Poland-Kielce: Road salt

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 96 - Ores, Minerals, and Their Primary Products
Opps ID: NBD00003505986448090
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393189-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Road salt

2017/S 192-393189

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Jagiello?ska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018 w podziale na zadania cz??ciowe.

Reference number: Post?powanie nr 47
II.1.2) Main CPV code
34927100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018 w podziale na zadania cz??ciowe:

Zadanie nr 1 Rejon Drog Wojewodzkich w Zgorsku ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Zadanie nr 2 Rejon Drog Wojewodzkich w Staszowie ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Zakres zamowienia obejmuje sukcesywn? dostaw? ?rodkow do zwalczania i zapobiegania ?lisko?ci na drogach w ilo?ci i terminach okre?lonych w niniejszej SIWZ (dla ka?dego zadania) do wskazanych w

niniejszej SIWZ miejsc na koszt wykonawcy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 951 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 Rejon Drog Wojewodzkich w Zgorsku ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34927100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Rejon Drog Wojewodzkich w Zgorsku.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018 w podziale na zadania cz??ciowe.

Zadanie nr 1 Rejon Drog Wojewodzkich w Zgorsku ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczanie ?rodkow do zwalczania i zapobiegania ?lisko?ci (zwanych l?cznie ?przedmiotem dostawy) w nast?puj?cych ilo?ciach:

1) sol drogowa zwykla:

OD Zgorsko ? 700 Mg

OD Lopuszno ? 600 Mg

OD Pi?czow ? 500 Mg

2) sol drogowa do wytwarzania solanki:

OD Zgorsko ? 50 Mg

Wymagania dotycz?ce realizacji dostawy opisuje Szczegolowa Specyfikacja Techniczna, zal?cznik ?Przewidywane ilo?ci i terminy dostaw soli drogowej w sezonie zimowym 2017/2018 oraz wzor umowy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W przypadku skladania oferty na Zadanie nr 1 Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci 6 200 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 Rejon Drog Wojewodzkich w Staszowie ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34927100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Rejon Drog Wojewodzkich w Staszowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018 w podziale na zadania cz??ciowe.

Zadanie nr 2 Rejon Drog Wojewodzkich w Staszowie ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczanie ?rodkow do zwalczania i zapobiegania ?lisko?ci (zwanych l?cznie ?przedmiotem dostawy) w nast?puj?cych ilo?ciach:

1) sol drogowa zwykla:

OD Staszow ? 1 400 Mg

OD Nowa Slupia ? 600 Mg

OD Ostrowiec ?w. ? 200 Mg

OD Tempoczow ? 400 Mg

2) sol drogowa do wytwarzania solanki:

OD Staszow ? 50 Mg

Wymagania dotycz?ce realizacji dostawy opisuje Szczegolowa Specyfikacja Techniczna, zal?cznik ?Przewidywane ilo?ci i terminy dostaw soli drogowej w sezonie zimowym 2017/2018 oraz wzor umowy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W przypadku skladania oferty na Zadanie nr 2 Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci 8 600 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263303
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 Rejon Drog Wojewodzkich w Zgorsku ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
OLAN Poludnie Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6
D?browa Tarnowska
33-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 412 940.00 PLN
Total value of the contract/lot: 398 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 Rejon Drog Wojewodzkich w Staszowie ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
OLAN Poludnie Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6
D?browa Tarnowska
33-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 572 880.00 PLN
Total value of the contract/lot: 553 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, b?d? nast?powaly zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje rownie? wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostaly okre?lone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

3. Zamawiaj?cy dzialaj?c zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powania powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Road salt

2017/S 192-393189

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Jagiello?ska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018 w podziale na zadania cz??ciowe.

Reference number: Post?powanie nr 47
II.1.2) Main CPV code
34927100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 951 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 Rejon Drog Wojewodzkich w Zgorsku ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34927100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 Rejon Drog Wojewodzkich w Staszowie ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34927100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263303

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 Rejon Drog Wojewodzkich w Zgorsku ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
OLAN Poludnie Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6
D?browa Tarnowska
33-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 412 940.00 PLN
Total value of the contract/lot: 398 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 Rejon Drog Wojewodzkich w Staszowie ? Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w sezonie zimowym 2017/2018

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
OLAN Poludnie Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6
D?browa Tarnowska
33-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 572 880.00 PLN
Total value of the contract/lot: 553 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Kielce: Road salt
ND Document number 393189-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KIELCE
AU Authority name ?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34927100 - Road salt
OC Original CPV code 34927100 - Road salt
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szdw.kielce.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >