Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003316145131533
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 384532-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 188-384532

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Brno
44992785
Dominikanske nam. 196/1
Brno
601 67
Czech Republic
Contact person: Cisa?, ?e?ka, Smutny s.r.o., advokatni kancela?, Hv?zdova 1716/2b, 140 00, Mgr. Nikol Du?kova, advokatka
Telephone: +420 224827884
E-mail: duskova@akccs.cz
Fax: +420 224827879
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: https://www.brno.cz/

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostavba kanalizace v Brn? II. ? vyb?r tymu spravce stavby.

Reference number: OI025513
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zadavatel poptava slu?by spravce stavby pro u?ely vystavby 2 reten?nich nadr?i (2 ucelene ?asti Dila) a dostavbu kanalizace (5 ucelenych ?asti Dila), a to v?etn? souvisejicich ?innosti. S vybranym dodavatelem bude uzav?ena smlouva dle vzorove smlouvy o poskytnuti slu?eb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. Fidic White Book).

P?edm?tem ?innosti tymu spravce stavby bude zejmena: 1) P?iprava a vypracovani technickeho zadani pro vyb?r zhotovitele Dila; 2) P?iprava, vypracovani a administrace ?adosti o dotaci z OP?P a navazujici ?innosti po jejim ziskani; 4) Podpora zadavatele v zadavacich ?izenich na vyb?r zhotovitele Dila; 5) Vykon kompletni ?innosti spravce stavby v pr?b?hu realizace Dila a zaji?t?ni ?adneho dokon?eni a p?evzeti Dila (nap?. kolaudace, DSPS apod.); 6) Poskytovani podpory zadavateli v zaru?ni dob? Dila.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 74 748 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4) Description of the procurement:

V ramci bodu 1) ?asti II. 1.4) tohoto formula?e je p?edm?tem ?innosti zejmena: a) Dilo RN ?erveny Mlyn a Dilo RN Kralovky: p?iprava technickeho zadani, tzv. Po?adavky objednatele na u?el a funkci dila, provedeni revize studie proveditelnosti, vysledk? biologickeho, in?enyrskogeologickeho a hydrogeologickeho pr?zkumu; b) Dostavba oddilne kanalizace ve vybranych m?stskych ?astech (k dispozici bude kompletni dokumentace pro realizaci stavby): kontrola souladu vykresove ?asti projektove dokumentace a vykazu vym?r se soupisem praci. V ramci bodu 3) ?asti II. 1.4) tohoto formula?e je p?edm?tem ?innosti zejmena: a) komplexni administrace ?adosti o dotaci dle OP?P v kategorii velky projekt a navazujici ?innosti spojene se ziskanim a ?erpanim dotace; b) ve?kere souvisejici ?innosti v?etn? komunikace se v?emi institucemi a u?ady, a to na uzemi ?R a v p?ipad? pot?eby i v zahrani?i.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zku?enosti s p?ipravou technickeho zadani / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Zku?enosti s administraci ?adosti o dotaci / Weighting: 15 %
Cost criterion - Name: Nabidkova cena / Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Ve?ejna zakazka bude financovana z Opera?niho programu ?ivotniho prost?edi 2014-2020. Podani ?adosti v kategorii velky projekt je p?edm?tem pln?ni teto ve?ejne zakazky.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 123-249397
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostavba kanalizace v Brn? II. ? vyb?r tymu spravce stavby.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Garnets Consulting a.s.
27349675
?eskoslovenskych legii 445/4
Teplice
415 01
Czech Republic
Telephone: +420 417532544
E-mail: info@garnets.cz
Fax: +420 417532951
NUTS code: CZ042

Internet address: http://www.garnets.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Vodohospoda?sky rozvoj a vystavba a.s.
47116901
Nab?e?ni 90/4
Praha
150 00
Czech Republic
Telephone: +420 257110111
E-mail: vrv@vrv.cz
Fax: +420 257322121
NUTS code: CZ010

Internet address: http://www.vrv.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 80 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 74 748 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 212 284 432.00 CZK
Proportion: 28 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Vykon ?innosti tymu spravce stavby: Konzulta?ni in?enyr ? specialista na analyzu rizik, Projektant ? specializace stavebnictvi, Koordinator BOZP, Administrator ?adosti o dotaci, Technickych dozor stavebnika, Finan?ni mana?er, Geodet, Technolog betonu, Kvalita? ? technolog, Technik prost?edi staveb ? specializace elektrotechnicka za?izeni, Technik dopravnich staveb, Geotechnik ...

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Pokra?ovani V.2.5):

Specialista (projektant) na zpracovani studie klimatickych dopad? v souvislostech stavebnich projekt?, Statik, Technik prost?edi staveb ? specializace technicka za?izeni.

P?iprava po?adavk? objednatele pro reten?ni nadr?e ?erveny mlyn a Kralovky za u?elem zadani design & build v souladu s P & DB.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 188-384532

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Brno
44992785
Dominikanske nam. 196/1
Brno
601 67
Czech Republic
Contact person: Cisa?, ?e?ka, Smutny s.r.o., advokatni kancela?, Hv?zdova 1716/2b, 140 00, Mgr. Nikol Du?kova, advokatka
Telephone: +420 224827884
E-mail: duskova@akccs.cz
Fax: +420 224827879
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: https://www.brno.cz/

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostavba kanalizace v Brn? II. ? vyb?r tymu spravce stavby.

Reference number: OI025513
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 74 748 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 123-249397

Section V: Award of contract

Title:

Dostavba kanalizace v Brn? II. ? vyb?r tymu spravce stavby.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Garnets Consulting a.s.
27349675
?eskoslovenskych legii 445/4
Teplice
415 01
Czech Republic
Telephone: +420 417532544
E-mail: info@garnets.cz
Fax: +420 417532951
NUTS code: CZ042

Internet address: http://www.garnets.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Vodohospoda?sky rozvoj a vystavba a.s.
47116901
Nab?e?ni 90/4
Praha
150 00
Czech Republic
Telephone: +420 257110111
E-mail: vrv@vrv.cz
Fax: +420 257322121
NUTS code: CZ010

Internet address: http://www.vrv.cz/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 80 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 74 748 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 384532-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BRNO
AU Authority name Statutarni m?sto Brno (44992785)
OL Original language CS
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
RC NUTS code CZ064
IA Internet address (URL) https://www.brno.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >