow poremontowych lub ziemi od mieszka?cow Gminy Radzionkow

2.4. Zadanie 4. Odbior odpadow wielkogabarytowych od mieszka?cow Gminy Radzionkow

2.5. Zadanie 5. Odbior odpadow zielonych od mieszka?cow Gminy Radzionkow

2.6. Zadanie 6. Wykonanie uslugi wywozu nieczysto?ci z terenu Gminy Radzionkow realizowanej wedlug harmonogramu ustalonego przez Zamawiaj?cego

2.7. Zadanie 7. Wykonanie uslugi wywozu nieczysto?ci z terenu Gminy Radzionkow realizowanej wedlug ka?dorazowego, oddzielnego zlecenia Zamawiaj?cego przy zachowaniu stawek przyj?tych w umowie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia (formularz cenowy).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 473 061.33 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? Wykonawca musi wykaza?, ?e:

a) posiada wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Radzionkow (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z po?n. zm.),

b) posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu i zbierania odpadow, wydane przez wla?ciwy organ zgodnie z ustaw? o odpadach (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z po?n. zm.),

Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?/ow w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przeslanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy tak?e Wykonawc?/ow w nast?puj?cych przypadkach ? wybrane przez Zamawiaj?cego przeslanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po?n.zm.);

b) ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

c) ktory z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z Zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zostanie wezwany do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow (aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow):

1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2 odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (pkt 2.2.1. niniejszego rozdzialu SIWZ);

3 o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

4 o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

1 Wykonawca musi wykaza?, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci nie mniejszej ni? 2 000 000 PLN

2 Wykonawca musi wykaza?, i? posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?, w wysoko?ci nie mniejszej ni? 2 500 000 PLN.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, zostanie wezwany do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow (aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow):

1. kopia polisy lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci nie mniejszej ni? 2 000 000 PLN

2. informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolno?? zawodowa ? Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie uslug? lub uslugi polegaj?c?/ce na przekazaniu l?cznie w przeci?gu kolejnych 12 miesi?cy kalendarzowych:

a) minimum 3.500,00 Mg odpadow zmieszanych o kodzie 20 03 01 (zgodnie z katalogiem odpadow) na instalacj? do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow,

b) minimum 500,00 Mg odpadow ulegaj?cych biodegradacji zebranych selektywnie o kodzie 20 02 01 (zgodnie z katalogiem odpadow) na instalacj? do odzysku odpadow,

c) na instalacj? do odzysku odpadow l?cznie minimum 500,00 Mg odpadow ze szkla, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowa? wielomaterialowych zbieranych selektywnie o ni?ej wymienionych kodach (zgodnie z katalogiem odpadow):

? 20 01 01 Papier i tektura

? 20 01 02 Szklo

? 20 01 39 Tworzywa sztuczne

? 20 01 40 Metale

? 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

? 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

? 15 01 05 Opakowania wielomaterialowe

? 15 01 04 Opakowania z metali

? 15 01 07 Opakowania ze szkla

zgodnie z zal?cznikiem nr 4 do SIWZ, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

W przypadku uslug dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Zdolno?? techniczna ? Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowal) odpowiednimi narz?dziami, wyposa?eniem zakladu i urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zmowienia wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ) tj.:

a) minimum 2 samochodami bezpylnymi (?mieciarkami) do opro?niania pojemnikow przeznaczonych do gromadzenia odpadow zmieszanych. ?mieciarki spelniaj?ce wymagania m in. Euro IV, Euro V lub Euro VI, o minimalnej kubaturze 10 m;

b) minimum 1 samochod (?mieciarka malogabarytowa) o dopuszczalnej masie calkowitej do 10 000 kg. do opro?niania pojemnikow jw., przystosowana do odbioru odpadow w w?skiej zabudowie; Zamawiaj?cy nie stawia wymogu wyposa?enia samochodu w urz?dzenie kompaktuj?ce,

c) minimum 1 samochodem (bramowiec) do opro?niania kontenerow typu KP,

d) minimum 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadow komunalnych, w tym jeden przystosowany do odbioru odpadow w w?skiej zabudowie,

Samochody winne by?:

1. Trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazw? firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbieraj?cego odpady komunalne od wla?cicieli nieruchomo?ci,

2. Posiada? konstrukcj? zabezpieczaj?c? przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewo?onych odpadow oraz minimalizuj?c? oddzialywanie czynnikow atmosferycznych na odpady,

3. Wyposa?one w narz?dzia lub urz?dzenia umo?liwiaj?ce sprz?tanie terenu po odbiorze odpadow.

Wy?ej wymieniona ilo?? sprz?tu jest ilo?ci? minimaln?, faktyczna ilo?? sprz?tu, jak? Wykonawca b?dzie musial zastosowa? b?dzie wynikala z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Radzionkow byly na bie??co odbierane i zagospodarowane.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1.Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl umow? o tre?ci przedstawionej w zal?czniku nr 9 do SIWZ.

1.1 Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik nr 9 do SIWZ.

1.2 Zmiana umowy mo?e nast?pi? w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

2. Umowa w sprawie zamowienia publicznego mo?e zosta? zawarta wyl?cznie z Wykonawc?, ktorego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po uplywie terminow okre?lonych w art. 94 ustawy.

3. W przypadku wniesienia odwolania, a? do jego rozstrzygni?cia, Zamawiaj?cy wstrzyma podpisanie umowy.

4. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsz?) przed zawarciem umowy zobowi?zany jest zlo?y? dokumenty okre?lone w umowie.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Urz?dzie Miasta Radzionkow w sali nr 8 w obecno?ci Komisji Przetargowej w dniu 8.11.2017 roku o godzinie 10:30.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert w obecno?ci Komisji Przetargowej jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartal 2018 r. lub III kwartal 2019 r. lub III kwartal 2020 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy przyj?l nast?puj?ce kryterium przypisuj?c mu odpowiedni? wag? procentow?:

Cena 60 % ? 60 pkt

Wydlu?ony termin platno?ci 30 % ? 30pkt

Dodatkowe worki 10 % ? 10pkt

2.W przypadku wykazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu, waluty innej ni? polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie:

1. ?redni kurs NBP na dzie? publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej;

2. ?redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzaj?cego dzie? opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, je?eli dniem opublikowania ogloszenia jest sobota.

3. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci 100 000 PLN, Wadium musi by? wniesione si? przed uplywem terminu skladania ofert tj. 8.11.2017 o godzinie 10:00

4. Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany oferta ? termin zwi?zania wynosi 60 dni, bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert,

5.Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

1. Zakres uslug: zamowienia polega? b?d? na powtorzeniu podobnych zamowie?, co zamowienia podstawowe i b?d? zgodne z przedmiotem zamowienia podstawowego tj. obj?tego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zal. nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przewiduje, i? warto?? tych uslug mo?e wynie?? maksymalnie do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego.

6. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 i okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt. 2 ? do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (w skrocie: JEDZ) stanowi?cego zal?cznik nr 3 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

7. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca sklada, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. O?wiadczenia nie nale?y sklada? wraz z ofert?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Zasady, terminy oraz sposob korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej szczegolowo reguluj? przepisy dzialu VI ustawy ? ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ? 198 g ustawy). 2.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial

interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy. 3.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ, Przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow

ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.4.Terminy wnoszenia odwola?:

4.1.Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy

zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob, 4.2.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji

ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4.3.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi si?:

w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 5.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od

niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 5.1.Odwolanie

powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci

faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 5.2.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5.3.Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brakow formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia

odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania). 5.4.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si?

z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem

terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. 6.1.W post?powaniu tocz?cym

si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kpc o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi? inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot?

lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.Skarg? wnosi si? do s?du wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zam. zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?ce jednocze?nie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem. 6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e Prezes Urz?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radzionkow: Refuse collection services

2017/S 188-385214

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Radzionkow
ul. M?czennikow O?wi?cimia 42
Radzionkow
41-922
Poland
Contact person: Lukasz Nolewajka
Telephone: +48 323887106
E-mail: zamowienia@radzionkow.pl
Fax: +48 322890720
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.radzionkow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow oraz utrzymanie czysto?ci w Gminie Radzionkow w latach 2018-2020.

Reference number: KWP.271.1.20.2017
II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 473 061.33 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90510000
90500000
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 8 473 061.33 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Radzionkow: Refuse collection services
ND Document number 385214-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place RADZIONKOW
AU Authority name Gmina Radzionkow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.radzionkow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >