Poland-Mrozy: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003313512735947
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 384429-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Mrozy: Construction work

2017/S 188-384429

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Mrozy
ul. Adama Mickiewicza 35
Mrozy
05-320
Poland
Contact person: Krzysztof Krzy?anowski - Urz?d Miasta i Gminy Mrozy
Telephone: +48 257574190
E-mail: gmina@mrozy.pl
Fax: +48 257574190
NUTS code: PL925

Internet address(es):

Main address: www.mrozy.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mrozy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Gmina Mrozy
ul. Adama Mickiewicza 35
Mrozy
05-320
Poland
Contact person: Krzysztof Krzy?anowski
Telephone: +48 257574175
E-mail: k.krzyzanowski@mrozy.pl
Fax: +48 257574175
NUTS code: PL925

Internet address(es):

Main address: www.mrozy.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy.

Reference number: IGK.271.5.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy.

Zakres:

1. Budow? sieci kanalizacyjnej:

a) Ruroci?g PVC SN8 DN200 ? 4 343,80 m,

b) Ruroci?g ( przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17 ? 459,90 m,

c) Ruroci?g PEHD DN90 SDR17 ? 1 103,7 m,

d) Studzienki inspekcyjne DN425 PP/PVC ? 96 szt.,

e) Studnie inspekcyjne betonowe DN1200 ? 86 szt.

f) Przepompownia ?ciekow DN1500 betonowa z zasilaniem i AKPiA- 2 szt.,

g) Studnia rozpr??na DN1200 betonowa ? 2 szt.

h) ruroci?g (przecisk sterowany) PEHD RC DN90 SDR17 ? 59,3 m

2. Budow? ogal?zie? od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomo?ci prywatnych

? Ruroci?g PVC SN8 DN160 -308,9m (78 szt.),

3. Budow? przyl?czy od granicy nieruchomo?ci do pierwszej studzienki na dzialce

? Ruroci?g PVC SN8 DN160 -830,74 m (78 szt.),

? Studzienki inspekcyjne DN315 PP/PVC ? 78 szt.,

? Likwidacja istniej?cych zbiornikow na nieczysto?ci ciekle ? 24 szt.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45231300
45232410
45232152
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL925
Main site or place of performance:

Gmina Mrozy

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

2.1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy.

2.1.1. Zakres zadania obejmuje:

1. Budow? sieci kanalizacyjnej:

a) Ruroci?g PVC SN8 DN200 ? 4 343,80 m,

b) Ruroci?g ( przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17 ? 459,90 m,

c) Ruroci?g PEHD DN90 SDR17 ? 1 103,7 m,

d) Studzienki inspekcyjne DN425 PP/PVC ? 96 szt.,

e) Studnie inspekcyjne betonowe DN1200 ? 86 szt.

f) Przepompownia ?ciekow DN1500 betonowa z zasilaniem i AKPiA- 2 szt.,

g) Studnia rozpr??na DN1200 betonowa ? 2 szt.

h) ruroci?g (przecisk sterowany) PEHD RC DN90 SDR17 ? 59,3 m

2. Budow? ogal?zie? od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomo?ci prywatnych

? Ruroci?g PVC SN8 DN160 -308,9m (78 szt.),

3. Budow? przyl?czy od granicy nieruchomo?ci do pierwszej studzienki na dzialce

? Ruroci?g PVC SN8 DN160 - 830,74 m (78 szt.),

? Studzienki inspekcyjne DN315 PP/PVC ? 78 szt.,

? Likwidacja istniej?cych zbiornikow na nieczysto?ci ciekle ? 24 szt.

Na terenie obj?tym przedsi?wzi?ciem wyst?puje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. Infrastruktur? komunikacyjn? stanowi? drogi publiczne gminne o nawierzchni gruntowej, tluczniowej, asfaltowej oraz drogi dojazdowe prywatne. W pasach drogowych wyst?puje sie? energetyczna, telekomunikacyjna, sie? wodoci?gowa.

Projektowana sie? kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostanie w pasach drogowych drog gminnych oraz w nielicznych przypadkach na dzialkach prywatnych w miejscach nieu?ytkowanych rolniczo. Zabudowa ruroci?gow wykonana zostanie metod? wykopu otwartego z rozebraniem i ponownym odtworzeniem istniej?cych ulepsze? drog i nawierzchni oraz metodami bezwykopowymi przeciskami w rurach ochronnych stalowych i przewiertami sterowanymi.

Opracowanie geotechniczne okre?la, ?e rozpatrywany teren charakteryzuj? proste warunki gruntowe. Stwierdzono, ?e na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wyst?puj? w 50 % grunty II kat. geotechnicznej, tj. piaski oraz w 50 % grunty III kat., tj. gliny piaszczyste.

Na opiniowanym trenie stwierdzono wyst?powanie wody gruntowej o zwierciadle stabilizuj?cym si? na gl. 0,3-1,1 m (3 odwierty) lub lekko napi?tym nawierconym na gl. 2,7 m i stabilizuj?cym si? na gl. odpowiednio 2,5 m (1 odwiert). W 3 szt. odwiertow wody gruntowej nie stwierdzono.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy finansowana jest ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach POIi? 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Wykonawca jest zobowi?zany wykona? zamowienie w terminie do dnia 30.8.2019 roku.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 2 500 000,00 zlotych;

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? w wysoko?ci minimum 2 500 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) dysponuje co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze? zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 r., poz. 290 z po?n. zm.) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z.2016 r. poz. 65).

b) nale?ycie zrealizowal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?c? na budowie kanalizacji sanitarnej o warto?ci minimum 3 000 000 PLN brutto ka?da.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunkow zmian zostaly zawarte w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 9.11.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiaj?cego w Urz?dzie Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35,

05-320 Mrozy w Sali konferencyjnej.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej

3.Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci 150 000 PLN

4.Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawcow:

4..1.ktorzy nie wykazali, spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt 4.2

4..2.ktorzy nie wyka??, ?e nie zachodz? wobec nich przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

4..3.wobec ktorych zachodz? przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

1)w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie

w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy ? Prawo upadlo?ciowe;

2)ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

3)je?eli Wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a)Zamawiaj?cym,

b)osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego,

c)czlonkami komisji przetargowej,

d)osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w post?powaniu;

4)ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal

w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z Zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

5) b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

6) je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,

o ktorym mowa w pkt 5;

7) wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow

o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

8) ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest

zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz

wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie

wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii

Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy

Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,

przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest

rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Mrozy: Construction work

2017/S 188-384429

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Mrozy
ul. Adama Mickiewicza 35
Mrozy
05-320
Poland
Contact person: Krzysztof Krzy?anowski - Urz?d Miasta i Gminy Mrozy
Telephone: +48 257574190
E-mail: gmina@mrozy.pl
Fax: +48 257574190
NUTS code: PL925

Internet address(es):

Main address: www.mrozy.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy.

Reference number: IGK.271.5.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45231300
45232410
45232152
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL925
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Mrozy: Construction work
ND Document number 384429-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place MROZY
AU Authority name Gmina Mrozy
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232152 - Pumping station construction work
45232410 - Sewerage work
45310000 - Electrical installation work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232152 - Pumping station construction work
45232410 - Sewerage work
45310000 - Electrical installation work
RC NUTS code PL925
IA Internet address (URL) www.mrozy.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >