Poland-Lod?: Ultrasonic unit

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003308167617436
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384617-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Ultrasonic unit

2017/S 188-384617

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi
PL113
ul. Pabianicka 62
Lod?
93-513
Poland
Contact person: Beata Wojciechowska-Cholewa
Telephone: +48 426895912
E-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.kopernik.lodz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi
PL113
ul. Pabianicka 62
Lod?
93-513
Poland
Contact person: Kancelaria Szpitala
Telephone: +48 426895264
E-mail: szpital@kopernik.lodz.pl
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.kopernik.lodz.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Lodzi".

Reference number: 118/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33112200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego dla Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

2.Zakres przedmiotowy wyszczegolniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w Zal?cznikach nr 2 i 2a do SIWZ ?Zestawienie parametrow technicznych, warunkow gwarancji oraz szkole?

3.Opis przedmiotu zamowienia nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci specyfikacji, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1. Aparat USG ? 1 sztuka

2.Zakres przedmiotowy wyszczegolniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w Zal?cznikach nr 2 i 2a do SIWZ ?Zestawienie parametrow technicznych, warunkow gwarancji oraz szkole?.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0124/16-00/56/2017/321.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33123210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

1. Kardiomonitory ? 2 sztuki. Na pakiet 2 skladaj? si? nast?puj?ce pozycje:

pozycja 1 kardiomonitor przystosowany do MRI ? 1 sztuka

pozycja 2 kardiomonitor mobilny ? 1 sztuka

2.Zakres przedmiotowy wyszczegolniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w Zal?cznikach nr 2 i 2a do SIWZ ?Zestawienie parametrow technicznych, warunkow gwarancji oraz szkole?.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0124/16-00/56/2017/321.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny. Spelnienie warunku zostanie dokonane na podstawie o?wiadczenia ? Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Spelnienie warunku zostanie dokonane na podstawie o?wiadczenia ? Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Spelnienie warunku zostanie dokonane na podstawie o?wiadczenia ? Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji, platno?ci oraz zmian do umowy okre?la Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Lod?, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj 979.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest obowi?zany wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci: 7 150 PLN, slownie: siedem tysi?cy sto pi??dziesi?t zlotych.Podzial kwot na poszczegolne pakiety przedstawia si? nast?puj?co: Pakiet nr 1 ? 4 000 PLN, Pakiet nr 2 ? 3 150 PLN. Szczegolowe warunki dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XV SIWZ

2.Wykaz o?wiadcze? i dokumentow ? skladanych wraz z ofert?: 1)formularz ofertoWY ? zal?cznik nr 2 do SIWZ. 2)Zestawienie parametrow technicznych, warunkow gwarancji i szkole? ? zal?cznik nr 2A do SIWZ.3)Dokument potwierdzaj?cy zabezpieczenie oferty wadium. 4)Pelnomocnictwo ? je?eli jest wymagane. 5)O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, o?wiadczenie sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu. W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wypelniania sekcji a cz??ci IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji cz??ci IV formularza dotycz?cej kryteriow kwalifikacji, za? wla?ciwej (dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okre?lonych przez zamawiaj?cego, warunkow udzialu w post?powaniu (kryteriow selekcji) Zamawiaj?cy dokona co do zasady na zako?czenie post?powania w oparciu o stosowne dokumenty skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej ? okre?lone w rozdziale XIII ust.3 SIWZ) na wezwanie Zamawiaj?cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).7)Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt. 5)dotycz?ce tych podmiotow. 6)Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w 5 pkt 1, 5,6 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. 7)Zamawiaj?cy nie ??da aby wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zlo?yl o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt. 5

3. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z udzialu w post?powaniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

4.Z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

5.Zamawiaj?cy nie b?dzie wykluczal Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych.2.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych.3.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.4.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??dania oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.5.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.7.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.8.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.9.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punktach 7 i 8 wnosi si?, w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;10.Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.12.Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

13.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.14.W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowi? inaczej.15. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przysluguje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Ultrasonic unit

2017/S 188-384617

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi
PL113
ul. Pabianicka 62
Lod?
93-513
Poland
Contact person: Beata Wojciechowska-Cholewa
Telephone: +48 426895912
E-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.kopernik.lodz.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Lodzi".

Reference number: 118/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33112200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33123210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Ultrasonic unit
ND Document number 384617-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place LOD?
AU Authority name Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi (PL113)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33112200 - Ultrasonic unit
33123210 - Cardiac-monitoring devices
OC Original CPV code 33112200 - Ultrasonic unit
33123210 - Cardiac-monitoring devices
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) www.kopernik.lodz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >