Poland-Gdynia: Custom software development services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003309162741218
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 385158-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Custom software development services

2017/S 188-385158

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Anna Chudzik, Jolanta Gurska
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umgdy.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Kancelaria Ogolna, pok. nr 8
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostosowanie oprogramowania i sprz?tu firmy SAAB cywilnej sieci AIS-PL do potrzeb przesylu danych w systemie W-AIS zgodnie z celem M7230 DAR, pt. ?Morska ?wiadomo?? sytuacyjna-zbieranie informacji.

Reference number: ZP-AC-3800-50/17
II.1.2) Main CPV code
72230000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga dostosowania istniej?cej, krajowej sieci AIS-PL opartej o urz?dzenia i oprogramowanie firmy SAAB do odbioru radiowego i przekazu sieci? IT kodowanych danych AIS Secure do celow wojskowych. Celem jest integracja techniczna i wspolpraca informacyjna sieci zarz?dzanej przez UMG z istniej?cymi segmentami militarnej sieci AIS Marynarki Wojennej RP, zgodnie z celem M704 DAR 2017r. (Dzialow Administracji Rz?dowej). Zadania obejmuj? zakres uslug koniecznych do dostosowania krajowej sieci AIS-PL celem uzyskania pelnej funkcjonalno?ci AIS SECURE WAR NATO, tj. umo?liwiaj?cej odbior sygnalow kodowanych z okr?tow (SECURE) oraz przekaz informacji do okr?tow w ramach NATO, spelniaj?c wymagania zawarte w STANAG 4668, Edycja 2. (Zal. 1).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 056 691.06 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
51610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest usluga dostosowania istniej?cej, krajowej sieci AIS-PL opartej o urz?dzenia i oprogramowanie firmy SAAB do odbioru radiowego i przekazu sieci? IT kodowanych danych AIS Secure do celow wojskowych. Celem jest integracja techniczna i wspolpraca informacyjna sieci zarz?dzanej przez UMG z istniej?cymi segmentami militarnej sieci AIS Marynarki Wojennej RP, zgodnie z celem M704 DAR 2017r. (Dzialow Administracji Rz?dowej). Zadania obejmuj? zakres uslug koniecznych do dostosowania krajowej sieci AIS-PL celem uzyskania pelnej funkcjonalno?ci AIS SECURE WAR NATO, tj. umo?liwiaj?cej odbior sygnalow kodowanych z okr?tow (SECURE) oraz przekaz informacji do okr?tow w ramach NATO, spelniaj?c wymagania zawarte w STANAG 4668, Edycja 2. (Zal. 1).

Powy?sze cele wymagaj? aktualizacji oprogramowania na poziomie systemu aplikacji 12 stacji bazowych oraz serwerow sieci w Gdyni, Slupsku i Szczecinie systemu AIS-PL b?d?cego w eksploatacji.

2. Usluga obejmie rownie? przeszkolenie administratora i operatorow w czasie odbioru FAT u producenta oraz odbiory lokalne SAT obiektow cywilnych, a tak?e potwierdzenie ze strony MW RP o zrealizowaniu pelnej integracji sieci cywilnej AIS z istniej?c? platform? wojskow? AIS-W, zgodnie z oczekiwaniami stron.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 056 691.06 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci 30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, na zasadach okre?lonych w rozdziale V SIWZ.

2. Do oferty ka?dy wykonawca (zgodnie z pkt VI.1 SIWZ) musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (zal?cznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu (cz??? III oraz cz??? IV, sekcja C JEDZ) b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wla?ciwa (dowodowa) weryfikacja spelniania okre?lonych przez zamawiaj?cego warunkow udzialu w post?powaniu zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty zlo?one przez wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona najwy?ej, na wezwanie zamawiaj?cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI.1 SIWZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.

4. Zamawiaj?cy ??da aby wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zlo?yl o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ dotycz?ce podwykonawcow.

5. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania (w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby) warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w rozdz. VI.1 SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.

6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

7. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow o ktorych mowa w pkt VI.5 SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci, jest krotszy w tym okresie: wykonal 2 (dwie) uslugi IT z zakresu elektroniki morskiej o warto?ci nie mniejszej ni? 50 000 PLN brutto (pi??dziesi?t tysi?cy zlotych brutto) ka?da.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

? wykazu uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostan? spelnione wyl?cznie je?eli jeden z wykonawcow ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wyka?e samodzielne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).c) SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpo?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zamawiaj?cy wymaga ubezpieczenia kontraktu zgodnie z 10 wzoru umowy (Zal?cznik nr 4 do SIWZ).

3. Zamawiaj?cy przewiduje platno?ci cz??ciowe za realizacj? przedmiotu umowy zgodnie z 4 wzoru umowy.

3. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, tj.: osob, o ktorych mowa w 2 ust. 4 wzoru umowy ? osoby wykonuj?ce prace fizyczne zwi?zane z realizacj? prac instalacyjnych i innych prac zwi?zanych z monta?em sprz?tu.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 39.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 60 dni.

II. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy w sytuacjach opisanych w 16 wzoru umowy (Zal?cznik nr 4 do SIWZ).

III. Wykaz dokumentow wymaganych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych:

a) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

b) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

IV. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, tj.:

a) osob, o ktorych mowa w 2 ust. 4 wzoru umowy stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ ? osoby wykonuj?ce prace fizyczne zwi?zane z realizacj? prac instalacyjnych i innych prac zwi?zanych z monta?em sprz?tu.

b) sposob dokumentowania zatrudnienia zostal okre?lony w 2 ust. 6 wzoru umowy stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ;

c) uprawnienia zamawiaj?cego w zakresie kontroli zostaly okre?lone w 2 ust. 7 wzoru umowy stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ;

d) sankcje z tytulu niespelnienia powy?szych wymaga? zostaly okre?lone w 12 ust. 2 d) wzoru umowy stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Custom software development services

2017/S 188-385158

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Anna Chudzik, Jolanta Gurska
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostosowanie oprogramowania i sprz?tu firmy SAAB cywilnej sieci AIS-PL do potrzeb przesylu danych w systemie W-AIS zgodnie z celem M7230 DAR, pt. ?Morska ?wiadomo?? sytuacyjna-zbieranie informacji.

Reference number: ZP-AC-3800-50/17
II.1.2) Main CPV code
72230000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 056 691.06 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
51610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 056 691.06 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Gdynia: Custom software development services
ND Document number 385158-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place GDYNIA
AU Authority name Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 51610000 - Installation services of computers and information-processing equipment
72230000 - Custom software development services
OC Original CPV code 51610000 - Installation services of computers and information-processing equipment
72230000 - Custom software development services
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.umgdy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >