Poland-Konin: Sanitary works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003315638334261
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384406-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Konin: Sanitary works

2017/S 188-384406

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
ul. Pozna?ska 49
Konin
62-510
Poland
Contact person: Lidia Piasecka-Budna
Telephone: +48 632403900
E-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
Fax: +48 632458380
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: http://www.pwik-konin.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pwik-konin.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: pobor i uzdatnianie wody (PKD 36.00.Z), odprowadzanie i oczyszczanie ?ciekow (PKD 37.00.Z)

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pozna?skiej, Rolnej i Bocznej w Koninie.

Reference number: DPZ/22/360/2017
II.1.2) Main CPV code
45232460
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pozna?skiej, Rolnej i Bocznej w Koninie. Inwestycja realizowana b?dzie na dzialkach nr 676/3, 460, 456, 468/3, 467/1, 467/2, 447/2, 448/7, 595/5, 596/1, 596/3, 640/1, 640/2, 435/4, 703, 637, 407/1, 413/1, 420/1, 435/1 obr?b Chorze?, w oparciu o zgloszenia robot niewymagaj?cych pozwolenia na budow?: UA.6743.152.2016 z dnia 20.07.2016 r., IR-V.7843.1.47.2016.6 z dnia 21.7.2016 r. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiono w Tomie II (OPZ) SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 982 035.65 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
Main site or place of performance:

Konin.

II.2.4) Description of the procurement:

Realizacja inwestycji obejmuje budow? kanalizacji sanitarnej z rur PVC ? U SN 8:

? Dz. 2005,9 mm o dlugo?ci L = 918 m ( w tym 118 m metod? przewiertu sterowanego )

? Dz. 1604,7 mm o dlugo?ci L = 79,5 m

Szczegolowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w dokumentacji technicznej, umieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji i r?kojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 982 035.65 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny, poza zlo?eniem o?wiadczenia o spelnieniu warunku w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawca:

a) osi?gn?l w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, minimalny roczny obrot w ka?dym roku obrotowym rowny

co najmniej warto?ci 950 000 PLN (slownie: dziewi??set pi??dziesi?t tysi?cy zlotych),

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci co najmniej 950 000 PLN (slownie: dziewi??set pi??dziesi?t tysi?cy zlotych),

c) posiada ?rodki finansowe lub posiada zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 950 000 PLN (slownie: dziewi??set pi??dziesi?t tysi?cy zlotych);

Ocena spelnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formul? spelnia/nie spelnia.

W przypadku skladania oferty wspolnej warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawcy skladaj?cy wspoln? ofert? b?d? spelnia? go l?cznie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawca:

a) wyka?e si? do?wiadczeniem zawodowym gwarantuj?cym nale?yte wykonanie przedmiotu zamowienia tj. w ci?gu ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? wykonal, co najmniej dwa zamowienia, polegaj?ce na budowie kanalizacji sanitarnej o dlugo?ci co najmniej 0,5 km.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, w szczegolno?ci wska?e osob?, ktora b?dzie pelni? funkcje Kierownika Budowy (1 osoba) (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane ? Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) ? niniejsza osoba ma posiada? nast?puj?ce kwalifikacje zawodowe, do?wiadczenie i wyksztalcenie oraz uprawnienia:

? wyksztalcenie wy?sze in?ynierskie,

? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)

Ocena spelnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formul? spelnia/nie spelnia.

W przypadku skladania oferty wspolnej warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawcy skladaj?cy wspoln? ofert? b?d? spelnia? go l?cznie.

Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla ka?dej osoby w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej

(Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy zawiera wzor umowy, stanowi?cy Tom III SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na warunkach okre?lonych w Tomie III SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie zlo?onych ofert nast?pi w siedzibie Przedsi?biorstwa Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pozna?ska 49, 62-510 Konin ? pok. 205 (II pi?tro) Sala Konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy ubiega si? o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach projektu ?Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina ? etap III ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostan? mu przyznane.

2. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? swoj? ofert? wadium w wysoko?ci 29.000 PLN (slownie: dwadzie?cia dziewi?? tysi?cy zlotych). Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku formach, o ktorych mowa w art.46 ust. 6 Pzp. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy ? Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski S.A. 31 1020 2212 0000 5202 0325 5569. Wniesienie wadium w tej formie uwa?a si? za skuteczne z chwil? uznania rachunku bankowego Zamawiaj?cego. Zaleca si? dol?czenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?.Dol?czenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawc? jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczaj?cym do stwierdzenia przez Zamawiaj?cego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawc?.

3. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcow nie spelniaj?cych warunkow udzialu w post?powaniu stosownie do tre?ci art. 24 ust. 1 Pzp oraz Wykonawcow, ktorych dotycz? zapisy art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 Pzp.

4. Zamawiaj?cy dokona najpierw oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu,stosownie do zapisow art. 24 aa ust. 1 Pzp. Na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? wraz z ofert? w formie pisemnej o?wiadczenia wlasne w postaci wypelnionego standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ).W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia formularz JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby,warunkow udzialu w post?powaniu przedklada tak?e JEDZ dotycz?cy tego podmiotu. Wykonawca,ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada JEDZ dotycz?ce podwykonawcow. Je?eli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cz??ci zamowienia nast?pi w trakcie jego realizacji,Wykonawca na ??danie Zamawiaj?cego przedstawi JEDZ lub o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

5. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w terminie, co najmniej 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

6. Wykaz dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia, skladanych przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona zawarty jest w pkt. VI IDW? stanowi?cej Tom I SIWZ.

7. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

8. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczki, rozliczenia w walutach obcych ani zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. ?rodkami ochrony prawnej, o ktorych mowa powy?ej s?:

a) odwolanie skladane do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej,

b) skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego na orzeczenie KIO.

3. Kwestie dotycz?ce odwolania uregulowane s? w art. 180-198 Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom i uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane s? w art. 198a-198g Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.p

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Konin: Sanitary works

2017/S 188-384406

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
ul. Pozna?ska 49
Konin
62-510
Poland
Contact person: Lidia Piasecka-Budna
Telephone: +48 632403900
E-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
Fax: +48 632458380
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: http://www.pwik-konin.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: pobor i uzdatnianie wody (PKD 36.00.Z), odprowadzanie i oczyszczanie ?ciekow (PKD 37.00.Z)

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pozna?skiej, Rolnej i Bocznej w Koninie.

Reference number: DPZ/22/360/2017
II.1.2) Main CPV code
45232460
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 982 035.65 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 982 035.65 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Konin: Sanitary works
ND Document number 384406-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KONIN
AU Authority name Przedsi?biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232460 - Sanitary works
OC Original CPV code 45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232460 - Sanitary works
RC NUTS code PL414
IA Internet address (URL) http://www.pwik-konin.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >