Poland-Krakow: Map-making services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003308881856201
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 385171-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Map-making services

2017/S 188-385171

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
E-mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Fax: +48 126160321
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.malopolska.pl/umwm
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, Dziennik Podawczy
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Anna Hamala
E-mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Fax: +48 126160321
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru wojewodztwa malopolskiego wraz z aktualizacj? zbiorow danych BDOT10k ? cz???. II.

Reference number: IS.I.272.15.2017
II.1.2) Main CPV code
71354000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na opracowaniu cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru wojewodztwa malopolskiego wraz z aktualizacj? zbiorow danych BDOT10k.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72320000
72310000
71354000
72300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na opracowaniu cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru wojewodztwa malopolskiego wraz z aktualizacj? zbiorow danych BDOT10k.

2. Zamowienie zostalo podzielone na cztery Obiekty, ka?dy Obiekt realizowany b?dzie w dwoch Etapach: Etap I prace geodezyjne, Etap II prace kartograficzne.

3. Nale?y zlo?y? jedn? ofert? na calo?? przedmiotu zamowienia.

4. W ramach Obiektu 1-4 nale?y wykona? ww. czynno?ci dla nast?puj?cych obszarow:

Obiekt 1 ? 80 arkuszy map topograficznych zlokalizowanych na obszarze powiatow nowotarski, tatrza?ski,

Obiekt 2 ? 52 arkusze map topograficznych zlokalizowanych na obszarze powiatow suski, wadowicki,

Obiekt 3 ? 24 arkusze map topograficznych zlokalizowanych na obszarze powiatow chrzanowski, o?wi?cimski,

Obiekt 4 ? 51 arkuszy map topograficznych zlokalizowanych na obszarze powiatow miechowski, olkuski, zawiercia?ski (obszar na arkuszach granicznych z woj. malopolskim)

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (SOPZ) okre?lony zostal w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Organizacja, kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie osob, wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 844 702.35 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Szczegolowy opis kryteriow, ktorymi b?dzie kierowal si? zamawiaj?cy przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert znajduje si? w pkt XVII SIWZ.

Wadium: Przed uplywem terminu skladania ofert, Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, na czas rowny okresowi zwi?zania ofert?, w wysoko?ci 15 000 PLN, slownie zlotych: pi?tna?cie tysi?cy 00/100, pkt XII SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? obiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu tj.:Warunek udzialu w post?powaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? na kwot? nie mniejsz? ni? 500 000 PLN (slownie zlotych: pi??set tysi?cy). Wraz z ofert? wykonawca winien zlo?y? o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ/ESPD.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc? do zlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu tj.:informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy ktorzy spelniaj? warunek udzialu w post?powaniu w zakresie posiadania zdolno?ci technicznej i zawodowej tj. wyka?e si?:

a) dysponowaniem dwoma osobami posiadaj?cymi kwalifikacje zawodowe niezb?dne do wykonania zamowienia, tj. posiadaj?cymi uprawnienia zawodowe z zakresu ?redakcja map zgodnie z art. 43. pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1629), z ktorych ka?da posiada do?wiadczenie w wykonaniu co najmniej jednej uslugi polegaj?cej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego ? mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz z ktorych jedna b?dzie pelni? funkcj? kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku wykonawcow zagranicznych dopuszcza si? kwalifikacje rownowa?ne do wymaganych zdobyte w innych pa?stwach, uznane w my?l art. 45g ust. 4 Ustawy z dnia 17.5.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629);

b) dysponowaniem dwoma osobami, z ktorych ka?da posiada do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu co najmniej jednej uslugi polegaj?cej na opracowaniu lub/i aktualizacji Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k);

c) dysponowaniem dwoma osobami, z ktorych ka?da posiada do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu co najmniej jednej uslugi polegaj?cej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego ? mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza l?czenia funkcji w ramach ww. warunkow (tj. pkt. 3 lit. a), b) i c).

Spelnienie wy?ej opisanego warunku dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach stanowi minimum, ktore wykonawca musi osi?gn??, aby jego oferta podlegala ocenie. Dysponowanie przez wykonawc? wi?ksz? liczb? osob stanowi kryterium oceny ofert i b?dzie podstaw? przyznania punktow w tym kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. XVII SIWZ.

d) do?wiadczeniem w nale?ytym wykonaniu (lub w wykonywaniu ? w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 uslugi odpowiadaj?cej swoim rodzajem usludze stanowi?cej przedmiot zamowienia tj. polegaj?cej na wykonaniu w ramach jednej umowy/zlecenia co najmniej 20 arkuszy standardowego opracowania kartograficznego ? mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 17.11.2011 r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz bazy danych obiektow ogolnogeograficznych, a tak?e standardowych opracowa? kartograficznych (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642).

Uwaga 1: W przypadku, gdy wymagana usluga jest cz??ci? wi?kszych zamowie? dotycz?cych szerszego zakresu prac, nale?y poda? czy w ramach tej uslugi zrealizowany zostal wymagany przez zamawiaj?cego zakres.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wraz z ofert? wykonawca winien zlo?y? o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD).

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc? do zlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu tj.:

a) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ? sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

b) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnie?? do Zamawiaj?cego zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy, w wysoko?ci 10 % maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania zgodnie z pkt. XIX SIWZ.

Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci przedlo?onej w niniejszym post?powaniu oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach, wymienionych w par.14 wzoru umowy stanowi?cego zal?czniku nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Zacisze 5, 31-156 Krakow, p. 285.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcow wobec ktorych zaistniej? okoliczno?ci o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, a tak?e w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 8 tj.:

a) w stosunku do ktorych otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorych upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.);

b) b?d?cych osobami fizycznymi, ktorych prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

c) je?eli urz?duj?cego czlonka ich organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt b);

d) ktorzy naruszyli obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

Pelen wykaz dokumentow zostal wskazany w pkt. VII SIWZ, ktora dost?pna jest na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Map-making services

2017/S 188-385171

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
E-mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Fax: +48 126160321
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru wojewodztwa malopolskiego wraz z aktualizacj? zbiorow danych BDOT10k ? cz???. II.

Reference number: IS.I.272.15.2017
II.1.2) Main CPV code
71354000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72320000
72310000
71354000
72300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 844 702.35 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Map-making services
ND Document number 385171-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KRAKOW
AU Authority name Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71354000 - Map-making services
72300000 - Data services
72310000 - Data-processing services
72320000 - Database services
OC Original CPV code 71354000 - Map-making services
72300000 - Data services
72310000 - Data-processing services
72320000 - Database services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) http://www.malopolska.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >