Poland-Warsaw: Financial and insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003311645573900
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 385059-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 188-385059

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: joanna.kieliszewska@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bgk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Joanna Kieliszewska
E-mail: joanna.kieliszewska@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Proj. pn."Wdro?enie instrum. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC na lata 2014-20.

Reference number: DZZK/101/DPE/2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug przez wybranych w post?powaniu przetargowym Wykonawcow polegaj?cych na udzielaniu po?yczek w ramach utworzonego Instrumentu Finansowego ?Po?yczka, do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Projektu pn. ?Wdro?enie instrumentow finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po?rednicy finansowi realizowa? b?d? na rzecz Zamawiaj?cego zadania wdro?eniowe zwi?zane z Projektem oraz udost?pnia? wsparcie w formie po?yczek uprawnionym podmiotom.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug przez wybranych w post?powaniu przetargowym Wykonawcow (zwanych dalej ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF) polegaj?cych na udzielaniu po?yczek w ramach utworzonego Instrumentu Finansowego ?Po?yczka (dalej: ?Po?yczka/?Po?yczki), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Projektu pn. ?Wdro?enie instrumentow finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po?rednicy finansowi realizowa? b?d? na rzecz Zamawiaj?cego zadania wdro?eniowe zwi?zane z Projektem oraz udost?pnia? wsparcie w formie po?yczek uprawnionym podmiotom. W ramach powierzanych zada? wybrani Po?rednicy Finansowi ustanowi? Fundusze Po?yczkowe, ktorych ?rodki przeznaczone b?d? na udzielanie po?yczek przedsi?biorstwom z bran?y telekomunikacyjnej na realizacj? inwestycji szerokopasmowych oraz pokrycie wynagrodzenia nale?nego Po?rednikom Finansowym. Uslugi b?d?ce przedmiotem zamowienia ?wiadczone b?d? zgodnie z zasadami przedstawionymi w ?Przewodniku dla Po?rednikow, ktory stanowi zal?cznik do SIWZ.

Uslugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamowienia mog? by? ?wiadczone wyl?cznie w odniesieniu do przedsi?wzi?? w zakresie przedstawionym w ?Przewodniku dla Po?rednikow.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 6.2.2017 r. pomi?dzy Zamawiaj?cym a Centrum Projektow Polska Cyfrowa (?CPPC), pelni?cym funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej w ramach Dzialania 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych ro?nic w mo?liwo?ci dost?pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowo?ciach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020, Zamawiaj?cemu powierzono rol? podmiotu wdra?aj?cego Instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy, do ktorego wniesiony zostal wklad finansowy ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cz??? I zamowienia obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi polegaj?cej na utworzeniu i zarz?dzaniu Instrumentem Finansowym do kwoty 10 000 000 PLN brutto uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni? 1 871 423,25 PLN, ktorego ?rodki przeznaczone zostan? na wsparcie udzielone co najmniej 3 przedsi?biorstwom telekomunikacyjnym w ramach Po?yczek o parametrach okre?lonych w Przewodniku dla Po?rednikow,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej Cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Przewodniku dla Po?rednikow, stosowane do podstawowej cz??ci Zamowienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zostaly opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowi?cych zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.01.01.00-00-0001/17-00.
II.2.14) Additional information

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium ? dla Cz. I Zamowienia ? w wys. 10 000 PLN

2. Zgodnie z dyspozycj? art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z procedury odwroconej.

3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% SWZ

4. Przyj?te podstawy do wykluczenia Wykonawcow: art. 24 ust. 1 pkt 12?23 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug przez wybranych w post?powaniu przetargowym Wykonawcow (zwanych dalej ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF) polegaj?cych na udzielaniu po?yczek w ramach utworzonego Instrumentu Finansowego ?Po?yczka (dalej: ?Po?yczka/?Po?yczki), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Projektu pn. ?Wdro?enie instrumentow finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po?rednicy finansowi realizowa? b?d? na rzecz Zamawiaj?cego zadania wdro?eniowe zwi?zane z Projektem oraz udost?pnia? wsparcie w formie po?yczek uprawnionym podmiotom. W ramach powierzanych zada? wybrani Po?rednicy Finansowi ustanowi? Fundusze Po?yczkowe, ktorych ?rodki przeznaczone b?d? na udzielanie po?yczek przedsi?biorstwom z bran?y telekomunikacyjnej na realizacj? inwestycji szerokopasmowych oraz pokrycie wynagrodzenia nale?nego Po?rednikom Finansowym. Uslugi b?d?ce przedmiotem zamowienia ?wiadczone b?d? zgodnie z zasadami przedstawionymi w ?Przewodniku dla Po?rednikow, ktory stanowi zal?cznik do SIWZ.

Uslugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamowienia mog? by? ?wiadczone wyl?cznie w odniesieniu do przedsi?wzi?? w zakresie przedstawionym w ?Przewodniku dla Po?rednikow.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 6.2.2017 r. pomi?dzy Zamawiaj?cym a Centrum Projektow Polska Cyfrowa (?CPPC), pelni?cym funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej w ramach Dzialania 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych ro?nic w mo?liwo?ci dost?pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowo?ciach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020, Zamawiaj?cemu powierzono rol? podmiotu wdra?aj?cego Instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy, do ktorego wniesiony zostal wklad finansowy ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cz??? I zamowienia obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi polegaj?cej na utworzeniu i zarz?dzaniu Instrumentem Finansowym do kwoty 10 000 000 PLN brutto uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni? 1 871 423,25 PLN, ktorego ?rodki przeznaczone zostan? na wsparcie udzielone co najmniej 3 przedsi?biorstwom telekomunikacyjnym w ramach Po?yczek o parametrach okre?lonych w Przewodniku dla Po?rednikow,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej Cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Przewodniku dla Po?rednikow, stosowane do podstawowej cz??ci Zamowienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zostaly opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowi?cych zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.01.01.00-00-0001/17-00.
II.2.14) Additional information

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium ? dla Cz. II Zamowienia ? w wys. 10 000 PLN

2. Zgodnie z dyspozycj? art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z procedury odwroconej.

3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% SWZ

4. Przyj?te podstawy do wykluczenia Wykonawcow: art. 24 ust. 1 pkt 12?23 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug przez wybranych w post?powaniu przetargowym Wykonawcow (zwanych dalej ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF) polegaj?cych na udzielaniu po?yczek w ramach utworzonego Instrumentu Finansowego ?Po?yczka (dalej: ?Po?yczka/?Po?yczki), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Projektu pn. ?Wdro?enie instrumentow finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po?rednicy finansowi realizowa? b?d? na rzecz Zamawiaj?cego zadania wdro?eniowe zwi?zane z Projektem oraz udost?pnia? wsparcie w formie po?yczek uprawnionym podmiotom. W ramach powierzanych zada? wybrani Po?rednicy Finansowi ustanowi? Fundusze Po?yczkowe, ktorych ?rodki przeznaczone b?d? na udzielanie po?yczek przedsi?biorstwom z bran?y telekomunikacyjnej na realizacj? inwestycji szerokopasmowych oraz pokrycie wynagrodzenia nale?nego Po?rednikom Finansowym. Uslugi b?d?ce przedmiotem zamowienia ?wiadczone b?d? zgodnie z zasadami przedstawionymi w ?Przewodniku dla Po?rednikow, ktory stanowi zal?cznik do SIWZ.

Uslugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamowienia mog? by? ?wiadczone wyl?cznie w odniesieniu do przedsi?wzi?? w zakresie przedstawionym w ?Przewodniku dla Po?rednikow.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 6.2.2017 r. pomi?dzy Zamawiaj?cym a Centrum Projektow Polska Cyfrowa (?CPPC), pelni?cym funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej w ramach Dzialania 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych ro?nic w mo?liwo?ci dost?pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowo?ciach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020, Zamawiaj?cemu powierzono rol? podmiotu wdra?aj?cego Instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy, do ktorego wniesiony zostal wklad finansowy ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cz??? I zamowienia obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi polegaj?cej na utworzeniu i zarz?dzaniu Instrumentem Finansowym do kwoty 10 000 000 PLN brutto uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni? 1 871 423,25 PLN, ktorego ?rodki przeznaczone zostan? na wsparcie udzielone co najmniej 3 przedsi?biorstwom telekomunikacyjnym w ramach Po?yczek o parametrach okre?lonych w Przewodniku dla Po?rednikow,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej Cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Przewodniku dla Po?rednikow, stosowane do podstawowej cz??ci Zamowienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zostaly opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowi?cych zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.01.01.00-00-0001/17-00.
II.2.14) Additional information

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium ? dla Cz. III Zamowienia ? w wys. 10 000 PLN

2. Zgodnie z dyspozycj? art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z procedury odwroconej.

3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50%SWZ

4. Przyj?te podstawy do wykluczenia Wykonawcow: art. 24 ust. 1 pkt 12?23 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug przez wybranych w post?powaniu przetargowym Wykonawcow (zwanych dalej ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF) polegaj?cych na udzielaniu po?yczek w ramach utworzonego Instrumentu Finansowego ?Po?yczka (dalej: ?Po?yczka/?Po?yczki), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Projektu pn. ?Wdro?enie instrumentow finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po?rednicy finansowi realizowa? b?d? na rzecz Zamawiaj?cego zadania wdro?eniowe zwi?zane z Projektem oraz udost?pnia? wsparcie w formie po?yczek uprawnionym podmiotom. W ramach powierzanych zada? wybrani Po?rednicy Finansowi ustanowi? Fundusze Po?yczkowe, ktorych ?rodki przeznaczone b?d? na udzielanie po?yczek przedsi?biorstwom z bran?y telekomunikacyjnej na realizacj? inwestycji szerokopasmowych oraz pokrycie wynagrodzenia nale?nego Po?rednikom Finansowym. Uslugi b?d?ce przedmiotem zamowienia ?wiadczone b?d? zgodnie z zasadami przedstawionymi w ?Przewodniku dla Po?rednikow, ktory stanowi zal?cznik do SIWZ.

Uslugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamowienia mog? by? ?wiadczone wyl?cznie w odniesieniu do przedsi?wzi?? w zakresie przedstawionym w ?Przewodniku dla Po?rednikow.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 6.2.2017 r. pomi?dzy Zamawiaj?cym a Centrum Projektow Polska Cyfrowa (?CPPC), pelni?cym funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej w ramach Dzialania 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych ro?nic w mo?liwo?ci dost?pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowo?ciach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020, Zamawiaj?cemu powierzono rol? podmiotu wdra?aj?cego Instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy, do ktorego wniesiony zostal wklad finansowy ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cz??? I zamowienia obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi polegaj?cej na utworzeniu i zarz?dzaniu Instrumentem Finansowym do kwoty 10 000 000 PLN brutto uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni? 1 871 423,25 PLN, ktorego ?rodki przeznaczone zostan? na wsparcie udzielone co najmniej 3 przedsi?biorstwom telekomunikacyjnym w ramach Po?yczek o parametrach okre?lonych w Przewodniku dla Po?rednikow,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej Cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Przewodniku dla Po?rednikow, stosowane do podstawowej cz??ci Zamowienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zostaly opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowi?cych zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.01.01.00-00-0001/17-00.
II.2.14) Additional information

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium ? dla Cz. IV Zamowienia ? w wys. 10 000 PLN

2. Zgodnie z dyspozycj? art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z procedury odwroconej.

3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50%SWZ

4. Przyj?te podstawy do wykluczenia Wykonawcow: art. 24 ust. 1 pkt 12?23 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug przez wybranych w post?powaniu przetargowym Wykonawcow (zwanych dalej ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF) polegaj?cych na udzielaniu po?yczek w ramach utworzonego Instrumentu Finansowego ?Po?yczka (dalej: ?Po?yczka/?Po?yczki), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Projektu pn. ?Wdro?enie instrumentow finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po?rednicy finansowi realizowa? b?d? na rzecz Zamawiaj?cego zadania wdro?eniowe zwi?zane z Projektem oraz udost?pnia? wsparcie w formie po?yczek uprawnionym podmiotom. W ramach powierzanych zada? wybrani Po?rednicy Finansowi ustanowi? Fundusze Po?yczkowe, ktorych ?rodki przeznaczone b?d? na udzielanie po?yczek przedsi?biorstwom z bran?y telekomunikacyjnej na realizacj? inwestycji szerokopasmowych oraz pokrycie wynagrodzenia nale?nego Po?rednikom Finansowym. Uslugi b?d?ce przedmiotem zamowienia ?wiadczone b?d? zgodnie z zasadami przedstawionymi w ?Przewodniku dla Po?rednikow, ktory stanowi zal?cznik do SIWZ.

Uslugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamowienia mog? by? ?wiadczone wyl?cznie w odniesieniu do przedsi?wzi?? w zakresie przedstawionym w ?Przewodniku dla Po?rednikow.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 6.2.2017 r. pomi?dzy Zamawiaj?cym a Centrum Projektow Polska Cyfrowa (?CPPC), pelni?cym funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej w ramach Dzialania 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych ro?nic w mo?liwo?ci dost?pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowo?ciach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020, Zamawiaj?cemu powierzono rol? podmiotu wdra?aj?cego Instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy, do ktorego wniesiony zostal wklad finansowy ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cz??? I zamowienia obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi polegaj?cej na utworzeniu i zarz?dzaniu Instrumentem Finansowym do kwoty 10 000 000 PLN brutto uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego, nie ni?szej ni? 1 871 423,25 PLN, ktorego ?rodki przeznaczone zostan? na wsparcie udzielone co najmniej 3 przedsi?biorstwom telekomunikacyjnym w ramach Po?yczek o parametrach okre?lonych w Przewodniku dla Po?rednikow,

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej Cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Przewodniku dla Po?rednikow, stosowane do podstawowej cz??ci Zamowienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zostaly opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowi?cych zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.01.01.00-00-0001/17-00.
II.2.14) Additional information

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium ? dla Cz. V Zamowienia ? w wys. 10 000 PLN

2. Zgodnie z dyspozycj? art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z procedury odwroconej.

3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50%SWZ

4. Przyj?te podstawy do wykluczenia Wykonawcow: art. 24 ust. 1 pkt 12?23 i ust. 5 pkt 1-2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu zlo?y Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ), sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

W celu potwierdzenie spelniania warunku udzialu w post?powaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? na wezwanie zamawiaj?cego:

bilans, a je?eli sprawozdanie finansowe obejmuj?ce ww. bilans podlega badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci lub MSR/MSSF, rownie? z opini? o badanym bilansie, a w przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre?laj?ce warto?? kapitalow (funduszy) wlasnych wedlug stanu na koniec ostatniego zamkni?tego roku obrotowego, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci przez Wykonawc? jest krotszy, na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci, odpowiadaj?cej co najmniej wysoko?ci okre?lonej w opisie sposobu spelniania warunku udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada kapitaly (fundusze) wlasne wedlug stanu na koniec ostatniego zamkni?tego roku obrotowego, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, wedlug bilansu otwarcia, w wysoko?ci [25 %] pierwotnego Wkladu Funduszu Funduszy (tj. bez Wkladu mo?liwego do wniesienia na podstawie prawa opcji i/lub w ramach zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6), ktory zostanie wniesiony przez Menad?era Funduszu Funduszy do Instrumentow Finansowych w ramach tej cz??ci zamowienia, o realizacj? ktorej ubiega si? Wykonawca, tj.:

? dla cz??ci I zamowienia ? wysoko?? kapitalow (funduszy) wlasnych Wykonawcy wynosi co najmniej [2 500 000 PLN];

? dla cz??ci II zamowienia ? wysoko?? kapitalow (funduszy) wlasnych Wykonawcy wynosi co najmniej [3 750 000 PLN];

? dla cz??ci III zamowienia ? wysoko?? kapitalow (funduszy) wlasnych Wykonawcy wynosi co najmniej [5 000 000 PLN]

? dla cz??ci IV zamowienia ? wysoko?? kapitalow (funduszy) wlasnych Wykonawcy wynosi co najmniej [18 750 000 PLN];

? dla cz??ci V zamowienia ? wysoko?? kapitalow (funduszy) wlasnych Wykonawcy wynosi co najmniej [20 000 000 PLN];

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia (konsorcjum), sumowaniu podlegaj? kapitaly (fundusze) wlasne wszystkich uczestnikow konsorcjum ubiegaj?cych si? o dan? cz??? zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu zlo?y Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ), sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

W celu potwierdzenie spelniania warunku udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? na wezwanie zamawiaj?cego:

1. o?wiadczenie dotycz?ce udzielonych kredytow/po?yczek w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 7 do SIWZ;

2. wykaz osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia niezb?dnych dla wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. zdolno?? techniczna lub zawodowa wykonawcy:

Wykonawca wyka?e odpowiednie do?wiadczenie w udzielaniu kredytow/po?yczek, co oznacza, ?e w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci gospodarczej jest krotszy, w tym okresie, ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek wyniosla odpowiednio dla:

I cz??ci zamowienia ? minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek wynosi: 3, a minimalna ?rednioroczna warto?? wszystkich udzielonych kredytow/po?yczek wyniosla 2 500 00 PLN;

II cz??ci zamowienia ? minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek wynosi: 4, a minimalna ?rednioroczna warto?? wszystkich udzielonych kredytow/po?yczek wyniosla 3 750 000 PLN;

III cz??ci zamowienia ? minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek wynosi: 5, a minimalna ?rednioroczna warto?? wszystkich udzielonych kredytow/po?yczek wyniosla 5 000 000 PLN;

IV cz??ci zamowienia ? minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek wynosi 18, a minimalna ?rednioroczna warto?? wszystkich udzielonych kredytow/po?yczek wyniosla 18 750 000 PLN;

V cz??? zamowienia ? minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek wynosi 19, a minimalna ?rednioroczna warto?? wszystkich udzielonych kredytow/po?yczek wyniosla 20 000 000 PLN.

W przypadku, gdy warto?? zamowienia zostala wyra?ona w walucie innej ni? PLN, Wykonawca zobowi?zany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmuj?c jako podstaw? ?redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursow ?rednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?li publikacja ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej nast?pi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursow ?rednich, nale?y przyj?? kurs z tabeli kursow ?rednich opublikowany w dniu najbli?szym po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Dla Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, sumowaniu podlega minimalna ?rednioroczna liczba udzielonych kredytow/po?yczek oraz minimalna ?rednioroczna warto?? udzielonych kredytow/po?yczek Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

2. zdolno?? techniczna lub zawodowa osob:

Wykonawca wyka?e, i? posiada zdolno?? organizacyjn? do realizacji przedmiotu Zamowienia, w tym posiada odpowiedni zespol zapewniaj?cy zdolno?? do realizacji Zamowienia oraz struktur? organizacyjn? i ramy zarz?dzania, potwierdzaj?ce wiarygodno?? Wykonawcy. Warunek uznaje si? za spelniony w przypadku gdy Wykonawca wyka?e, i? posiada odpowiedni zespol dedykowany do realizacji Zamowienia, w sklad ktorego b?d? wchodzi? co najmniej 4 osoby posiadaj?ce odpowiednie do?wiadczenie i wyksztalcenie, tj.:

i. kierownik projektu ? 3-letnie do?wiadczenie w instytucjach finansowych na stanowisku kierowniczym, posiadaj?cy wyksztalcenie wy?sze;

ii. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie oceny wnioskow o po?yczk?/kredyt, w tym pod wzgl?dem zdolno?ci kredytowej przedsi?biorstw, monitorowania ekspozycji kredytowych/administracji kredytowej, posiadaj?ce wyksztalcenie wy?sze;

iii. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w obszarze kontroli, audytu wewn?trznego, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

iv. osoba z co najmniej rocznym do?wiadczeniem w zakresie przeprowadzania procedur windykacyjnych, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

Zamawiaj?cy dopuszcza, aby ta sama osoba, zostala wykazana do realizacji danej cz??ci zamowienia w nie wi?cej ni? dwoch wskazanych wy?ej obszarach pod warunkiem, ?e spelnia odpowiednio ww. warunki w zakresie do?wiadczenia i wyksztalcenia, z wyl?czeniem osoby dedykowanej na kierownika projektu oraz osoby z do?wiadczeniem w obszarze kontroli i audytu.

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, Zamawiaj?cy dopuszcza wykazanie przez Wykonawc? tego samego zespolu w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia przyszlych umow ws zamowienia publicznego zostaly szczegolowo okre?lone w dokumentacji zamowienia, szczegolnie w Zal?czniku nr 2 do SIWZ ? IPU i zal?cznikach do IPU.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:30
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecno?ci? podczas otwarcia ofert prosimy o zgloszenie si? do recepcji BGK na I pi?trze w Centrali.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Do oferty Wykonawca jest zobowi?zany dol?czy?:

? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e:

1) nie podlega wykluczeniu

2) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

? Biznes Plan sporz?dzony zgodnie z wytycznymi z cz??ci X SIWZ,

? o?wiadczenie podmiotu trzeciego ? je?eli dotyczy

? zobowi?zanie podmiotu trzeciego ? je?eli dotyczy

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, wraz z ofert?, sklada tak?e JEDZ-e dot. tych podmiotow.

3. Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow:

1) informacj? z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 mc-y przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenie z Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spol. lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 mc-e przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 mc-e przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,

5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

6) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dok. potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

7) bilans, a je?eli sprawozdanie finansowe obejmuj?ce ww. bilans podlega badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci lub MSR/MSSF, rownie? z opini? o badanym bilansie, a w przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre?laj?ce warto?? kapitalow (funduszy) wlasnych wedlug stanu na koniec ostatniego zamkni?tego roku obrotowego, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci przez Wykonawc? jest krotszy, na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci, odpowiadaj?cej co najmniej wysoko?ci okre?lonej w opisie sposobu spelniania warunku udzialu w post?powaniu;

8) o?wiadczenie dotycz?ce udzielonych kredytow/po?yczek ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal. nr 7 do SIWZ;

9) wykaz osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal. nr 8 do SIWZ

Tytul: "Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instrumentow finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020".

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 188-385059

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: joanna.kieliszewska@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Proj. pn."Wdro?enie instrum. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC na lata 2014-20.

Reference number: DZZK/101/DPE/2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wybor Po?r. Finans. w celu wdra?ania Instr. Finans. "Po?yczka" w ramach Projektu pn. "Wdro?enie instr. finans. w ramach osi priorytetowej I Powszechny dost?p do szybkiego internetu POPC 2014-20

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2035
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Financial and insurance services
ND Document number 385059-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Bank Gospodarstwa Krajowego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66000000 - Financial and insurance services
OC Original CPV code 66000000 - Financial and insurance services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.bgk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >