Poland-Warsaw: Calendars

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 75 - Office Supplies and Devices
Opps ID: NBD00003316699307150
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 384667-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Calendars

2017/S 188-384667

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
Warszawa
02-673
Poland
Contact person: El?bieta Adamaszek-Watts
E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
Fax: +48 224590201
NUTS code: PL91

Internet address(es):

Main address: www.nfosigw.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup kalendarzy na potrzeby Zarz?du i Biura NFO?iGW na 2018 rok.

Reference number: DDZ/34/2017
II.1.2) Main CPV code
30199792
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest Zakup kalendarzy na potrzeby Zarz?du i Biura Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2018 rok.

Zamowienie zostalo podzielone na trzy Cz??ci, tj.:

Cz??? 1 ? Kalendarze jednodzielne

Cz??? 2 ? Kalendarze ksi??kowe

Cz??? 3 ? Kalendarze ksi??kowe o podwy?szonym standardzie

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal odpowiednio dla ka?dej Cz??ci w Cz??ci III SIWZ. Kod CPV ? dodatkowy przedmiot 79810000-5 ? uslugi drukarskie.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 120 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup kalendarzy jednodzielnych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30199792
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

W Cz??ci 1 przedmiotem zamowienia jest przygotowanie do druku, druk oraz konfekcjonowanie w pojedyncze opakowania, opakowania zbiorcze i dostawa do siedziby Zamawiaj?cego, 1 000 egz. kalendarzy jednodzielnych.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Cz??ci III ? 1 SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 50.00
Price - Weighting: 50.00
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 25
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-0401/16-00.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w terminie zaoferowanym przez Wykonawc?, jednak nie dlu?szym ni? 25 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wymaga si? wniesienia wadium w wysoko?ci 600 PLN (slownie: sze??set zlotych). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na nast?puj?cy rachunek: BGK Oddzial Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup kalendarzy ksi??kowych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30199792
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

W Cz??ci 2 przedmiotem zamowienia jest przygotowanie do druku, w tym lamanie i korekta tre?ci wkladki tematycznej, druk oraz konfekcjonowanie w opakowania zbiorcze

i dostawa do siedziby Zamawiaj?cego, 1 000 egz. kalendarzy ksi??kowych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Cz??ci III-2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 50.00
Price - Weighting: 50.00
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-0401/16-00.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w terminie zaoferowanym przez Wykonawc?, jednak nie dlu?szym ni? 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wymaga si? wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500 PLN (slownie: tysi?c pi??set zlotych). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na nast?puj?cy rachunek: BGK Oddzial Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup kalendarzy ksi??kowych o podwy?szonym standardzie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30199792
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

W Cz??ci 3 przedmiotem zamowienia jest przygotowanie do druku, w tym lamanie i korekta tre?ci wkladki tematycznej, druk oraz konfekcjonowanie w pojedyncze opakowania

i opakowania zbiorcze, dostawa do siedziby Zamawiaj?cego, 200 egz. kalendarzy ksi??kowych o podwy?szonym standardzie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Cz??ci III ? 3 SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 50.00
Price - Weighting: 50.00
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-0401/16-00.
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w terminie zaoferowanym przez Wykonawc?, jednak nie dlu?szym ni? 35 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wymaga si? wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500 PLN (slownie: tysi?c pi??set zlotych). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na nast?puj?cy rachunek: BGK Oddzial Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie publiczne nie mog? podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej ustaw? Pzp

2. Wykonawcy musz? spelnia? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow;

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?.

3. Wykluczenie Wykonawcy nast?puje w sytuacjach okre?lonych w pkt. 1 powy?ej, z uwzgl?dnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wykonawca do oferty dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Wykonawca sklada o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem (zgodny z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE).

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y?:

5.1. informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

5.2. o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

5.3. o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne;

5.4. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

5.5. za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

5.6. za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

5.7. o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy ? Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, ktorzy zlo?yli odr?bne oferty/oferty cz??ciowe.

2. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.1. zamiast dokumentow, o ktorych mowa:

1) w pkt. III.1.1)5.1. ogloszenia ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) w III.1.1)5.4. ? III.1.1)5.6. ogloszenia ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci,

b) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

3.2 Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow o ktorych mowa powy?ej w pkt. 3.1. powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.

3.3. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.1)5.1 ogloszenia sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. III.1.2)3.1 ogloszenia, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby;

3.4. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 3.1.1) powy?ej oraz 3.1.2)a) powy?ej, lub zast?puj?ce je dokumenty, o ktorych mowa w pkt 3.2 i 3.3 powy?ej, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert, natomiast dokument, o ktorym mowa w pkt. 3.1.2)b) powy?ej, lub zast?puj?ce je dokumenty, o ktorych mowa w pkt 3.2. powy?ej, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

4. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w pkt. III.1.1)1. ogloszenia, musi wykaza? ka?dy z Wykonawcow.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, pokoj 212 /budynek 1.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mog? uczestniczy? wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia o?wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w pkt III.1.1)4. ogloszenia, w pkt III.1.1)5.1. ? III.1.1)5.7. ogloszenia albo odpowiadaj?ce im dokumenty, o ktorych mowa w pkt III.1.2)2 ogloszenia, a tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. III.1.2)1. ogloszenia, musz? by? zlo?one przez ka?dego z tych Wykonawcow.

2. W niniejszym post?powaniu, z zastrze?eniem oferty, dokumentow skladanych wraz z ofert? oraz wymaganych na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i pkt. 24.6 IDW, o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? faksem lub przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu uslug drog? elektroniczn?, zwanej ?drog? elektroniczn? (mailem).

3. Osob? uprawnion? przez Zamawiaj?cego do kontaktowania si? z Wykonawcami jest:

El?bieta Adamaszek-Watts ? od poniedzialku do pi?tku w godz. 7:30 ? 15:30; nr faksu

+48 22 45 90 201, e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl

4. O?wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 9 IDW dotycz?ce Wykonawcy i innych podmiotow, skladane s? w oryginale. Dokumenty, o ktorych mowa w IDW, inne ni? o?wiadczenia, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.

5. Pelnomocnictwa/dokumenty ustanawiaj?ce pelnomocnika musz? by? przedstawione w formie oryginalow lub notarialnie po?wiadczonych kopii. 6. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587706
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie:

a) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony pkt. 24. 2 IDW, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

b) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ? wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ;

c) 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ? wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt a) i b).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587706
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Calendars

2017/S 188-384667

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
Warszawa
02-673
Poland
Contact person: El?bieta Adamaszek-Watts
E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl
Fax: +48 224590201
NUTS code: PL91

Internet address(es):

Main address: www.nfosigw.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup kalendarzy na potrzeby Zarz?du i Biura NFO?iGW na 2018 rok.

Reference number: DDZ/34/2017
II.1.2) Main CPV code
30199792
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 120 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup kalendarzy jednodzielnych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30199792
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 25
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup kalendarzy ksi??kowych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30199792
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup kalendarzy ksi??kowych o podwy?szonym standardzie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30199792
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Calendars
ND Document number 384667-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30199792 - Calendars
OC Original CPV code 30199792 - Calendars
RC NUTS code PL91
IA Internet address (URL) www.nfosigw.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >